Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності

теоретичні та методологічні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, аналіз і контроль вексельних операцій за умов ринкової економіки

Бібліографічний опис

Большакова О. Ю. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Большакова Ольга Юріївна – Київ, 2001. – 20 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методологічні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, аналіз і контроль вексельних операцій за умов ринкової економіки відповідно до вимог реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств. Систематизовано концептуальні положення організації та методики обліку, аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Визначено критерії та напрямки моделювання обліку, аналізу та контролю вексельних операцій за допомогою електронної системи обробки економічної інформації. Запропоновано методику обліку вексельних операцій підприємств у разі невизначеності. Побудовано систему економічних показників і критеріїв їх оцінки в оперативному аналізі та контролі операцій з векселями. Викладено методику попередньої оцінки платоспроможності платників за векселями і визначення ризикованості вексельних операцій. Розроблено методику ретроспективного аналізу вексельного обігу. Визначено принципи та запропоновано методику перспективного аналізу і прогнозування вексельного обігу підприємств електроенергетичної галузі.

Ключові слова

бухгалтерський облік, аналіз, контроль, вексель, фінансовий ризик, ефективність, критерії оцінки, прогнозування

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: актуальність теми

Становлення вексельного обігу в Україні не випадково співпадає з розвитком ринкових економічних відносин. Саме механізми ринкової економіки формували і удосконалювали універсальний фінансовий інструмент, яким є сучасний вексель. Розвиток вексельного обігу в Україні, призвівши до позитивних економічних зрушень, виявив ряд негативних явищ, які перешкоджають ефективному використанню векселів і створюють умови для зловживання у сфері вексельного обігу. Однією з причин такого стану є недосконалість обліку, аналізу і контролю вексельних операцій суб’єктів підприємницької діяльності.

Основні аспекти розвитку вексельного обігу широко і ґрунтовно висвітлюються в економічній літературі. Починаючи з 1992 року досить чітко визначились наступні напрями досліджень вексельного обігу в Україні: економіко-правові проблеми розвитку вексельного обігу в умовах перебудови економіки; реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів і створення на цьому грунті концептуальних засад для системного вирішення питань обліку, аналізу і контролю; окремі аспекти обліку, аналізу і контролю вексельного обігу в умовах здійснення конкретних фінансово-господарських операцій.

Відокремлення у наукових дослідженнях вітчизняних вчених правових аспектів розвитку вексельного обігу від пов’язаних з ними питань обліку, аналізу та контролю вексельних операцій негативно впливає на рівень управління вексельним обігом та гальмує процес його становлення.

Стан вивчення проблеми

Найбільш грунтовно проблеми відновлення вексельного обігу в Україні досліджено у працях А.В. Демківського, Ю.М. Лисенкова, Ю.М. Мороза, Б.С. Юровського та інших фахівців у галузі вексельної справи. Названі вчені пропонують механізми удосконалення вексельного законодавства з метою максимального розкриття стабілізаційних властивостей векселя, завдяки яким він став першокласним фінансовим інструментом ринкової економіки.

Значна частина питань, від успішного розв’язання яких залежить становлення вексельного обігу, стосується обліку, аналізу і контролю вексельних операцій. У фундаментальних працях українських вчених (М.Т.Білухи, А.М.Герасимовича, В.П.Завгороднього, В.В.Сопко, В.О.Шевчука та інших) проблеми обліку, аналізу та контролю вексельних операцій досліджуються як складова близьких їм за змістом розрахункових операцій суб’єктів господарської діяльності. Отже, властивості векселя як фінансового інструмента ринкової економіки лишаються за межами грунтовних теоретичних досліджень.

Що стосується фахівців, які досліджують питання практичного застосування векселів у господарському обороті (Н.Погорєлова, О.Поєдинок, О.Худяков, О.Чимшит та інші), то їх зусилля спрямовано, перш за все, на вирішення окремих задач, які виникають на різних етапах розвитку вексельного обігу: докладно розглядаються так звані схеми вексельних операцій, їх правове забезпечення, бухгалтерські записи згідно з новим Планом рахунків, особливості оподаткування тощо. Відсутність системного підходу до вирішення питань організаційного та методичного забезпечення обліку, аналізу і контролю вексельних операцій у правовому середовищі України знижує теоретичну цінність даних публікацій.

Особливості обліку, аналізу та контролю векселів як фінансових інструментів знайшли відображення у працях закордонних вчених (Р.Адамса, Л.А.Бернстайна, Г.А.Велша, Д.Г.Шорта, Б.Нідлза, Х. Андерсона, Д. Колдуелла, Е.С.Хендріксена, М.Ф.Ван Бреда та багатьох інших), які досліджують дану проблему, грунтуючись на засадах розвиненої ринкової економіки. Орієнтованість закордонних теоретичних досліджень обліку, аналізу і контролю вексельного обігу на розвинений ринок і сучасні інформаційні технології вимагає від вітчизняних фахівців вирішення питань їх адаптації в економіко-правовому середовищі України.

Вибір напрямів удосконалення обліку, аналізу і контролю вексельних операцій спирається на оцінку стану та забезпеченості облікового процесу підприємств сучасною обчислювальною технікою і програмними продуктами.

Результати обстеження підприємств електроенергетичної галузі України

дозволяють охарактеризувати стан обліку, аналізу та контролю вексельних операцій як такий, що не здатен повністю забезпечити інформаційні потреби управління вексельним обігом. Разом з тим, обстежені підприємства відрізняються високим рівнем забезпеченості сучасною комп’ютерною технікою, який є однією з основних умов впровадження електронної системи обробки економічної інформації на всіх етапах облікового процесу.

Дослідження розвитку вексельного обігу підприємств електроенергетики підтверджує основну гіпотезу даного дисертаційного дослідження, яка полягає у тому, що відсутність системного підходу до організації та методичного забезпечення обліку, аналізу і контролю вексельних операцій негативно впливає на загальний рівень управління фінансово-господорською діяльністю підприємств та призводить до численних зловживань при застосуванні векселів у господарському обороті.

Виходячи із сказаного, побудову системи обліку, аналізу та контролю вексельних операцій в інформаційному просторі управління вексельним обігом можна вважати однією з актуальних задач реформування економіки підприємств у сучаcних умовах.

Актуальність обраної теми обумовлено необхідністю вирішення питань організації та методики обліку, аналізу і контролю вексельних операцій в системі управління вексельним обігом суб’єктів підприємницької діяльності України та недостатнім рівнем теоретичної розробки даної проблеми.

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. №996-XIV та державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри аудиту Київського національного торговельно-економічного університету з проблеми “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів суб’єктів господарювання”, у межах якої автором особисто виконано підрозділи: “Облік вексельних операцій”, “Аналіз вексельних операцій”, “Контроль вексельних операцій”.

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обгрунтування теоретичних та науково-методологічних положень стосовно удосконалення системи обліку, аналізу і контролю в управлінні вексельним обігом суб’єктів підприємницької діяльності, а також розробка на цій основі практичних рекомендацій з організації та методики обліку, аналізу і контролю вексельних операцій підприємств.

Поставлена мета визначає зміст досліджень, що грунтуються на послідовному вирішенні задач методологічного, теоретичного та практичного характеру, до яких належать:

 • виявлення тенденцій, закономірностей і напрямів розвитку методології обліку, аналізу і контролю вексельного обігу;
 • визначення основних питань обліку, аналізу і контролю операцій з векселями, які потребують теоретичного та методичного вирішення;
 • обгрунтування теоретичних аспектів і критеріїв організації обліку, аналізу та контролю в інформаційній системі управління вексельним обігом;
 • конкретизація змісту обліку вексельних операцій суб’єктів підприємницької діяльності;
 • розробка комплексної методики обліку, аналізу і контролю операцій з векселями в умовах невизначеності;
 • обгрунтування методики прогнозування вексельного обігу підприємства;
 • внесення та впровадження у підприємствах електроенергетики рекомендацій щодо організації та методики обліку, аналізу і контролю вексельного обігу.

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є вексельні операції підприємств електроенергетичної галузі економіки України.

Предмет дослідження – зміст та методика обліку, аналізу і контролю вексельних операцій суб’єктів підприємницької діяльності.

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: методи дослідження

Дослідження грунтується на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів. Особливого значення у вирішенні поставлених питань набули такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, моделювання. Спеціальні методи (групування, порівняння, балансовий метод, метод коефіцієнтів, методи регресійного і кореляційного аналізу тощо) застосовувались переважно в аналізі вексельного обігу, дослідженні стану обліку, аналізу та контролю вексельних операцій, обгрунтуванні прогнозу вексельного обігу.

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: наукова новизна одержаних результатів

Найбільш суттєвими результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, є:

 • уточнення і розмежування поняття  “вексельний обіг” на макроекономічному рівні і на рівні суб’єкта підприємницької діяльності;
 • концептуальні положення щодо системного підходу до організації та методології обліку, аналізу і контролю вексельного обігу;
 • організаційна структура і зміст модуля електронної обробки облікової інформації щодо вексельних операцій;
 • визначення основних складових облікових номенклатур первинного, поточного та заключного обліку відповідно до змісту вексельних операцій;
 • конкретизація напрямів та визначення особливостей обліку векселів в умовах невизначеності;
 • організаційно-інформаційна модель аналізу і контролю вексельних операцій;
 • система показників оперативного аналізу і контролю вексельних операцій;
 • критерії оцінки ефективності та ризикованості вексельних операцій;
 • система показників ретроспективного і перспективного аналізу вексельного обігу та методичні засади їх оцінки;
 • основні положення прогнозування вексельного обігу суб’єктів підприємницької діяльності.

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що рекомендації і пропозиції, наведені у дисертації, сприяють розвитку методології обліку, аналізу і контролю вексельних операцій відповідно до напрямів реформування бухгалтерського обліку в Україні, дозволяють удосконалити організацію облікового процесу в умовах електронної обробки інформації і підвищити на цій основі ефективність управління вексельним обігом суб’єктів підприємницької діяльності.

Результати дослідження знайшли практичне застосування у підприємствах електроенергетичної галузі України. Рекомендації щодо організації і методики обліку вексельних операцій апробовано і впроваджено в:

 • ЗАТ “Променергокомплекс” (довідка про апробацію №59 від 19.04.2000 р.; акт впровадження №197 від 15.12.2000 р.):
 • МПВК “СТЕК” ТОВ (довідка про апробацію №52 від 17.05.2000 р.; акт впровадження №115 від 29.11.2000 р.).

Методичні рекомендації з аналізу та контролю вексельних операцій апробовано та впроваджено у ТОВ “М-Центр-1” (довідка про апробацію №57 від 9.08.2000 р.; акт впровадження №139 від 5.12.2000 р.).

Комплексна методика обліку, аналізу і контролю вексельного обігу підприємств електроенергетики в умовах електронної системи обробки інформації апробована в Концерні “Енергокомплекс” і впроваджена у його структурних підрозділах (довідка про апробацію №124 від 11.07.2000 р.; акт впровадження №215 від 7.12.2000 р.).

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: апробація результатів дисертаційних досліджень

Результати досліджень були оприлюднені у доповідях та одержали позитивну оцінку на наступних науково-практичних конференціях:

 • Друга міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення ринкової економіки: інформаційне та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур” (СевДТУ, м. Севастополь, 4-6 травня 2000 р.);
 • Республіканська науково-практична конференція з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (ЖІТІ, м. Житомир, 11-12 травня 2000 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі  впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (КНЕУ, м. Київ, 16-18 жовтня 2000 р.).

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 254 найменувань, додатків. Обсяг дисертації складає 153 сторінки, вона містить 28 таблиць, 10 рисунків і 10 додатків.

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями: список публікацій за темою дисертації

Найважливіші положення та результати дисертаційного дослідження опубліковано у восьми друкованих роботах загальним обсягом 2,1 друкованих аркуша.

Список опублікованих праць:

 1. Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток. // Фінанси України. – 2000. – № 7. – с.119-127.
 2. Большакова О.Ю. Облік вексельних операцій в умовах ринкової невизначеності. // Фінанси України. – 2000. – № 11. – с.92-95.
 3. Большакова О.Ю. Ризик вексельних операцій: облік, аналіз, контроль. // Вісник КНТЕУ. – 2000. – № 6. – с.45-53.
 4. Большакова О.Ю. Моделювання аналізу і контролю вексельних операцій в умовах застосування електронної системи обробки економічної інформації. // Фінанси України. – 2001. – № 2. – с.125-129.
 5. Большакова О.Ю. Деякі аспекти обліку і аудиту вексельних операцій. // Удосконалення національних нормативів аудиту. Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту, 11-12 травня 2000 р. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – с.114-116.
 6. Большакова О.Ю. Оцінка та облік ризику вексельних операцій. // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 16-18 жовтня 2000 р. – К.: КНЕУ, 2000. – с.131-133.
 7. Большакова О.Ю. Правові аспекти вексельного обігу в Україні. // Вчені записки. – Вип. 3. Інститут економіки, управління та господарського права. – К.: ІЕУГП, 1999. – с.142-145.
 8. Большакова О.Ю. Экономико-правовые аспекты вексельного обращения в Украине.// Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур: Тезисы Второй международной научно-практической конференции, 4-6 мая 2000 г. – ч.1. – Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2000. – с.11-13.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Векселі” за посиланнями:

РубрикаЦінні папери

РубрикаВекселі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *