Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення

Реформування бухгалтерського обліку в Україні

Бібліографічний опис

Пархоменко В. М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Пархоменко Валерій Миколайович – Київ, 2002. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методологічним та практичним питанням регламентації бухгалтерського обліку. Як предмет дослідження обрано розвиток і шляхи удосконалення системи регламентації бухгалтерського обліку в підприємницькій сфері України, об’єктом – сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів трансформації і розвитку національної системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на ринкові відносини і міжнародні стандарти складання фінансової звітності.

Обґрунтовано і запропоновано рішення щодо удосконалення системи нормативного регу-лювання, які полягають в уточненні концепції реформування національної системи бухгалтерсь-кого обліку; обґрунтуванні структури багаторівневої системи нормативного регулювання бухгал-терського обліку в Україні; обґрунтуванні етапів реформування національної системи бухгалтер-ського обліку з форматом законодавчого і нормативного забезпечення; визначенні напрямів ін-ституційної перебудови системи регламентації бухгалтерського обліку; уточненні методик обліку основних засобів, фінансових інвестицій і операцій в іноземній валюті; подальшому розвитку на-прямів академічної освіти з метою підвищення якості підготовки фахівців з бухгалтерського обліку.

Ключові слова

регламентація, регулювання, система, закон, положення, принципи, рахунки, облікова політика

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: актуальність теми

Організація і методика бухгалтерського обліку в пострадянській Україні історично сформувалася на основі системи бухгалтерського обліку колишнього СРСР, яка розвивалася в умовах адміністративно-командної економіки, заснованій на державній власності. Система обліку знаходилася в прямій залежності від методологічних основ діючого планування та орієнтувалася на забезпечення управління діяльністю підприємств з боку держави.

Облікова система, що склалася, повністю відповідала моделі функціонування планової економіки і була достатньо ефективною в тих умовах, але виявилася не пристосованою для відображення господарських фактів в нових економічних умовах.

Сьогодні відбувається активний розвиток недержавних форм власності та різних організаційних форм бізнесу. Тривають процеси приватизації, формуються нові товарні і фінансові ринки. Бухгалтерський облік поступово адаптується до реалій господарювання, чому сприяє його гармонізація з міжнародними стандартами. Відірваність вітчизняного бухгалтерського обліку від світової облікової практики виявилася ускладнюючим фактором для інтеграції економіки України в світову економічну систему. Тому назріла необхідність суттєво реформувати вітчизняну систему бухгалтерського обліку до умов ринкової економіки. Міжнародні стандарти – це лише орієнтир ведення обліку, який не враховує національні економічні, юридичні й соціальні особливості, тому на цьому етапі основне завдання полягає у створенні й подальшому розвитку національної системи бухгалтерського обліку.

Стан вивчення проблеми

Проблеми регламентації національних облікових систем постійно знаходяться в центрі уваги окремих науковців, економістів та урядів багатьох країн світу. Серед видатних зарубіжних вчених, що здійснили вагомий внесок в розвиток напрямів регламентації бухгалтерського обліку на різних історичних етапах, слід назвати: С.Д. Броада, В.В. Вернтца, А. Дженнінгса, А.Ч. Літтлтона, Д.О. Мея, В.Е. Патона, Д. Форрестера, І.Ф. Шера, Е. Шмаленбаха; радянських та вітчизняних вчених: О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, С.А. Николаєву, В.Д. Новодворського, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, М.Г. Чумаченка, В.Г. Швеця, Л.З. Шнейдмана.

Різні аспекти регламентації бухгалтерського обліку знайшли відображення в працях багатьох вітчизняних вчених, але такі дослідження не були комплексними і узагальнюючими. Тому наявні окремі публікації з даної тематики не містять розв’язку існуючих проблем, особливо на теоретико-методологічному рівні. Серед них основними є: стандартизація та складання фінансової звітності, що повинні враховувати міжнародний досвід зі стандартизації фінансової звітності; систематизація нормативних актів і законодавства з бухгалтерського обліку; трансформація інститутів регулювання бухгалтерського обліку; підготовка фахівців з бухгалтерського обліку з орієнтацією на ринкові умови господарювання. Це визначає актуальність обраної теми та цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проводилось у межах плану науково-дослідних робіт з реалізації Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з методологією обліку, його організацією і удосконаленням нормативно-методичного забезпечення.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: мета та завдання дослідження

Мета роботи – науково обґрунтувати необхідність створення багаторівневої системи регламентації бухгалтерського обліку в Україні. Така цільова спрямованість обумовила постановку та вирішення наступних завдань:

 1. науково обгрунтувати необхідність та уточнити напрями реформування національної системи бухгалтерського обліку;
 2. обґрунтувати доцільність гармонізацію вітчизняного обліку з Міжнародними стандартами фінансової звітності;
 3. виявити тенденції і запропонувати шляхи розвитку системи регламентації бухгалтерського обліку в Україні;
 4. обґрунтувати необхідність та напрями систематизації нормативної бази з бухгалтерського обліку;
 5. уточнити методики обліку окремих об’єктів у відповідності до національних положень бухгалтерського обліку;
 6. визначити шляхи подальшого розвитку професійної освіти з бухгалтерського обліку.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: предмет та об’єкт дослідження

Предметом дослідження є розвиток і шляхи удосконалення системи регламентації бухгалтерського обліку в підприємницькій сфері України.

Об’єктом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів трансформації та розвитку національної системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на ринкові відносини і застосування окремих положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, які відповідають національним інтересам України.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методи дослідження

В процесі дослідження використовувалися різні наукові методи, в тому числі: з метою перейняття кращого зарубіжного й історичного досвіду використовувався метод порівняння; для розвитку й уточнення понятійної бази бухгалтерського обліку були задіяні методи індукції і дедукції; методи аналізу і синтезу, наукової абстракції застосовувались для обґрунтування удосконалення системи регламентації бухгалтерського обліку в Україні.

Інформаційна база дисертаційного дослідження представлена працями вітчизняних та зарубіжних вчених. У роботі використані законодавчі та нормативні документи з питань регламентації бухгалтерського обліку.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розкритті та розв’язанні теоретичних і практичних проблем регламентації бухгалтерського обліку під час розбудови національної облікової системи, що відповідає вимогам ринкового середовища і орієнтована на розумне застосування Міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

Найбільш вагомими результатами, що визначають наукову новизну дослідження, є:

 • сформульовано принципи системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, яка повинна оптимально поєднувати державну регламентацію з засадами ринкової економіки;
 • уточнено концепцію реформування національної системи бухгалтерського обліку в частині мети, засобів втілення, соціальних наслідків і правового забезпечення;
 • вперше запропоновано і обґрунтовано структуру багаторівневої системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні, яка повинна мати п’ять рівнів нормативних актів із суворо визначеною ієрархією;
 • визначено етапи реформування національної системи бухгалтерського обліку з форматом законодавчого і нормативного забезпечення, коли кожному етапу реформування відповідає окремий вид нормативного забезпечення: Закон, Положення, План рахунків, інструкції та рекомендації;
 • окреслено напрями інституційної перебудови системи регламентації бухгалтерського обліку, що полягають у створенні двох рівнів інституційного регулювання обліку: орган державного регулювання – Міністерство фінансів, і об’єднання громадян за професійними ознаками;
 • доповнено з метою удосконалення існуючі методики обліку та відображення у звітності основних засобів, фінансових інвестицій і операцій в іноземній валюті в розрізі нарахування амортизації, оцінки фінансових інвестицій, обліку курсових різниць;
 • визначено шляхи подальшого розвитку напрямів академічної освіти з метою підвищення якості підготовки фахівців з бухгалтерського обліку.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: практичне значення одержаних результатів

Основне впровадження результатів дослідження здійснено при реалізації Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів за наступними напрямами:

 1. співучасть у розробці Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;
 2. безпосередньо розробка Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 3. формування і розробка концептуальних засад Плану рахунків бухгалтерського обліку;
 4. розробка методичних рекомендацій: “Організація бухгалтерського обліку основних засобів і фінансових інвестицій”, “Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті”, “Облікові регістри”, “Фінансова звітність підприємства”.

Пропозиції та рекомендації, надані в результаті дисертаційного дослідження, мають практичне значення для всієї підприємницької сфери народного господарства України, що підтверджується довідкою Міністерства фінансів України № 053-19198 від 26 грудня 2001 р.

Основні положення дисертаційної роботи використовуються при викладенні лекцій з теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку і фінансового менеджменту на факультеті економіки та менеджменту Житомирського інженерно-технологічного інституту (довідка № 44-45/172 від 28 січня 2002 р.) і Київського університету економіки і технології транспорту (довідка № 01-25/117 від 01 березня 2002 р.).

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: особистий внесок здобувача

Дисертація є самостійною завершеною роботою, в якій висвітлено науковий підхід до розв’язання нової важливої проблеми – трансформації системи регламентації бухгалтерського обліку до ринкових умов господарювання з урахуванням міжнародного досвіду. З опублікованих у співавторстві результатів дослідження безпосередньо здобувачу належить наступне:

 • формулювання концепції реформування системи бухгалтерського обліку з виділенням пріоритетних напрямів;
 • кількісне і змістовне обґрунтування принципів складання фінансової звітності, їх розвиток у формі національних положень з бухгалтерського обліку;
 • виділення шляхів та напрямів гармонізації вітчизняного бухгалтерського обліку з Міжнародними стандартами фінансової звітності;
 • обґрунтування структури та рівнів системи законодавчого і нормативного забезпечення бухгалтерського обліку;
 • формулювання концептуальних засад побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • удосконалення окремих положень нормативно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: апробація результатів дисертації

Окремі положення дисертаційного дослідження доповідались і були позитивно оцінені на наступних науково-практичних конференціях:

 • всеукраїнській конференції “Реформа бухгалтерського обліку в Україні” (19-20 березня 1999 р., м. Київ);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (17-18 жовтня 2000 р., м. Київ);
 • міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 10-й річниці незалежності держави “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” (11-12 травня 2001 р., м. Полтава).

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст роботи викладено на 171 сторінках друкованого тексту, містить 2 таблиці, 10 рисунків та 6 додатків, що розміщуються на 19 сторінках. Список літературних джерел налічує 171 найменувань.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: список публікацій за темою дисертації

За результатами проведеного дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 7,19 друкованих аркушів, з них: у фахових виданнях – 12 статей загальним обсягом 7,19 друкованих аркушів, з яких у співавторстві – 3 статті.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Пархоменко В. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 1998. – № 10. – С. 4-7 (0,3 друк. арк.);
 2. Пархоменко В. Стандартизація бухгалтерського обліку та звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. –№ 5. – С. 3-9 (0,82 друк. арк.);
 3. Пархоменко В.М. Законодавче затвердження бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. –- 1999. – № 6. – С. 7-8 (0,15 друк. арк.);
 4. Пархоменко В.М. Концептуальні засади Плану рахунків бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. –№ 2. – С. 8-11 (0,46 друк. арк.);
 5. Пархоменко В.М. Нормативно-правове забезпечення реформування бухгалтерського обліку // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 16. – С. 104-107 (0,37 друк. арк.);
 6. Пархоменко В. Основа бухгалтерського обліку – закон // Бухгалтерський облік. – 1999. –№ 9. – С. 9-12 (0,45 друк. арк.);
 7. Пархоменко В. Інтегрована система складання квартальної фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. –№ 3. – С. 3-6 (0,3 друк. арк.);
 8. Пархоменко В. Організація бухгалтерського обліку основних засобів і фінансових інвестицій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. –№ 5. – С. 3-6 (0,3 друк. арк.);
 9. Пархоменко В. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. –№ 8. – С.13-16 (0,3 друк. арк.);
 10. Пархоменко В., Голов С. Організація бухгалтерського обліку за спрощеним Планом рахунків // Бухгалтерський облік і аудит.– 2001. – № 5. – С. 5-12 (1,49 друк. арк.);
 11. Пархоменко В.М., Петрук О.М. Проблеми регламентації бухгалтерського обліку в період ринкового реформування економіки України // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 15. – С. 24-39 (1,1 друк. арк.; особистий внесок здобувача полягає в уточненні напрямів гармонізації вітчизняного бухгалтерського обліку з Міжнародними стандартами фінансової звітності);
 12. Пархоменко В.М., Петрук О.М. Удосконалення системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 17. – С. 130-145 (1,15 друк. арк.; особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні структури та рівнів системи нормативно-методичного регулювання бухгалтерського обліку).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог