Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ

Бібліографічний опис

Коваль П. Ф. Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коваль Петро Федорович – Київ, 2003. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним питанням вдосконалення систем обліку та контролю діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ, що сприятиме їх ефективному розвитку та економічному зростанню в умовах формування в Україні ринкових відносин. У дисертації досліджуються тенденції розвитку та проблеми сільських господарств бюджетних установ, вплив їх управлінсько-технологічних особливостей на організацію обліку і контролю. На підставі дослідження розроблені “Рекомендації з обліку, аналізу і контролю діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ”. Запропоновано:

 • застосування меморіально-ордерної форми обліку для бюджетних установ з використанням загальноприйнятих для системи АПК первинних документів, у відповідності з “Методичними рекомендаціями з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві”;
 • таблицю для переходу з журнально-ордерної форми на меморіально-ордерну;
 • програму ревізії фінансово-господарської діяльності;
 • порядок проведення вибіркових перевірок місць зберігання товарно-матеріальних цінностей.

З метою покращення інформаційного забезпечення управління витратами підсобного сільського господарства пропонується використання методичних прийомів управлінського обліку: визначення точок беззбитковості, бюджетування, методу “стандарт-кост” тощо. Обґрунтовані особливості проведення економічного аналізу, прогнозування, бізнес-планування.

Ключові слова

бюджетні установи, позабюджетні кошти, підсобні сільські господарства, меморіально-ордерна форма, управлінський облік, економічний аналіз, контроль

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: актуальність теми

Питання ощадливості й економії державних коштів набувають особливого значення у перехідний до ринкової економіки період. Вкрай необхідним стає пошук позабюджетних джерел фінансування бюджетних установ та їх структурних складових для виконання ними в повному обсязі послуг, передбачених програмами їх функціонування, включаючи програми по виробництву сільськогосподарської продукції. Одним із найважливіших шляхів для вирішення цих питань є створення ефективних систем обліку і контролю виробництва у підсобних сільських господарствах бюджетних установ.

Економічний розвиток країни можливо забезпечити лише шляхом удосконалення економічної роботи на всіх рівнях управління, підвищення відповідальності міністерств та відомств, бюджетних установ, а також безпосередніх виконавців за ефективність використання трудових, матеріальних, грошових та земельних ресурсів.

У забезпеченні раціонального та економного використання ресурсів, здійснення заходів щодо бережливого витрачання матеріальних засобів та грошових коштів, дотриманні фінансово-бюджетної дисципліни вирішальну роль відіграє реалізація таких функцій управління, як облік і контроль.

Бухгалтерський облік відображає всі сторони економічної та господарської діяльності підприємств, як на внутрішньогосподарському рівні, так і на рівні їх взаємовідносин з іншими господарськими організаціями та з фінансово-кредитними установами.

Удосконалення бухгалтерського обліку, посилення його контрольних функцій за господарською та фінансовою діяльністю установи – основний шлях покращення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. Відображаючи усі операції, пов’язані з освоєнням кошторису витрат, бухгалтерський облік дозволяє не тільки систематично зіставляти їх з плановими показниками, а ще й виявляти відхилення фактичних витрат від планових, визначити найголовніші напрямки витрат та підвищувати рівень бюджетного кошторисного планування в цілому. Висока якість облікової інформації створює умови ефективної реалізації всіх без винятку функцій управління.

Стан вивчення проблеми

Над розвитком бухгалтерського обліку та контролю виробництва працювало багато відомих вчених. Є серйозні напрацювання з цих питань і в сільському господарстві. Достатня їх кількість пов’язана з функціонуванням бюджетних установ і організацій. Великий внесок у розвиток цих напрямків зробили М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Гудзинський, К. Друрі, Г. Г. Кірейцев, А. М. Кузьмінський, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, Д. Міддлтон, В. Б. Моссаковський, М. С. Пушкар, Роберт Н. Антоні, П. Т. Саблук, Г. В. Савицька, В. К. Савчук, С. В. Свірко, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, Л. К. Сук, І. Т. Ткаченко, Д. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, М. Г. Чумаченко, Л. С. Шатковська, В. П. Ярмоленко та інші вчені.

В той же час, дослідження з обліку, контролю та аналізу діяльності виробничих підрозділів в бюджетних установах проводяться рідко, а сільськогосподарського напрямку взагалі відсутні, що й зумовлює актуальність даного дослідження та вибір теми дисертації.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт економічного факультету Національного Аграрного Університету і повязана з темою “Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК”, (номер державної реєстрації 0199U002510).

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: мета і задачі дослідження

Метою дослідження є розробка пропозицій з удосконалення систем обліку і контролю, підвищення їх впливу на результати діяльності по виробництву сільськогосподарської продукції підсобних сільських господарств бюджетних установ, відпрацювання єдиного уніфікованого підходу до створення систем обліку і контролю в таких господарствах бюджетних установ різних міністерств і відомств.

Задачі дослідження полягають у:

 • систематизації та узгодженні загальнодержавних, відомчих, регіональних нормативних документів, котрі регламентують діяльність сільськогосподарського виробництва бюджетних установ й організацію обліку та контролю за нею;
 • виявленні в ході аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності окремих ланок сільськогосподарських виробництв, потенційної їх можливості,
 • вивченні діючої практики обліку і контролю в розрізі підпорядкування бюджетних установ різним міністерствам та відомствам;
 • виробленні пропозицій та рекомендацій з повнішого використання можливостей обліку і контролю для підвищення ефективності управління підсобними сільськими господарствами бюджетних установ,
 • відпрацюванні єдиного уніфікованого підходу до організації систем обліку і контролю за діяльністю цих господарств та побудови систем управлінського обліку в них.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є застосовувані прийоми і способи обліку, організація контролю за виробничим процесом у підсобних сільських господарствах бюджетних установ Чернігівської області.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних засад обліку і контролю діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: методи дослідження

Грунтуються на діалектичному методі наукового пізнання. Теоретичною та методологічною основою були праці вітчизняних та зарубіжних економістів у сфері організації обліку і контролю, нормативні документи України, які регламентують діяльність бюджетних установ та сільськогосподарських структур, що діють при них.

У процесі дослідження використовувались методи порівняльного аналізу, монографічний, статистичних групувань, спостереження, узагальнення.

Інформаційною базою для проведення дослідження були планові та звітні дані, отримані в окремих бюджетних установах області, обласних управліннях освіти, охорони здоров’я, департаменту з виконання покарань, праці та соціальної політики, землевпорядкування, статистичних довідниках, спеціальній літературі, результати спостережень дисертанта.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: наукова новизна одержаних результатів

Основні положення, які визначають наукову новизну дисертаційної роботи зводяться до наступного:

 • вперше систематизовано та виявлено можливості узгодження загальнодержавних, відомчих, регіональних нормативних документів, які регламентують фінансово-господарську діяльність підсобних сільських господарств бюджетних установ, організацію обліку і контролю за нею;
 • знайшла подальший розвиток розробка напрямів реалізації можливостей розвинених госпрозрахункових відносин шляхом підсилення впливу обліку і контролю на умови, процеси і результати діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ;
 • відпрацьовано єдиний уніфікований підхід до створення таких господарств в бюджетних установах різних міністерств і відомств та побудови систем управлінського обліку в них на основі застосування меморіально-ордерної форми обліку, Методичних рекомендацій з планування,обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві і первинних документів,уніфікованих для всіх підприємств АПК;
 • визначено специфіку проведення контролю і аналізу діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ, яка пов’язана з відсутністю власного балансу, необхідністю відображення результатів виробничої діяльності в системі бюджетного обліку і звітності;
 • доповнено порядок проведення бізнес-планування і маркетингової політики цих господарств в системі управлінського обліку з врахуванням особливостей їх діяльності, в т. ч. ціноутворенням, обмеженням в можливостях реалізації продукції тощо;
 • знайшли подальший розвиток окремі питання організації відомчого і внутрішньогосподарського контролю за дільністю таких господарств і використанням спеціальних коштів.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: практичне значення одержаних результатів

На підставі вивчення та аналізу результатів діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ Чернігівської області запропоновано шляхи підвищення ефективності їх діяльності через посилення управлінського впливу шляхом реалізації функцій обліку та контролю, налагодження бізнес-планування і маркетингової діяльності, включенню їх до загальнообласної програми розвитку АПК. Результати дослідження були направлені у вигляді “Рекомендацій з обліку, аналізу та контролю діяльності підсобних сільських господарств” (Чернігів, ЧДТУ, 2002 р.) управлінню економіки, відділенню державного казначейства в Чернігівському районі, фінансово-економічному відділу УМВС в Чернігівській області. Отримані позитивні відгуки про практичне використання результатів дослідження (довідки про впровадження).

Матеріали досліджень використовуються у процесі викладання предметів “Облік у бюджетній сфері”, “Контроль і ревізія”, “Державний фінансовий контроль і аудит” в Чернігівському державному технологічному університеті, а також на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів Державної контрольно-ревізійної служби при Чернігівському інституті підвищення кваліфікації держслужбовців, що підтверджується довідками.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: особистий внесок здобувача

Одержані накові результати дослідження є особистими розробками автора. Їх використання в практиці роботи підсобних сільських господарств сприятиме підвищенню ефективності діяльності.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: апробація результатів дисертації

Основні результати досліджень доповідались та обговорювались на міжнародній науковій конференції в Житомирському інженерно-технологічному інституті “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м.Житомир, 2000 р.), міжнародній науковій конференції в Київському національно-економічному університеті “Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть” (м.Київ, 2001 р.), чотирьох наукових конференціях економічного факультету Чернігівського державного технологічного університету (м.Чернігів, 1999 – 2002 рр.), що підтверджується довідкою та публікаціями, а також на засіданнях кафедр обліку та аудиту Національного аграрного університету, економетрії, обліку та аудиту Чернігівського державного технологічного університету.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: структура дисертації

Дисертаційна робота викладена на 205 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який включає 164 найменування. Робота містить 26 таблиць, 14 рисунків, 7 додатків.

Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ: список публікацій за темою дисертації

Основні положення досліджень знайшли відображення в 6 наукових працях, з яких 4 статті, опубліковані у фахових виданнях, текст виступу на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” в ЖІТІ (2000 р.), тези до міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть” в КНЕУ (2001 р.). Загальний обсяг 1,89 друкованих аркушів, особистий внесок 1,87 друк. арк.

 1. Коваль П. Ф. Вибіркові дослідження у внутрішньогосподарському контролі // Вісник ЧДТУ. – 1998. – № 6.– С. 265-268.
 2. Іванов Л.П., Коваль П.Ф. Планування контрольно-ревізійної роботи // Вісник ЧДТУ. – – № 7. – C. 146-149.
 3. Коваль П. Ф. Облік і внутрішньогосподарський контроль за збереженням і рухом основних засобів в бюджетних установах // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. Частина 1. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 132-140.
 4. Коваль П. Ф. Облік та контроль діяльності підсобних сільськогосподарських виробництв бюджетних установ // Вісник ЧДТУ. – 2000. – № 11. – С.112-120.
 5. Коваль П. Ф. Бізнес-планування та маркетингова політика у підсобних сільськогосподарських виробництвах бюджетних установ // Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть. Матеріали VIII науково-практичної конференції, 24 – 26 травня 2001 р. – Київ: Політехніка, 2001. – С. 117 – 118.
 6. Коваль П. Ф. Напрямки підвищення ефективності роботи сільськогосподарських виробництв бюджетних установ Чернігівської області // Вісник ЧДТУ. – 2001.– № 14. – С. 133-136.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробництво в бюджетних установах” за посиланням:

РубрикаВиробництво в державному секторі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог