Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсевну продукцію

Економічний аналіз попиту на продукцію

Бібліографічний опис

Голяш І. Д. Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсевну продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Голяш Ірина Дмитрівна – Тернопіль, 2002. – 18 с.

Анотація

Досліджено питання удосконалення методики та організації аналізу попиту на плодоовочеконсервну продукцію. Розкрито роль і місце попиту у складному механізмі функціонування ринкової економіки. Виявлено причини спаду попиту на плодоовочеконсервну продукцію, визначено шляхи їх усунення. Розроблено рекомендації щодо оцінювання місткості територіальних ринків, запропоновано методику аналізу сегментів ринку. Досліджено проблеми прогнозування попиту в ринкових умовах господарювання, побудовано багаточинникову економіко-математичну модель і модель короткотермінового прогнозування на основі поєднання логістичних методів та експертних оцінок. Визначено основні шляхи вдосконалення методики аналізу впливу попиту на фінансові результати діяльності підприємства.

Ключові слова

плодоовочеконсервна продукція, попит, аналіз, фінансові результати, ринок, прогнозування, місткість ринку, споживач, сегмент

Економічний аналіз попиту на продукцію: актуальність теми

Ринкова трансформація економіки України вимагає орієнтації виробництва на попит населення. Необхідність своєчасного встановлення обсягів випуску продукції відповідно до потреб споживачів є невідкладним завданням вітчизняних підприємств. Розв’язання даного завдання потребує використання економічного аналізу, який вивчає мікроструктуру попиту та закономірності його формування на макрорівні.

Застосування аналізу попиту має надзвичайно важливе значення для вітчизняної консервної промисловості, оскільки в умовах ринкових відносин потенційні можливості підприємств галузі використовуються  не в повній мірі. Впровадження аналізу попиту сприятиме прийняттю обгрунтованих управлінських рішень, ефективному забезпеченню населення продуктами переробки овочів і фруктів, поліпшить фінансові результати діяльності підприємств.

Проблеми, пов’язані із застосуванням аналізу попиту в сучасних умовах, є одними з найактуальніших через відсутність необхідних теоретичних розробок, недосконале інформаційне забезпечення, непідготовленість фахівців, які могли б проводити необхідні ринкові дослідження.

Економічний аналіз попиту на продукцію: стан вивчення проблеми

Донедавна в Україні аналізу попиту не приділялася належна увага, а в країнах з розвинутою економікою є значні досягнення як в теоретичному, так і у практичному плані. Наукові праці таких відомих зарубіжних вчених, як Ф. Котлер, Г. Дж. Болт, П. Гейк, П. Джексон, Х. Зайдель, Р. Теммен  та інших дають можливість перейняти цей багатий досвід і застосувати його у вітчизняній практиці.

Досвід аналізу попиту, що протягом тривалого часу накопичувався у країнах з розвинутою ринковою економікою, бачиться нам дуже цінним, але не завжди методичні наробки закордонних фахівців можна використати у вітчизняній практиці. У зв’язку з цим слід вказати на появу за останні роки наукових праць з даного питання, підготовлених вченими України та країн СНД. Це роботи таких українських авторів, як Г.В. Балабанов, А.О. Старостіна, Є.В. Мних, Є.А. Бечва, Є.В. Савельєв,  Р.В. Федорович, а серед російських авторів – Н.Д. Ільєнкова, А.І. Ковальов, В.В. Войленко, Є.П. Пєшкова, В.В. Федосєєв та ін.

Вивчення та узагальнення досвіду економічно розвинутих країн і пропозицій вітчизняних науковців свідчать про необхідність подальшого дослідження проблеми аналізу попиту відповідно до особливостей економіки України і специфіки консервної галузі.

Таким чином, актуальність обраної автором теми дисертації зумовлена її значенням та недостатнім рівнем наукових розробок з даної проблеми, що і визначило напрямок дослідження, дало можливість сформувати структуру роботи.

Економічний аналіз попиту на продукцію: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства за темою “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101U002352).

Економічний аналіз попиту на продукцію: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є вдосконалення методики та організації аналізу попиту і розробка практичних заходів для підвищення ефективності управління реалізацією продукції на плодоовоче-консервних підприємствах.

Для досягнення вказаної мети у роботі поставлені такі задачі:

 • розглянути особливості стану ринкової економіки України та проблеми її розвитку, виявити вплив цих процесів на формування споживчого попиту;
 • удосконалити методику оцінки місткості територіальних ринків;
 • визначити сегменти ринку плодоовочеконсервної продукції в Україні;
 • розробити багаточинникову економіко-математичну модель попиту;
 • використати логістичні моделі у поєднанні з методами експертних оцінок для побудови короткотермінового прогнозу попиту;
 • застосувати аналіз беззбитковості для прийняття оптимальних управлінських рішень на плодоовочеконсервних підприємствах;
 • адаптувати аналіз чинників ризику незатребуваності продукції до особливостей плодоовочеконсервного виробництва.

Економічний аналіз попиту на продукцію: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарська діяльність плодоовочеконсервних підприємств та їх об’єднань, що характеризується складністю виробничих процесів, ефективність яких вимагає проведення різнобічного економічного аналізу.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є методика та організація аналізу попиту в умовах ринку.

Економічний аналіз попиту на продукцію: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення загальної економічної теорії, вітчизняні й закордонні дослідження учених-економістів з питань вивчення попиту на мікро- та макрорівнях, спеціальна економічна література, законодавчі та нормативні акти України, матеріали наукових конференцій, дані оперативного обліку, статистичної звітності, первинна інформація, а також практика аналізу на плодоовочеконсервних підприємствах.

У процесі здійснення дисертаційного дослідження автором використано метод порівняння, за допомогою якого виявлено особливості стану та тенденції розвитку ринку плодоовочеконсервної продукції в Україні. Для вирішення завдання удосконалення методики оцінки місткості територіальних ринків застосовано методи групування, експертних оцінок та метод відстаней. На основі використання кореляційного аналізу побудовано економіко-математичні моделі, які призначені для прогнозування попиту. Спираючись на методи елімінування, у дисертації виявлено вплив змін попиту на фінансові результати діяльності підприємства, запропоновано шляхи підвищення якості управлінських рішень. У роботі застосовано також метод узагальнення, який дав змогу адаптувати аналіз чинників ризику незатребуваності продукції до особливостей плодоовочеконсервного виробництва.

Економічний аналіз попиту на продукцію: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обгрунтуванні й вдосконаленні методики аналізу попиту на плодоовочеконсервну продукцію. В результаті дослідження отримано такі основні наукові результати:

 • розроблено рекомендації з питань розвитку ринку плодоовочевих консервів у масштабі країни, регіонів та окремих підприємств, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності управління на мікро- та макрорівнях (а не лише на мікро- чи макрорівні);
 • удосконалено методику оцінки місткості регіональних ринків на основі використання методу відстаней, застосування якої дасть змогу вирішити проблему формування територіальних ринків плодоовочеконсервної продукції (метод відстаней для оцінки місткості ринку досі не використовувався);
 • визначено географічні та демографічні сегменти ринку плодоовочеконсервної продукції в Україні на основі запропонованих базових ознак, виявлено реальні потреби окремих груп споживачів (комплекс базових ознак для сегментації ринку застосовано вперше);
 • розроблено багаточинникову економіко-математичну модель попиту, яку рекомендується застосовувати для дослідження змін основних параметрів середовища й передбачення можливого рівня попиту (запропонована сукупність чинників раніше не використовувалась для побудови економіко-математичних моделей попиту на плодоовочеконсервну продукцію);
 • обгрунтовано необхідність використання запропонованого автором переліку логістичних критеріїв і варіантів їх оцінки для побудови прогнозної моделі попиту на продукцію (до цього часу даний перелік логістичних критеріїв та варіантів їх оцінки для прогнозування попиту не використовувався);
 • досліджено взаємозв’язок між попитом і потенційними можливостями плодоовочеконсервних підприємств на основі аналізу беззбитковості, впровадження якого підвищить якість прийняття управлінських рішень (на відміну від аналізу, який не враховує потенційних можливостей плодоовочеконсервних підприємств);
 • визначено чинники ризику незатребуваності продукції стосовно особливостей плодоовочеконсервного виробництва, враховування яких дасть змогу зменшити можливий рівень збитків і ймовірність реалізації ризику (досі особливості плодоовочеконсервного виробництва не враховувались).

Економічний аналіз попиту на продукцію: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробці питань, що стосуються вдосконалення методики аналізу попиту, котрі мають наукову та практичну цінність.

Рекомендації, які представлені у дисертації, можуть застосовуватись при розробці системи показників місткості регіональних ринку для визначення збутового потенціалу підприємств. За результатами проведеного дослідження особливостей споживачів можуть вирішуватись питання доцільності реалізації плодоовочеконсервної продукції у певних сегментах ринку. Пропозиції, які стосуються використання аналізу беззбитковості, можуть бути взяті за основу при визначенні необхідних обсягів реалізації та при встановленні цін на виготовлену підприємством продукцію. Впровадження рекомендацій щодо прогнозування попиту за стадіями життєвого циклу товару дадуть змогу скоротити час одержання та якість прогнозів попиту. Враховування положень, висунутих автором, стосовно використання аналізу ризику незатребуваності продукції допоможе зменшити рівень збитків на підприємствах консервної галузі.

Запропоновані в роботі висновки, пропозиції і рекомендації впроваджено в практику діяльності ВАТ “Адамс” (Хмельницька обл.) та ТзОВ “Вітал плюс” (Закарпатська обл.), що підтверджується довідками цих підприємств (довідка № 635 від 12.06.2001 р. ВАТ “Адамс”, довідка № 53 від 5.10.2001 р. ТзОВ “Вітал плюс”).

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються у навчально-методичній   роботі  кафедри   економічного  аналізу  Тернопільської академії народного господарства (довідка № 124-06/806 від 01.11.2001 р.).

Економічний аналіз попиту на продукцію: особистий внесок здобувача

Наукові положення, розробки й висновки, викладені у роботі, належать особисто автору.

Економічний аналіз попиту на продукцію: апробація результатів дисертації

Результати дисертаційного дослідження обговорювались з керівниками та спеціалістами плодоовочеконсервних підприємств, а також доповідалися та отримали визнання серед фахівців на науково-практичних конференціях “Проблеми планування промислового виробництва в умовах ринкової економіки”, м. Хмельницький, 2000 р., “Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія і практика, проблеми підготовки фахівців”, м. Хмельницький, 2001 р. та на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 30-річчю кафедри економічного аналізу “Економічний аналіз в Україні на початку ХХІ століття”, м. Тернопіль, 2001 р.

Економічний аналіз попиту на продукцію: структура та обсяг дисертації

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертація містить 197 сторінок машинописного тексту, в тому числі 42 таблиці, 17 рисунків, 12 додатків, бібліографію із 153 найменувань.

Економічний аналіз попиту на продукцію: список публікацій за темою дисертації

За результатами досліджень опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом  2,85 д. а., у тому числі 9 статей у фахових виданнях.

У фахових наукових виданнях:

 1. Голяш І. Д. Основні напрями вдосконалення методики проведення аналізу попиту // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 154–156. – 0,15 д. а.
 2. Голяш І. Д. Аналіз попиту на продукцію: мікро- та макроекономічні аспекти // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 109–110. – 0,20 д. а.
 3. Голяш І. Д. Використання аналізу беззбитковості для планування обсягів виробництва на плодоовочеконсервних підприємствах // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 4. – С. 66–69. – 0,30 д. а.
 4. Голяш І. Д. Формування регіональних ринків плодоовочеконсервної продукції // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Випуск 4. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 82–84. – 0,25 д. а.
 5. Голяш І. Д. Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 12. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 117–120. – 0,30 д. а.
 6. Голяш І. Д. Аналіз еластичності попиту в практиці плодоовочеконсервних підприємств // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 190–193. – 0,30 д. а.
 7. Голяш І. Д.   Методичні   аспекти   аналізу   сегментів   ринку плодоовочеконсервної продукції // Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 72. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 56–60. – 0,25 д. а.
 8. Голяш І. Д. Економіко-математичне моделювання попиту на плодоовочеві консерви // Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 96. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 86–89. – 0,20 д. а.
 9. Голяш І. Д. Деякі питання методики економічного аналізу процесу прогнозування попиту на вітчизняному ринку // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 22–24. – 0,15 д. а.

В інших наукових виданнях:

 1. Голяш І. Д. Концепція протекціонізму в економіці України // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Випуск 2. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 377–378. – 0,1 д. а.
 2. Голяш І. Д. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні української економіки // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Випуск 2. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 317–318. – 0,1 д. а.
 3. Голяш І. Д. Проблема збалансованості попиту і пропозиції в умовах інфляції // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Випуск 3. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 271–274. – 0,25 д. а.
 4. Голяш І. Д. Проблеми і перспективи розвитку плодоовочеконсервних підприємств у системі маркетингу // Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців. – Хмельницький: ХІЕП, 2001. – С. 123–125. – 0,1 д. а.
 5. Голяш І. Д. Формування інформаційної бази аналізу попиту в умовах необхідності прийняття вірних управлінських рішень // Проблеми економіки України. – Випуск 8. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – С. 156–158. – 0,2 д. а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Процес реалізації продукції” за посиланням:

РубрикаРеалізація

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *