Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств

Бібліографічний опис

Стефаненко М. М. Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Стефаненко Маргарита Миколаївна – Харків, 2002. – 17 с.

Анотація

Розкрито суть і проаналізовано основні складові економічної стратегії підприємств, обгрунтовано рекомендації щодо стратегічного аналізу та прогнозування діяльності підприємств харчової промисловості: формалізовано комплекс завдань стратегічного аналізу. Доповнено багатофакторну модель Альтмана новим індексом. Обгрунтовано методику одержання конкурентних переваг за рахунок зниження виробничих витрат підприємства. Розроблено прогнозні параметри управління інвестиційної стратегії підприємств харчової промисловості Криму.

Ключові слова

економічна стратегія, стратегічний аналіз, експрес-аналіз, концепція реінжинірингу, інвестиційна стратегія

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: актуальність теми

В умовах формування і розвитку ринкових відносин першочергову увагу господарюючі суб’єкти, у тому числі й підприємства харчової промисловості, надають питанням забезпечення беззбиткової та рентабельної діяльності.

Тому з метою підвищення ефективності діяльності підприємства особливе значення має вибір правильних і обґрунтованих управлінських рішень. Це вимагає постійного порівняння витрат і результатів господарювання на основі широкого використання обліково-аналітичного інформаційного фонду підприємства.

Проте, невизначеність економіки України на сучасному етапі ринкових відносин негативно позначається на всіх найважливіших аспектах виробничої діяльності підприємств і, в першу чергу,  на проблемі розробки ними економічної стратегії.

Багатоваріантність рішень і етапів стратегії, гнучкість і неординарність господарських комбінацій, унікальний характер кожного управлінського рішення в конкретній специфічній ситуації складають нині основу управління підприємством. За цих умов стратегічний аналіз стає необхідністю управлінської діяльності.

Слід також відзначити, що між теорією та практикою управління в Україні й сучасною постановкою стратегічного аналізу склався суттєвий розрив. Більшість українських підприємств працюють без обліку врахування вимог міжнародних стандартів і передових вітчизняних та зарубіжних досягнень. У економічній літературі теоретичним і практичним проблемам стратегічного аналізу приділяється велика увага в роботах М.Г. Чумаченка, А.Ф. Павленка, С.І. Шкарабана, В.В. Сопка, Є.В. Мниха, І.Т. Балабанова,   І.О. Бланка, О.П. Градова, В.П. Завгороднього, М.І. Ковальчука, С.Ф. Покропивного, В.М. Макарова, О.С. Курочкіна, О.С. Чеснокова та ін.

Однак, вивчення наукових видань свідчить про недостатнє висвітлення принципово важливих питань, пов’язаних з науковим обґрунтуванням комплексної системи показників методики стратегічного аналізу з використанням моделей прогнозування.

Тому питання формування економічної стратегії підприємства за такими ключовими напрямами, як інвестиційна стратегія та бізнес-планування, фінансова стратегія, стратегія запобігання банкрутству підприємств залишається актуальним, що зумовило вибір теми та цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям досліджень пов’язаний з науково-дослідними роботами, що виконані кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ХДАТОХ, де написана дисертація, згідно з державним планом, зокрема  за темами “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку” (тема 21-2000-2001ББ), “Проблеми удосконалення обліку фінансових результатів та складання фінансової звітності згідно з  П(С)БО” (тема 21-00-01Б).

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: мета й завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження з’явилося обґрунтування методів стратегічного аналізу і розробка методики прогнозування основних складових економічної стратегії підприємств харчової промисловості в ринкових умовах.

Відповідно до  мети,  у роботі поставлені наступні завдання:

 • визначити методичні основи формування економічної стратегії підприємств;
 • обґрунтувати оцінку стратегічної корисності управлінських рішень з урахуванням фактору економічної безпеки підприємства;
 • систематизувати комплекс завдань стратегічного аналізу щодо  діяльності підприємств харчової промисловості;
 • розробити модель експрес-діагностики фінансової звітності;
 • розробити методику системного аналізу для прийняття управлінських рішень під час розробки економічної стратегії;
 • розробити пропозиції стосовно збільшення рівня доходів персоналу підприємства з урахуванням вироблення стратегії стимулювання;
 • визначити прогнозні параметри інвестиційної стратегії підприємства.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості Автономної Республіки Крим.

Предметом дослідження є методи стратегічного аналізу і процес прогнозування основних складових економічної стратегії підприємства.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дослідження стали роботи вітчизняних та зарубіжних учених з даної проблеми, законодавчі та нормативні акти України. У процесі роботи над дисертацією використовувалися фундаментальні принципи системного підходу, загальнонаукові методи абстракції, аналізу та синтезу, а також методи порівняльного аналізу, угрупування, середніх та відносних величин, вибіркових досліджень, економіко-математичні, багатомірного статистичного аналізу, експертні та ін. Обробка даних здійснювалася за допомогою персонального комп’ютера з використанням пакета EXCEL для Wіndows.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: наукова новизна дисертаційного дослідження

Полягає в розробці методики стратегічного аналізу під час формування ефективної економічної стратегії підприємств харчової промисловості в умовах ринкової економіки.

Результатами дослідження є наступні:

 • уточнені поняття “економічна стратегія підприємств”, а також “стратегічна корисність” управлінського рішення;
 • вперше формалізовано комплекс завдань стратегічного аналізу, доповнено показниками, необхідними для прийняття управлінських рішень під час вироблення стратегії підприємств харчової промисловості;
 • запропоновано новий індекс до багатофакторної моделі Альтмана;
 • розроблена методика стратегічного аналізу повної структури витрат;
 • створена концепція реінжинірингу бізнес-процесу, як складової інвестиційної стратегії підприємства.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: практичне значення результатів дослідження

Полягає в наступному:

 • розроблена багатофакторна модель стратегії запобігання банкрутства, яка враховує собівартість реалізованої продукції;
 • запропонована формула розрахунку ефективності діяльності співробітників служби маркетингу;
 • розроблена методика системного аналізу для прийняття стратегічних рішень;
 • запропонована методика стратегічного аналізу витрат;
 • розроблена концепція реінжинірингу бізнес-процесу (БПР), як основного фактора в постановці раціональної інвестиційної стратегії;
 • визначені прогнозні оптимальні параметри управління інвестиційною стратегією підприємств харчової галузі Криму.

Пропозиції та рекомендації, які представлені в дисертаційному дослідженні, дозволяють підприємствам харчової промисловості вчасно приймати правильні управлінські рішення з формування ефективної економічної стратегії прогнозування фінансово-господарської діяльності.

Запропоновані автором рекомендації апробовані та впроваджені в практичну діяльність ВАТ “Сімферопольська кондитерська фабрика” (довідка №17-рк от 11.02.2002р.), а також ВАТ “Сімферопольський хлібокомбінат” (довідка № 8-р от 10.01.2002р.).

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції отримані автором самостійно на підставі проведених досліджень стану фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості Криму. Аналітичну частину роботи виконано на підставі облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених дисертантом спостережень і опитувань керівників і фахівців галузі.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: апробація результатів дисертації

Основні положення й результати дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування в 2000-2001 роках (“Підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі та харчування”, 2000; ” Економічна стратегія розвитку торгівлі і послуг в умовах ринкових реформ”, 2001); на науково-практичних конференціях Кримського державного аграрного університету (м. Сімферополь, 14-17 травня 2001р.), Кримського державного індустріально-педагогічного інституту (м. Сімферополь, 23 квітня-15травня 2001р.), а також на практичних семінарах Кримської Республіканської Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів, які підтвердили практичну цінність отриманих результатів і наданих рекомендацій.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: обсяг і структура дисертації

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох глав і висновку, викладених на 183 сторінках машинописного тексту. Робота містить 11 таблиць, 18 малюнків, 10 додатків і список використаних джерел з 198 найменувань.

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності: список публікацій за темою дисертації

За матеріалами дисертації опубліковано 4 наукові праці загальним обсягом 1,82 др. арк. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 4 статтях, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК.

Статті у провідних наукових фахових виданнях:

 1. Стефаненко М.Н. Место экономического анализа в системе управления предприятием // Ученые записки СГУ. –Симферополь, 1998. – №10. – С.40-46.
 2. Стефаненко М.Н. Принципы определения стратегической полезности управленческих решений // Сб. науч. трудов “Экономические науки” КГАУ. –Симферополь, 2001. –Выпуск №67. –С.271-273.
 3. Стефаненко М.Н. Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия // Экономика и управление. – Симферополь, 2001. -№6. –С.17-19.
 4. Стефаненко М.Н. Анализ и оценка основных составляющих товарной стратегии предприятия // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2001. -№24. –С.57-58.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Стратегічний аналіз” за посиланням:

РубрикаСтратегічний аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог