Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів

Бібліографічний опис

Сєкіріна Н. В. Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сєкіріна Наталія Володимирівна – Луганськ, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробці науково обґрунтованих рекомендацій з питань удосконалення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з реалізацією товарів на умовах договору комісії. У роботі розкрито економічну сутність комісійної торгівлі, запропоновано класифікацію її видів, розроблено рекомендації з формування чисельного складу апарату бухгалтерії і поліпшенню аспектів виконання облікових робіт. Для удосконалення діючої системи обліку товароруху, розрахунків з комітентами, доходів і витрат, що виникають у процесі реалізації товарів, прийнятих на комісію, запропоновано нову форму документації, посилено аналітичні можливості облікових регістрів, на основі існуючого сальдового розроблено новий метод аналітичного обліку руху товарів і розрахунків з комітентами, уточнено порядок визначення доходу від реалізації і сформовано методику обчислення собівартості комісійних послуг, розроблено пропозиції щодо поліпшення фінансової, статистичної і податкової звітності комісіонера. Теоретичні обґрунтування, практичні рекомендації, висновки і пропозиції, що містяться в роботі, дозволять підвищити ефективність бухгалтерського обліку на досліджуваних ділянках.

Ключові слова

комісійна торгівля, доход від реалізації товару, прийнятого на комісію, собівартість послуг комісіонера, удосконалення методики обліку

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: актуальність теми дослідження

Успіх економічного розвитку будь-якої держави цілком залежить від ефективності функціонування всіх сфер її народного господарства. Особливо важливе значення сьогодні приділяється комісійній торгівлі як специфічному посередникові між сферами виробництва й споживання. Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств, що реалізують товари на умовах договору комісії, цілком залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації. У цьому зв’язку зростає роль і значення обліку як однієї з найважливіших функцій управління.

Однак сучасна система організації бухгалтерського обліку комісійних операцій не може цілком задовольнити зростаючі інформаційні потреби управління. Нечіткість викладу і часті зміни нормативно-правового регулювання сприяли перекрученню сутності комісійного посередництва, нерозумінню предмета й об’єктів бухгалтерського обліку, а також до неоднозначного сприйняття фахівцями економічного і юридичного профілю інформації про цю форму торговельної діяльності.

В існуючих методичних розробках і рекомендаціях з організації обліку комісійних операцій відсутній комплексний підхід до їх вивчення. Так, основну увагу приділялося організаційним особливостям здійснення посередництва, порядку документального оформлення угод на умовах комісії, методиці відображення цієї інформації на рахунках бухгалтерського обліку. Але не менш важливі  організаційно-методичні аспекти обліку доходів і витрат, пов’язаних з процесом реалізації, залишаються не досить вивченими. На сьогодні не вирішено проблеми збору, систематизації й узагальнення облікової інформації про рух товарів, розрахунки з комітентами. Вимагають удосконалення діючі форми документації комісіонера з метою належного їх використання в аналітичному й управлінському процесах.

Таким чином, актуальність і значущість питань удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії, а також недостатня їх розробка як у теоретичних, так і в методичних аспектах визначили вибір теми, її цільову спрямованість і завдання.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Основні результати дисертаційної роботи було отримано в ході виконання науково-дослідних робіт на кафедрі бухгалтерського обліку Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. У держбюджетній темі Г–96-6 “Методологічні, методичні і технічні аспекти обліку в умовах використання МБС” (номер вузівської реєстрації Г–96-6) у розділі “Облік товарних операцій” здобувачем розкрито механізм обліку руху товарів на умовах договору комісії. У держбюджетній темі Д–99-3 “Бухгалтерський облік: проблеми інтеграції балансового і податкового обліку” (номер державної реєстрації – 0201U000580) автором досліджено зарубіжний досвід з питань формування оподатковуваного прибутку і розроблено напрямки коректування діючої системи обчислення податку на додану вартість для підприємств, що здійснюють комісійне посередництво. У 2002 р. в ході виконання госпдоговірного проекту 1223/70 “Методичні рекомендації з обліку операцій на умовах договору комісії” (номер державної реєстрації – 0102U004723) дисертантом було розроблено методику синтетичного й аналітичного обліку руху товарів, розрахунків з комітентами, доходів і витрат.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних, методичних і практичних аспектів удосконалення бухгалтерського обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії у комісіонера.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність рішення таких задач:

 • розкрити економічну природу комісійної торгівлі, обґрунтувати необхідність і розробити класифікацію її  видів з метою визначення предмета  й об’єктів обліку;
 • дати критичну оцінку існуючим оціночним показникам діяльності комісіонера, обґрунтувати необхідність і намітити шляхи їхнього перегляду з метою поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємств цієї сфери бізнесу;
 • розробити напрямки  удосконалення інформаційного забезпечення системи управління для підприємств, що реалізують товари на умовах договору комісії;
 • виявити проблемні питання правового регулювання в сфері комісійної торгівлі і розробити шляхи їхнього вирішення;
 • внести пропозиції щодо удосконалення питань документального оформлення, синтетичного й аналітичного обліку операцій руху товарів, розрахунків з комітентами, доходів і витрат від реалізації товару у комісіонера з орієнтацією на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з реалізацією на умовах договору комісії товарів у комісіонера.

Предметом дослідження виступає комплекс організаційно-методичних питань бухгалтерського обліку руху товарів, розрахунків з комітентами, доходів і витрат від реалізації.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: методи дослідження

Для вирішення поставлених задач застосовувалися як загальнонаукові методи пізнання, так і специфічні. У роботі використано методи асоціацій і аналогій  (при розробці методики аналітичного обліку  товарів і розрахунків з комітентами), логічного аналізу  (при визначенні економічної сутності комісійної торгівлі,  її  предмета й об’єктів обліку, при розробці підходів до формування фінансових результатів), деталізації (при розробці методики формування собівартості послуг комісіонера), системного вивчення господарських процесів (при розробці напрямків оптимізації документального оформлення операцій), евристичний метод експертної оцінки і контрольних питань (при анкетному дослідженні стану бухгалтерського обліку в підприємствах, що реалізують товари на умовах договору  комісії).

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі і нормативні акти України, роботи вітчизняних і зарубіжних економістів з питань обліку товарних, розрахункових операцій, доходів, витрат і фінансових результатів у комісійній торгівлі, періодичні видання і публікації засобів масової інформації, дані обстежених підприємств.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: наукова новизна отриманих результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розвитку теоретичних і науково-методичних аспектів удосконалення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з реалізацією товарів на умовах договору комісії.

Найбільш суттєві результати, що містять наукову новизну і виносяться на захист, полягають у такому:

 • уточнено визначення комісійної торгівлі і розроблено класифікацію її видів, що дозволило розглядати її не як різновид роздрібної торгівлі, а як самостійну форму торговельної діяльності;
 • уточнено предмет і об’єкти бухгалтерського обліку в досліджуваній сфері посередництва, на основі чого запропоновано до використання нові рахунки та субрахунки 231 “Витрати на здійснення послуг”,  686  “Розрахунки  з  комітентами”  і 78 “Надходження на користь третіх осіб”;
 • визначено порядок організації облікових робіт у комісійній торгівлі, що дозволяє вибрати виходячи з організаційних особливостей підприємства зручні форми побудови апарату бухгалтерії і визначити його чисельний склад;
 • обґрунтовано нові підходи до визначення доходів та витрат, що виникають в ході реалізації комісійних товарів, що дає повне розкриття інформації про цю форму торговельної діяльності і сприяє дотриманню принципів обліку, передбачених діючими П(С)БО;
 • удосконалено діючу систему  документального оформлення угод на умовах комісії, що орієнтована на посилення інформаційної місткості первинних документів і скорочення трудовитрат по їхньому оформленню й обробці;
 • на базі існуючого сальдового методу бухгалтерського обліку удосконалено аналітичний облік товарів і розрахунків з комітентами, орієнтований на дотримання         контрольних функцій за процесом руху товарів і розрахунків і економію трудових і матеріальних витрат.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: практичне значення отриманих результатів

Розроблені в дисертації підходи, рекомендації і пропозиції являють собою методичну основу бухгалтерського обліку для суб’єктів господарювання, що реалізують товари на умовах договору комісії. Впровадження в практику цих рекомендацій дозволяє підвищити рівень бухгалтерського обліку за рахунок використання його інформаційних можливостей.

До числа рекомендацій, що мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо:

 • уточнення алгоритму визначення чисельного складу працівників бухгалтерії підприємства, що спеціалізується на комісійній торгівлі, застосування якого на практиці дозволить більш кваліфіковано підійти до розрахунку потреби в облікових кадрах;
 • удосконалення методики аналітичного обліку товарів і розрахунків з комітентами, що значно скорочує витрати робочого часу на обліковий процес;
 • розробки нового підходу до формування первинної документації, регістрів синтетичного й аналітичного обліку руху товарів, розрахунків з комітентами, доходів і витрат, що дозволяє значно розширити їхню інформаційну місткість, вчасно одержувати інформацію для контролю, аналізу й управління цими операціями;
 • формування методики розрахунку собівартості послуг комісіонера, використання на практиці якої дозволяє одержати більш реальні фінансові результати і реалізувати такий принцип бухгалтерського обліку,  як  “відповідність доходів і витрат”.

Результати дисертаційної роботи використовуються в практичній діяльності підприємств-комісіонерів м. Донецька, що підтверджується відповідними документами, які містяться в додатках до дисертації: ТОВ “Акація” (довідка №1 від 05.02.2002 р.), ПП “Фірма “Олексій” (акт впровадження від 05.10.2000 р.), ТОВ “РСІ  (акт впровадження від 15.05.2002 р.).

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: особистий внесок здобувача

Наукові положення, розробки і висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень автора в області  удосконалення бухгалтерського обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії. Внесок автора в колективно опубліковані роботи конкретизований у списку публікацій.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень доповідалися, обговорювалися і були схвалені:

 • на наукових конференціях професорсько-викладацького складу, проведених у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського в 1997 – 2002 роках,
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і контролю в Україні” (м. Донецьк, 1999 р.),
 • на міжнародному науково-практичному симпозіумі  “Поширення  інновацій  в економіці сталого розвитку” (м. Донецьк, 2001 р.),
 • на міжнародній конференції “Глобалізація економіки: нові можливості або загроза людству?” (м. Донецьк, 2001 р.),
 • на науковій конференції “Проблеми створення організаційно-господарського механізму фінансового обліку на підприємствах” (м. Донецьк, 2002 р.).

Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського  у викладанні дисципліни “Фінансовий облік”.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: структура й обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів і висновків, які викладено на 162 сторінках машинописного тексту, у тому числі 4 таблиці,  що  представлені  на 4 сторінках.  Список  використаних джерел  з 160 найменувань подано на 15 сторінках, 15 додатків – на 26 сторінках.

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів: список публікацій за темою дисертації

За  темою дисертації  опубліковано 14 наукових праць, у числі яких – 3 статті в наукових журналах, 8 статей у збірниках наукових праць і 3 статті в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 3,7 д.а., з яких здобувачеві належать 3,5 д.а.

 1. Ткаченко Н.В. Проблеми бухгалтерського обліку в комісійній торгівлі // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького державного комерційного інституту. – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 1997. – С. 127-129.

 2. Чацкис Е., Ткаченко Н. Учет товарных операций в комиссионной торговле // Бухгалтерский учет и аудит. – 1998. – №2. – С. 42 – 46.

Особистий внесок здобувача: розроблено алгоритм формування продажної вартості товару, що прийнятий на комісію, внесено пропозиції щодо удосконалення порядку документального оформлення операцій товарного руху.

 1. Е.Д. Чацкис, Н.В. Секирина. Комиссионная торговля: проблемы, организация, учет // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – №5. – С. 13 -16.

Особистий внесок здобувача: розроблено напрямки удосконалення організаційного механізму здійснення комісійного посередництва.

 1. Сєкіріна Н.В. Проблеми бухгалтерського обліку комісійних операцій в умовах нового законодавства // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького державного комерційного інституту. – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 1998. – С. 172-174.

 2. Сєкіріна Н.В. Ціноутворення та облік податку на додану вартість у комісійній торгівлі // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького державного університету економіки і торгівлі. – Донецьк: ТОВ “КІТІС”, 1998. – С. 324-329.

 3. Сєкіріна Наталія. Деякі аспекти обліку товарообороту та розрахунків по ПДВ у підприємствах комісійної торгівлі // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького державного університету економіки і торгівлі. Вип. 8. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – С. 302-306.

 4. Сєкіріна Н.В. Фінансові показники діяльності підприємств комісійної торгівлі // Фінанси України. – 2000. – №8. – С. 86-92.

 5. Сєкіріна Наталія. Деякі аспекти складання звітності у підприємствах комісійної торгівлі // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького державного університету економіки і торгівлі. Вип. 10. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. – С. 312-117.

 6. Сєкіріна Н.В. Удосконалення обліку розрахунків з комітентами у підприємствах комісійної торгівлі // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського. Вип. 12. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 217-222.

 7. Секирина Н.В. Проблемы учета расходов на предприятиях комиссионной торговли // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління. Вип. 9. – Донецьк, 2002. – С. 45-54.

 8. Секирина Н.В. Обобщение учетной информации о доходах и расходах комиссионера: проблемы и пути их решения // Финансы, учет, банки. Сб. науч. Трудов Донецького національного университета. Вып. 8. – Донецк: ДонНУ, 2002. – С. 125-129.

 9. Сєкіріна Н.В. Комісійна торгівля: її класифікація та проблеми обліку // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку та контролю в Україні”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – С. 187-193.

 10. Секирина Н.В. Некоторые аспекты совершенствования хозяйственного механизма в комиссионной торговле // Матеріали міжнародного науково-практичного симпозіуму “Розповсюдження інновацій з економіки сталого розвитку”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 191-195.

 11. Сєкіріна Н.В. Деякі передумови удосконалення системи розрахунків з комітентами у підприємствах комісійної торгівлі // Матеріали міжнародної конференції “Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству?”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 202-207.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Реалізації товарів” за посиланнями:

РубрикаРеалізація

РубрикаТоргівля

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог