Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів

Бібліографічний опис

Гуторова Е. А. Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гуторова Ельвіра Анатоліївна – Луганськ, 2003. – 18 с.

Анотація

В дисертаційній роботі викладено результати наукових досліджень і апробації методичних рекомендацій з удосконалення обліку, контролю і аналізу операцій з цінними паперами. Удосконалено класифікаційні характеристики цінних паперів, розкрито їх роль і значення в діяльності підприємства. Викладено результати досліджень діючої методики обліку цінних паперів. Визначено недоліки формування аналітичної та оперативної інформації, внесено пропозиції щодо удосконалення обліку цінних паперів на балансових і забалансових рахунках. Запропоновано внести зміни до чинних положень та плану рахунків бухгалтерського обліку стосовно обліку розрахунків акціонерів з підписки на акції – на балансових рахунках; гарантій і зобов’язань – на забалансових. Удосконалено форми регістрів бухгалтерського обліку, що забезпечують формування аналітичної інформації з цінних паперів та методику їх оцінки з використанням комп’ютерних технологій. Сформовано систему контролю і аналізу операцій з акціями, удосконалено і конкретизовано інформаційні блоки аналізу, розроблено рекомендації щодо удосконалення прогнозного аналізу фінансових інвестицій.

Ключові слова

цінні папери, облік, контроль, векселі, акції, облігації, дивіденди, удосконалення

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: актуальність теми дослідження

Розвиток ринкової економіки в Україні, зміна форм власності та економічних відносин між господарюючими суб’єктами і державою зумовлюють необхідність удосконалення методичних та організаційних аспектів управління господарством. Принципово важливого значення в управлінні набувають фінансові важелі, до яких належать і цінні папери. Їх застосування потребує окремого вивчення нових об’єктів обліку і потоків облікової інформації, виникає необхідність контролю, оцінки та прийняття відповідних рішень.

В той же час цінні папери у фінансово-господарській практиці України недостатньо вивчені і не до кінця досліджені. Зарубіжний досвід обігу цінних паперів та існуючі науково-методичні розробки є лише орієнтиром в питаннях обліку і оцінки цінних паперів. Економічний розвиток України та реформування обліку обумовлюють необхідність істотного удосконалення діючих методичних розробок з урахуванням вимог міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку і нормативів аудиту.

Створена за останні роки система національних положень (стандартів)  бухгалтерського обліку і звітності, а також інші нормативні документи відображають основні вимоги щодо облікової і звітної інформації про цінні папери підприємств, регламентують порядок її формування. Однак критичний аналіз свідчить  про те, що, незважаючи на важливість прийнятих нормативів, деякі питання ще не вивчені або вивчені недостатньо повно. Накопичений світовий досвід використання цінних паперів не можна цілком застосувати в зв’язку з існуючими різницями умов господарювання, розвитку фондового ринку та національних особливостей економіки України.

Отже, існує об’єктивна необхідність удосконалення діючої системи обліку та контролю цінних паперів в Україні, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність, цільову спрямованість та загальноекономічне значення.

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно з тематикою наукових досліджень кафедри обліку і аудиту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за темою ГН-50-99 “Формування методології управління підприємствами в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0195У007049). Внесок автора полягає в розробці рекомендацій з удосконалення обліку формування акціонерного капіталу та контролю цінних паперів підприємств.

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка рекомендацій і пропозицій з удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи на дослідження поставлені такі завдання:

 • дослідити економічну сутність цінних  паперів, їх  характеристики,  класифікацію та роль і значення в діяльності підприємств;
 • вивчити методику обліку і контролю  цінних  паперів, розрахунків з акціонерами по внесках до статутного капіталу, регістри аналітичного обліку акцій, облігацій і формування статутного капіталу;
 • визначити значимість забалансової інформації про цінні папери та необхідність поширення її у складі звітних даних;
 • дослідити стан забалансового обліку цінних паперів з метою підвищення його облікових і контрольних функцій;
 • провести критичний аналіз діючих методичних прийомів нарахування дивідендів та розробити пропозиції з вдосконалення їх з застосуванням комп’ютерних технологій;
 • розробити пропозиції  щодо удосконалення обліку вексельних операцій на підприємствах;
 • запропонувати шляхи удосконалення обліку і контролю операцій з цінними паперами з використання міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту.

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктами дослідження є процеси бухгалтерського обліку і контролю операцій з ціними  паперами.

Предметом дослідження  обрано  теоретичні і  методичні аспекти удосконалення  обліку і контролю цінних паперів на підприємствах.

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: методи дослідження

Теоретичною і методичною основою дисертаційного дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, законодавчі і нормативні документи в сфері регулювання обігу цінних паперів, міжнародні та національні стандарти обліку і аудиту. В роботі використано метод логічного аналізу (при визначенні проблем і тенденцій обліку цінних паперів та направлення його удосконалення); порівняльного аналізу (при оцінці альтернатив цінних паперів, що використовуються в Україні та за кордоном); методи фінансово-економічного аналізу (при оцінці ефективності фінансових укладень в цінні папери); експертних оцінок (при обстежені використання цінних паперів підприємствами); статистичні (при виборі способів збирання інформацій та її групування); анкетування (при дослідженні складу і змін акціонерного капіталу, нарахування дивідендів, інформаційного забезпечення). Крім того, використовувалися загальнонаукові методичні прийоми аналізу, аналогії, моделювання, абстрагування, конкретизації операцій з цінними паперами, їх облік і контроль.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є офіційні статистичні матеріали, дані бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та фінансової звітності досліджуваних підприємств, законодавство, нормативно-правові акти з питань обігу цінних паперів, їх обліку і контролю, наукові праці та публікації у періодичних виданнях вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків за напрямом теми дослідження,

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: наукова новизна отриманих результатів

Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у формуванні принципових підходів до вирішення комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку, контролю і аналізу цінних паперів з метою підвищення ефективності їх використання у фінансово-господарської діяльності підприємств. Наукова новизна найбільш суттєвих  результатів дослідження, які  виносяться на захист, полягає у такому:

 • доповнено і уточнено класифікації цінних паперів, акцій і облігацій, в основу яких покладено групувальні ознаки і характеристики за їх економічним змістом, що більш повно розкриває різноманітність й інвестиційну привабливість цінних паперів; конкретизовано функції цінних паперів як способів акумуляції коштів в руках емітента для забезпечення його діяльності та досягнення позитивних фінансових результатів;
 • розроблено принципові основи удосконалення обліку цінних паперів та розрахунків з акціонерами з внесків до статутного капіталу;
 • удосконалено процес аналітичності обліку та ефективності контролю гарантій і зобов’язань шляхом розробки нових та вдосконалення діючих форм облікових регістрів, а саме відомостей обліку видачі акцій; обліку акцій у акціонерів; обліку власних акцій підприємства; особистого рахунку власника облігації, книжки акціонера, журналу обліку дисконтних векселів, відомостей забалансового обліку векселів отриманих і виданих, що відображають гарантії та зобов’язання;
 • обгрунтовано процедуру обліку операцій з акціями і векселями на балансових і позабалансових рахунках із застосуванням комп’ютерних технологій;
 • розроблено спосіб вдосконалення нарахування дивідендів шляхом авансового накопичення джерел за рахунок чистого прибутку з метою забезпечення гарантій акціонерам отримання прибутків від своїх укладень, що сприяє підвищенню привабливості акцій та збільшенню капіталу підприємства;
 • визначено комплексний підхід до змісту та послідовності контролю акцій на усіх етапах їх функціонування та перевірки вексельних операцій.

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: практичне значення отриманих результатів

Розроблені в дисертації підходи, засоби й отримані результати є методичною основою з удосконалення обліку і контролю цінних паперів підприємств та спрямовані на підвищення ефективності діяльності акціонерних підприємств, залучення додаткових джерел для розширення та розвитку виробництв і особистої зацікавленості в цьому акціонерів.

До числа рекомендацій, що мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо :

 • порядку обліку розрахунків з акціонерами за акції, емітовані підприємством;
 • удосконалення  аналітичного обліку вексельних операцій, яке забезпечить одержання  інформації з результатів кожної операції;
 • впровадження нових і удосконалення діючих форм регістрів з обліку операцій з цінними паперами;
 • методики позабалансового обліку зобов`язань і гарантій з метою під-вищення контрольних функцій облікової інформації за повнотою і своєчасністю
 • розрахунків та запобігання шахрайству;
 • порядку нарахування дивідендів та створення їх резерву, що сприяє підвищенню привабливості акцій;
 • методики  комплексного здійснення контролю операцій з акціями.

Результати дисертаційної роботи підготовлено до практичного використання у формі рекомендацій, впроваджені експериментально на промислових підприємствах, що підтверджується  відповідними документами, які містяться в додатку до дисертації:

 • ЗАТ Луганська швейна фірма “Стиль”, (довідка № 536 від 7.12.2001р.);
 • ЗАТ Луганська фірма “ЛУТРИ”, (акт впровадження від 11.10.2001 р.);
 • ЗАТ “Агроленд”, м. Луганськ, (довідка № 43 від 24.12.2002 р.);
 • ТОВ фірма “Аверс” м. Красний Луч, (довідка № 18 від 12.07.2002 р.).

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: особистий внесок здобувача

Наукові положення, розробки, висновки та рекомендації дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень автора у галузі удосконалення обліку і контролю операцій з цінними паперами. Внесок автора в колективно опубліковані роботи конкретизований у списку публікацій

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: апробація результатів дослідження

Результати дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювались і були схвалені:

 • на ІV, V і VІІ Міжнародних науково-практичних конференціях “Університет і регіон” (м. Луганськ 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 рр.);
 • на науково-практичній конференції “Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м. Полтава 1999 р.);
 • ІІ-й міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” (м. Дніпропетрівськ 2001 р.);
 • ІV міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг: теорія і практика” (м. Луганськ – Ялта, СУДУ, 2000 р.).

За результатами впровадження Луганським центром науково-технічної і економічної інформації видано інформаційні листки № 42-98, № 2-99, №38-2000.

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля при вивченні дисциплін “Контроль та ревізія” і “Аудит”.

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів і висновку, викладених на 175 сторінках друкованого тексту, у тому числі 26 таблиць, 8 рисунків, наведених на 24 сторінках. Список використаних джерел з 200 найменувань вміщено на 16 сторінках, 12 додатків – на 24 сторінках.

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів: список публікацій за темою дисертації

За результатами проведених досліджень за темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 7 статей у фахових збірниках наукових праць, 3 статті у інших наукових виданнях, одна публікація – у матеріалах наукових конференцій загальним обсягом 3,0 д.а., з яких 2,3 д.а. належать автору.

 1. Гуторова Э.А., Гуторова Г.А. Особенности контроля операций с акциями // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – 1999. – № 86. – С. 50-56.

Особистий внесок автора:

запропоновано систему контролю операцій з акціями та етапи його здійснення суб’єктами господарювання.

 1. Гуторова Э.А. Вексельные расчеты в маркетинге, организация их учета // Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Вип. 3. – Луганськ : СУДУ,  1999. – С. 114-121.
 1. Гуторова Г.А., Гуторова Э.А. Система контроля за учетом акций и пути его совершенствования // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 1999. – № 5 (20). – С. 249-250.

Особистий внесок автора:

визначено особливості контролю цінних паперів, що відрізняють його від загального контролю фінансово-господарської діяльності, та розроблено система контролю за рівням виконавців.

 1. Гуторова Э. Движение собственных акций акционерных предприятий // Бизнес-Информ. – 1999. – № 13-14. – С. 144-145.
 2. Житна И.П., Гуторова Э.А. Прогнозный анализ и экспертная оценка эффективности операций с ценными бумагами // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2000. – № 3 (25). – С. 91-98.

Особистий внесок автора:

обгрунтовано варіанти експертної оцінки інвестицій з позиції інвестора і їх одержувача.

 1. Гуторова Э.А. Исследование вопросов анализа операций с ценными бумагами // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – 2000. – № 96. – С. 31-36.
 2. Гуторова Э.А. Ценные бумаги : определение и назначение // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 6. – Луганськ : СНУ, 2001. – С. 80-85.
 3. Житна И.П., Гуторова Э.А. Учет ценных бумаг в акционерных обществах // Украинская информационная корпорация “УкрНТИ” Луганский ЦНТЕИ Информационный листок. – 1998. – № 42.-98.

Особистий внесок автора:

запропоновано визначення дивідендів з їх коригуванням за принципом коефіцієнту трудової участі.

 1. Гуторова Г.А., Гуторова Э.А. Учет уставного капитала акционерного общества // Украинская информационная корпорация “УкрНТИ” Луганский ЦНТЕИ Информационый листок. – 1999. – № 2-99.

Особистий внесок автора:

викладено результати досліджень з обліку внесків акціонерів до статутного капіталу, запропоновано виділяти суму статутного капіталу відповідно вартості проведеної підписки.

 1. Гуторова Э.А. Учет обязательств по векселям и вексельных операций // Українськая інформаційна корпорація “УкрНТІ” Луганський ЦНТЕІ Информационный листок. – 2000. – № 38. – С. 4.
 2. Гуторова Э.А. Оптимизация оценки акций в маркетинговой стратегии // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика”. Том 1. – Луганськ : СУДУ, 2000. – С. 74-75.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Цінні папери” за посиланням:

РубрикаЦінні папери

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог