Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)

Витрати в системі бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис

Олійник О. В. Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Олійник Оксана Вікторівна – Тернопіль, 2002. – 22 с.

Анотація

У дисертації уточнено економічну сутність понять “собівартість” та “накладні витрати”, доведено, що бухгалтерський облік необхідно розглядати як цілісну систему, яка є сукупністю елементів певного змісту і форми, пов’язаних між собою та об’єднаних регулярною взаємодією В роботі систематизовано критерії та ознаки класифікації витрат для потреб бухгалтерського обліку. Виявлено взаємозв’язки методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, обґрунтовано перелік об’єктів обліку витрат підприємств промисловості нерудних матеріалів. В ході дослідження визначено елементи облікової політики щодо витрат підприємства та альтернативні рішення, запропоновано типову структуру наказу про облікову політику. Розроблено методику розподілу накладних витрат підприємств промисловості нерудних матеріалів (включаючи порядок вибору бази розподілу та складу накладних витрат із розподілом їх на змінні та постійні складові), яка може бути застосована і при комп’ютерній системі бухгалтерського обліку. Надано рекомендації щодо створення автоматизованої системи бухгалтерського обліку; визначено вимоги, яким повинні відповідати комп’ютерні програми, що використовуються для ведення обліку.

Ключові слова

витрати, собівартість, методи обліку витрат, об’єкт обліку витрат, накладні витрати, система бухгалтерського обліку

Витрати в системі бухгалтерського обліку: актуальність теми дослідження

Рівень конкурентоспроможності продукції та загальні результати господарської діяльності підприємства багато в чому залежать від рівня витрат. Облік витрат займає центральне місце в бухгалтерському обліку, який відіграє значну роль в системі управління підприємством. Використовуючи дані про розмір та види витрат, управлінський персонал підприємства має можливість регулювати фінансово-господарську діяльність, приймати виважені управлінські рішення. Отже, для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень щодо управління витратами підприємства необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, яка може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо залежить від його якості.

З прийняттям національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні розпочалася робота з наближення його до міжнародних принципів та правил. Однак вивчення зарубіжної методики обліку витрат та її адаптація до вітчизняних умов – процес досить складний і не завжди ефективний. Система обліку витрат, яка діяла в нашій державі раніше, була адекватною потребам централізованого управління економікою. Вона була чітко організованою, але значна частина облікової інформації не використовувалася, так як не було вагомого стимулу для зниження витрат і, відповідно, для створення оптимальної системи управління ними. Це одна з головних причин, через яку левова частка теоретичних напрацювань науковців на практиці не знаходила застосування.

Погляди на сутність витрат як економічної категорії історично зазнають впливу певних суспільно-економічних умов. Даний чинник привертає увагу дослідників, однак він майже не враховується ними при аналізі обліку витрат та шляхів його удосконалення. Це призводить до спрощення висновків щодо цілей, функцій та завдань обліку витрат, застосування методів та способів обчислення собівартості, необхідності та можливості використання облікової інформації тощо. Як правило, дослідження проблем обліку витрат здійснюються тільки в галузевому аспекті, але не можна не зважати на загальний характер проблем теорії і методології обліку витрат.

Стан вивчення проблеми

У розробку питань теорії та методології обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожний, Г.Г. Кірейцев, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.О. Ластовецький, В.Г. Линник, Б.М. Литвин, Ю.Я. Литвин, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, І.Д. Фаріон, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан та інші; зарубіжні дослідники: А.Ф. Аксененко, І.А. Басманов, П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, К. Друрі, В.Б. Івашкевич, Р. Ентоні, Т.П. Карпова, М. Карренбауер, А.Ш. Маргуліс, Р. Мюллендорф, С.О. Ніколаєва, В.Ф. Палій, Дж. Ріс, С.С. Сатубалдін, С.О. Стуков, В.І. Ткач, Ч.Т. Хорнгрен, А. Яругова та інші.

У вітчизняній економічній теорії та практиці сьогодні відсутні роботи з удосконалення обліку витрат в окремих галузях промисловості, зокрема в промисловості нерудних матеріалів. Додаткових досліджень потребують також такі проблеми: формування облікової політики підприємства щодо обліку витрат; облік та розподіл накладних витрат; організація обліку витрат на базі комп’ютерних технологій, так як більшість розповсюджених бухгалтерських програм орієнтовані, в основному, на підготовку фінансової звітності для зовнішніх користувачів, а не на забезпечення інформацією внутрішніх користувачів для прийняття ними управлінських рішень. Вирішення цих проблем дозволить перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку витрат, підвищити його аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю підприємства.

Отже, необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення теорії і практики бухгалтерського обліку витрат з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової облікової теорії і практики визначили актуальність теми дисертації.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку витрат підприємств промисловості нерудних матеріалів, а саме: обґрунтуванням об’єктів обліку витрат; формуванням облікової політики щодо витрат; обліком та розподілом накладних витрат; організацією комп’ютерної системи бухгалтерського обліку.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку витрат. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

 • дослідити економічну сутність та зміст витрат виробництва в умовах ринку, уточнити економічну сутність понять “собівартість” і “накладні витрати”;
 • систематизувати ознаки класифікації витрат для потреб бухгалтерського обліку;
 • виявити особливості та оцінити взаємозв’язок методів обліку витрат і калькулювання;
 • розробити номенклатуру об’єктів обліку витрат для підприємств промисловості нерудних матеріалів;
 • визначити порядок формування та основні елементи облікової політики щодо витрат підприємства;
 • проаналізувати різні методики розподілу накладних витрат з наступною оцінкою можливості їх використання в сучасних умовах для потреб підприємств певної галузі;
 • розробити практичні рекомендації щодо створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на підприємстві; обґрунтувати необхідність, можливість та переваги застосування комп’ютерних програм для обліку витрат.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – витрати, що виникають в процесі діяльності підприємств промисловості нерудних матеріалів Житомирської області.

Предметом дисертаційного дослідження є комплекс теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з обліком витрат.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів обліку витрат застосовувалися методи індукції та дедукції для визначення загальних тенденцій розвитку обліку витрат; методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності та змісту витрат як економічної категорії. Шляхом застосування системного підходу, методів аналізу і синтезу доведено, що бухгалтерський облік є цілісною системою, у внутрішній структурі якої виділяють окремі підсистеми. Методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний використовувалися для удосконалення класифікації витрат, встановлення взаємозв’язку методів обліку витрат та калькулювання; спостереження – для визначення стану обліку на підприємствах промисловості нерудних матеріалів. Для обґрунтування вибору баз розподілу накладних витрат підприємств галузі застосовувалися статистичні методи дослідження; для створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку – методи моделювання і формалізації.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку витрат; законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи та постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали. У роботі використано результати проведеного автором анкетного обстеження підприємств промисловості нерудних матеріалів Житомирської області.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку витрат. В процесі дослідження отримано наступні наукові результати:

 • уточнено економічну сутність понять “собівартість” (як вартісної оцінки ресурсів, використаних в процесі досягнення поставлених цілей) та “накладні витрати” (як витрати в сфері обслуговування виробництва, управління та збуту, які не поглинаються продуктами виробництва, а також не є витратами на оплату трудових процесів з виготовлення та обробки);
 • систематизовано критерії групування витрат для потреб бухгалтерського обліку, а саме приведені у відповідність існуючі класифікаційні ознаки з цільовою спрямованістю підсистем обліку (дотепер комплексна класифікація витрат в розрізі підсистем бухгалтерського обліку не проводилася);
 • уточнено місце калькулювання в процесі обліку витрат та взаємозв’язок методів обліку витрат і калькулювання. Встановлено, що методи калькулювання є спеціальними методами обліку витрат, які використовуються для розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг);
 • запропоновано номенклатуру об’єктів обліку витрат для підприємств промисловості нерудних матеріалів (до цього часу на підприємствах галузі облік витрат вівся за укрупненими об’єктами);
 • визначено елементи облікової політики щодо витрат (зокрема, метод обліку витрат, перелік статей виробничої собівартості, перелік змінних та постійних витрат, нормальна виробнича потужність та інші);
 • удосконалено методику розподілу накладних витрат для підприємств промисловості нерудних матеріалів, що передбачає застосування нормативних ставок розподілу, виділення змінних та постійних складових витрат, порядок вибору бази розподілу, і підвищує оперативність й точність облікової інформації (на відміну від існуючих методик, які не враховують організаційно-технологічні особливості підприємств галузі та вимоги національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку);
 • дістало подальшого розвитку визначення вимог до комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку в розрізі функціональних (наявність розвиненої системи аналітичного обліку, можливість вибору методу обліку витрат, використання різних баз розподілу, гнучкість тощо), технічних, комерційних та ергономічних груп (до цього часу висувалися окремі із запропонованих вимог);
 • розроблено рекомендації по створенню комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на підприємстві в частині систематизації принципів та підходів до її організації.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення операцій з обліку витрат сучасним умовам господарювання, своєчасне одержання та аналіз необхідної інформації керівництвом. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення достовірності, оперативності та аналітичності обліку витрат, надають можливість найповніше виявляти та використовувати внутрішньовиробничі резерви підприємства.

Окремі пропозиції автора впроваджено в практику діяльності підприємств промисловості нерудних матеріалів. Вони пройшли апробацію на ВАТ “Соколівський кар’єр” (довідка № 119 від 06.03.02 р.), ВАТ “Житомирнерудпром” (довідка № 01/8 від 12.03.02 р.), ВАТ “Коростишівський кар’єр” (довідка № 1343 від 19.04.02 р.)

Результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі Житомирського інженерно-технологічного інституту при викладанні курсів “Фінансовий облік”, “Організація бухгалтерського обліку”, “Облік і аудит”, “Економічний аналіз” (довідка № 44-55/1028 від 21.05.02 р.).

Витрати в системі бухгалтерського обліку: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, яка, зокрема, полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку витрат.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації знайшли відображення в наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, а також доповідалися та обговорювалися на:

 • міських міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених (м. Житомир, травень 1999 – 2001 рр.);
 • республіканських науково-практичних конференціях з аудиту (м. Житомир, 11-12 травня 2000 р.; м. Київ, 5-6 жовтня 2000 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23-24 листопада 2000 р.);
 • конференції “Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК” (м. Харків, 2001 р.);
 • четвертій міжнародній конференції “Наука і освіта, 2001”, (м. Дніпропетровськ, 2001 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 16-17 травня 2002 р.).

Витрати в системі бухгалтерського обліку: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Основний зміст викладено на 198 сторінках друкованого тексту, в тому числі 34 таблиці – на 41 сторінці, 24 рисунка, що займають 24 сторінки, 23 додатків – на 70 сторінках. Список літературних джерел налічує 259 найменувань і займає 19 сторінок.

Витрати в системі бухгалтерського обліку: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 наукових статей обсягом 4,19 друк. арк., 4 тези доповідей обсягом 0,63 друк. арк.; в інших публікаціях (підручниках та посібниках), написаних у співавторстві, особисто автора – 18,61 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Писаренко Б.А., Олійник О.В. Управління використанням основних фондів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки. – 1999. – № 8. – С. 207-209 (особисто автора 0,14 друк.арк.).
 2. Олійник О.В. Визнання та класифікація витрат: підходи різних країн // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки. – 2000. – № 11. – С. 27-31 (0,79 друк.арк.).
 3. Олійник О.В. Класифікація витрат підприємства // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 146-152 (0,62 друк.арк.).
 4. Олійник О.В. Формування облікової політики щодо витрат підприємства // Вестник НТУ “Харьковский политехнический институт”. – 2001. – Выпуск 24. – С. 48-52 (0,60 друк.арк.).
 5. Олійник О.В. Обґрунтування об’єктів обліку витрат діяльності // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки. – 2001. – № 15. – С. 113-119 (0,60 друк.арк.).
 6. Олійник О.В. Облік витрат діяльності в умовах використання комп’ютерних технологій // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки. – 2001. – № 16. – С. 83-90 (0,76 друк.арк.).
 7. Олійник О.В. Проблеми обліку та розподілу накладних витрат: історичний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки. – 2001. – № 17. – С. 104-111 (0,83 друк.арк.).

Тези доповідей:

 1. Олійник О.В. Аудит операцій з обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) // Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 160-164 (0,26 друк.арк.).
 2. Олійник О.В. Особливості аудиту загальновиробничих витрат // Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки”. – Київ, 2000. – С. 97-100 (0,19 друк.арк.).
 3. Олійник О.В. Управління витратами промислових підприємств // Збірник тез доповідей четвертої міжнародної конференції “Наука і освіта, 2001”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 29-30 (0,08 друк.арк.).
 4. Олійник О.В. Поняття витрат в працях вчених економістів // Збірник тез доповідей конференції “Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК”. – Харків: Вісник ХДАУ, 2001. – № 8. – С. 65-66 (0,10 друк.арк.).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с. (особисто автора 6,33 друк.арк.).
 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (особисто автора 2,22 друк.арк.)
 3. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги– Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. (особисто автора 1,09 друк.арк.).
 4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. (особисто автора 2,56 друк.арк.).
 5. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с. (особисто автора 4,83 друк.арк.).
 6. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с. (особисто автора 1,13 друк.арк.).
 7. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. (особисто автора 0,45 друк.арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати підприємства” за посиланням:

РубрикаВитрати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог