Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Бібліографічний опис

Чередніченко Т. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Чередніченко Тетяна Володимирівна – Київ, 2003. – 18 с.

Анотація

У дисертації дослідженні теоретичні й науково-практичні питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю та з ефективністю медичного обслуговування населення.

У роботі розглянуто механізм функціонування системи управління медичними установами у сучасних умовах господарювання і визначені пріоритетні напрямки ефективної організації охорони здоров’я відповідно до економічних реформ; визначено методичні підходи до організації та проведення економічного аналізу функціональної діяльності медичних установ та обгрунтувано вибір об’єктів аналітичного дослідження. Оцінили стан фінансування медичних установ і розробили рекомендації щодо вибору найвпливовіших методів аналізу надання лікарняних послуг при виявленні майбутніх тенденцій у бюджетному фінансуванні закладів охорони здоров’я.

До основних результатів дослідження належать пропозиції щодо удосконалення методики економічного аналізу кошторисних видатків медичних установ із метою розробки моделі ефективного управління функціональною діяльністю закладів охорони здоров”я, а також щодо вивчення прикладних питань та можливості реалізації методики аналізу якості медичної допомоги, на основі інтегрального показника з урахуванням фактору соціальної задоволеності населення якістю медичних послуг.

Ключові слова

лікувально-профілактичні установи (ЛПУ), якість медичної допомоги, аналіз кошторисних видатків, методика аналізу функціональної діяльності, медична послуга, оцінка фінансово-господарської діяльності

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: актуальність теми

Соціальна медицина й організація охорони здоров’я   передбачає розробку та наукове обґрунтування органічного поєднання соціальних, медичних і економічних заходів щодо забезпечення оптимального рівня здоров’я населення.

У період економічно-соціальних перетворень значно зростає роль економічного аналізу як однієї з важливих функцій управління. Адже виживання в жорстких умовах конкуренції неможливе без реалізації економічних методів, дієвість яких стає реальною лише при глибокому й всебічному аналізі використання усіх наявних ресурсів. За даними бухгалтерського обліку і економічного аналізу в бюджетних установах розкриваються факти безгосподарності і марнотратства у використанні бюджетних коштів.

Інтерес до економіки охорони здоров’я пов’язаний, перш за все, зі зростанням рівня витрат на утримання служб галузі та зі скороченням ресурсів охорони здоров’я у співвідношенні зі швидко зростаючими потребами суспільства в медичному забезпеченні.

Актуальність питань оптимізації структури лікувальної мережі зумовлена тим, що задачі, обсяг і характер роботи лікувальних установ з різних об’єктивних причин постійно змінюються, що потребує прийняття рішень щодо перерозподілу ліжкового фонду. Необхідні для їх обґрунтування дані надає аналіз обсягу роботи медичних установ, рівень потреби населення в медичній допомозі, якість наданих медичних послуг.

Ефективність та якість роботи медичних установ підвищується в результаті систематичного й глибокого аналізу використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів установ. Особливість економічного аналізу  полягає в тому, що він притаманний усім іншим управлінським функціям  медичних установ (організації, плануванню, обліку, аудиту).  Застосування методів аналітичних досліджень сприяє удосконаленню й підвищенню рівня управління медичними установами, поліпшенню їх економіки, підвищенню фінансової стійкості і взагалі рентабельній життєдіяльності .

Стан вивчення проблеми

Значний внесок в розробку методологічних, організаційних, інформаційних засад економічного аналізу у цілому, і аналізу фінансово-господарської діяльності медичних установ зокрема, зробили такі вчені як С.М.Альошин, М.І.Баканов, С.Б.Барнгольц, О.М.Голядченко, А.О. Грищенко, І.І.Каракоз, А.М.Кузьмінський, Н.І.Малов, Г.М.Мельничук, Є.В. Мних, Я.А.Накатис, В.В.Рудень, В.І.Самборський, В.В.Сопко, В.І.Стражев, М.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремет.

Однак слід  зазначити, що в Україні відчувається значний дефіцит спеціальних досліджень, які стосуються безпосередньо економіки сфери охорони здоров’я. Бракує конкретних методичних розробок щодо аналізу кошторисних видатків медичних установ.

У державній системі охорони здоров’я за останні роки відчутний дефіцит коштів. Бюджетне фінансування  лікувально-профілактичних закладів  здійснюється в обмежених розмірах, що значно ускладнює їхнє функціонування. За багатьма напрямами лікувальної та профілактичної діяльності медична допомога поступово стає платною. Це призводить до нерегульованого та неконтрольованого зростання цін на медичні послуги та появи неофіційного ринку надання медичної допомоги. У результаті загострюються проблеми медичного обслуговування населення, які можуть перетворитися на джерело значного соціального напруження і потребують глибокої уваги з боку держави.

Вагомість охарактеризованої проблематики, необхідність її вирішення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження та свідчать про її актуальність.

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано  відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за державною темою “Організація і методологія обліку, аналізу й контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198V000785.

Роль автора полягає в удосконаленні методики економічного аналізу кошторисних видатків медичних установ з метою розробки моделі ефективного управління функціональною діяльністю закладів охорони здоров’я, а також у вивченні прикладних питань та можливості реалізації методики аналізу якості медичної допомоги на основі інтегрального показника з урахуванням фактору соціальної задоволеності населення якістю медичних послуг.

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: мета й задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення методики аналізу фінансово-господарської діяльності медичних установ з урахуванням адміністративних  реформ у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до поставленої мети, у дисертації вирішувалися такі завдання:

 • визначити методичні підходи до організації та проведення економічного аналізу функціональної діяльності медичних установ та обґрунтувати вибір об’єктів аналітичного дослідження;
 • розробити аналітичну модель забезпеченості медичних установ кадровими ресурсами;
 • проаналізувати структуру медичного персоналу з урахуванням факторів, що впливають на якість медичної допомоги;
 • розробити модель аналізу стаціонарного лікування з урахуванням впливу факторів соціальної потреби й задоволеності якістю медичної допомоги;
 • удосконалити організаційні засади економічного аналізу з урахуванням специфіки діяльності медичних установ;
 • вивчити особливості функціонування лікувально-профілактичної мережі України та визначити напрямки реформування сфери охорони здоров’я;
 • удосконалити методику аналізу кошторисних видатків медичних установ;

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є  фінансово-господарська діяльність державних медичних установ м. Києва.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних підходів та методів економічного аналізу діяльності медичних установ.

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: методи дослідження

Для досягнення поставленої у роботі мети було використано сукупність наукових методів, що застосовуються у пізнанні соціально-економічних процесів і явищ, а саме:

 • Методи наукового узагальнення, порівняння, системного аналізу – використано при обґрунтуванні необхідності поєднання соціальних, медичних і економічних заходів із метою ефективної організації державної системи охорони здоров’я й підвищення якості медичної допомоги. Економіко-математичні методи застосовувалися при розробці моделей аналізу кошторисних видатків медичної установи, аналізу надання лікарняних послуг, аналізу обґрунтування стаціонарного лікування, аналізу накладних витрат на одиницю вироблення медичної послуги, аналізу якості медичної допомоги. Методи технічного, графічного, порівняльного, статистичного аналізу використовувалися при розробці пропозицій щодо планування стаціонарної допомоги та при обґрунтуванні стратегії ефективного управління госпіталізацією населення.

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає у наступному:

 • визначено пріоритетні напрями економічного аналізу фінансово-господарської діяльності медичних установ з урахуванням вимог адміністративних  реформ у сфері охорони здоров’я;
 • формалізовано поняття видатків медичних закладів за суспільним призначенням, як основного індикатора інструменту аналітичних досліджень, та запропоновано групування видатків медичних закладів у розрізі суб’єктів процесу надання й процесу отримання медичних послуг;
 • удосконалено методичні засади економічного аналізу діяльності медичних установ через доповнення моделі факторного аналізу надання медичних послуг;
 • побудовано стохастичну факторну модель аналізу  взаємозв’язку між індексом обіговості ліжка та індексами соціальної потреби і соціальної задоволеності якістю медичної допомоги;
 • розроблено багатофакторну модель аналізу якості медичної допомоги, що базується на розрахунках інтегрального показника якості та ефективності медичної допомоги;
 • удосконалено організаційні засади економічного аналізу діяльності медичних установ через установлення взаємодії виконавців при плануванні стаціонарної допомоги;
 • уперше застосовано методику SWOT– аналізу з урахуванням специфіки діяльності медичних установ;
 • удосконалено методику аналізу надання лікарняних послуг шляхом доповнення її фактором нерівномірності територіального розподілу лікарів.

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: практичне значення одержаних результатів

Результати дисертаційної роботи мають як теоретичне, так і практичне значення. Упровадження наукових висновків дисертації та практичних рекомендацій сприятиме функціонуванню медичної установи в умовах формування ринку. Це дасть можливість виявити резерви зниження видатків ЛПУ, визначити потребу установ охорони здоров’я у фінансових ресурсах залежно від обсягу  виконаних медичних послуг, та визначити потребу в якісній медичній допомозі. Такий підхід стане основою для прийняття обґрунтованих управлінських  рішень як у межах окремої медичної установи, так і в галузі в цілому. Рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, були використані на нарадах головного управління охорони здоров’я  та медичного забезпечення м. Києва (№039-1389/1 від 11.07.03 р.)  та КП “Науково – дослідний інститут соціально-економічних проблем міста” ( довідка № 11/219-661 від 13.08.03 р.) з метою програмно-цільового управління лікувальною мережею у м. Києві, та реалізацією державних програм у сфері охорони здоров’я.

Запропонована автором модель управління госпіталізацією населення та планування стаціонарної допомоги дозволила оцінити ефективність медичного обслуговування у дитячій клінічній лікарні № 5 Святошинського району м. Києва (довідка № 225  від 08.08.03 р.). Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження використані при написанні курсу лекцій з дисципліни “Фінансовий аналіз” та “Методи й моделі прийняття рішень в аналізі й аудиті” для студентів спеціальності 8106/3 “Облік і аудит в управлінні бюджетними та фінансовими установами” (довідка від 30.08.03р.).

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: апробація результатів дисертації

Результати наукових розробок та досліджень дисертаційної роботи обговорювались на засіданнях кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету. Основні положення роботи доповідались:

 • на І Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми управління”, в секції управління соціальної сфери (м. Київ 30 листопада – 1 грудня 2001 року),
 • на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених за підтримки Київської міської державної адміністрації (22-24 травня 2002 р. м. Київ);
 • на Міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (16-17 травня 2002 р. м. Київ).

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: структура й обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних  джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 174 сторінок друкованого тексту і містить  26 таблиць на 16 сторінках, 12 рисунків на 8 сторінках, 8 додатків на 18 сторінках. Список використаних джерел налічує 144 найменувань на 12 сторінках.

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: наукові публікації

За результатами дослідження опубліковано шість наукових праць загальним обсягом 1,8 д. а., із них 3 статті у провідних наукових фахових виданнях, 3 – в інших виданнях.

У наукових фахових виданнях:

 1. Чередніченко Т.В. Фінансування і перехід на страхову медицину в Україні // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. -К.: КНЕУ, 2001. – Вип. 6. – с.200-205, (0,4 д.а.).
 2. Чередніченко Т.В. Роль економічного аналізу діяльності медичних закладів за сучасних умов управління // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. -К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 9.- с. 181-184,( 0,4 д.а.).
 3. Чередніченко Т.В. Вдосконалення аналізу обсягу функціонування лікувальних установ // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 180. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – с.46-49, (0,3 д.а.)

В інших виданнях:

 1. Чередніченко Т.В. Медицинское страхование – одна из главных форм социальной защиты граждан // Сучасні проблеми управління. Збірник матеріалів 1 міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, ЗО листопада-1 грудня 2001 року). – с. 210-211, (0,2 д..а.)
 2. Чередніченко Т.В. Економічний аналіз діяльності медичних установ – як функція управління // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”. – Тези доповідей міжнародної  науково-методичної конференції (Київ, 16-17 травня 2002 р.). – с.211-213, (0,3 д.а.).
 3. Чередніченко Т.В. Охорона здоров’я народу – основа соціальної політики держави // Крок у майбутнє. – Тези доповідей 2 Всеукраїнської науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації (Київ, 22-24 травня 2002 р.). – с.17-18 (0,2 д.а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Бюджетні установи” за посиланням:

РубрикаДержавний сектор (бюджетні установи)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог