Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин

Аналіз виробництва кормів

Бібліографічний опис

Цвігун І. А. Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Цвігун Інна Анатоліївна – Київ, 2002. – 20 с.

Анотація

У дисертації наведено результати теоретичних узагальнень і практичних досліджень стану кормовиробництва та його розвитку в умовах ринкових відносин. Для дослідження параметрів ринку кормів запропоновано систему показників і методики аналізу та інформаційно-аналітичну модель, яка синтезує різні фактори, що впливають на розвиток кормовиробництва і на формування ринку кормів. Оцінено динаміку та сучасний стан кормовиробництва і встановлено, що адаптація галузі до ринкових умов стримується багатьма факторами, основними з яких є занепад галузі тваринництва, який проявляється у зменшенні виробництва продукції та її збитковості, а також реструктуризація галузі рослинництва в напрямі збільшення питомої ваги високорентабельних товарних культур. Для прогнозування розвитку галузі та альтернатив формування ринку кормів запропоновано системно-аналітичний підхід. Синтез такого підходу і удосконаленої методики визначення потреби в кормах дали змогу розробити різноваріантні прогнози, які враховують різні сценарії розвитку кормовиробництва.

Ключові слова

кормовиробництво, ринок, ринок кормів, аналіз, інформаційно-аналітична модель, системно-аналітичний підхід, прогнозування

Аналіз виробництва: актуальність теми дослідження

Визначається необхідністю пошуку додаткових можливостей і шляхів підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств за рахунок розвитку кормовиробництва, адаптованого до вимог ринку.

Однією з головних задач аграрної реформи є створення цільових ринків і забезпечення їх функціонування. Специфічним і одним з найменш сформованих є ринок кормів. Без його створення неможливо відродити тваринництво, а отже підвищити рівень життя населення України.

Дослідження показує, що за останнє десятиріччя при переході від адміністративних методів управління економікою до ринкових у виробництві і споживанні продукції тваринництва склалися негативні тенденції. В 2000 році на душу населення було вироблено лише 33,6 кг м’ясної продукції та 255,7 кг молочних продуктів, або в 2,5-1,8 рази менше рівня 1990 року, що зумовило зниження рівня споживання цих видів, відповідно, до 32,0 кг та 198 кг. За даними Науково-дослідного інституту гігієни харчування мінімальна норма споживання м’яса та м’ясопродуктів на душу населення повинна становити 45 кг, раціональна – 75 кг, а молокопродуктів, відповідно, 292 та 370 кг. Таким чином населення України споживає м’ясних продуктів лише 71,1% від мінімальної потреби і тільки 42,7% від раціональної, молочних, відповідно, 67,8% та 53,5 відсотка.

Відродження і розвиток тваринництва неможливе без належної кормової бази, яка на 60% формує продуктивність тварин. В сучасних умовах основними виробниками кормів є суспільний і приватний сектор. Однак, внаслідок багатьох чинників, тваринництво суспільного сектора перебуває в кризовому стані. В 2000 році рівень збитковості виробництва молока становив 5,7%, а яловичини – 42,3%. В таких умовах розвиток кормовиробництва не стимулюється, погіршується якість кормів, росте їх собівартість, що знижує їх окупність і змушує підприємства суспільного сектора шукати інші джерела забезпечення кормами, а при їх відсутності продовжувати зменшувати поголів`я тварин.

Дещо інша ситуація складається в приватному секторі. Він нарощує виробництво продукції тваринництва, обсяг якої становить від загального її виробництва майже 70%. Проте господарства приватного сектора кормами власного виробництва забезпечені лише на 45%, а решту кормів змушені купувати.

Стан вивчення проблеми

Адаптація галузі до ринку вимагатиме реалізації системи заходів, як техніко-технологічного характеру, так і ринкових, що підвищує вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення управління адаптаційними процесами в галузі.

Вивчення наукових праць показало, що вчені-економісти України та країн близького зарубіжжя, які вивчають розвиток кормовиробництва – Айзенберг В.І., Базаров С.Н., Байрашов А.Н., Ванін Д.Е., Воронін І.К., Глущенко Д.П., Горемикін В.А., Грінчук Л.К., Денісов В.С., Долинський В.П., Іжевская Е.Е., Катков Н.С., Ківейша Е.М., Кирпаль З.П., Мартиросов С.І., Мартиросова В.П., Мартьянов В.П., Мельниченко О.А., Моісєєв А.Г., Ніколаєв А.С., Павловська Л.Д., Перегуда В.Л., Петяєв С.С., Пуцило В.Г., Славов В.П., Толкач М.І. – більше уваги приділяють обґрунтуванню теорії, методології і практики вирішення техніко-технологічних та організаційно-економічних питань і недостатньо – дослідженню теоретико-прикладних проблем реформування аграрної економіки і ринковим перетворенням в галузі. Проте, на сьогодні, в Україні вже створена досить потужна наукова база, яка дає змогу оцінювати розвиток кормовиробництва з використанням маркетингового підходу.

З вітчизняних вчених, які займаються теоретичними і практичними питаннями ринку можна відмітити таких вчених, як Балабанов Г.В., Башнятин П.І., Бойко В.І., Губський Б.В., Дем’яненко М.Я., Карич Д.Я., Коваленко Ю.С., Куліш М.Д., Лазня І.В., Лукінов І.І., Саблук П.Т., Ситник В.П., Червен І.І., Шпичак О.М., Юрчишин В.В., та інші вчені. Проте, не дивлячись на досить чисельні наукові роботи вчених-економістів, питання методології і методики аналізу кормовиробництва в умовах формування ринкових відносин залишаються малодослідженими. В зв’язку з цим необхідними є наукові розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій, використання яких забезпечило б маркетингову орієнтацію різних видів діяльності сільськогосподарських підприємств, в тому числі галузі кормовиробництва, що зумовило вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Аналіз виробництва: зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами

Дисертаційне дослідження проведене у відповідності з науковими тематиками Національного аграрного університету “Розробити систему економічного аналізу діяльності підприємств і організацій регіонального АПК” (номер державної реєстрації 0196U013081), “Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК” (номер державної реєстрації 0199U002510).

Аналіз виробництва: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає в опрацюванні методологічних та практичних аспектів аналізу виробництва кормів в сучасних умовах – основи ефективного управління адаптацією галузі до ринкових відносин.

Відповідно з поставленою метою вирішувались наступні задачі:

 • вивчення і узагальнення теоретичних і практичних положень щодо розвитку виробництва кормів, становлення і функціонування їх ринку;
 • уточнення сутності економічних категорій, пов’язаних з виробництвом і використанням кормів;
 • розробка наукового інструментарію для аналізу формування ринку кормів;
 • узагальнення і доповнення існуючих методик аналізу виробництва, використання та продажу кормів;
 • розробка інформаційно-аналітичної моделі кормовиробництва, застосування якої підвищить обгрунованість оцінки надходження кормів та прогнозування розвиту їх ринку;

Аналіз виробництва: об’єкт і предмет дослідження

Об`єктом дослідження є аналітичні процедури обґрунтування потреби в кормах, їх надходження та використання у відповідності з стратегією розвитку сільськогосподарських підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних напрямів формування системи аналізу кормовиробництва, адаптованого до вимог ринку.

Аналіз виробництва: методологія і методика дослідження, джерела інформації

В основу теоретичного і методологічного аспектів дослідження покладені базові положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в галузі економічного аналізу, сільськогосподарського виробництва та формування цільових ринків.

Для реалізації поставлених задач використовувався системний підхід і комплекс методів економічних досліджень: монографічний, вибірковий, групування, індексний аналіз, трендовий аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, елімінування, розрахунково-конструктивний та ін. В дисертації широко використані положення законодавчих і нормативно-правових актів, статистична інформація, дані бухгалтерської та фінансової звітності, результати особистих спостережень, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з досліджуваної проблеми.

Аналіз виробництва: наукова новизна одержаних результатів

Підтверджується комплексом теоретичних та методичних підходів до аналітичного забезпечення управління кормовиробництвом, адаптованого до умов ринку і полягає в наступному:

 • уточнено сутність економічних категорій “кормова площа” і “ринок кормів”;
 • запропоновано додаткові показники і уточнено методики, що поглиблюють аналіз виробництва кормів;
 • розроблено критерії, систему показників і алгоритмів аналізу становлення і розвитку ринку кормів;
 • запропоновано системно-аналітичний підхід до оцінки і прогнозування розвитку кормовиробництва;
 • розроблено інформаційно-аналітичну модель – передумову ефективного управління формуванням і функціонуванням ринку кормів;
 • удосконалено методику прогнозування загальної потреби в кормах з врахуванням напрямів і темпів розвитку тваринництва, удосконаленням раціонів та способів годівлі тварин, співвідношення імпорту – експорту кормів.

Аналіз виробництва: практичне значення одержаних результатів

Полягає в уточненні і доповненні методик аналізу виробництва і використання кормів в сільськогосподарських підприємствах, розробці інформаційно-аналітичної моделі управління формуванням і функціонуванням ринку кормів, обґрунтуванні реструктуризації кормовиробництва. Рекомендації спрямовані на поліпшення якості обліково-аналітичного забезпечення управління кормовиробництвом в умовах його адаптації до ринкових умов.

Аналіз виробництва: особистий внесок здобувача

Особисто здобувачем уточнено сутність економічних категорій “кормова площа” та “ринок кормів”, запропоновано критерії, систему показників і алгоритми аналізу розвитку кормовиробництва в умовах формування ринку кормів, розроблено схему системного аналізу кормовиробництва та методику визначення потреби в кормах з врахуванням розвитку тваринництва та формування ринку кормів.

Аналіз виробництва: апробація результатів дисертації

Результати проведених в дисертаційній роботі досліджень доповідались:

 • на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Інституту агробізнесу Національного аграрного університету (Київ – 1999, 2000, 2001),
 • на науково-практичній конференції професорсько-викладацького, аспірантського складу та науковців Подільської державної аграрно-технічної академії (Кам’янець-Подільський – 1999),
 • на ІІІ Міжнародному Симпозіумі “Україна-Австрія. Сільське господарство: наука і практика” (Чернівці – 2000),
 • на науково-практичній конференції “Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу”, ХДТУСГ (Харків – 2000),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання”, ХДТУСГ (Харків – 2001),
 • на Першій Всеукраїнській конференції молодих вчених “Роль молодих вчених в реформуванні аграрного сектора економіки України”, НАУ (Київ – 2001),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Механізм господарювання та економічного зростання в АПК: стан, проблеми, перспективи”, НАУ (Київ – 2001).

Рекомендації щодо застосування окремих методик аналізу виробництва та використання кормів, реструктуризації галузі та прогнозування потреби в кормових ресурсах, прийняті до впровадження управлінням сільського господарства Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Результати досліджень автора використовуються в навчальному процесі на кафедрі статистики та економічного аналізу Національного аграрного університету при викладанні дисципліни “Економічний аналіз” у формі лекційних, семінарських та практичних занять для студентів економічного факультету, на кафедрі управлінського обліку та аудиту Подільської державної аграрно-технічної академії при викладанні предмету “Аналіз господарської діяльності” у формі лекційних, семінарських та практичних занять для студентів економічного факультету.

Аналіз виробництва: обсяг та структура дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Викладена на 221 сторінці комп’ютерного тексту, включаючи 44 таблиці, 34 рисунки, список використаних літературних джерел з 172 назв, 6 додатків.

Аналіз виробництва: список публікацій за темою дисертації

Основний зміст дисертації викладений у 8 опублікованих працях, загальним обсягом 1,7 друк. арк. опублікованих у наукових фахових виданнях.

 1. Цвігун І.А. Аналіз ефективності використання кормів в тваринництві України //Аграрна наука – селу. – Кам’янець-Подільський. – 1999. – Вип. 7. – С. 248-251.
 2. Цвігун І.А. Стан кормовиробництва – передумова розвитку тваринництва // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: НАУ, 1999. – Вип. 15. – С. 114-118.
 3. Цвігун І.А. Удосконалення обліку кормів //Науковий вісник аграрного університету. – К.: НАУ, 1999. – Вип. 18. – С. 111-116.
 4. Цвігун І.А. Ефективність використання кормів в господарствах різних форм власності //Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: НАУ, 2000. – Вип. 23. – С. 48-51.
 5. Zwigun I.A. Ökonomische und bioenergetische Bewertung in der Futterproduktion // III Sumposium Ukrаine – Österreich – Landwirtschaft Wissenschaft und Praxis- Tshernivci, 14-16 September 2000. – P 174.
 6. Цвігун І.А. Еколого-економічна оцінка вирощування кормових культур // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: Кол. Монографія у двох томах. Т. 2 /За ред. П.Т.Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.:ІАЕ, 2000. С. 459-462.
 7. Цвігун І.А. Методика визначення рівня беззбитковості виробництва молока // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. Монографія у двох томах. Т. 2/ За ред. П.Т.Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.:ІАЕ, 2001. С. 392-394.
 8. Цвігун І.А. Калькуляція собівартості побічної продукції при вирощуванні коренеплодів //Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: НАУ2001. – Вип. 44. – С. 126-128.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробництво” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог