Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах

Облік і аналіз у спільних підприємствах

Бібліографічний опис

Горбатюк Н. М. Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Горбатюк Наталія Миколаївна – Харків, 2002. – 16 с.

Анотація

Викладено соціально-економічну сутність спільних підприємств, обґрунтовано рекомендації щодо методичних та організаційних питань ведення обліку й аналізу у спільних підприємствах України. Запропоновано рекомендації щодо синтетичного обліку основних засобів, розрахунків з іноземними партнерами. Розроблено методику та комп’ютерну програму перерахування фінансової звітності у валюту іноземного інвестора. Запропоновано алгоритм проведення фінансово-економічного аналізу діяльності спільних підприємств. Побудовано мультиплікативну модель економічного потенціалу. Розроблено економіко-математичну модель прогнозування рентабельності власного капіталу.

Ключові слова

прямі іноземні інвестиції, спільне підприємство, облік, фінансова звітність, аналіз, прогнозування

Облік і аналіз у спільних підприємствах: актуальність теми

Період, що минув після проголошення Україною політичної незалежності, а також охопив її становлення як суверенного суб’єкта міжнародних відносин, характеризувався значними кроками на шляху до створення демократичної держави із ринковою економікою. Однак економічний, технологічний та інтелектуальний потенціали не були задіяні повною мірою і не забезпечили швидкого, безкризисного входження України в число економічно розвинутих країн світу.

Становлення вітчизняної економіки на ринкових засадах обумовило курс на посилення співробітництва з міжнародними організаціями, іноземними державами та діловими колами світу.

Практика господарювання країн, які досягли стабілізації в економіці, свідчить, що в умовах дефіциту внутрішніх фінансових коштів залучаються іноземні інвестиції як додаткове джерело розвитку економіки.

Міжнародний поділ праці та його кооперація  реалізуються у зовнішньоекономічній діяльності країн-учасниць і здійснюються у різних видах зв’язків, одним із яких виступають спільні підприємства. Спільне підприємство може одночасно розглядатися у вигляді форми міжнародного економічного співробітництва, способу залучення прямих іноземних інвестицій і форми організації конкретної господарської одиниці. Однак, спільні підприємства не знайшли належного місця в арсеналі засобів реформування вітчизняної економіки. Однією з причин незатребуваності, є не тільки нестабільність законодавства з процесу іноземного інвестування, але і недостатня увага до проблеми формування інформаційної бази для управління цим процесом.

Стан вивчення проблеми

Наявні публікації стосуються, як правило, правових аспектів діяльності спільних підприємств або суто економічних аспектів інвестиційної діяльності.

Розробці питань організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах присвячено праці вчених-економістів: І.М.Вознесенської, Л.А.Вороніної, С.Ф.Голова, В.В.Ковальова, Є.М.Євстегнєєва, В.Д.Прилюка, Л.Г.Раффінга, В.В.Смірнова, В.В.Федорова, Д.І.Чернова, С.М.Шапінгузова, Л.З.Шнейдмана  та ін.

Методичні підходи до аналізу ефективності інвестицій висвітлено у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів: Л. Крушвіца, Е. Хелферта, Г. Бірмана, Ю. Блеха, Ю. Бригхема, А.Гойко, Е.С. Стоянової, І.А. Бланка, Е.М. Четиркіна, В.В. Ковальова, В.І. Решецького, М.М. Треньова, Н.М. Ушакової та ін.

Чимало аспектів ще недостатньо досліджено не тільки у методичній і науковій літературі, але й у нормативних документах, а окремі – мають дискусійний характер. Комплекс питань, пов’язаних із залученням іноземних інвестицій у спільні підприємства, включає проблеми удосконалення бухгалтерського обліку і аналізу. Зокрема, використання іноземного капіталу в обороті спільних підприємств вимагає дотримання особливостей ведення й організації відповідно до міжнародних стандартів обліку.

Недостатня розробленість названих вище проблем обумовили вибір теми і доводять актуальність дослідження.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок досліджень пов’язаний із науково-дослідними роботами, виконаними кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ХДАТОХ. Дисертаційна робота проводилася відповідно державного плану, а саме, за темами “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку” (тема 21-2000-2001ББ), “Проблеми удосконалення обліку фінансових результатів та складання фінансової звітності згідно з П(С)БО” (тема 21-00-01Б).

Облік і аналіз у спільних підприємствах: мета та завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці рекомендацій з удосконалення методики бухгалтерського обліку у спільних підприємствах, а також у визначенні підходів до аналізу та прогнозуванню їх фінансово-господарської діяльності.

 Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі визначено такі завдання:

 • обґрунтувати економічну сутність прямих іноземних інвестицій у спільні підприємства і визначити їх роль у розвитку держави;
 • уточнити поняття “спільне підприємство”;
 • розробити рекомендації з удосконалення методики обліку основних і оборотних засобів у спільних підприємствах;
 • виробити пропозиції з удосконалення розрахунків за товари і послуги з іноземними партнерами;
 • розробити методику й алгоритм комп’ютеризованого перерахування фінансової звітності з національної валюти у валюту іноземного інвестора;
 • розробити методику аналізу ефективності інвестицій у спільне підприємство на постінвестиційному етапі;
 • розробити економіко-математичну модель оцінки прогнозування ефективності діяльності спільного підприємства.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дисертаційного дослідження  є методичні і практичні питання організації бухгалтерського обліку і аналізу у спільних підприємствах.

Об’єктом дослідження є  діяльність спільних підприємств Харківської області.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали роботи вітчизняних та зарубіжних вчених із окресленої проблеми, законодавчі акти, нормативні документи в сфері організації обліку і аналізу діяльності спільних підприємств, статистична інформація та практичні дані. У процесі дослідження застосовувались засоби угрупування, порівняння, вибіркового методу, економіко-математичного моделювання, графічного та факторного методу, засоби наукової абстракції, індукції, дедукції, синтезу та інші засоби наукового пізнання економічних процесів. Обробка даних здійснювалася за допомогою персонального комп’ютера з використанням пакету EXCEL та програми “Перерахунок” для Windows 98 NT.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розробці рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку у спільних підприємствах, а також методики аналізу прогнозування ефективності їхньої діяльності.

У процесі  дослідження отримано такі найбільш вагомі результати:

 • досліджено соціально-економічну сутність спільних підприємств на сучасному етапі і подано авторське визначення поняття “спільне підприємство”;
 • визначено найбільш вагомі фактори, які впливають на залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України;
 • внесено пропозиції щодо практичного застосування методики обліку при формуванні облікової політики, яка дозволяє дати фактичну оцінку фінансово-господарської діяльності спільного підприємства;
 • внесено пропозиції з удосконалення обліку основних засобів, амортизації, запасів;
 • обґрунтовано доцільність застосування вексельної форми розрахунків і методів хеджування при міжнародних розрахунках;
 • розроблено комп’ютерну програму формування показників фінансової звітності для іноземних інвесторів;
 • розроблено алгоритм проведення фінансово-економічного аналізу спільного підприємства й оцінки ефективності використання інвестицій;
 • розроблено економіко-математичну модель прогнозування рентабельності власного капіталу.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: практичне значення результатів дослідження

Полягає в наступному:

 • удосконалено методику обліку основних засобів у спільному підприємстві;
 • запропоновано схему кореспонденції рахунків з обліку надходження товарних запасів зі знижкою за дострокову оплату;
 • розроблено програму “Перерахунок” в умовах створення АРМ бухгалтера;
 • запропоновано концепцію аналізу інвестицій у спільному підприємстві на постінвестиційному етапі;
 • розроблено багатофакторну мультиплікативну модель економічного потенціалу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що реалізація висновків і пропозицій, поданих у дисертації, сприятиме  вчасному прийняттю оптимальних управлінських рішень і організації ефективної  діяльності в спільних підприємствах.

Запропоновані автором рекомендації апробовано і впроваджено у практичну діяльність Спільного українсько-чеського ТОВ “Скала” (довідка №16 від 29.01.2002р.), а також Спільної українсько-російської фірми “ІНЕК” (довідка № 24-0402 від 04.02.2002р.).

Облік і аналіз у спільних підприємствах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції зроблені автором самостійно на підставі проведених досліджень фінансово-господарської діяльності спільних підприємств Харківської області. Аналітичну частину роботи виконано на основі облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених спостережень і опитувань керівників і фахівців з обліку у спільних підприємствах.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження висвітлено на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування у 2000-2001 роках: (“Підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі та харчування”, 2000р., “Економічна стратегія розвитку торгівлі та послуг в умовах ринкових реформ”, 2001р.), які підтвердили практичну цінність отриманих результатів і наданих рекомендацій.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 205 сторінок друкованого тексту  включає 15 таблиць, 37 рисунків та схем, списку використаних джерел із 179 найменувань, 10 додатків. Зміст дисертаційної роботи викладено на 177 сторінках.

Облік і аналіз у спільних підприємствах: список публікацій за темою дисертації

За матеріалами дисертації опубліковано 4 наукові праці загальним обсягом 1,0 друк. арк. у наукових фахових виданнях.

 1. Горбатюк Н.Н. Учет расчетов в бухгалтерии США //Бизнес Информ. – Харьков, 1998. – №10 – С.56-58. – 0,4 друк. арк.
 2. Горбатюк Н.Н. Скидки за досрочную оплату //Бизнес Информ. – Харьков, 1998. – №20 – С.57-58. – 0,2 друк.арк.
 3. Горбатюк Н.Н. Амортизация основных средств: национальные стандарты и налоговый учет //Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 103. – Дніпропетровськ: ДНУ. –2001. С. 3-6.- 0,2 друк.арк.
 4. Горбатюк Н.Н. Особенности учета иностранных инвестиций в уставном капитале совместного предприятия //Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 129. – Дніпропетровськ: ДНУ. –2002. С. 89-92. – 0,2 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Власний капітал підприємства” за посиланням:

РубрикаКапітал власний

Всі матеріали на тему “Фінансові інвестиції” за посиланням:

РубрикаФінансові інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *