Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного комплексу України

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств

Бібліографічний опис

Перевозова І. В. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Перевозова Ірина Володимирівна – Тернопіль, 2003. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджено сутність прибутку як обліково-економічної категорії, розроблено та аргументовано конкретні рекомендації щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази обліку фінансових результатів, вперше розроблено методику відображення нереалізованого прибутку в практиці бухгалтерського обліку, удосконалено форму Звіту про фінансові результати з врахуванням зазначених змін.

Побудовано трендові моделі чинників впливу на фінансові результати діяльності підприємств, проведено кореляційно-регресивний аналіз фінансових результатів з позиції управління обсягами та тарифами на транспортування газу й розроблено методику прогнозування зони безпеки та резервів збільшення прибутку у магістральному транспортуванні газу.

Ключові слова

газотранспортний комплекс, фінансовий результат, нереалізований прибуток, зона безпеки, управління обсягами та тарифами на транспортування газу

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: актуальність теми

Ринкові перетворення, характерні для української економіки сьогодні, зумовлюють необхідність глибокого теоретичного осмислення сутності явищ, фактів і процесів, а також виважених практичних дій, особливо, коли об’єктом дослідження та реального впливу є конкретний суб’єкт ринку (фінансовий результат його діяльності).

З’ясуванню природи, умовам виникнення, змісту, формі, видам, оцінці, механізму формування і відображення у бухгалтерському обліку фінансового результату діяльності підприємств приділили значну увагу в своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів у різні періоди часу. Зокрема вагомий вклад у дослідження цієї категорії, управління її величиною, визначенням сутності як обліково-економічної категорії зробили Х. Андерсен, Л. Бернстайн, І. Бланк, С. Голов, І. Готліб, М. Данилюк, Д. Додсон, Т. Ельтон, Д. Колдуелл, М. Кужельний, Є. Мних, В. Орлова, С. Панчишин, В. Пархоменко, М.  Пушкар, В. Рігер, І. Фаріон, І. Фішер, М. Чумаченко, Е. Хендріксен та інші.

Віддаючи належне розробкам вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити, що в питаннях обліку й аналізу фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, котрі потребують детального дослідження і вироблення пропозицій для практичної діяльності. Необхідність удосконалення наявних підходів до визначення категорії „прибуток” в економічному та обліковому аспектах, концепції формування фінансових результатів діяльності підприємств, методики відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності доходів від надання послуг (реалізації готової продукції, товарів, виконання робіт), механізму узгодження фінансових результатів, визначених за правилами бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, оцінки реальності отриманих підприємством прибутків, а також оцінки та прогнозування зони безпеки і резервів збільшення прибутку підприємств обумовили актуальність теми даного дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і є складовою держбюджетної теми “Створення наукових основ функціонально-орієнтованого керування витратами у нафтогазоконденсатовидобутку” (номер державної реєстрації 0101U001661). Автор підготувала підрозділ “Оцінка та прогнозування зони безпеки та резервів збільшення прибутку в магістральному транспортуванні газу для ДК „Укртрансгаз” та її філій”.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення обліку й аналізу фінансових результатів діяльності підприємств газотранспортного комплексу з врахуванням галузевої специфіки.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

 • оцінка наявних підходів до визначення категорії „прибуток” з метою внесення пропозицій щодо його удосконалення;
 • узагальнення теоретичних підходів щодо концепції формування фінансових
 • результатів діяльності підприємств як обліково-економічної категорії та вироблення власної позиції;
 • уточнення методики відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності доходів від реалізації готової продукції (товарів, надання послуг, виконання робіт);
 • обґрунтування механізму узгодження фінансових результатів, визначених за правилами бухгалтерського обліку та податкових розрахунків;
 • виявлення впливу положень облікової політики підприємства на фінансовий результат його діяльності;
 • дослідження механізму формування і відображення у звітності фінансових результатів від операцій з фінансовими інвестиціями та з похідними фінансовими інструментами;
 • розробка й обґрунтування методики оцінки і прогнозування зони безпеки та резервів збільшення прибутку у магістральному транспортуванні газу.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково-аналітична діяльність підприємств газотранспортного комплексу.

Предмет дослідження – теоретико-методологічні та методичні аспекти оцінки, обліку й аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: методи дослідження

Методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний метод пізнання, а саме принципи: історизму, застосований для дослідження прибутку як обліково-економічної категорії у ході історичного розвитку суспільства, суперечності – для визначення його сутності, системно-структурний підхід – для розкриття сукупності його видів і функцій.

У роботі використано такі загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, групування, аналогія, систематизація, порівняння – для вивчення інформаційних джерел; методи факторного аналізу, економіко-статистичні (індексний, динамічних рядів, кореляційно-регресивний, вибірковий, групування, зведення) та економіко-математичного моделювання – для комплексної діагностики й аналізу фінансових результатів  діяльності підприємства.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: наукова новизна отриманих результатів

Полягає у тому, що в дисертації розвинуті теоретичні положення та удосконалені методичні підходи щодо обліку й аналізу фінансових результатів підприємств з врахуванням галузевої специфіки.

До основних наукових результатів, що виносяться на захист, належать:

 • уточнено категорію “прибуток” як чистий дохід суб’єкта господарської діяльності від використання вкладеного капіталу, котрий характеризує його винагороду за ризик підприємницької діяльності та забезпечує створення засобів фінансування прийнятих програм і стратегій, впровадження інновацій, на  відміну від наявного визначення як різниці між сукупними доходами та сукупними витратами у процесі здійснення діяльності;
 • обґрунтована необхідність виділення та дано теоретичне визначення сутності „нереалізованого прибутку”, під яким розуміється прибуток, котрий не може бути використаний підприємством на свої цілі в момент його визнання як такого, (у наявній обліковій практиці та вітчизняній економічній літературі такого поняття не існувало);
 • сформовано механізм узгодження фінансових результатів, визначених за правилами бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, на основі аналізу відмінностей у визнанні доходів і витрат;
 • запропоновано зміни до методики відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій з реалізації готової продукції (товарів, робіт і послуг) із застосуванням для визначення доходу “методу нетто” на відміну від сучасної практики перевантаження даного показника доходу непрямими податками і платежами;
 • вперше розроблено методику відображення нереалізованого прибутку в практиці бухгалтерського обліку та запропонований механізм формування фінансових результатів від операцій з фінансовими інвестиціями та з похідними фінансовими інструментами з урахуванням нереалізованих прибутків (збитків);
 • удосконалено форму Звіту про фінансові результати, що сприятиме отриманню деталізованої інформації про реальність використання прибутку підприємства при здійсненні комплексного аналізу фінансового стану та для адекватної оцінки рівня податкового навантаження підприємства на відміну від діючої;
 • розроблено методику оцінки та прогнозування зони безпеки і резервів збільшення прибутку, а також побудовано трендові моделі чинників впливу на фінансові результати діяльності підприємств з позиції управління обсягами й тарифами на транспортування газу. Проведено наукове обгрунтування методики встановлення цих тарифів на перспективу.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: практичне значення отриманих результатів

Полягає у тому, що обґрунтовані в дисертації методологічні положення та теоретичні висновки й узагальнення є певним внеском у розробку методики обліку та аналізу фінансових результатів підприємства і можуть бути враховані у процесі вдосконалення облікової системи підприємств на сучасному етапі, при внесенні змін і доповнень до чинної облікової практики і методики проведення аналізу.

Отримані в дисертації результати можуть бути використані у навчальному процесі при викладанні дисциплін „Фінансовий облік”, „Фінансовий аналіз”, „Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”, „Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства”, при підготовці спецкурсів з окремих проблем мікроекономіки, а також підприємствами газотранспортного комплексу з метою вдосконалення облікової системи та повнішого забезпечення інформаційних потреб управлінського персоналу щодо оптимізації формування і використання фінансових результатів діяльності.

Теоретичні результати досліджень використані у навчальному процесі кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (довідка № 30 від 30.12.2002 р.). Окремі положення дисертаційного дослідження застосовано при розробці методик оцінки та прогнозування зони безпеки і резервів збільшення прибутку в магістральному транспортуванні газу в нормативно-аналітичному центрі Дочірньої компанії „Укртрансгаз” національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” (ДК „Укртрансгаз” НАК  „Нафтогаз України”) (довідка № 9/02 від 09.01.2003 р.), в управлінні магістральних газопроводів „Черкаситрансгаз” ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” (довідка № 04/2 від 03.01.2003 р.), філії управління „Укравтогаз” ДК „Укртрансгаз” НАК  „Нафтогаз України” (довідка № 03/5 від 13.01.2003 р.), а також у бухгалтерії і планово-економічному відділі комунального підприємства „Головний інформаційно-обчислювальний центр” Київської міської державної адміністрації  (довідка № 11/04 від 10.01.2003 р.).

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: особистий внесок здобувача

Основні наукові результати дослідження, що виносяться на захист, є особистим авторським внеском у розробку обраної теми дисертаційної роботи. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї і положення, котрі становлять індивідуальний внесок автора.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження були викладені й обговорені на міжвузівській конференції „Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (14 –15 березня 2000 р., м. Львів); міжнародній науково-практичній конференції „Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку” (23 – 26 березня 2000 р.,  м. Львів); міжнародній науково-практичній конференції „Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (30 – 31 березня 2000 р., м. Вінниця); ХІ міжнародній науково-практичній конференції „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”  (4 – 6 квітня 2000 р., м. Чернівці); на міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, присвяченій 10-ій річниці незалежності України (22 – 24 травня 2001 р., м. Івано-Франківськ); науково-практичній конференції „Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій” (26 – 27 лютого 2003 р., м. Вінниця).

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: структура та обсяг роботи

Дисертаційне дослідження складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (207 найменувань на 16 сторінках). Основний зміст роботи  викладений на 179 сторінках, містить 28 таблиць на 30 сторінках, 41 рисунок на 28 сторінках, 8 додатків на 62 сторінках.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: публікації за темою дисертації

За результатами виконаних досліджень опубліковано 18 наукових праць загальним обсягом 24,71 друк. арк. (з них особисто автору належить – 9,65 друк. арк.), зокрема: 6 – у фахових наукових виданнях (обсягом 2,83 друк. арк.), 10 – у збірниках наукових праць, 1 – тези доповіді конференції, 1 – навчальний посібник.

Навчальні посібники

 1. Савич В. І., Орлова В. К., Костецька Л. А. та інші. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ:ІМЕ.2001. – 272 с. (17 друк. арк., в т.ч. 1,94 друк. арк., що належить автору).

Публікації у фахових виданнях

 1. Перевозова І. В. Зміст операційної діяльності і порядок формування операційного прибутку // Збірник наукових праць. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. № 424. Львів. 2001. С. 227–232 (0,38 друк. арк.).
 2. Перевозова І. В. Деякі аспекти застосування податкового законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями // Збірник наукових праць. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні. № 417. Львів. 2001. С. 345 – 350 (0,38 друк. арк.).
 3. Перевозова І. В. Різниці між обліковим і оподатковуваним прибутком: класифікація та причини виникнення // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 126. – Дніпропетровськ. 2002. С. 55 – 64 (0,63 друк. арк.).
 4. Перевозова І. В. Проблеми визначення, обліку і відображення в звітності результатів операцій з похідними фінансовими інструментами // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Наукові записки. Випуск 11. Частина 2. – Тернопіль. 2002. С. 151 – 157 (0,44 друк. арк.).
 5. Перевозова І. В. Механізм узгодження значень податкового прибутку і прибутку облікового та відображення у фінансовій звітності // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск 1. – Тернопіль. Економічна думка. 2003. С. 136 – 144 (0,56 друк. арк.).
 6. Перевозова І. В. Критична оцінка існуючих підходів в економічній літературі до фінансового аналізу // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Наукові записки. Випуск 12. Частина 1. – Тернопіль. 2003. С. 70 – 76 (0,44 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях

 1. Перевозова І. В. Регулювання податкової системи України як основний важіль управління економікою // Збірник наукових праць. Серія: Економіка підприємства і організація виробництва. Випуск 34. Івано-Франківськ. 1997. С. 79 – 84 (0,38 друк. арк.).

 2. Перевозова І. В. Новації в Законі України „Про систему оподаткування” // Збірник наукових праць. Серія: Економіка підприємства і організація виробництва. Випуск 36 (том 7). Івано-Франківськ. 1999. С. 274 – 279 (0,38 друк. арк.).

 3. Перевозова І. В. Теоретичні засади економічної сутності категорії “прибуток” // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. Збірник наукових праць ТАНГ. Випуск 5. – Тернопіль. Економічна думка. 2000. С. 27 – 39 (0,81 друк. арк.).

 4. Перевозова І. В. Фінансовий результат діяльності підприємств: відмінності бухгалтерського та податкового обліку доходів // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ. Випуск 2. – Тернопіль. 2000. С. 187–199 (0,81 друк. арк.).

 5. Перевозова І. В. Аналіз структури чинників формування показників прибутку підприємства // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ. Випуск 3. – Тернопіль. 2000. С. 145–149 (0,31 друк. арк.).

 6. Перевозова І. В. Удосконалення фінансової системи як важеля управління економікою // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції у двох томах. Том ІІ.  Чернівці. 2000. С.336 –341 (0,38 друк. арк.).

 7. Перевозова І. В. Новий Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Науковий вісник. Серія економічних наук. Випуск 1. – Івано – Франківськ. 2000. С.53 – 55 (0,25 друк. арк.).

 8. Перевозова І. В. Проект плану фінансування та обсягів дорожних робіт на 2000 рік // Інформаційний листок про передовий виробничо-технічний досвід. № 2000-01. Івано-Франківськ. 2000. (0,25 друк. арк.).

 9. Перевозова І. В. Цільове використання надходжень від податку з власників транспортних засобів та механізмів // Інформаційний листок про передовий виробничо-технічний досвід. № 2000-02. Івано-Франківськ. 2000. (0,25 друк. арк.).

 10. Перевозова І. В. Оцінка запасу фінансової стійкості (зона безпеки) для ДК “Укртрансгаз” та її філій // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ. Випуск 4. – Тернопіль. 2001. С. 331 – 339 (0,56 друк. арк.).

 11. Перевозова І. В. Проблеми обліку і відображення в звітності результатів діяльності підприємства// Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. Збірник наукових праць ТАНГ. Випуск 5. – Тернопіль. Економічна думка. 2001. С. 60 – 67 (0,5 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог