Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності

Бібліографічний опис

Шайкан А. В. Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шайкан Андрій Валерійович – Київ, 2002. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним питанням удосконалення процесу обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності на гірничо-збагачувальних підприємствах Криворізького залізорудного басейну. У дисертації здійснено порівняння визначення, класифікацій та методів обліку витрат та доходів. Обґрунтовано нові підходи до вирішення питань організації обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності. Запропоновано поглиблену класифікацію складу витрат і доходів центрів відповідальності гірничо-збагачувальних підприємств. Визначено напрями удосконалення методики аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності. Ефективність цих напрямів підтверджена на практичних прикладах. Враховуючи особливості гірничо-збагачувальних підприємств, запропонована методика функціонально-вартістного аналізу. Основні результати дослідження впроваджені в практичну діяльність гірничо-збагачувальних підприємств та супутніх підприємств цієї галузі.

Ключові слова

витрати, дохід, центр відповідальності, трансфертне ціноутворення, аналіз витрат і доходів

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: актуальність теми

З набуттям незалежності, перед Україною постала  двоєдина задача, а саме: побудова економіки країни, як суверенної держави та перехід від адміністративно-командної системи до ринкової. Вирішення таких завдань потребує докорінної зміни існуючих методів управління економікою, як з боку держави, так і окремих господарюючих суб’єктів, зокрема.

В процесі розвитку ринкових відносин промислові підприємства України зіткнулися з рядом проблем, щодо регулювання витрат і доходів. Господарювання в умовах вільної конкуренції вимагає від управлінського персоналу прийняття оперативних та вірних рішень стосовно питань управління витратами та доходами. Найшвидшим та самим надійним є впливання на витрати та доходи на місцях їх виникнення. В зв’язку з цим, проблема організації високоефективної системи обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності, яка буде сприяти надходженню та обробці якісної інформації для потреб управління, постає дуже гостро.

Питання бухгалтерського обліку витрат і доходів регулюється законодавчою базою (Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, “Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості”, іншими законодавчими та нормативними актами). На сьогоднішній день не врегульованими залишається  ще цілий ряд питань обліку витрат і доходів за центрами відповідальності. Недостатньо приділено уваги обгрунтуванню методичних принципів, у відповідності з якими, кожний господарюючий суб’єкт має визначати свою внутрішню облікову політику, щодо обліку витрат і доходів за центрами відповідальності з урахуванням особливостей своєї діяльності.

Серйозного удосконалення потребує і існуюча система аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності для забезпечення користувачів оперативною та достовірною інформацією з питання управління витратами та доходами.

Стан вивчення проблеми

Дослідження вище приведених проблем в питанні створення сучасної методики обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності визначили своєчасність та актуальність теми дисертаційної роботи.

Дослідженню проблем обліку витрат і доходів за центрами відповідальності приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: Сопко В.В., Лінник В.Г., Кужельний М.В., Савченко В.Я., Завгородній В.П., Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В., Нападовська Л.В., Голов С.Ф., Палій В.Ф., Соколов Я.В., Кузьмінський А.Н., Хорнгерн Ч., Фостер Дж., Друри К.

Разом  з цим, ще не знайшли свого вирішення питання практичного застосування методики обліку витрат і доходів за центрами відповідальності, зокрема на підприємствах Криворізького залізорудного басейну, де розташовані великі підприємства: Центральний, Північний, Інгулецький, Південний та Новокриворізький гірничо-збагачувальні комбінати. Вирішення питання вдосконалення процесу обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності стало актуальним питанням для гірничорудної галузі України, складовою частиною якої є відкрите акціонерне товариство “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (ВАТ ЦГЗК) Криворізького залізорудного басейну (Кривбасу). Підприємство обрано в роботі, як базове для проведення дослідження в зв’язку з тим, що його організаційна структура управління та обліку є типовою для гірничодобувної галузі в цілому. Ці обставини також вплинули на вибір теми, обґрунтування її мети та завдань.

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота має зв’язок з планом науково-дослідних робіт кафедри аудиту Київського національного економічного університету, з темою “Проблеми  розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101U007344), підрозділом теми “Проблеми вдосконалення методики організації аудиту на підприємстві”. Особистий внесок полягає в пропозиції, щодо вдосконалення методики обліку і аналізу витрат та доходів за центрами відповідальності в умовах трансфертного ціноутворення, а, також, в пропозиціях з питань автоматизації облікового і аналітичного процесу.

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: мета і завдання дослідження

Метою роботи є дослідження обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності та розробка пропозицій для його модернізації на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Криворізького залізорудного басейну, на прикладі відкритого акціонерного товариства Центральний гірничо-збагачувальний комбінат.

Для досягнення мети в процесі проведення дослідження поставлено ряд завдань:

 • уточнення визначення сутності понять “витрати” та “доходи”;
 • визначення галузевих особливостей побудови обліку витрат та доходів на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу;
 • розробка пропозицій, щодо вдосконалення побудови організаційної структури управління комбінату в умовах ведення обліку та управління за центрами відповідальності;
 • створення методики калькулювання витрат та розподілу доходів за центрами відповідальності в умовах трансфертного ціноутворення;
 • пошук відповідних методів проведення аналізу витрат та доходів за центрами відповідальності, які б задовольнили потреби управління центрів відповідальності і підприємства в цілому.
 • апробація результатів дослідження, з метою вивчення їх ефективного виробництва, в умовах конкретного виробництва.

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дисертаційного дослідження є сучасний стан управління витратами та доходами на підприємствах гірничодобувної галузі Кривбасу.

Предметом дослідження є існуючий облік та аналіз витрат і доходів, як складових управління гірничо-збагачувальними підприємствами Кривбасу.

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: методи дослідження

Дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності гірничо-збагачувальних підприємств гірничодобувної галузі Кривбасу. Використовувались економічні методи: на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження- індуктивний; у процесі теоретичного осмислення проблеми- дедуктивний, а також методи аналізу і синтезу для поєднання різних складових економічних явищ в єдиному процесі. Вивчаючи облік витрат і доходів за центрами відповідальності, на етапі розробки пропозицій, щодо покращення стану обліку на підприємствах галузі, застосувались методи: деталізація, групування, узагальнення, економіко-математичне моделювання. Для виявлення раціональних методів проведення аналізу витрат та доходів за центрами відповідальності, примінені методи: середніх величин, факторний аналіз, розробка показників ефективності діяльності центрів відповідальності, побудова аналітичних таблиць тощо.

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у наступному:

 • розроблено методику організації обліку витрат та доходів за центрами відповідальності підприємств в умовах автоматизації обліку;
 • виявлено системоутворюючі фактори класифікації витрат на виробництво та доходів центрів відповідальності;
 • створено класифікацію витрат та доходів за центрами відповідальності, що дозволило розробити надійну систему аналітичного обліку витрат і доходів за центрами відповідальності;
 • розроблено пропозиції з автоматизації процесу обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності гірничо-збагачувальних підприємств;
 • запропоновано методику калькулювання витрат та розподілу доходів між центрами відповідальності гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу в умовах трансфертного ціноутворення;
 • розроблено рекомендації оцінки ефективності функціонування центрів відповідальності. Порівняльний аналіз ефективності діяльності центрів відповідальності пропонується проводити з застосуванням коефіцієнтів приведення.

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: практичне значення одержаних результатів

Використання методики обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності, пропонованої автором дослідження, дає змогу:

 • отримання оперативної інформації для прийняття своєчасних управлінських рішень;
 • прийняття оперативних та вірних управлінських рішень, як на рівні окремих центрів відповідальності, так і на рівні підприємства;
 • підвищення відповідальності та економічного інтересу керівництва окремих підрозділів, які визнано за центри відповідальності;
 • зменшення потоку оперативної несистематизованої інформації з обліку витрат і доходів за центрами відповідальності для керівництва підприємства в цілому, і можливість, в цьому зв’язку, зосереджуватись на розв’язанні стратегічних завдань.

Результати дисертаційних досліджень впроваджено на акціонерному товаристві закритого типу “Електромашпромсервіс” (Довідка №113 від 18.04.02 р.), відкритому акціонерному товаристві “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (Довідка №362/02 від 28.03.02 р.), відкритому акціонерному товаристві “Електрозавод” (Довідка №251/30 від 22.03.02 р.), Новокриворізькому гірничо-збагачувальному комплексі Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату (Довідка № НК-547 від 22.03.02 р.), також використовуються у навчальному процесі Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету (Довідка №22/3 від 18.04.02 р.).

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: апробація результатів дисертації

Теоретичні та методичні розробки, викладені в дисертації, доповідались автором на міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23 – 24 листопада 2000 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова “2001” (м. Дніпропетровськ, 5 – 7 листопада 2001 р.) та на міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2002” (м. Дніпропетровськ, 05 – 07 березня 2002 р.).

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг дисертаційної роботи складає 160 сторінок, у тому числі  7 таблиць на 4 сторінках,  16 рисунків на 8 сторінках та 17 додатків на 34 сторінках. Список використаних джерел містить 189 найменування на 15 сторінках.

Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 2,51 друкованих аркуша (частка автора – 2,21 д.а.), із них шість у наукових фахових виданнях (2,2 д.а.), три в інших виданнях (0,31 д.а.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Шайкан А.В. Застосування міжнародного досвіду при побудові системи обліку витрат // Міжнародна економіка: Збірник наукових праць. Вип. 26.- К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 1999. – С. 80 – 83.- 0,2 д.а.
 2. Шайкан А.В. Децентралізація управління та трансфертна політика ціноутворення // Міжнародна економіка: Збірник наукових праць. Вип. 27.- К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2000. – С. 154 -156. – 0,15 д.а.
 3. Завгородній В.П., Шайкан А.В. Облік витрат та прибутків за центрами відповідальності в умовах стандартизації обліку // Економіка: Вісник. Вип.  – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2001. – С. 21 – 26. – 0,5 д.а. (особисто автору належить – 0,2 д.а., де відображено пропозиції щодо вдосконалення системи обліку витрат за центрами відповідальності).
 4. Шайкан А.В. Групування витрат за економічними елементами та складання собівартості продукції за статтями калькуляції на підприємствах гірничодобувної галузі Кривбасу (на прикладі Центрального гірничо-збагачувального комбінату) // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 102.- Дніпропетровськ: ДНУ. – 2001. – С. 75 – 89. – 0,66 д.а.
 5. Шайкан А.В. Облік витрат та прибутків за центрами відповідальності – як можливий напрямок модернізації системи управлінського обліку на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 7.- К.: КНЕУ. – 2001. – С. 252 – 259. – 0,33 д.а.
 6. Шайкан А.В. Стратегічні напрями проведення аналізу витрат та доходів за центрами відповідальності гірничо-збагачувальних підприємств Криворіжжя // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 140.- Дніпропетровськ: ДНУ.- 2002.- С. 119-127.- 0,36 д.а.

В інших виданнях:

 1. Шайкан А.В. Децентралізація управління підприємством за попроцесним принципом – як можливий напрямок модернізації та розвитку системи управлінського обліку на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. “Розвиток науки про бухгалтерський облік” Частина ІІІ.- Житомир: ЖІТІ.- 2000.- С. 160-163. – 0,15 д.а.
 2. Шайкан А.В. Трансфертна політика ціноутворення – як ефективний засіб управління на вітчизняних виробничих підприємствах з попередільною технологією виробництва // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова “2001”. Том 15. Економічні науки.- Дніпропетровськ: Наука і освіта.- 2001.- С. 24-26. – 0,08 д.а.
 3. Шайкан А.В. Напрями розвитку аналізу витрат і доходів за центрами відповідальносі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2002”. Том 17. Економіка.- Дніпропетровськ: Наука і освіта.- 2002.- С. 33-35. – 0,08 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Доходи” за посиланням:

РубрикаДоходи

Всі матеріали на тему “Витрати” за посиланням:

РубрикаВитрати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог