Аудиторський ризик в АПК

Аудиторський ризик в АПК

Бібліографічний опис

Овчарик Р. Ю. Аудиторський ризик в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Овчарик Роман Юрійович – Київ, 2002. – 18 с.

Анотація

В дисертації досліджуються теоретичні аспекти аудиторського ризику при аудиті сільськогосподарських підприємств та його місце в системі класифікації ризиків. На основі теоретичних досліджень чітко визначено об’єкти та суб’єкти аудиторського ризику. Вперше на основі даних аудиторських перевірок визначено кількісний рівень аудиторського ризику, зокрема його складових – властивого ризику, ризику контролю, ризику невиявлення помилок і їх вплив на формування загального ризику аудитора. За допомогою методу множинної кореляції доведено вплив рівня ризику аудитора на формування вартості аудиторських послуг. Для більш оперативної організації використання результатів попередньої аудиторської перевірки запропоновано паспортизацію підприємств, які підлягали зовнішньому аудиту шляхом видачі паспорта про проходження зовнішнього аудиту та рівень аудиторського ризику. Обґрунтовано методи статистичної вибірки при проведенні аудиту сільськогосподарських підприємств. Визначено основні напрямки комп’ютеризації аудиту, які забезпечують зниженню рівня аудиторського ризику.

Ключові слова

аудит, аудиторський ризик, агропромисловий комплекс, властивий ризик, комп’ютеризація аудиту, ризик контролю, ризик невиявлення, статистична вибірка, паспортизація підприємств

Аудиторський ризик в АПК: актуальність теми

Аудиторська діяльність в умовах розвитку економіки ринкового спрямування набуває поширення і усвідомлення суспільством її ролі в системі управління виробничими відносинами. Вітчизняний аудит в Україні перебуває на стадії свого становлення. Тому на сучасному етапі ринок аудиторських послуг нестабільний і поки що недостатньо ефективний. Це зумовлюється нерозумінням можливостей аудиту, недостатньо кваліфікованим кадровим забезпеченням, недосконалістю методологічної і нормативної бази аудиту. В цих умовах аудиторська діяльність підлягає високому ризику. Нові умови господарювання, конкуренція роблять будь-яку підприємницьку діяльність, в тому числі і аудиторську, складним економічним процесом. Це означає, що керівникам, які розробляють тактику і стратегію організації та розвитку свого діла потрібно бути досконало обізнаним з теорією ризиків. Згідно Закону України “Про підприємництво”  підприємницька діяльність – самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції (наданню послуг) з метою отримання прибутку. Саме ризик присутній на всіх етапах діяльності підприємства незалежно від сфери його функціонування і повне його усунення неможливе через причини об’єктивного і суб’єктивного характеру.

Аудиторським ризиком називають ризик, який бере на себе аудитор, даючи висновок про повну достовірність даних фінансової звітності, в той час, як там можливі помилки, які невиявлені аудитором.

Стан вивчення проблеми

Проблеми дослідження аудиторського ризику висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Адамс А.А., Андрєєв В.Д., Аренс Е.А., Баришников Н.П., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Голов С.Ф., Данилевський Ю.В., Дем’яненко М.Я., Дефліз Ф.Д., Дженнік Г.Р., Дорош Н.І., Дудка К.П., Жук В.М., Зубілевич С.Я., Кузьминський А.Н., Кулаковська Л.П., Лоббек Дж.К., Моссаковський В.Б., О’Рейли В.М., Петрик О.А., Робертсон Дж., Рудницький В.С., Саблук П.Т., Суйц В.П., Терехов А.А., Шатковська Л.С. і т.д.

Їх дослідження свідчать, що концепція ризику аудитора покладається в основу методики  вибіркового аудиторського дослідження та планування аудиту, що є його важливим організаційним моментом. На основі обґрунтованого визначення зон ризику можна суттєво підвищити ефективність аудиту та знизити аудиторський ризик. Для того, щоб аудитор готуючи висновок, був впевнений, що його ризик щодо суб’єкта перевірки є низьким (прийнятним), потрібно детально зупинитися на всіх зовнішніх та внутрішніх факторах, що впливають на його формування та дати їх повну оцінку. Аудиторський ризик залежить від рівня підприємницького та інформаційного ризиків. Якість роботи аудитора, рішення про подальше проведення аудиту і в кінцевому результаті вартість аудиторських послуг в значній мірі залежить від визначення рівня ризику.

У вітчизняній практиці теорія і практика аудиторського ризику знаходиться на початковій стадії розвитку. Слід зауважити, що на сьогоднішній день недостатня увага приділяється аудиторському ризику в сільському господарстві. Важливість даного питання полягає в тому, що сільське господарство характеризується специфічними особливостями, як виробничого процесу так і процесу обліку та оподаткування, які надають аудиторському ризику особливої гостроти. Крім всіх вище перерахованих факторів в сільському господарстві добавляються природні умови, біологічні особливості вирощування рослин і тварин тощо. Потрібно відмітити, що організація обліку в сільському господарстві знаходиться на більш низькому рівні ніж в промисловості. Основними факторами, які впливають на це є низький рівень: автоматизації та комп’ютеризації, кваліфікації кадрів, оплати праці, плинності кадрів і т.п.

Вплив реформ

Широкомасштабний характер перебудови економічних відносин доповнюється реформуванням бухгалтерського обліку, податкової системи, створенням податкового обліку. Все це спричинило появу неврегульованого законодавства і супроводжується підпорядкуванням податковій нормативній базі інших державних актів, що регламентують методологію бухгалтерського обліку. За таких умов практична система обліку значно ускладнюється, а ризик невиявлення аудитором помилок та викривлень внаслідок свідомих та несвідомих дій бухгалтера, щодо обчислення показників фінансової звітності, підвищується.

Така ситуація зумовлює необхідність комплексного дослідження формування аудиторського ризику та вплив його на формування вартості аудиторських послуг, зокрема в сільськогосподарських підприємствах. Все вищесказане обумовило вибір теми, її актуальність і архітектоніку дисертаційної роботи.

Аудиторський ризик в АПК: зв’язок роботи з науковими  програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана на відділенні фінансів, обліку та інвестицій Інституту аграрної економіки УААН. Дисертація є складовою частиною проблем дослідження: “Фінансовий кредитний механізм” за темою “Аудит в АПК” (номер державної реєстрації 0196V016298); “Формування системи та механізмів фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в ринкових умовах” за темою “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102V000266).

Аудиторський ризик в АПК: мета і задачі дослідження

Основною метою роботи є розробка системи заходів, спрямованих на зниження рівня аудиторського ризику під впливом різних факторів та його кількісна оцінка в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області. Багатогранність проблеми визначила необхідність розв’язати наступні задачі:

 • узагальнити теоретичні   аспекти   концепції   аудиторського   ризику  із визначенням його об’єктів та суб’єктів;
 • дати кількісну оцінку рівня аудиторського ризику при аудиті виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств;
 • дослідити вплив  рівня  аудиторського  ризику,   на   формування   вартості   аудиторських послуг;
 • розробити рекомендації щодо вдосконалення напрямів комп’ютеризації аудиторської діяльності в сільськогосподарських підприємствах з метою зниження рівня аудиторського ризику;
 • обґрунтувати пропозиції по вдосконаленню організації оформлення результатів аудиторських перевірок із зазначенням рівня аудиторського ризику;
 • запропонувати напрями вдосконалення Національних нормативів аудиту.

Аудиторський ризик в АПК: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є аудиторський ризик і вартість аудиторських послуг в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області.

Предметом дослідження є теорія і практика аудиторського ризику при аудиті господарської діяльності сільськогосподарських підприємств;

Аудиторський ризик в АПК: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є сучасна економічна теорія аудиторського ризику, загальні принципи та методи його формування і можливості зниження. В процесі дисертаційного дослідження використовувався системний підхід щодо вивчення рівня ризику аудитора, його врахування при плануванні і організації проведення аудиту та його вплив на формування вартості аудиторських послуг в сільськогосподарських підприємствах. В залежності від вирішуваних завдань застосовувались відповідні методи і дослідження: аналізу, синтезу, статистичних групувань, абстрактно-конструктивний, порівняльний, графічний та інші.

Аудиторський ризик в АПК: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в комплексному дослідженні показника аудиторського ризику в сільськогосподарських підприємствах; розробці підходів до визначення його кількісного рівня на початковій стадії аудиту; обґрунтуванні пропозицій по вдосконаленню планування аудиту із врахуванням суттєвих зон ризику. Основні положення наукової новизни результатів дослідження полягають в наступному:

 • уточнено теоретичну сутність аудиторського ризику, його зміст, об’єкти та суб’єкти. Аудиторський ризик потрібно розглядати в двох аспектах: по-перше, як ризик підприємницької аудиторської діяльності, який залежить від економічної діяльності суб’єкта господарювання, стану якості формування інформації та її відображення в фінансовій звітності підприємства; по-друге, аудиторський ризик є методологічною основою планування і організації процесу аудиту, визначення суттєвих зон ризику, обсягів вибіркової перевірки тощо;
 • вперше запропоновано методику визначення кількісного впливу властивого ризику, ризику контролю та ризику невиявлення помилок на загальний рівень аудиторського ризику на основі кореляційного аналізу, яка дає можливість концентрувати увагу на суттєві зони ризику при плануванні аудиту, більш об’єктивно і обґрунтовано визначати основні об’єкти і напрями аудиту економічної діяльності сільськогосподарських підприємств і підвищувати його  ефективність;
 • уточнено методику визначення вартості аудиторських послуг в основу якої покладено витрати аудиторської фірми на проведення аудиту, розмір валюти балансу, попит і пропозицію на аудиторські послуги, фінансовий стан підприємства і рівень аудиторського ризику, що забезпечує більш об’єктивне формування вартості аудиторських послуг;
 • обгрунтовано методику визначення суттєвих зон ризику при проведенні аудиту з використанням методів економічного аналізу (горизонтальний, вертикальний, аналіз взаємопов’язаних показників статей балансу з іншими показниками фінансової звітності), зокрема, аудиту балансу на базі комп’ютерних технологій, що дає можливість скоротити витрати часу на проведення підготовчої стадії аудиту;
 • запропоновано ввести в Національний норматив аудиту №12 новий параграф, суть якого полягає в методиці проведення паспортизації підприємств, що підлягають зовнішньому аудиту. Це забезпечує аудитора інформацією про рівень аудиторського ризику та його складових при попередньому аудиті та дозволяє знижувати рівень невиявлення помилок при проведенні аудиту.

також

 • обгрунтовано шляхи зниження аудиторського ризику та його компнентів в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області, основними з яких є: розширення номенклатури аудиторських послуг за рахунок консалтингу з питань обліку та оподаткування; обслуговування сільськогосподарських підприємств по складанню фінансової і податкової звітності; інформаційне, методичне та нормативне забезпечення. Актуальним на сьогоднішньому етапі є надання послуг з реорганізації сільськогосподарських підприємств (експертна оцінка майнових паїв селян, паювання землі, оцінка і переоцінка майна, орендні відносини, перевірка дотримання вимог чинного законодавства, реструктуризація сільськогосподарських підприємств тощо).

Аудиторський ризик в АПК: практичне значення отриманих результатів

Полягає в тому, що результати дослідження можуть використовуватись в практичній діяльності аудиторських фірм. Результати та висновки роботи впроваджені:

 • ТОВ “Будпроект” місто Київ (довідка № 24 від 23 січня 2002 р.);
 • Аудиторська фірма “Агрос” місто Київ (довідка № 25 від 01 лютого 2002 р.);
 • Аудиторська фірма  “РІССО – АУДИТ”  смт.  Гусятин  Тернопільської області   (довідка  № 35 від 01 березня 2002 р.);
 • Теоретичні підходи   та  практичні  розрахунки   використовуються  при  викладанні курсу “Основи аудиту” на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту в Національному аграрному університеті (акт про впровадження в навчальний процес результатів науково-дослідної роботи від 23 березня 2002 р.);

Аудиторський ризик в АПК: особистий внесок здобувача

Полягає у одноосібному виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до визначення кількісного рівня аудиторського ризику та його вплив на формування вартості аудиторських послуг.

Аудиторський ризик в АПК: апробація результатів дисертації

Основні результати та висновки дослідження доповідались і обговорювались на:

 • науково-практичному семінарі молодих вчених та спеціалістів “Вчимося господарювати” (Київ – Чабани 22-23 листопада 1999 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток  науки про  бухгалтерський облік”  (Житомир 23-24 листопада 2000 р.);
 • міжнародній науковій    конференції    “Проблеми    формування    ринкової     економіки. Спеціальний випуск: Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи” (Київ 2000 р.).

Аудиторський ризик в АПК: структура дисертації

Дисертаційна робота викладена на 173 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В тексті розміщено  19 таблиць,  18 рисунків,  42 додатки. Список використаних джерел становить 149 найменувань.

Аудиторський ризик в АПК: список публікацій за темою дисертації

Результати наукових досліджень викладено у 9 працях загальним обсягом 2,5 друкованих аркуші, в тому числі: 4 одноосібних статтях у фахових журналах (1,68 друкованих аркуші); 1 статті у співавторстві (0,2 друкованих аркуші) в тому числі автора 50% – вплив матеріальних затрат та амортизації на формування рівня аудиторського ризику за допомогою статистичних методів; 3 тезах доповідей на конференціях у збірниках тез доповідей (0,32 друкованих аркуші); методичних вказівках та завданнях до виконання контрольної роботи з курсу “Контроль і ревізія” для студентів заочної форми навчання спец. 7.050106 “Облік і аудит” (0,3 друкованих аркуша, в тому числі автора 7% – завдання № 81-84).

Публікації:

 1. Овчарик Р.Ю. Аудиторський ризик в АПК і стратегія аудитора  //  Економіка АПК. – 2001. Вип. №2. – С.81-83.
 2. Овчарик Р.Ю. Аудиторський ризик при аудиті розрахунків з бюджетом // Економіка АПК. – 2001. Вип. №8. – С.96-99.
 3. Овчарик Р.Ю. Вплив рівня  аудиторського  ризику на  формування  вартості  аудиторських послуг //  Економіка АПК.  – 2000. Вип. №9. – С.81-82.
 4. Овчарик Р.Ю. Ризик аудитора  при  аудиті  товарно – матеріальних цінностей // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2000. – Вип. № 23. – С.251-254.
 5. Шатковська Л.С., Овчарик Р.Ю. Формування    аудиторського    ризику     під     впливом матеріальних затрат та амортизації // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2000. – Вип.. №29. С.252-256., в тому числі автора С.254 – 256 (вплив матеріальних затрат та амортизації на формування рівня аудиторського ризику за допомогою дисперсійного аналізу).
 6. Овчарик Р. Ю. Взаємозв’язок    між    рівнем   суттєвості    та   аудиторським    ризиком    в реструктуризованих  аграрних підприємствах // Праці Міжнар. наук. конференції “Проблеми формування ринкової економіки. Спец. вип. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи”. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 399-400.
 7. Овчарик Р. Ю. Вивчення     аудиторського    ризику    на     основі    фінансової     звітності сільськогосподарських підприємств  // Праці Міжнар. наук. конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Частина 2. – Житомир: Видавництво редакційно-видавничого відділу ЖІТІ. – 2000. – С. 136-139.
 8. Овчарик Р.Ю. Теоретичні аспекти аудиторського   ризику  //  Праці Науково-практичного семінару молодих вчених та спеціалістів “Вчимося господарювати”. – К.: НОРА-ПРИНТ. – 1999. – С.249-250.
 9. Методичні вказівки  та  завдання  до  виконання  контрольної  роботи  з  курсу  “Контроль і ревізія” для студентів заочної форми навчання спец. 7.050106 “Облік і аудит” / Шатковська Л.С., Дерев’янко С.І., Олійник С.О., Василишина В.А., Овчарик Р.Ю. / Під ред. Л.С.Шатковської. – К.: Видавничий центр НАУ, 2001. – 15 с., в тому числі автора С.8 (завдання 81-84).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація і методика аудиту” за посиланням:

РубрикаАудит

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог