Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту

Облік і внутрішній аудит основних засобів

Бібліографічний опис

Бєлоусов А. А. Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бєлоусов Анатолій Анатолійович – Київ, 2003. – 23 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу організації і методології обліку та внутрішнього аудиту основних засобів портів морського транспорту. Виходячи з особливостей складу та структури основних засобів портів розроблено їх облікову класифікацію. Запропонований порядок визначення справедливої вартості основних засобів для проведення їх переоцінки. Обґрунтовано ряд рекомендацій щодо удосконалення обліку надходження, витрат на поліпшення і переоцінки основних засобів в частині їх документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Дістала подальшого розвитку концепція застосування методів нарахування амортизації в залежності від функціонального призначення об‘єктів основних засобів портів морського транспорту. В дисертації обґрунтовано пропозиція щодо удосконалення документального оформлення результатів внутрішньогосподарського контролю основних засобів. Розроблено ряд пропозицій, спрямованих на удосконалення методології внутрішнього аудиту основних засобів (в частині планування та документування внутрішнього аудиту). Основні результати наукових розробок знайшли застосування в портах морського транспорту України.

Ключові слова

основні засоби, порти, облік, справедлива вартість, класифікація, переоцінка, внутрішній аудит

Облік і внутрішній аудит основних засобів: актуальність теми

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України та її інтеграції у світову економіку вимагає принципово нових підходів до управління основними засобами. Ринкові відносини передбачають швидке реагування на зміни господарської ситуації, яка пов’язана з управлінням основними засобами і його впливом на стан виробництва та фінансово-господарську діяльність підприємств в цілому.

Одним із найважливіших чинників розвитку економіки, від якого залежить збільшення обсягів виробництва без додаткових інвестицій, є поліпшення використання об’єктів основних засобів. Це зумовлює необхідність розробки нових підходів до організації і методики обліку та аудиту основних засобів та приведення їх у відповідність до вимог міжнародних стандартів, враховуючи економіко-правове становище України та національний досвід у цьому питанні.

Стан вивчення проблеми

Значний вклад в розвиток теорії та методології обліку і аудиту основних засобів внесли українські вчені М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, С.Ф.Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, Ю.І. Осадчий, П.Саблук, В.В. Сопко, В.Г. Швець та інші. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних вчених, слід відзначити, що питання обліку та аудиту основних засобів потребують подальшого наукового дослідження. В значній мірі це зумовлено реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні, що знайшло своє відображення у прийнятті Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV та затвердженні  вітчизняних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Раніше сформована система обліку і контролю внаслідок застарілого методологічного базису вже практично не відповідає сучасним вимогам управління основними засобами. В умовах застосування П(С)БО 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, ряд теоретичних і практичних аспектів обліку та аудиту основних засобів не висвітлено ні в нормативних документах, ні в економічній літературі.

Морський транспорт взагалі, та особливо торговельні порти відігрівають значну роль в економіці України. В їх практичній діяльності виникає багато проблемних питань організації обліку та ефективної системи контролю основних засобів, обумовлених галузевою специфікою. Разом з тим в останні роки ці проблеми майже не досліджувались. В умовах наближення бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, об’єктивно виникають умови для перегляду існуючої облікової практики та розробки засад методики внутрішнього аудиту основних засобів в портах морського транспорту.

Наявність невирішених проблем, дискусійність окремих теоретичних положень, їх практичне значення обумовлюють актуальність обраної теми, визначають цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок дослідження спрямований на виконання державної Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.98 р. № 1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету за темою “Автоматизація бухгалтерського обліку” і конкретизації її в частині автоматизації бухгалтерського обліку основних засобів в портах морського транспорту.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці теоретичних засад і пропозицій щодо удосконалення методології і організації обліку та внутрішнього аудиту основних засобів в портах морського транспорту.

Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення в роботі таких задач:

 • з‘ясувати науково-методичні підходи щодо визнання основних засобів в бухгалтерському обліку;
 • дослідити склад та структуру основних засобів портів морського транспорту і розробити їх облікову класифікацію у відповідності до вимог управління;
 • дослідити теоретико-методологічні аспекти визначення справедливої вартості основних засобів портів морського транспорту при проведенні їх переоцінки;
 • проаналізувати сучасний стан первинного обліку основних засобів, виявити його недоліки та визначити напрямки удосконалення;
 • проаналізувати методи нарахування амортизації основних засобів та оцінити ефективність їх використання щодо окремих груп та об‘єктів основних засобів портів морського транспорту;
 • встановити відмінності бухгалтерського та податкового обліку основних засобів та дослідити можливості їх гармонізації;
 • дослідити організаційно-методологічні аспекти внутрішнього аудиту основних засобів та особливості його проведення в портах морського транспорту.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: об’єкт і предмет дослідження

Об‘єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес організації і методології обліку та внутрішнього аудиту основних засобів портів морського транспорту України.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань з обліку та внутрішнього аудиту основних засобів портів морського транспорту України.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: методи дослідження

У процесі дослідження організації і методики обліку та внутрішнього аудиту основних засобів, а також при розробці наукових рекомендацій використовувалися наступні методи:

 • порівняння – для встановлення відмінностей і спільних рис у досліджуваних процесах та явищах;
 • абстрагування – для виділення суттєвих факторів, що мають найбільше значення для дослідження процесу руху основних засобів;
 • аналіз – для деталізації предмету дослідження на складові частини;
 • синтез – для з’єднання окремих рис предмета дослідження в єдине ціле, а також методи індукції, дедукції, аналогії, конкретизації, формалізації та ін.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо удосконалення організації і методології обліку та внутрішнього аудиту основних засобів портів морського транспорту, а саме:

 • удосконалено діючу облікову класифікацію основних засобів портів морського транспорту шляхом більш повного розкриття складу основних засобів в залежності від їх ролі і значення у виробничому процесі;
 • вперше запропоновано порядок визначення справедливої вартості основних засобів портів для проведення їх переоцінки, в якому сформульовані принципи і методи проведення оцінки реального стану об‘єктів основних засобів у відповідності до мети проведення переоцінки;
 • удосконалено методику обліку надходження основних засобів шляхом розробки форми первинного документу для обліку результатів розрахунку первісної вартості об‘єкту основних засобів в залежності від джерел його надходження, а також відомості аналітичного обліку надходження основних засобів, зміст якої дозволяє одночасно відображувати інформацію про надходження основних засобів як в бухгалтерському так і податковому обліку;
 • дістала подальший розвиток методологія обліку витрат на поліпшення та ремонти основних засобів на основі запропонованого порядку окремого відображення в бухгалтерському обліку витрат на капітальні та поточні ремонти основних засобів з метою дотримання одного з основних принципів бухгалтерського обліку – нарахування та відповідності доходів і витрат;
 • розроблені форми первинного документу та регістру аналітичного обліку переоцінки основних засобів портів з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, запропоновано універсальний алгоритм складання цих документів, який може бути адаптований до існуючих спеціалізованих програм автоматизації бухгалтерського обліку;
 • обґрунтовано концепцію застосування методів нарахування амортизації в залежності від функціонального призначення основних засобів портів морського транспорту;
 • удосконалено методологію внутрішнього аудиту основних засобів на основі запропонованої програми внутрішнього аудиту основних засобів портів морського транспорту з використанням розроблених форм робочих документів аудитора.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що рекомендації і пропозиції, викладені у дисертації, спрямовані на збагачення практики конкретними методиками обліку і внутрішнього аудиту основних засобів портів морського транспорту.

Результати дослідження і пропозиції, що викладені в дисертаційній роботі, апробовані на підприємствах:

 • Генічеський морський торговельний порт (довідка № 465/1 від 09.10.2002 р.),
 • Маріупольський державний морський торговельний порт (довідка № 488/К від 22.10.2002 р.),
 • Керченський морський торговельний порт (довідка № 4806 від 09.10.2002 р.),
 • Севастопольський морський торговельний порт (довідка № Юр-1640 від 14.10.2002 р.),
 • Херсонський морський торговельний порт (довідка № 127 від 31.10.2002 р.),
 • Ялтинський морський торговельний порт (довідка № ПЗМ-1862 від 10.10.2002 р.).

Розроблена Програма внутрішнього аудиту основних засобів портів визнана доцільною для використання в роботі контрольно-ревізійного відділу Державного департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (довідка № 3-2048 від 20.11.2002 р.).

Облік і внутрішній аудит основних засобів: особистий внесок здобувача

Він полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід щодо вирішення важливого наукового завдання – удосконалення організації і методології обліку та внутрішнього аудиту основних засобів портів морського транспорту. Опубліковані наукові праці з питань дисертаційного дослідження містять ідеї та положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта. У науковій праці, написаній у співавторстві [6], особистим внеском здобувача є пропозиції щодо визначення складу окремих груп основних засобів у запропонованому варіанті їх класифікації.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень, що викладені в дисертації, доповідалися на науковій конференції професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1999-2000 рр. (м. Київ, березень 2001 р.), на науково-практичному семінарі “Основні засоби у бухгалтерському та податковому обліку”, який проводився на базі Української економічної студії (м. Київ, листопад 2002 р.) та на науковій конференції професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2001-2002 рр. (м. Київ, березень 2003 р.).

Облік і внутрішній аудит основних засобів: структура та обсяг роботи

Дисертація викладена на 153 сторінках основного тексту, складається із вступу, трьох розділів, дев‘яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 165 найменувань, містить 17 таблиць, 5 рисунків, 19 додатків.

Облік і внутрішній аудит основних засобів: список публікацій за темою дисертації

За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 7,4 друкованих аркушів, з них у фахових виданнях опубліковано 9 наукових праць обсягом 5,8 друкованих аркушів.

У фахових виданнях:

 1. Бєлоусов А. Про проблеми практичного застосування нового порядку переоцінки основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 9. – С. 21-23.
 2. Бєлоусов А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 2. – С. 54-57.
 3. Бєлоусов А. Особливості обліку невиробничих основних засобів у відповідності до національних стандартів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 3. – С. 29 – 32.
 4. Бєлоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи: сутність, особливості бухгалтерського та податкового обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001.- № 8. – С. 12-17.
 5. Бєлоусов А. Переоцінка основних засобів: особливості проведення і відображення в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001.- № 11. – С. 15-22.
 6. Бєлоусов А., Кириченко Ю. Особливості практичного застосування класифікації основних засобів за національними стандартами обліку // Вісник КНТЕУ.- 2001.- № 6. – С. 88-93.
 7. Бєлоусов А. Особливості обліку витрат на поліпшення i ремонт основних засобів // Вісник податкової служби України. – 2002.- № 4. – С. 48-53.
 8. Бєлоусов А. Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів підприємства // Вісник податкової служби України. – 2002.- № 41. – С. 45-52.
 9. Бєлоусов А. Особливості відображення в бухгалтерському обліку передачі основних засобів за договорами купівлі-продажу і міни // Вісник податкової служби України. -2003.-№ 3.– С. 40-46.

В інших виданнях:

 1. Белоусов А. Выбытие автотранспортных средств с предприятия: бухгалтерский и налоговый учет / Все о бухгалтерском учете. – 2002. – № 43. – С. 31-40.
 2. Белоусов А. Отражение в учете результатов инвентаризации основных средств и нематериальных активов / Все о бухгалтерском учете. – 2002. – № 114. – С. 21-24.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Основні засоби” за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог