Аналіз розвитку податкових відносин

Аналіз розвитку податкових відносин

Бібліографічний опис

Шиш А. М. Аналіз розвитку податкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шиш Анатолій Миколайович – Київ, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методології, методики та рекомендацій по удосконаленню аналізу податкових відносин. В роботі запропоновано визначення категорії “податкові відносини”, обґрунтовано трансформацію існуючих вітчизняних принципів побудови податкової системи, необхідність переорієнтації пріоритетів діяльності податкової служби, систему заходів, спрямованих на формування та поліпшення партнерських стосунків в ланцюзі “держава (податкові органи) – платники податків” і пропозиції зменшення непрямих витрат, пов’язаних з оподаткуванням. Реалізація результатів дослідження сприятиме стабілізації фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств та гармонізації інтересів учасників податкового процесу.

Ключові слова

податкові відносини, податковий аналіз, принципи оподаткування, права платників податків, непрямі податкові витрати

Аналіз розвитку податкових відносин: актуальність теми дослідження

Зумовлена невирішеністю окремих теоретичних, методологічних та практичних питань аналізу податкових відносин – передумови створення ефективної системи оподаткування. Діюча система оподаткування стримує розвиток вітчизняного виробництва, оскільки вона має фіскальну спрямованість, що зумовило високий податковий тиск і постійне адміністративне втручання податкових органів у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. За незначний проміжок існування податкової системи відбулося формування негативного світогляду та сприйняття платниками податкового інституту як такого, що спричиняє не лише економічне, а й моральне їх виснаження. Це, разом з відступом від визнаних світом основних принципів побудови податкової системи, зумовило низький рівень збирання податків, ухиляння від їх сплати, появу значних тіньових оборотів обігових коштів.

Такий стан вимагає перегляду існуючих податкових принципів, обґрунтування оптимального податкового рівня, прийнятного для всіх учасників податкового процесу, а також формування якісно нових взаємовідносин, що базуються на засадах партнерства, взаєморозуміння та взаємоповаги.

Вагомий внесок в дослідження питань теорії та практики функціонування ефективного механізму податкового регулювання економіки зробили як зарубіжні вчені-економісти: Ф.Бекон, С.Брю, Т.Гоббс, Д.Кейнс, Ф.Кене, А.Лаффер, Е.Ліндаль, К. Макконел, К.Маркс, Ф.Нітті, А.Пігу, Д.Рікардо, А.Сміт, Дж.Стігліц, М.Фрідмен, Е.Фромм, О.Холм, так і вітчизняні: В.В.Буряковський, О.Д.Василик, Д.І.Дема, М.Я.Дем’яненко,  С.В.Каламбет, М.П.Кучерявенко, П.А.Лайко, І.Ф.Родіонова, В.М.Суторміна, В.М.Федосов, О.В.Чуприна та інші вчені.

Однак, незважаючи на численні наукові розробки, проблема аналізу податкових відносин не отримала системного розв’язання ні в нашій країні, ні за кордоном, а тому й надалі залишається актуальною та є предметом дисертаційного дослідження.

Аналіз розвитку податкових відносин: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з науковою тематикою кафедри статистики та економічного аналізу Національного аграрного університету “Розробити систему економічного аналізу діяльності підприємств і організацій регіонального АПК” (номер державної реєстрації 0196U013081) та “Адаптація бухгалтерського обліку в підприємствах АПК до міжнародних стандартів обліку та розробка навчально-методичного комплексу по перепідготовці фахівців” (номер державної реєстрації 0197U007056).

Аналіз розвитку податкових відносин: мета і задачі дослідження

Метою дослідження є розробка системи аналітичного забезпечення формування і розвитку ефективних податкових відносин – передумови гармонізації інтересів суб’єктів податкового процесу.

Мета роботи зумовила систему задач наукового дослідження, якими є:

 • уточнення економіко-теоретичної сутності податкових відносин, їх складу та учасників;
 • розвиток принципів побудови податкової системи України з врахуванням світових надбань та вітчизняних особливостей;
 • узагальнення теоретичних і методологічних аспектів аналізу податкових відносин щодо адаптації його положень та використання можливостей при формуванні ефективної системи оподаткування;
 • розробка  системи показників, критеріїв оцінки та алгоритмів аналізу податкових відносин;
 • діагностика стану податкової системи;
 • оцінка впливу податкової політики на фінансовий стан та податкоспроможність аграрних формувань;
 • обґрунтування спеціального режиму оподаткування аграрних формувань, який враховує особливості сільськогосподарського виробництва;
 • розробка системи податкових заходів, що сприяють розвитку виробництва та знижують рівень витрат, пов’язаних з розрахунками по податкових зобов’язаннях.

Аналіз розвитку податкових відносин: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є аналітичні процедури оцінки податкових відносин, подій та явищ суспільного життя, зумовлених діяльністю держави в сфері податкового регулювання.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прикладні аспекти аналізу податкових відносин як передумови створення ефективної та гармонійної системи оподаткування.

Аналіз розвитку податкових відносин: методологія і методика дослідження, джерела інформації

В основу теоретичного і методологічного аспектів дослідження покладені базові положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в галузі економічного аналізу, бухгалтерського обліку, фіскально-регулюючої політики держави, податкового менеджменту.

Для реалізації поставлених в дослідженні задач використовувався системно-функціональний підхід та методи: абстрагування, моделювання, групування, кореляційно-регресійного аналізу, експертних оцінок, графічний та інші методи економічної та математичної статистики. В дисертації використані положення законодавчих та нормативно-методичних матеріалів органів влади, статистична і фінансова звітність, матеріали органів податкової служби, результати проведеного анкетування та особистих спостережень.

Аналіз розвитку податкових відносин: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна роботи, положень та висновків полягає у комплексному теоретичному обґрунтуванні економічної суті податкових відносин; розробці підходів до формування ефективного та гармонійного податкового середовища на основі системного податкового аналізу.

Зокрема:

 • вперше запропоновано дефініцію поняття “податкові відносини”, визначено їх склад та учасників податкового процесу. В результаті узагальнення різних підходів до трактування елементів податкової системи розмежовано поняття “податок” та “податкові відносини”. Податок є інструментом безспірного вилучення частини вартості валового внутрішнього продукту, а податкові відносини виступають як процес запровадження механізму справляння податків та включають соціально-економічну реакцію суспільства на нього;
 • обґрунтовано трансформацію принципів побудови вітчизняної податкової системи з врахуванням міжнародного досвіду і національних особливостей розвитку економіки України. Дослідженням встановлено невідповідність вітчизняних принципів побудови систем оподаткування світовим, що стримує їх інтеграцію. Існуючі у вітчизняному податковому законодавстві принципи запропоновано концентрувати у такі: вертикальна та горизонтальна справедливість; стабільність та визначеність; гнучкість; адміністративна простота; політична відповідальність та економічна ефективність;
 • уточнено і систематизовано показники, розроблено відповідні алгоритми і запропоновано організаційно-інформаційну модель аналізу податкових відносин (С. 7-8);
 • запропоновано комплекс податкових заходів (С. 13-14), що сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості та податкоспроможності сільськогосподарських підприємств;
 • обґрунтовано необхідність переорієнтації пріоритетів в роботі вітчизняної податкової служби та уточнені з врахуванням світового досвіду права платників податків. Встановлено, що податкові відносини в Україні обмежують правові свободи особистості, акцентуючи увагу на обов’язковості та примусовості сплати податків, що спричиняє виникнення податкового нігілізму в суспільстві. Критерієм вирішення цієї проблеми є формування гармонійних податкових відносин шляхом концентрації зусиль податкового органу в обслуговуючо-контролюючому напрямі;
 • запропоновано систему заходів – проведення семінарів, конференцій, брифінгів, індивідуальних консультацій; організація інформаційно-консультаційних пунктів, дискусій та круглих столів; обладнання інформаційних стендів; друкування доступних матеріалів; розсилання інформаційних листівок, що сприятиме гармонізації партнерських взаємостосунків в ланцюзі “держава (податкові органи) – платники податків”;
 • розроблено рекомендації щодо оптимізації непрямих витрат, пов’язаних з функціонуванням податкової системи шляхом запровадження електронного сервісу, здатного скоротити затрати часу на пошук правових інформаційних джерел, заповнення та подачу звітності, здійснення податкових платежів.

Аналіз розвитку податкових відносин: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробці рекомендацій щодо застосування методики системного аналізу формування та розвитку податкових відносин. Рекомендації, що сформульовані у роботі, спрямовані на поліпшення якості інформаційно-аналітичного забезпечення податкового процесу, формування справедливого та ефективного податкового середовища.

Аналіз розвитку податкових відносин: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Особисто здобувачем визначено поняття “податкові відносини”; уточнено методологічні, методичні та практичні прийоми системного аналізу податкових відносин; обґрунтовано заходи щодо гармонізації інтересів учасників податкового процесу.

Аналіз розвитку податкових відносин: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень оприлюднено, обговорено та схвалено на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу економічного факультету Національного аграрного університету (Київ, 1999-2000 рр.), на науково-практичній конференції “Вчимося господарювати” в Інституті землеробства (Київ – Чабани, 1999 р.), на науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького, аспірантського складу та науковців в Подільській державній аграрно-технічній академії (Кам’янець-Подільський, 2000 р.) та Першій всеукраїнській конференції молодих вчених-аграріїв “Роль молодих вчених в реформуванні аграрного сектора економіки України” в Національному аграрному університеті (Київ, 2001 р.).

Рекомендації щодо застосування окремих елементів системного аналізу податкових відносин та їх гармонізації прийняті до впровадження Лохвицькою міжрайонною державною податковою інспекцією Полтавської області.

Результати досліджень здобувача використовуються в навчальному процесі кафедрою статистики та економічного аналізу Національного аграрного університету при викладанні предмету “Фінансовий аналіз”.

Аналіз розвитку податкових відносин: обсяг та структура дисертації

Основна частина дисертаційної роботи викладена на 199 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, який включає 171 найменування. Робота містить 22 таблиці, 15 рисунків, 10 додатків.

Аналіз розвитку податкових відносин: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 5 самостійно підготовлених наукових праць у фахових виданнях загальним обсягом 1,0 друк.арк.

 1. Шиш А.М. Аналіз альтернативних методик оподаткування сільськогосподарських підприємств України // Науковий вісник Національного аграрного університету.- К.: НАУ, 1999.- Вип. 15.- С.179-184.
 2. Шиш А.М. Земельний податок – важлива складова податкових відносин у сільському господарстві // Науковий вісник Національного аграрного університету.- К.: НАУ, 2000.- Вип. 23.- С.148-151.
 3. Шиш А.М. Принципи формування податкової системи в Україні та їх удосконалення // Науковий вісник Національного аграрного університету.- К.: НАУ, 2001.- Вип. 35.- С.164-167.
 4. Шиш А.М. Культура податкових відносин як необхідний елемент їх вдосконалення // Науковий вісник Національного аграрного університету.- К.: НАУ, 2001.- Вип. 37.- С.230-234.
 5. Шиш А.М. Ефективність системи оподаткування підприємств України // Збірник наукових праць Подільської аграрно-технічної академії.– Кам’янець-Подільський, 2000.- Вип. 8.- С.336-338.
 6. Шиш А.М. Рівень оподаткування та його оцінка // Економічні проблеми розвитку АПК в умовах ринкової економіки. Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася 29-30 березня 2000р.- К.: Національний аграрний університет, 2000.- С.31-32.
 7. Шиш А.М. Податок на землю – важливий елемент політики оподаткування підприємств сільського господарства // Вчимося господарювати. Матеріали науково-практичного семінару молодих вчених та спеціалістів. 22-23 листопада 1999р. Київ-Чабани.- К.: Нора-прінт, 1999.- С.250-251.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Податковий облік” за посиланням:

РубрикаОблік податковий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог