Організація і методи управлінського обліку в рослинництві

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві

Бібліографічний опис

Погребняк Н. М. Організація і методи управлінського обліку в рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Погребняк Наталія Миколаївна – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

Уточнено суть управлінського обліку як інтегрованої економічної роботи та структурної складової системи бухгалтерського обліку, встановлено його взаємозв’язок з функціями та визначено роль в інформаційній системі менеджменту. Удосконалено класифікацію витрат на виробництво продукції рослинництва за економічними елементами: матеріальними витратами, калькуляційними статтями. Виділено в окремі статті витрат “Роботи та послуги власних допоміжних виробництв” та “Роботи та послуги сторонніх організацій”. Розроблено методику ведення обліку та контролю витрат виробництва за умов децентралізації управління на базі виділення в окремі об’єкти обліку прибутку. Розвинуто трансфертне ціноутворення та запропоновано варіант визначення трансфертної ціни за умов сільськогосподарського виробництва за принципом “витрати – плюс”. Встановлено реальні інформаційні потреби працівників апарату управління, що раніше не задовольнялися. Запропоновано форми документів внутрішньої управлінської звітності, інформація яких відповідає виробничим особливостям рослинницької галузі та сучасним вимогам виробничого менеджменту.

Ключові слова

управлінський облік, витрати, об’єкти обліку, собівартість, трансфертне ціноутворення, центри відповідальності, інформаційне забезпечення

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: актуальність теми

В ході подальшого розвитку ринкових відносин та в період реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку особливого значення набувають питання належного інформаційного забезпечення внутрішніх користувачів сільськогосподарських підприємств для ефективного управління виробничими процесами, створення власної конкурентної позиції та забезпечення стійкого фінансового становища на ринку.  Це потребує докорінної зміни методів управління, підвищує вимоги до бухгалтерського обліку і зумовлює необхідність посилення інформаційної, контрольної, пізнавальної, прогностичної та мотиваційної  його функцій у відповідності до потреб приймати завжди обґрунтовані рішення. Для задоволення цих вимог доцільним є створення в вітчизняних сільськогосподарських підприємствах системи управлінського обліку, яка буде забезпечувати одержання інформації, адекватної потребам внутрішніх користувачів підприємства  в умовах ринкової економіки, що сприятиме ефективному управлінню витратами виробництва та собівартістю продукції, оптимізації результатів діяльності підприємства з досягненням високої якості та конкурентоспроможності готової продукції.

Необхідність досліджень з організації та методології управлінського обліку викликана тим, що потреби внутрішніх користувачів облікової інформації задовольняються в неповній мірі. На сучасному етапі ще недостатньо розроблені наукові положення управлінського обліку, не має практичного досвіду його організації в сільському господарстві, залишається дискусійним питання про місце його в загальній системі бухгалтерського обліку. Ставлення вчених до управлінського обліку неоднозначне, висловлюються різні точки зору та трактування щодо його суті, можливостей використання в підприємстві.

Стан вивчення проблеми

Розвитку теорії та практики організації управлінського обліку на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах сприяють праці як вітчизняних, так і зарубіжних економістів: О.С.Бородкіна, Ф.Ф.Бутинця, П.С.Безруких, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, В.А.Дерія, К.Друрі, В.І.Єфіменка, В.Б.Івашкевича, Т.П.Карпової, Г.Ю.Кас’янової, Г.Г.Кірейцева, В.Г.Лінника, С.А.Ніколаєвої, В.Ф.Палія, М.С.Пушкаря, О.Х.Румах, С.А.Стукова, Дж.Фостера, Ч.Т.Хорнгерна, М.Г.Чумаченка, А.Д.Шеремета та інших вчених. Проте здебільшого вчені-економісти розглядають уніфікований управлінський облік, пристосований для всіх галузей народного господарства. При цьому не враховуються специфічні особливості окремих галузей, наприклад, аграрної сфери економіки, вплив реальних умов виробництва на формування задач, застосування методичних прийомів обліку. Тому дослідження з організації та вибору методів управлінського обліку адекватних умовам сільськогосподарського виробництва і, зокрема, рослинницької галузі, необхідність їх впровадження в сільськогосподарських підприємствах з врахуванням різних форм суб’єктів господарювання, зумовили актуальність даного дослідження та вибір теми дисертації.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт Національного аграрного університету і пов’язана з темою “Розробка організаційно-економічних і технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК України” (номер державної реєстрації 0101U003739).

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка методологічного інструментарію для організації управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах в рослинницькій галузі, а також створення науково обґрунтованих передумов його організації і ведення.

Для реалізації мети в дисертації було передбачено вирішення таких завдань:

 • розкрити суть управлінського обліку, дослідити його взаємозв’язок з функціями управління та визначити роль в інформаційній системі менеджменту;
 • дослідити систему аналітичного обліку виробництва в рослинництві з метою оцінки використання її можливостей на досліджуваних підприємствах та визначити шляхи підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення управління процесами виробництва продукції в галузі;
 • обґрунтувати доцільність змін у групуванні витрат за економічними елементами та визначити більш досконалий перелік калькуляційних статей витрат рослинницької галузі;
 • визначити напрямки удосконалення діючої системи обліку і контролю витрат на основі децентралізації управління сільськогосподарським виробництвом;
 • обґрунтувати необхідність впровадження в практику обліку взаємовідносин між рослинництвом та іншими галузями сільськогосподарського виробництва трансфертних цін;
 • розробити основні положення системи внутрішньої управлінської звітності центрів відповідальності в рослинницькій галузі.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес інтеграції оперативного, первинного і аналітичного обліку в рослинництві сільськогосподарських підприємств Вінницької області.

Предметом дослідження є комплекс методологічних та організаційних проблем обліку виробництва продукції рослинництва з метою створення його системи, адекватної внутрішньогосподарським та загальногосподарським вимогам управління.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є положення діалектичного методу пізнання економічних явищ і категорій з питань, що вивчалися, положення економічної теорії. В процесі дослідження вивчалися праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії та методології бухгалтерського обліку, менеджменту, матеріали наукових конференцій та семінарів, Міжнародні стандарти та національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, законодавчі і нормативні акти, що регулюють бухгалтерський облік. При вивченні окремих питань застосовувались економічні методи: на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження – індуктивний; у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний, а також методи аналізу і синтезу для поєднання різних складових економічних явищ в єдиному процесі. Вивчаючи сучасний стан обліку виробництва рослинницької галузі на етапі розробки щодо покращення  обліково-аналітичного забезпечення застосовувались методи: деталізація, групування, узагальнення, а також власне спостереження. Монографічний метод сприяв вивченню окремих об’єктів господарської діяльності та ефективних методів управління.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: наукова новизна одержаних результатів

Наукові результати, що одержані автором і виносяться на захист, полягають в теоретичному обґрунтуванні змісту категорії “управлінський облік”, в розробці теоретико-методологічних та організаційних  засад формування системи управлінського обліку в рослинницькій галузі сільськогосподарського підприємства.

Основними положеннями, що складають наукову новизну є:

 • уточнена суть управлінського обліку як інтегрованої економічної роботи та структурної складової системи бухгалтерського обліку, встановлений його взаємозв’язок з функціями управління та визначено роль в інформаційній системі менеджменту;
 • удосконалено класифікацію витрат на виробництво продукції рослинництва за економічними елементами: деталізовано елемент “Матеріальні витрати”; за калькуляційними статтями: виділено в окремі статті витрат “Роботи і послуги власних допоміжних виробництв” та “Роботи і послуги сторонніх організацій”;
 • розроблено методику ведення обліку і контролю витрат виробництва в умовах децентралізації управління на основі виділення в окремі об’єкти обліку центри прибутку;
 • набуло подальшого розвитку трансфертне ціноутворення та запропоновано варіант визначення трансфертної ціни в умовах сільськогосподарського виробництва за принципом “витрати-плюс”;
 • встановлено реальні інформаційні потреби працівників апарату управління, що раніше не задовольнялися, та розроблені форми документів внутрішньої управлінської звітності, інформація яких відповідає виробничим особливостям рослинницької галузі та сучасним вимогам виробничого менеджменту.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що використання на практиці розроблених в дисертації пропозицій і рекомендацій розвивають організаційні та методологічні основи побудови системи управлінського обліку в рослинницькій галузі на постреформованих сільськогосподарських підприємствах.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в господарську практику окремими сільськогосподарськими підприємствами Бершадського району Вінницької області, зокрема, товариствами з обмеженою відповідальністю “Флора” та “Устянське”, а також управлінням агропромислового комплексу Бершадського району Вінницької області (довідка № 01-01/359 від 21.07.2002р.).

Крім того, результати дисертаційних досліджень використовуються у навчальному процесі Національного аграрного університету, зокрема, при проведенні практичних занять з дисциплін “Організація бухгалтерського обліку” та “Управлінський облік”.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: особистий  внесок здобувача

Одержані наукові результати дослідження є особистими розробками автора. Їх використання в практиці роботи сільськогосподарських підприємств сприятиме підвищенню ефективності виробництва продукції рослинництва.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дослідження доповідались:

 • на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, ЖІТІ, 23-24 листопада 2000 р.),
 • на науково-практичній конференції Харківського державного аграрного університету (м. Харків, вересень 2001 р.),
 • на міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів економічного факультету Національного аграрного університету (м. Київ, 18-19 жовтня 2001 р.), а також
 • на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Національного аграрного університету.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота викладена на 188 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який включає 172 найменувань. Робота містить 15 таблиць, 6 рисунків, 8 додатків.

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві: публікації

Основні положення досліджень за темою дисертації знайшли відображення у 6 самостійно підготовлених наукових працях у фахових виданнях, загальним обсягом 1,3 друк.арк.

Список опублікованих праць за темою дисертації:

 1. Погребняк Н.М. Економічна природа управлінського обліку // Науковий вісник НАУ. – 2000. – Вип. 29. – С. 238-242.
 2. Погребняк Н.М. Актуальні питання управління витратами виробництва у сільському господарстві // Вісник ЖІТІ. – 2000. – № 16. – С. 159-163.
 3. Погребняк Н.М. Організаційні аспекти управлінського обліку в сільському господарстві // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. Частина ІІ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 159-163.
 4. Погребняк Н.М. Місце обліку в управлінському циклі // Вісник ХДАУ. – 2001. – № 8. – С. 69-72.
 5. Погребняк Н.М. Методологічні аспекти управлінського обліку в рослинництві // Науковий вісник НАУ. – 2001. – Вип. 44. – С. 176-179.
 6. Погребняк Н.М. Оцінка наукового забезпечення обліку виробництва продукції рослинництва // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип. 56. – С. 198-200.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Управлінський облік у сільському господарстві” за посиланнями:

РубрикаВиробництво: управлінський облік

РубрикаВитрати виробництва: управлінський облік

РубрикаСільське господарство: управлінський облік

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог