Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти)

Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти)

Бібліографічний опис

Пономаренко О. М. Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Пономаренко Олег Миколайович – Київ, 2001. – 23 с.

Анотація

Наведено основні результати дослідження теоретичних основ та організаційних проблем обліку цінних паперів на підприємствах України. Проведено дослідження теоретичних основ обліку цінних паперів, визначено їх елементи та загальний напрям розвитку теорії обліку стосовно вказаних фінансових інструментів. Обгрунтовано потребу в окремій класифікації цінних паперів для цілей бухгалтерського обліку та визначено ознаки, за якими її доцільно розробляти. З’ясовано місце земельних і майнових паїв серед об’єктів обліку цінних паперів. Проаналізовано сучасний стан обліку цінних паперів. На підставі отриманих даних опрацьовано рекомендації щодо уточнення обліку емісійної вартості акцій, запропоновано порядок обліку й амортизації організаційних витрат акціонерного товариства, з’ясовано порядок обліку витрат щодо випуску та розміщення облігаційних позик. Розкрито роль фактора часу у процесі придбання облігацій та запропоновано впровадження детермінованого обліку облігацій і витрат на їх придбання, визначено загальні підходи до організації порядку обліку похідних фінансових документів. Обгрунтовано необхідність розробки та створення окремого АРМ з обліку цінних паперів, запропоновано його загальну модель.

Ключові слова

цінні папери, акції, облігації, векселі, похідні фінансові інструменти, теоретичні основи, класифікація, облік, автоматизація

Облік цінних паперів: актуальність теми

Облік цінних паперів є багатогранною темою. У розробку цього напряму обліку вагомий внесок зробили І. Бірюкова, Р. Гусар, В. Добровольський, Н. Дорош, В. Дудко, В. Жук, Б. Занько, Т. Ковальчук, А. Кодрянський, Ю. Лисенков, Д. Миргородський, Я. Совгира, І. Солодченко, В. Сопко, О. Стаховський, А. Терент’єва та інші вчені.

Разом з тим, аналіз робіт, присвячених обліку цінних паперів, свідчить, що дана проблема потребує додаткового розгляду. Насамперед це стосується питань теоретичних основ обліку цінних паперів, їх класифікації як об’єктів бухгалтерського обліку, деяких невирішених положень в самому порядку обліку цінних паперів з практичної точки зору, а також автоматизації обліку операцій з ними.

Таким чином, недостатня теоретична і методологічна розробленість питання обліку цінних паперів, а також потреба в коригуванні деяких положень існуючого порядку обліку вказаних об’єктів, з метою налагодження адекватності їх відображення існуючим в країні  ринковим умовам господарювання визначили функціональний підхід і системність дослідження, актуальність теми та народногосподарську її значимість.

Облік цінних паперів: зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт відділення фінансів і фінансової інфраструктури Інституту аграрної економіки УААН, зокрема  науково-технічною програмою на 1996 – 2000 роки “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови” (номер державної реєстрації 0196V016298) та завданням “Розробка пропозицій щодо організації обліку в сільськогосподарських підприємствах різних організаційних форм”.

Облік цінних паперів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є обгрунтування теоретичних і методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по вдосконаленню обліку цінних паперів. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:

 • дослідити теоретичні основи обліку цінних паперів, вказати загальний напрям розвитку теорії обліку відносно цінних паперів;
 • визначити класифікаційні ознаки цінних паперів як об’єктів бухгалтерського обліку, обгрунтувати в цьому потребу;
 • з’ясувати місце земельних та майнових паїв серед об’єктів обліку цінних паперів;
 • проаналізувати сучасний стан обліку цінних паперів за їх видами та розробити пропозиції щодо його вдосконалення;
 • обгрунтувати доцільність створення окремого автоматизованого робочого місця бухгалтера з обліку цінних паперів та розробити рекомендації щодо порядку його побудови.

Облік цінних паперів: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження  є сукупність теоретичних і організаційних проблем обліку цінних паперів в сучасних умовах господарювання та за існуючої в країні системи бухгалтерського обліку.

Об’єктом дослідження – порядок та побудова обліку цінних паперів на підприємствах України.

Облік цінних паперів: методи дослідження

У процесі дисертаційного дослідження використані різні наукові методи. Застосування методу індукції та дедукції дозволило дослідити теоретичні основи обліку цінних паперів та зробити висновок, що їх елементами є відносини позики, відносини, пов’язані з реалізацією капіталу, та відносини,  пов’язані з реалізацією намірів. За допомогою вказаного методу також визначено загальний напрям розвитку теорії обліку цінних паперів. Разом з тим, виявлення причин відсутності окремої класифікації цінних паперів для потреб бухгалтерського обліку та обгрунтування потреби в її побудові здійснювалось шляхом використання методу причинно-наслідкового зв’язку й абстрактно-логічного методу. Розрахунково-конструктивний метод застосовувався у процесі порівняння побудови обліку цінних паперів в Україні з порядком обліку вказаних об’єктів за кордоном. Використання зазначеного методу також дозволило змоделювати окреме автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку цінних паперів.

Облік цінних паперів: наукова новизна одержаних результатів

Відображена в одержаних особисто дисертантом науково-практичних результатах, які виносяться на захист:

 • на підставі розгляду теоретичних основ обліку цінних паперів визначено, що їх формують три види фінансово-економічних відносин. Це відносини позики – стосовно боргових цінних паперів, відносини, пов’язані з реалізацією капіталу, – стосовно дольових цінних паперів та відносини, пов’язані з реалізацією намірів, – стосовно похідних фінансових інструментів. Поряд з цим з’ясовано, що загальним напрямом розвитку облікової науки відносно цінних паперів стануть дослідження спрямовані на виявлення найбільш оптимальних форм представлення облікової інформації у процесі вивчення її впливу на курси цінних паперів;
 • обгрунтовано потребу в окремій класифікації цінних паперів для цілей бухгалтерського обліку, яка виникла внаслідок трансформації національної облікової системи, що призвело до появи різних підходів їх обліку. Визначено, що в основу такої класифікації мають бути закладені ознаки, які впливають на особливості обліку цінних паперів. Серед таких ознак виділено: вид цінного паперу, спосіб виплати доходу, емітент, строковість та методи оцінки (відображення) в балансі;
 • розглянуто місце земельних та майнових паїв у складі цінних паперів, на підставі чого, визначено недоцільним їх віднесення до складу об’єктів обліку таких фінансових інструментів;
 • визнано витрати по створенню акціонерного товариства окремим об’єктом обліку, в зв’язку з чим запропоновано їх обліковувати у складі нематеріальних активів та поступово амортизувати;
 • запропоновано уточнений порядок обліку витрат по випуску та розміщенню облігацій, який завдяки забезпеченню можливості їх віднесення на рахунок дисконтів або премій дозволятиме рівномірно списувати такі витрати протягом всього строку дії облігаційної позики, що створить можливості адекватного відображення таких витрат економічному їх змісту;
 • розкрито дію часового фактора у процесі придбання облігацій та виходячи з цього запропоновано впровадження детермінованого обліку облігацій та витрат на їх придбання з використанням окремих субрахунків до рахунку по обліку фінансових інвестицій;

Також:

 • запропоновано загальні підходи до побудови порядку обліку похідних фінансових інструментів, які визначають: по-перше, укладений терміновий контракт до початку його виконання повинен обліковуватись в межах забалансового обліку, по-друге, витрати по укладанню термінових контрактів мають обліковуватись окремо, а потім приєднуватись до вартості придбаних активів, по-третє, вартість придбаних активів, на дату виконання термінового контракту, в обліку повинна бути доведена до ринкової;
 • обгрунтовано потребу в розробці та створенні окремого автоматизованого робочого місця бухгалтера з обліку цінних паперів, яка виникла внаслідок збільшення обсягів операцій з цінними паперами на підприємствах, з одного боку, та появи особливого порядку їх обліку, що не забезпечує автоматизованого рішення задачі в межах наявних робочих місць, з іншого. Запропонована загальна модель його побудови, яка грунтується на основних принципах такого процесу.

Облік цінних паперів: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити  адекватне відображення господарських операцій з цінними паперами існуючим потребам зовнішнього економічного середовища.

Рекомендації і пропозиції, які містяться в дисертаційній роботі, можуть бути використані при підготовці та впровадженні інструктивних матеріалів з обліку цінних паперів.

Облік цінних паперів: особистий внесок здобувача

Полягає в наступному:

 • визначено теоретичні основи обліку цінних паперів та вказано загальний напрям розвитку теорії обліку цінних паперів;
 • виявлено ознаки, за якими має будуватись класифікація цінних паперів для цілей бухгалтерського обліку;
 • виявлена необгрунтованість розгляду земельних та майнових паїв в якості об’єктів обліку цінних паперів;
 • обгрунтовано потребу та запропоновано створити окреме автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку цінних паперів.

Облік цінних паперів: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, викладені в дисертації, були апробовані в доповідях на науково-практичних конференціях, які проводились Харківським державним технічним університетом сільського господарства та Бучацьким інститутом менеджменту і аудиту (2000 р.).

Облік цінних паперів: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертація викладена на 180  сторінках комп’ютерного тексту, складається з вступу, трьох розділів, висновків і  списку використаних джерел, містить  16 таблиць і 19 рисунків. Список використаних джерел налічує 168 найменувань.

Облік цінних паперів: список публікацій за темою дисертації

З проблем, що розглядаються в дисертаційній роботі, опубліковано 5 одноосібних наукових праць загальним обсягом 8,8 друкованих аркушів, з них авторський посібник (8,0 друк. арк.), одна стаття у колективній монографії (0,05 друк. арк.) та три – у фахових наукових виданнях (0,75 друк. арк.).

 1. Пономаренко О.М. Облік цінних паперів та паїв в аграрному секторі економіки (в питаннях та відповідях). – К.: Знання, 2000. – 153с. (8,0 д.а.).
 2. Пономаренко О.М. Облік попередньої оплати векселем. Погляд на проблему // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: Кол. монографія у двох томах. Т. 1 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000. – С.626-627 (0,05 д.а.).
 3. Пономаренко О.М. Акції підприємств: види та різновидності // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 1999. – Вип.18. – С.43-48 (0,25 д.а.).
 4. Пономаренко О.М. Формування класу цінних паперів в аграрному секторі економіки України // Аграрна наука – селу. Науковий збірник. Випуск 7. Том 2 (економічний факультет). – Кам`янець-Подільський, 1999.-С.161-166 (0,2 д.а.).
 5. Пономаренко О.М. Земельні і майнові паї та їх місце серед об’єктів обліку цінних паперів // Економіка АПК. – 2001. – №3. – С.44-48 (0,3 д.а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Цінні папери” за посиланнями:

РубрикаЦінні папери

РубрикаАналіз цінних паперів

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *