Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва

присвячена теоретичним та практичним питанням організації обліку незавершеного виробництва

Бібліографічний опис

Смірнова І. В. Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Смірнова Ірина Володимирівна – Харків, 2001. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням організації обліку незавершеного виробництва. В роботі досліджені сутність і зміст категорії “незавершене виробництво”, її місце та роль в сучасній обліковій системі, систематизовано існуючі визначення незавершеного виробництва. Проаналізовано діючі методичні підходи до обліку незавершеного виробництва на промислових підприємствах регіону, зокрема, до визначення залишків незавершеного виробництва в натуральному виразі, їх грошової оцінки та розподілу поточних витрат між собівартістю незавершеного виробництва та готової продукції; визначено облікові процедури, що оптимізують облік незавершеного виробництва. Розроблено методику обліку та розподілу витрат незавершеного виробництва у відповідності до вимог національних облікових стандартів, запропоновано систему заходів по забезпеченню формування комплектних залишків незавершеного виробництва в оптимальному розмірі; сформовано інформаційну базу для визначення цінової політики підприємства; розроблено автоматизований комплекс рішення задачі “Оцінка незавершеного виробництва”.

Ключові слова

незавершене виробництво, облікова система, облікові стандарти, інвентаризація, оцінка, розподіл, комплектність, ціноутворення, автоматизація

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: актуальність теми дослідження

Трансформація економіки України вимагає адекватних змін і у структурі бухгалтерського   обліку. Постановою Кабінету міністрів  України  за  № 1706 28 жовтня 1998 року затверджена Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Одним із важливих завдань цієї програми є надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку, що передбачає необхідність розробки і апробації методичного забезпечення.

Необхідним є перегляд концепції облікової системи України, а саме: чітке визначення видів обліку, їх завдань, мети та місця в загальній системі, а також усіх об’єктів обліку з метою визначення їх значення та функцій як у кожній із складових обліку, так і в облікової системи взагалі.  Все це відноситься і до такого облікового об’єкту, як незавершене виробництво.

Сучасні умови господарювання промислових підприємств України характеризуються роботою не на повну потужність та  неритмічним випуском продукції. Відповідно, змінюється організація виробничого процесу і виникає необхідність  оновлення методичних підходів до обліку процесу виробництва та його результатів, зокрема, і незавершеного виробництва. Сьогодні відомчий контроль незавершеного виробництва відсутній, проте підприємства продовжують використовувати ті самі методичні підходи, які вже не спрацьовують, оскільки не враховують особливості господарювання та не відповідають нормам національних стандартів бухгалтерського обліку.

До того ж, перший досвід реалізації стандартів на практиці показав, що вони потребують методичного доопрацювання, що стосується і незавершеного виробництва. Тому постає проблема розробки нових методичних підходів до обліку незавершеного виробництва, які повинні, з нашого погляду, враховувати:

 • відповідність національним стандартам бухгалтерського обліку;
 • формування оптимального розміру комплектних залишків;
 • максимальне поєднання вимог фінансового, управлінського та податкового видів обліку.

Стан вивчення проблеми

Як одне з проблемних питань виробничого обліку незавершене виробництво розглядали П.С. Безруких, О.С. Бородкін, Б.І. Валуєв, М.В. Кужельний, А.Ш. Маргуліс, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та деякі інші фахівці. Серед фахівців, які досліджували питання обліку, оцінки та інвентаризації незавершеного виробництва, можна відмітити Д.У.Бікулову, М.Д. Дейнеку, Л.Є. Логінова, В.Г. Маршала, Т.І. Матвєєву, В.П.Савіна, П. Савічева. Проте, всі існуючі дослідження здійснювались в умовах функціонування централізованої економіки, ритмічності та безперервності роботи підприємств, а також до початку  реформування облікової системи країни.

Недостатня теоретична і практична розробленість питань щодо удосконалення організації і методики обліку незавершеного виробництва, недосконалість чинних нормативних актів, які його регламентують, саме і зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрямки дослідження.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності до другого етапу плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету за напрямком “Реформування облікової системи в Україні”, який включає методичне забезпечення трансформації бухгалтерського обліку відповідно до ПБО: узагальнення досвіду практичного їх впровадження в регіоні та розробку пропозицій щодо подолання проблем.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: мета і задачі дослідження

Мета даної дисертаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та науково-прикладній розробці напрямків удосконалення обліку та оцінки незавершеного виробництва.

Цільове спрямування дисертаційного дослідження обумовило постановку і вирішення таких завдань:

 • проаналізувати існуючі визначення, здійснити їх систематизацію та уточнити зміст незавершеного виробництва;
 • визначити місце та роль незавершеного виробництва як об’єкту фінансового, управлінського та податкового обліку;
 • розробити концепцію інформаційного забезпечення обліку незавершеного виробництва;
 • визначити   доцільність варіанту оцінки залишків незавершеного виробництва в сучасних умовах господарювання;
 • проаналізувати ефективність використання діючих методик документального оформлення руху незавершеного виробництва та розробити напрямки їх удосконалення;
 • обґрунтувати елементи облікової політики промислових підприємств щодо незавершеного виробництва;
 • розробити методичні підходи до оцінки незавершеного виробництва на дату складання балансу у відповідності до ПБО;
 • розробити систему заходів по забезпеченню формування комплектних залишків незавершеного виробництва на машинобудівних підприємствах;
 • розробити методичні підходи оцінки незавершеного виробництва в системі управлінського обліку, зокрема з метою визначення цінової політики підприємства;
 • розробити постановку автоматизації рішення обліково-аналітичної задачі “Облік та оцінка незавершеного виробництва”.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є організація і методики обліку незавершеного виробництва.

Об’єктом дослідження та базою перевірки отриманих результатів обрано провідні промислові підприємства Кіровоградської області.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: методи дослідження

Методологічною основою роботи є загальнонаукові методичні прийоми економічних досліджень і емпіричні наукові прийоми мікроекономіки. В процесі дослідження реалізовано системний підхід.

Теоретичною основою дослідження є положення фундаментальних наукових досліджень у галузі обліку та аналізу, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали наукових конференцій і семінарів. Інформаційну базу дисертаційної роботи склали законодавчі та нормативні документи стосовно організації та ведення обліку, зокрема національні та міжнародні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, облікові документи та звітність підприємств Кіровоградської області, статистичні матеріали. Обробка інформації здійснювалась за допомогою засобів комп’ютерної техніки із використанням програм електронних таблиць Excel для Windows 2000.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в уточненні теоретичних положень і розробці конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку та розподілу витрат незавершеного виробництва в сучасних умовах функціонування промислових підприємств.

У процесі дослідження отримано такі результати:

 • систематизовані існуючі підходи до визначення незавершеного виробництва, уточнено зміст цієї категорії;
 • обґрунтовано необхідність для ефективного управління формування оцінки залишків незавершеного виробництва як за повною, так і за обмеженою собівартістю.
 • визначено етапи проведення оцінки залишків незавершеного виробництва при складанні фінансової звітності (порядок формування первісної вартості та чистої вартості реалізації);
 • уточнено методику віднесення загальновиробничих витрат на собівартість незавершеного виробництва у відповідності до ПБО;
 • розроблено систему заходів та документообіг по забезпеченню оптимального розміру комплектних залишків незавершеного виробництва;
 • надано рекомендації щодо формування інформаційного забезпечення при визначенні цінової політики;
 • здійснено постановку автоматизованого комплексу задач “Облік та оцінка незавершеного виробництва”.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: практичне значення дисертації

Полягає  в тому, що розроблені в дисертації підходи, способи та одержані результати являють собою теоретичну та методичну основу для достовірного визначення залишків незавершеного виробництва, їх вартісної оцінки та оптимізації розмірів. Рекомендації, які сформульовані в роботі, спрямовані на поліпшення якості обліково-аналітичної інформації, значне підвищення рівня її оперативності  та аналітичності, створення наукової основи для прийняття ефективних управлінських рішень.

Результати дослідження у формі методичних рекомендацій з обліку та оцінки залишків незавершеного виробництва запроваджено на промислових підприємствах Кіровоградщини. Конкретні методики та підходи апробовані та впроваджені на ВАТ “Гідросила” ( довідка № 03-35/5-405 від 28.02.2001 р.) та ВАТ “Червона зірка” ( довідка № 363/01 від 2.03.2001 р.)

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: особистий внесок здобувача.

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані особисто автором.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: апробація результатів дисертації

Основні результати проведених досліджень, висновки та пропозиції доповідались і отримали схвалення на:

 • всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економіки та вдосконалення економічної освіти у вищій школі” (Кіровоград, КІСМ, 1998),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, КНЕУ, 2000 рік),
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток бухгалтерського обліку як науки” (Житомир, ЖІТІ, 2000 рік),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Дослідження і оптимізація економічних процесів” (Харків, НТУ”ХПІ”, 2000 рік).

Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Кіровоградського державного технічного університету при викладанні курсів “Управлінській облік”, “Фінансовий облік”.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: структура і обсяги роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи  185 сторінок друкованого тексту, в тому числі  25 рисунків і 21 таблиця. Список використаних джерел із 170  найменувань наведено на  14 сторінках і додатки на 19  сторінках.

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертації опубліковано 6 наукових статей, 5 з яких – у фахових виданнях, загальним обсягом 2,4 друк. арк. Крім того 3 тези доповіді на науково-практичних конференціях.

Статті:

 1. Смірнова І. Методичні підходи до оцінки і формування незавершеного виробництва // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Зб. наук. праць / Кіровоград. ін-т. сільгоспмашинобудування – Вип. 5. В двох частинах. – Ч. II. – Кіровоград, 1998. – с. 43 – 46.
 2. Смірнова І. Незавершене виробництво як об’єкт бухгалтерського (фінансового та управлінського) і податкового обліку // Науковий вісник: Збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – №2(8).- Ірпінь, 2000. – с. 140 – 146.
 3. Смірнова І. Облік незавершеного виробництва у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Економіка: проблеми теорії і практики: Міжвуз.зб.наук.праць / Дніпропетр. держ. універс. – Вип. 21. – Дніпр-к: “Наука і освіта”, 2000 – с. 3 – 10.
 4. Смірнова І.В. Забезпечення комплектності незавершеного виробництва // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харків. держ. політехн. универс. Зб.наук.праць. – 2000. – Вип. 122. В 4-х част. – Част.3. – Харків, 2000. – с. 109 – 113.
 5. Смірнова І. Аналіз сучасного стану обліку незавершеного виробництва на підприємствах Кіровоградщини // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – Вип. 8.- Кіровоград, 2000. – 160 с. – с. 30 – 36.
 6. Смірнова І. Автоматизація обліку незавершеного виробництва // Регіональні перспективи: Науково-практичний журнал. – № 6. – Кременчук, 2000. – с.84 – 86.

Тези:

 1. Смірнова І.В. Методичні підходи до обліку незавершеного виробництва в сучасних умовах // Тези допов. наук.-практ. конф. “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових П(С)БО в Україні”, 16-18 жовтня 2000. – К.: КНЕУ, 2000.
 2. Смірнова І.В. Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва // Зб. тез та текстів виступів на наук. міжн. конф. “Розвиток науки про бух. облік”, 23-24 лист. 2000. – Част. III. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
 3. Смірнова І.В. Методичні підходи до оцінки незавершеного виробництва при формуванні цінової політики // Матер. наук.-практ. конф. “Теорія і практика перебудови економіки”, 4-5 жовтня 2000. – Черкаси: ЧІТІ, 2000

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланнями:

РубрикаВитрати виробництва

РубрикаАналіз витрат виробництва

Всі матеріали на тему “Процес виробництва” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *