Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)

Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)

Бібліографічний опис

Гливенко В. В. Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гливенко Валентина Василівна – Київ, 2002. – 19 с.

Анотація

В дисертаційній роботі узагальнено теоретичні і практичні аспекти діючих систем обліку і аналізу витрат на виробництво продукції молочного скотарства та розроблено практичні рекомендацій щодо їх удосконалення.

Виявлено особливості бухгалтерського і внутрішньогосподарського обліку та аналізу в досліджуваній галузі. Внесено пропозиції щодо організації внутрішньогосподарського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за повними витратами. Уточнено об’єкти обліку та номенклатуру статей витрат на виробництво продукції основного молочного стада. Обґрун-товано методику обліку та оцінки тварин основного стада і приплоду за ринковою вартістю. Розроблено і обґрунтовано модель взаємозв’язку системи “ земля-рослинництво-тваринництво”.

Визначено основні напрямки підвищення ефективності виробництва продукції галузі. Розроблено алгоритм аналізу факторів, що впливають на обсяг виробництва продукції основного молочного стада та визначені напрямки використання отриманої аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова

молочне скотарство, витрати виробництва, собівартість, первинний облік, методика обліку витрат, калькуляція, методика аналізу витрат, ефективність

Облік та аналіз виробництва продукції: актуальність теми

Агропромисловий комплекс є одним з найбільш важливих секторів економіки України. Серед тваринницьких галузей провідна роль належить молочному скотарству. Однак, протягом останніх років молочне скотарство в цілому було збитковим, існуючі ціни на його продукцію не покривали витрат виробництва. Збитковість галузі призвела до зменшення обсягів виробництва і споживання молока та м’яса великої рогатої худоби. В зв’язку з цим виявлення резервів зниження собівартості продукції галузі та пошук шляхів підвищення ефективності виробництва є особливо актуальними.

Важлива роль у вирішенні цього завдання належить бухгалтерському обліку та аналізу, адже саме вони надають необхідну інформацію для прийняття ефективних стратегічних та оперативних управлінських рішень. З прийняттям національних стандартів бухгалтерського обліку виникла необхідність розробки методології обліку виробництва продукції молочного скотарства, орієнтованої на міжнародний досвід та національні традиції. В зв’язку з цим існує ряд невирішених теоретичних, методологічних та прикладних питань в бухгалтерському та внутрішньогосподарському обліку, пов’язаних з оцінкою тварин основного стада та продукції, що від нього отримується, визначенням собівартості молока та продукції вирощування великої рогатої худоби, з методикою аналізу витрат виробництва в досліджуваній галузі.

Стан вивчення проблеми

Дослідження вказаних питань знайшло відображення у працях вчених-економістів: Белебехи І.О., Бєлого І.М., Гетьмана В.Г., Кірейцева Г.Г., Ковальчука М.І., Костюка П.О., Лінника В.Г., Моссаковського В.Б., Ярмоленка В.П. та інших. Проте, у поглядах вчених існують відмінності стосовно методів оцінки продукції молочного скотарства, номенклатури статей витрат, необхідності нарахування амортизації на продуктивну худобу тощо. Створення сільськогосподарських підприємств на приватній основі, значне подорожчання ресурсів для сільського господарства, а також переведення системи бухгалтерського обліку на національні стандарти викликають необхідність розробки нових підходів до методики оцінки біологічних запасів, тварин основного стада, аналізу витрат та методичного забезпечення економічного управління молочним скотарством. Отже, проблему розробки методології, конкретних алгоритмів обліку та аналізу вважати завершеною не можна, тим більше, що умови господарювання динамічно змінюються.

Вищевикладене обумовило вибір теми дисертаційної роботи та напрямок даного наукового дослідження з проблем обліку і аналізу виробництва продукції молочного скотарства.

Облік та аналіз виробництва продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101U002947. Особисто автором удосконалено методику обліку і аналізу витрат та калькулювання собівартості продукції молочного скотарства, підрозділ 1.7 розділу “Облік виробничої діяльності сільськогосподарських формувань”.

Облік та аналіз виробництва продукції: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних і практичних аспектів діючих систем обліку і аналізу витрат на виробництво продукції молочного скотарства та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

В процесі дослідження були поставлені такі завдання:

 • проаналізувати існуючі методологічні засади та практику обліку і аналізу витрат виробництва продукції молочного скотарства і на цій основі уточнити статті витрат;
 • визначити роль обліку і аналізу у розвитку молочної галузі та сучасні тенденції в економічному управлінні молочним скотарством;
 • виявити особливості бухгалтерського і внутрішньогосподарського обліку та аналізу в галузі молочного скотарства в умовах ринкової економіки;
 • обґрунтувати методологічні підходи до обліку та оцінки тварин основного стада та продукції, що від нього отримується;
 • розробити і обґрунтувати організаційно-економічну модель взаємозв’язку системи “земля – рослинництво – тваринництво”;
 • запропонувати шляхи удосконалення методики аналізу для отримання інформації для потреб управління;
 • визначити напрямки використання отриманої аналітичної інформації для прийняття рішень, пов’язаних з розширеним відтворенням виробництва продукції молочного скотарства.

Облік та аналіз виробництва продукції: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прикладні питання, пов’язані з обліком та аналізом виробництва продукції молочного скотарства.

Об’єктом дослідження є виробнича діяльність сільськогосподарських товаровиробників продукції молочного скотарства Чернігівської області.

Облік та аналіз виробництва продукції: методи дослідження

В процесі дисертаційного дослідження використовувались різні наукові методи. При викладенні теоретичних основ та уточненні окремих понять застосовувались методи індукції та дедукції. Здійснюючи аналіз основних економічних показників, що характеризують стан молочного скотарства в Україні, Чернігівській області та окремих господарствах в динаміці, використовувались методи порівняння та монографічний. Для аналізу основних факторів, що впливають на ефективність ведення молочного скотарства, застосовані економіко-математичні методи.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є праці вчених та спеціалістів з досліджуваного питання, законодавчі та нормативні документи з питань обліку та калькулювання собівартості продукції молочного скотарства, а також матеріали аграрних підприємств Чернігівської області.

Облік та аналіз виробництва продукції: наукова новизна отриманих результатів

Полягає у наступному:

 • уточнено об’єкти обліку та номенклатуру статей витрат на виробництво продукції основного молочного стада;
 • запропоновано метод розподілу статей витрат за значимістю для цілей калькулювання та аналізу собівартості продукції в досліджуваній галузі;
 • обґрунтовано методику і алгоритм обліку та оцінки тварин основного молочного стада і приплоду за ринковою вартістю;
 • розроблено методику внутрішньогосподарського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції основного молочного стада за повними витратами;
 • удосконалено форми первинних документів з обліку виробництва молока та витрачання кормів;
 • розроблено і обґрунтовано організаційно-економічну модель взаємозв’язку системи “земля – рослинництво – тваринництво”;
 • розроблено алгоритм аналізу факторів, що впливають на обсяг виробництва продукції основного молочного стада та методику формування аналітичної інформації для оперативного управління галуззю.

Облік та аналіз виробництва продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає у можливості застосування та використанні розроблених пропозицій економічними службами сільськогосподарських товаровиробників.

Прикладне значення результатів дослідження полягає в розвитку адекватних методів економічного управління галуззю молочного скотарства в період трансформації макроекономічних відношень, а також при проведенні наукових досліджень у галузі молочного скотарства. Отримані результати в сукупності вирішують проблеми оцінки тварин основного стада та його продукції, обліку і аналізу витрат для підвищення ефективності управлінських рішень, що дозволяє отримати обґрунтовану інформацію для планування і прогнозування виробництва молока.

Запропонований в дисертаційній роботі метод для розподілу статей за значимістю для цілей калькулювання та алгоритм бухгалтерських проводок для відображення вибуття корів зі складу основного стада використовується в СК “Праця” (довідка № 142 від 30 грудня 2001 року ). В ТОВ “Урожай” застосовуються вдосконалені первинні документи з обліку виробництва молока, ведення жиробалансу та програмування завдань тваринникам (довідка № 3 від 15 січня 2002 року). Головним управлінням сільського господарства і продовольства Чернігівської обласної державної адміністрації рекомендовані до впровадження в аграрних підприємствах області, що спеціалізуються на виробництві молока, удосконалені форми Журналу обліку надою молока та Відомість руху молока і молочного жиру, а також порядок оцінки продукції молочного скотарства і відображення в обліку руху поголів’я основного молочного стада (довідка № 1/21 від 30 січня 2002 р.).

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються у навчально-методичній роботі кафедри обліку і аудиту Чернігівського державного інституту економіки і управління (довідка від 14 лютого 2002 року).

Облік та аналіз виробництва продукції: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні теоретичні та методологічні розробки дисертаційної роботи доповідались автором на першій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова, 2001” (Дніпропетровськ – Харків – Одеса, 5-7 листопада 2001 р.), п’ятій Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (Дніпропетровськ – Житомир – Донецьк), науково – методичній конференції “Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів” (Київ, 1 лютого 2002 р.).

Облік та аналіз виробництва продукції: обсяг та структура дисертаційної роботи

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 228 сторінок, у тому числі 32 таблиці на 33 сторінках, 6 рисунків на 5 сторінках, 14 додатків на 19 сторінках. Список використаних джерел містить 209 найменувань і займає 18 сторінок.

Облік та аналіз виробництва продукції: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 1,85 друк. арк., з них особисто належать автору 1,5 друк. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Гливенко В.В. Аналіз використання кормів у тваринництві // Сіверянський літопис. – Чернігів. – 1999. – № 5. – С. 200-205. – 0,3 д.а.
 2. Гливенко В.В. Продуктивність корів в залежності від продуктивності предків // Сіверянський літопис. – Чернігів. -2000. – № 2. – С. 220. – 0,1 д.а.
 3. Лень В.С., Гливенко В.В. Вплив ресурсного забезпечення на розвиток тваринництва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: економіка. Зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2000. – № 11. – С. 187-192. – 0,4 д.а (Особисто автора – 0,3 д.а. – розроблено і обґрунтовано модель взаємозв’язку системи “земля – рослинництво – тваринництво”, методику співвідношення цін на промислову та сільськогосподарську продукцію).
 4. Гливенко В.В. Оцінка та облік попутної продукції молочного скотарства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 109. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 12-16. – 0,3 д.а.
 5. Гливенко В.В. Застосування методу “Аналіз АВС” при калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг) // Науковий вісник Національного аграрного університету. Зб. наук. праць. Випуск 44. Київ: НАУ, 2001. – С. 104-105. –0,15 д.а.

В інших виданнях:

 1. Лень В.С., Гливенко В.В. Облік руху та формування основного стада // Сіверянський літопис. – Чернігів. – 1999. – № 1. – С. 192-196. – 0,3 д.а. (Особисто автора – 0,1 д.а. – кореспонденція рахунків з обліку формування основного молочного стада).
 2. Гливенко В.В. Вплив концентрації та спеціалізації на розвиток молочного скотарства // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова 2001”. – Том 10. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 35-36. – 0,1 д.а.
 3. Гливенко В.В. До методики оцінки приплоду основного молочного стада // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта-2002”. – Том 8. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 41-42. – 0,1 д.а.
 4. Коцупатрий М.М., Гливенко В.В. Виробничі ситуації як важлива форма активізації навчального процесу // Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів: Матеріали наук.- метод. конф. 1 лютого 2002р. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 226-227. – 0,1 д.а. (Особисто автора – 0,05 д.а. – способи використання виробничих ситуацій при проведенні занять з дисципліни “Економічний аналіз”).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробництво продукції” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *