Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції

Бібліографічний опис

Яцишин С. Р. Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Яцишин Світлана Романівна – Тернопіль, 2003. – 19 с.

Анотація

У дисертації досліджено теоретичні, методичні та практичні питання щодо обліку витрат виробництва і процесу калькулювання собівартості продукції швейної галузі. Автором уточнено та обґрунтовано зміст категорій “витрати виробництва”, “собівартість”. Систематизуючи організаційно-технологічні особливості швейної галузі, розроблено класифікацію витрат виробництва, необхідну для раціональної побудови обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Подано рекомендації щодо вдосконалення обліку прямих та непрямих витрат швейного виробництва, їх розподілу та віднесення на собівартість продукції досліджуваної галузі.
Розроблено модель використання методів обліку витрат виробництва. Доведено ефективність використання методу обліку витрат за однорідними секціями у швейному виробництві. Обґрунтовано необхідність використання у швейному виробництві системи попроцесного калькулювання з елементами нормативного методу, а також формування повної собівартості продукції. Математично описано функцію витрат виробництва, для встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами, їх визначальними факторами та управлінням.

Ключові слова

витрати виробництва, собівартість, калькулювання, облік, прямі витрати, непрямі витрати, однорідні секції, поведінка витрат

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: актуальність теми дослідження

Сучасний стан економіки нашої країни потребує докорінної зміни господарського механізму та створення якісно нової системи управління. Вирішити проблему ефективного розвитку та економічного росту підприємств України, зокрема у швейній галузі легкої промисловості, неможливо без удосконалення, насамперед, системи управління витратами та собівартістю продукції. В управлінні виробництвом важлива роль належить бухгалтерському обліку, значне місце в якому займає облік витрат та калькулювання собівартості продукції.

Система обліку витрат завжди була в полі зору вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків. У наукових публікаціях висвітлювалися раціональні пропозиції щодо методики, організації та управління витратами. Серед найбільш важливих слід відзначити праці О.С.Бородкіна, Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, З.В.Гуцайлюка, К.Друрі, В.П.Завгороднього, М.В.Кужельного, Ю.Я.Литвина, М.Р.Лучка, Я.В.Меха, Є.В.Мниха, В.Ф.Палія, М.С.Пушкара, В.В.Сопка, В.І.Ткача, Дж.Фостера, Ч.Т.Хорнгрена, М.Г.Чумаченка, А.Яругової та інших. Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях цих учених ще низка питань потребує вирішення.

З введенням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків корінним чином змінилися підходи до визнання витрат, розрахунку собівартості, які необхідно врахувати при побудові методики обліку у швейній галузі, оскільки діюча методика бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції не в повній мірі відповідає вимогам ринкової економіки. Недостатньо уваги в ній приділяється питанням автоматизації внутрішньогосподарського обліку, вибору оптимальних баз розподілу непрямих витрат, визначення і застосування методів обліку витрат тощо. Вирішення зазначеного дасть змогу перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку, підвищити його аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю швейних підприємств.

Важливість і недостатнє вивчення вищевикладених проблем, необхідність їх глибокого теоретичного дослідження і практичного обґрунтування для підприємств швейної галузі України визначили вибір теми даної наукової роботи, мету, структуру та напрямки дослідження, обумовили її актуальність.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми кафедри обліку і контролю в невиробничій сфері Тернопільської академії народного господарства “Проблеми обліку і контролю в сучасних умовах господарювання” (номер державної реєстрації – 0102U002564). Автором теоретично обґрунтовано особливості сучасної системи обліку витрат виробництва в процесі калькулювання собівартості продукції і розроблено пропозиції щодо її впровадження на підприємствах досліджуваної галузі.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції у швейній галузі легкої промисловості України.

Досягнення поставленої мети передбачає постановку та вирішення таких основних наукових і  практичних завдань:

 • дослідити й уточнити економічну сутність категорій “витрати виробництва” і “собівартість” у ринкових умовах господарювання;
 • вивчити наявний стан обліку витрат та калькулювання собівартості продукції швейної галузі легкої промисловості;
 • обґрунтувати вплив організаційно-технологічних особливостей швейної галузі на побудову обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
 • виробити рекомендації щодо здійснення внутрішньогосподарського обліку прямих і непрямих витрат, їх розподілу та віднесення на собівартість продукції досліджуваної галузі в умовах створення комп’ютерної системи обліку;
 • розглянути наявні підходи в організації обліку витрат, що використовують зарубіжні підприємства, та обґрунтувати можливості їх застосування у вітчизняній практиці;
 • запропонувати методику калькулювання собівартості швейної продукції, котра задовольнятиме вимоги ефективного управління виробництвом і витратами;
 • визначити вплив поведінки витрат на діяльність швейного підприємства та описати взаємозв’язок між витратами і їх визначальними факторами для прийняття ефективних управлінських рішень.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково-аналітична діяльність підприємств швейної галузі України.

Предметом дослідження є методика й організація обліку витрат та калькулювання собівартості продукції швейного виробництва.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: методи дослідження

Для досягнення поставленої у роботі мети використовувались такі методи: порівняльного аналізу й узагальнення – для вивчення еволюційного розвитку та суті категорій “витрати” і “собівартість”; індукції та дедукції – для з’ясування місця витрат виробництва в процесі управління діяльністю підприємства; групування та логічного аналізу – з метою визначення найвідповідніших класифікаційних ознак витрат виробництва для потреб системи управління; діалектичного пізнання – для дослідження розвитку концепцій обліку витрат і калькулювання на основі повної та неповної собівартості продукції; причинно-наслідковий метод – для встановлення взаємозв’язку методів обліку витрат і калькулювання собівартості; моделювання – для побудови моделі впровадження удосконаленого обліку виробничих витрат; графічний та економіко-математичні методи – для вивчення динаміки витрат у системі управління; спостереження  – для визначення стану обліку на досліджуваних підприємствах.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає у вдосконаленні теоретичних і методичних засад обліку витрат виробництва та процесу калькулювання собівартості продукції, а також розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості облікових робіт у швейній галузі. Найсуттєвіші результати, отримані особисто автором при проведенні дослідження:

 • уточнено економічну сутність категорій “витрати виробництва” та “собівартість”. При цьому визначено, що витрати виробництва не є собівартістю, вони виникають у процесі виробництва, в той час коли собівартість – його результат;
 • визначено та систематизовано організаційно-технологічні особливості швейного виробництва, що впливають на формування собівартості продукції досліджуваної галузі. Серед них: методи організації виробничих процесів, висока питома вага матеріальних витрат, багатогранність і частота зміни сировини та цін на неї, широкий асортимент продукції;
 • обґрунтовано шляхи та перспективи покращення обліку прямих витрат швейних підприємств, зокрема запропоновано більш досконалу методику їх внутрішньогосподарського обліку в умовах використання комп’ютерних технологій. Зокрема:
  • уточнено процес формування первинної документації з відпуску матеріалів у виробництво, що дасть змогу прискорити документооборот і якість інформації;
  • запропоновано організувати поетапний облік енергетичних витрат (облік загальних витрат на придбання електроенергії, облік витрат на трансформування і внутрішньофабричне переміщення та розподіл електроенергії, розподіл сум фактичної собівартості затраченої електроенергії за місцями її споживання і підрозділами підприємства), що сприятиме більш точному визначенню фактичної собівартості;
 • розроблено рекомендації щодо удосконалення обліку непрямих витрат, зокрема:
  • запропоновано методику групування устаткування відповідно до технологічних потоків виникнення витрат (це дає можливість систематизувати фактичні експлуатаційні витрати за групами устаткування);
  • розподіл непрямих витрат швейного виробництва запропоновано здійснювати за нормативними ставками, що дає змогу визначити собівартість швейної продукції одразу після її виготовлення та уникати коливання собівартості одиниці продукції в результаті зміни обсягів виробництва;
  • розширено на відміну від існуючої номенклатуру статей витрат на освоєння нових швейних виробів;

також

 • побудовано структурно-логічну модель впровадження методів обліку виробничих витрат, котра дає змогу здійснювати оцінку відповідності діючого методу та проводити його заміну у відповідності з потребами управління;
 • обґрунтовано доцільність використання у швейному виробництві системи попроцесного калькулювання з елементами нормативного методу, котра на відміну від існуючої, забезпечує більш високий рівень централізованого контролю за процесом виробництва; запропоновано відновити в системі внутрішньогосподарського обліку формування повної собівартості готової продукції, як основного елемента при визначенні ціни на швейну продукцію;
 • досліджено мотивацію поведінки витрат швейного виробництва для прийняття управлінських рішень і побудовано математичну функцію, що дає змогу встановити кількісний взаємозв’язок між витратами та їх визначальними факторами.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: практичне значення отриманих результатів

Полягає у виробничій спрямованості теоретичних розробок. Одержані результати дослідження сприятимуть підвищенню достовірності процесу калькулювання собівартості продукції, дають можливість повніше виявляти та використовувати внутрішньовиробничі резерви швейних підприємств.

Пропозиції автора щодо обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, впроваджено у практику роботи ВАТ “Ґалія” м. Тернопіль (довідка № 101/09-03 від 09.09.2003р.), ТОВ “Укон” (довідка № 01-161 від 22.07.2003р.) та ВАТ “Галант” (довідка № 127/07 від 22.07.2003р.) м. Броди Львівської обл.

Основні теоретичні висновки й практичні рекомендації дисертанта використовуються у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при викладанні дисциплін “Управлінський облік”, “Організація інформаційних систем обліку і контролю”, “Сучасні проблеми теорії та організації бухгалтерського обліку”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Бухгалтерський облік” (довідка № 126-26/683 від 02.09.2003р.).

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: особистий внесок здобувача

Наукові результати дослідження, викладені у дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї та положення, що є результатом власних здобутків дисертанта.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: апробація результатів дисертації

Основні положення наукового дослідження були викладені, обговорені й отримали схвальну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування промислового виробництва в умовах ринкової економіки” (м. Алушта, 2000р.), науковій конференції “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2000р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2001р.” (м. Дніпропетровськ, 2001р.), науково-практичній конференції “Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова” (м. Львів, 2001р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, 2001р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (м. Тернопіль, 2001р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2001)” (м. Харків, 2001р.). Основні положення і висновки  обговорювались на засіданні кафедри обліку та контролю в невиробничій сфері Тернопільської академії народного господарства.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: структура й обсяг роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, проміжних і загальних висновків, списку використаних джерел (213 найменувань на 14 сторінках) та 40 додатків на 40 сторінках. Основний зміст роботи викладений на 179 сторінках, містить 18 таблиць на 9 сторінках, 32 рисунки на 15 сторінках.

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції: публікації

За результатами виконаних досліджень опубліковано 12 наукових праць, загальним обсягом 2,85 друк. арк. (з них особисто автору належать 2,6 друк. арк.), зокрема:  8 робіт у фахових виданнях (обсягом 2 друк. арк.), у збірниках матеріалів вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій – 4 праці обсягом 0,85 друк. арк. (з них автору належить 0,6 друк. арк.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Яцишин С.Р. Витрати виробництва в механізмі функціонування ринкової економіки // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С.86 – 88 (0,15 д. а.).
 2. Яцишин С.Р. Удосконалення планування витрат діяльності в умовах функціонування ринкових механізмів господарювання // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – Хмельницький, 2000. – № 4. – С.40 – 44 (0,3 д. а.).
 3. Яцишин С.Р. Вплив організаційно-технологічних особливостей швейної промисловості на організацію обліку витрат діяльності // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – Тернопіль, 2000. – № 6. – С.125 –128 (0,23 д. а.).
 4. Яцишин С.Р. Методика обліку втрат від браку та її вдосконалення у швейному виробництві // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. Випуск 9. – С.175 –178 (0,23 д. а.).
 5. Яцишин С.Р. Організація і методологія обліку витрат на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. Випуск 12. – С.112 – 116 (0,27 д. а.).
 6. Яцишин С.Р. Деякі аспекти конкурентноздатності продукції легкої промисловості та методика її оцінки // Торгівля, комерція, підприємництво. (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова). Збірник наукових праць. Львівська комерційна академія: – Львів, 2001. – С.15 – 21 (0,3 д. а.).
 7. Яцишин С.Р. Витрати на оплату праці: питання удосконалення їх обліку в сучасних умовах господарювання // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. Випуск 10, частина 2. – С.148 –151 (0,3 д. а.).
 8. Яцишин С.Р. Особливості калькулювання собівартості в умовах формування ринкових відносин // Технічний прогрес та ефективність виробництва. Вісник національного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. – Харків, 2001. Випуск 24. – С.35 – 38 (0,21 д. а.).

У інших виданнях:

 1. Каплун О.А., Яцишин С.Р. Деякі методологічні аспекти розподілу витрат на утримання та обслуговування виробництва // Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. – Донецьк, 2000. Частина 1. – С.297 – 299 (0,3 д. а.).
 2. Каплун О.А., Тріль С.Р., Яцишин С.Р. Еволюційні аспекти трактування категорії “собівартість” // Тези доповідей VI міжнародної конференції “Наука і освіта – 2001”. Економічні науки. – Дніпропетровськ, 2001. Том 3. – С.14 – 16 (0,15 д. а.).
 3. Яцишин С.Р. Формування та адаптація систем організації управлінського обліку в умовах економіки перехідного періоду // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття”. – Львів, 2001. – С.23 – 28 (0,2 д. а.).
 4. Яцишин С.Р. Витрати на освоєння нової продукції за національними стандартами // Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні (збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції). – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.113 – 116 (0,21 д. а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог