Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення

Бібліографічний опис

Ніпіаліді О. Ю. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ніпіаліді Ольга Юріївна – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертаційна робота містить теоретичне обґрунтування економічної суті критеріїв оцінки фінансового стану, їх критичну оцінку та погляд автора на їх склад, теоретичне й вагове значення. Запропонована економіко-організаційна модель визначення цих значень пропонується для конкретної галузі шляхом здійснення експертної оцінки та розрахунку середньої величини. Розроблена методика аналізу фінансового стану з використанням вимог користувачів щодо складу розрахункових показників. Рекомендовано порядок розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану і на його основі віднесено підприємства до різних класів. Обґрунтовано застосування економіко-математичної регресійної моделі розрахунку резервів поліпшення фінансового стану та можливість автоматизації всіх розрахункових процедур. Автором розроблена блок-схема алгоритму оцінки фінансового стану. На основі здійсненого аналізу резервів досліджуваних підприємств розроблені напрями поліпшення їх фінансового стану.

Ключові слова

аналіз, фінансовий стан, фінансова стратегія, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, критерій, теоретичне значення, вагове значення, економіко-математичні методи

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: актуальність теми

Ефективність господарської діяльності хлібоприймальних підприємств заготівельної галузі потребує виваженого оптимального співвідношення необхідних засобів і джерел їх формування. Забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання в сфері заготівлі безпосередньо пов’язане з аналізом фінансового стану. При цьому принципове значення має дослідження вихідної концепції його ролі при формуванні фінансової стратегії. Як показують теоретичні дослідження й дані практики, об’єктивна необхідність врахування дійсного фінансового стану при прийнятті перспективних управлінських рішень дозволяє досягти:

 • забезпечення сумісності стратегії з можливостями підприємства;
 • оптимального співвідношення ресурсів;
 • виявлення ступеня ризику.

Не менш важливими проблемами функціонування хлібоприймальних підприємств, які можна вирішувати на основі проведеного аналізу фінансового стану господарської діяльності є:

 • зниження обсягів заготівлі та погіршення рівня фінансового забезпечення діяльності;
 • скорочення кількості найменувань можливої заготівлі сільськогосподарської продукції внаслідок кризової ситуації в аграрному секторі економіки;
 • зниження оперативності розрахунків (зростання періоду погашення кредиторської та дебіторської заборгованості);
 • недостатність інвестицій та інші.

Окрім того, в умовах виходу підприємств на зовнішній ринок, необхідні гарантії стійкості їх фінансового стану, ліквідності, платоспроможності, позитивного гудвілу. При цьому виникає потреба в об’єктивній інформації з цих питань, забезпечення якої неможливе без досконалої методики аналізу та якісної інформаційної бази. З огляду на це, удосконалення вимагають щонайменше дві взаємопов’язані ланки – фінансова звітність і методика аналізу фінансового стану.

Стан вивчення проблеми

Значний внесок у розвиток системи бухгалтерської звітності з метою її удосконалення в напрямку підвищення аналітичності зробили вітчизняні вчені Білуха М.П., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Завгородній В.П., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Пархоменко В.М., Сопко В.В. та багато інших. Проблематичні дослідження в галузі аналізу фінансового стану здійснювали українські вчені Андрущак Є.М., Балик І.М., Біленька Н.Б., Верига Ю.А., Литвин Б.М., Мних Є.В., Фаріон І.Д., Шкарабан С.І., Яремчук І.Г. та інші, а також зарубіжні дослідники Барнгольц С.Б., Баканов М.І., Безруких П.С., Гаврилова В.А., Зуділін О.П., Єфімова О.В., Ковальов В.В., Шеремет А.Д.

Проте, незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків з даної теми, ряд важливих проблем організації та методики аналізу фінансового стану підприємств вимагають подальших досліджень, глибокого вивчення і формування нових підходів та напрямів вдосконалення.

Усі вищезазначені причини підкреслюють актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства та належить до кафедральної науково-дослідної роботи “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки” (Державний реєстраційний № 0101U002352). Особисто автором розроблена методика аналізу фінансового стану підприємств, яка є частиною названої теми.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає у виробленні науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення аналізу фінансового стану хлібоприймальних підприємств, пошуку резервів його поліпшення в ринкових умовах господарювання.

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання науково-методичного та прикладного характеру :

 • дати критичну оцінку існуючих форм фінансової звітності з метою внесення пропозицій щодо їх удосконалення;
 • визначити критерій оцінки фінансового стану, що відповідає сучасним вимогам;
 • обґрунтувати та розробити розрахунок показника для визначення тенденцій збитковості підприємств;
 • вдосконалити методику аналізу фінансового стану шляхом врахування вимог користувачів і визначити етапи її проведення;
 • розробити економіко-математичну модель аналізу фінансового стану хлібоприймальних підприємств;
 • виявити шляхи поліпшення фінансового стану хлібоприймальних підприємств в умовах ринкових відносин;
 • розробити алгоритм рішення аналітичної задачі з врахуванням вимог користувачів і побудувати блок-схему для забезпечення можливості здійснення розрахунків автоматизованим способом.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження виступає фінансовий стан хлібоприймальних підприємств. Дослідження проводилися на показниках виробничо-фінансової діяльності хлібоприймальних підприємств Тернопільської області за 1997-2000 роки.

Предметом дослідження є методологічні та методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств заготівельної галузі.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: методи дослідження

Для забезпечення досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі використовувались наступні методи: групування й порівняння показників при здійсненні горизонтального й вертикального аналізу, обчисленні величини відхилень за роками та побудові порівняльних аналітичних балансів; індексний метод при виявленні тенденцій обсягів реалізації, собівартості та прибутку; узагальнення з метою визначення інтегрального показника; середні величини при визначенні вагових значень розрахункових показників для галузі заготівлі; економіко-математичне моделювання при визначенні резервів поліпшення фінансового стану тощо.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна роботи полягає у розробці розгорнутої концептуальної моделі аналізу фінансового стану хлібоприймальних підприємств, яка ґрунтується на таких основних наукових результатах проведеного дослідження:

 • Узагальнено зарубіжний і вітчизняний практичний досвід формування фінансової звітності та внесено пропозиції по удосконаленню її форм, що сприяє отриманню деталізованої інформації при здійсненні аналізу фінансового стану.
 • Запропоновано в якості критерію оцінки фінансового стану інтегральний показник, основою розрахунку якого виступають фактичні значення показників, обраних користувачами, помножені на їх вагове значення, що забезпечує віднесення досліджуваних підприємств до певної класифікаційної групи.
 • Теоретично обґрунтовано необхідність і розроблено формулу розрахунку показника для виявлення тенденцій збитковості, яка полягає у визначенні відношення величини збитку до чистого доходу (виручки) від реалізації.
 • Вдосконалено методику аналізу фінансового стану, що ґрунтується на розрахунку лише показників, обраних користувачами. Це дозволяє значно скоротити затрати часу для отримання кінцевих результатів оцінки. Даний напрям удосконалення розроблено з врахуванням того, що існує велика кількість рекомендованих для розрахунку показників. Окремі з них лише дублюють один одного, а відсутність їх граничних значень, встановлених для конкретної галузі, змушує використовувати метод порівнянь. У зв’язку з цим у роботі обґрунтовано необхідність врахування інтересів користувачів при виборі показників фінансового стану та встановленні рівня їх значимості.
 • Розроблено економіко-математичну модель аналізу фінансового стану хлібоприймальних підприємств, яка передбачає розрахунок інтегрального показника фінансового стану, факторний аналіз впливу відповідних обраних користувачами показників на загальну інтегральну оцінку.
 • Визначено шляхи поліпшення фінансового стану підприємств галузі заготівлі за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Для цього автором запропоновано використати коефіцієнти парної та множинної кореляції щодо чинників впливу на зміну інтегрального показника.
 • Побудовано блок-схему алгоритму рішення аналітичної задачі за запропонованою методикою аналізу фінансового стану для забезпечення можливості здійснення розрахунків автоматизованим способом.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що застосування розробленої методики в аналітичній практиці хлібоприймальних підприємств дозволить значно скоротити обсяги розрахунків, внаслідок чого відпадає потреба розраховувати всі рекомендовані діючими методиками показники.

Теоретичні й практичні розробки, запропоновані в дисертації, можуть бути використані в практичній діяльності хлібоприймальних підприємств, аудиторських фірм, на курсах підготовки та перепідготовки обліково-аналітичних працівників, а також в навчальному процесі при підготовці фахівців за спеціальностями “Облік і аудит”, “Менеджмент організацій”.

Пропозиції автора враховують об’єктивні потреби управління на хлібоприймальних підприємствах, мають практичну цінність, про що свідчать довідки про їх впровадження у ВАТ “Борщівхлібопродукти”, ВАТ “Заліщицьке хлібоприймальне підприємство”, ВАТ “Козівське хлібоприймальне підприємство”, в діяльності аудиторської фірми “Контроллінг – 95”.

Ряд положень дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при викладанні курсів економічного аналізу, фінансів та бухгалтерського обліку.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: апробація результатів дисертації

Окремі пропозиції, розроблені дисертантом, були оприлюднені й одержали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях, зокрема:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством” (м. Тернопіль, 1999 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні” (м. Чортків, 2001 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” (м. Полтава, 2001 р.).

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: структура й обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Обсяг роботи – 208 сторінок машинописного тексту, в якому 17 таблиць займають 12 сторінок, 15 рисунків – 7 сторінок, 17 додатків – 34 сторінки, список літератури охоплює 179 найменувань на 20 сторінках.

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення: список публікацій за темою дисертації

За результатами наукового дослідження опубліковано 11 наукових праць, загальним обсягом 2.4 друкованого аркуша, з яких 5 – у фахових виданнях ( обсягом 1.3 друкованого аркуша), 4 – у збірниках наукових праць (0.6 друкованого аркуша), 2 – у тезах міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій (0.5 друкованого аркуша).

У фахових наукових виданнях:

 1. Ніпіаліді О. Принципи стандартизації фінансової звітності підприємств України за міжнародною системою бухгалтерського обліку. Щорічник ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – с. 226-227. – 0.2 д.а.
 2. Ніпіаліді О. Формування засад аналізу фінансового стану в контексті розвитку теорії економічного аналізу // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. 2001. – № 2-3. – Кременчук: Перспективи. – с. 165-166. – 0.3 д.а.
 1. Ніпіаліді О. Прийняття управлінських рішень: аналітичний та інформаційний аспект // Наукові записки. Серія: економіка. – 2001. – № 7. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка. – с. 176-179. – 0.3 д.а.
 2. Ніпіаліді О. Оцінка фінансового становища підприємства в умовах переходу до ринкової економіки // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 9. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – с. 235-237. – 0.2 д.а.
 1. Ніпіаліді О.Ю. Аналіз фінансового стану: економіко-математичний аспект. // Вісник ТАНГ. 2001. – Випуск 12. – Тернопіль: Економічна думка. – с. 121-125. – 0.3 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Ніпіаліді О. Вимоги до нових стандартів обліку і звітності для аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємств. Збірник наукових праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері ТАНГ: Випуск 2 / Науковий редактор – доктор економічних наук, професор Фаріон І.Д. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – с.185-186. – 0.1 д.а.
 2. Ніпіаліді О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – основа нових стандартів обліку України. Збірник наукових праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері ТАНГ: Випуск 2 / Науковий редактор – доктор економічних наук, професор Фаріон І.Д. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – с. 312-314. – 0.1 д.а.
 3. Ніпіаліді О. Розробка нових облікових стандартів України та можливі стратегії їх впровадження. Збірник наукових праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері ТАНГ: Випуск 2 / Науковий редактор – доктор економічних наук, професор Фаріон І.Д. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – с. 365-366. – 0.1 д.а.
 4. Ніпіаліді О. Удосконалення обліку і контролю фінансових результатів підприємств в умовах переходу на міжнародні стандарти обліку. Збірник наукових праць під редакцією доктора економічних наук, професора І.Д. Фаріона: Випуск 3. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – c. 226-232. – 0.3 д.а.
 5. Ніпіаліді О. До питання стандартизації бухгалтерського обліку: міжнародний аспект. Наукові записки по матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чортків: Чортківський інститут підприємництва та бізнесу ТАНГ. – 2001. – с. 10-12. – 0.2 д.а.
 6. Ніпіаліді О. Становлення й адаптація фінансової звітності як інформаційної бази аналізу фінансового стану в умовах ринку // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття”. – Львів: Львівський національний університет ім. І Франка. – 2001. – с. 34-37. – 0.3 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз фінансового стану” за посиланням:

РубрикаАналіз фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог