Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі електронної промисловості України)

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі електронної промисловості України)

Бібліографічний опис

Вовк Л.С. Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі електронної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Вовк Лілія Степанівна – Тернопіль, 2000. – 19 с.

Анотація

Досліджено проблеми створення комплексної системи економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємств за умов антикризового управління. Значну увагу приділено дослідженням теоретико-методичних засад інвестиційного аналізу, оцінці економіко-правових передумов здійснення такої діяльності, обгрунтуванню методики аналітичного забезпечення головних управлінських рішень у процесі інвестиційної діяльності та організаційному механізму її реалізації. Водночас з’ясовано головні особливості застосування наведеної методики на підприємствах електронної промисловості та запропоновано практичні рекомендації щодо активізації інвестиційної діяльності у процесі реструктуризації фінансово-виробничої діяльності даних підприємств за умов формування конкурентоспроможного ринкового середовища.

Ключові слова

інвестування, реальні інвестиції, інвестиційна діяльність, економічний аналіз, інвестиційний проект

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: актуальність теми дослідження

У процесі формування ринкового середовища необхідною умовою виживання й основою стабільного становища і розвитку підприємства є здійснення ним ефективної інвестиційної діяльності, що передбачає можливість маневрувати фінансовими ресурсами і шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервність процесу виробництва та реалізації продукції,  на основі його постійного розширення і відновлення. Проте ряд факторів макроекономічного порядку в Україні не сприяють інвестиційній діяльності господарюючих суб’єктів, що поглиблює кризові явища в економіці. Сучасна інвестиційна діяльність підприємств характеризується значним скороченням обсягів нагромаджень, зменшенням частки прибутку підприємств, яку спрямовують на розширення виробництва. Однак, незважаючи на наявність кризових явищ у фінансово-господарській діяльності підприємств, все-таки нагромаджується певний досвід роботи в умовах ринку, відбуваються процеси приватизації і реструктуризації, пошуку нових ефективних механізмів управління, зокрема й інвестиційною діяльністю підприємства.

У процесі становлення цивілізованого ринкового  економічного простору, для того щоб вистояти в конкурентній боротьбі, підприємство повинно постійно спрямовувати власні чи залучені кошти для оновлення, розширення та диверсифікації виробництва.Тому  в комплексі проблем, які пов’язані з визначенням ролі інвестицій у діяльності підприємства, за сучасних умов великого значення набуває організації такого  процесу управління інвестиціями підприємства, який би був підкріплений ефективним  інформаційним забезпеченням і за рахунок використання сучасних засобів системи економічного аналізу,  покликаної виявляти і систематизувати інформаційні дані про всі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства, сприяти підвищенню її ефективності.

Стан вивчення проблеми

Розвитку теорії та практики економічного аналізу в Україні присвячено багато наукових праць, зокрема, ці проблеми вивчали М. Кужельний , Б. Литвин , Л. Лук’яненко, В. Пархоменко ,  В. Шевчук, фундаментальні питання аналізу інвестицій досліджували такі вітчизняні вчені як І. Бланк, Є. Мних, С. Покропивний, М. Скворцов, а також зарубіжні  М. Алєксєєв, Х. Андерсон, Л. Бернстайн, Ф. Вуд, Р. Ентоні, Є. Крайнєва, Д. Панков, У. Шарп,  А. Шеремет та інші. Проте зважаючи на практичну значимість  інвестицій у відтворювальному процесі підприємства й на важливість дослідження окремих аспектів теорії та практики аналізу інвестицій підприємства,- урахування особливостей протікання сучасних економічних процесів у країні, потребує проведення подальших досліджень у цій галузі, розробки   нових  підходів, оскільки виконані наукові розробки здебільшого торкаються лише окремих сторін аналізу інвестиційної діяльності, по суті не охоплюючи загальнотеоретичних питань, які б у системній формі відображали інвестиційний процес як певну структуризовану цілісність.

Враховуючи це виникає доцільність поглиблення вивчення особливостей сучасного стану та тенденцій розвитку інвестиційної діяльності  з метою їх теоретичних узагальнень та розробки практичного механізму вирішення комплексу питань, безпосередньо  пов’язаних з аналізом інвестицій. Актуальною стає розробка такої аналітичної системи дослідження  інвестицій підприємств, яка б поєднувала використання багаторічного   досвіду світової економічної аналітики з урахуванням особливостей розвитку української обліково-аналітичної теорії та практики.  Саме науково-теоретична та практична значимість цих проблем зумовили вибір теми та цільове спрямування дисертаційного дослідження, визначити його мету  та головні завдання.

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково- дослідних робіт Львівського національного університету імені Івана Франка і належить до державно-бюджетної теми «Діагностика і підтримка ділового партнерства господарчих систем»(номер державної реєстрації 0197V017009).

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка комплексної системи економічного аналізу інвестиційної діяльності на рівні підприємства, яка включає у себе як побудову її теоретичної моделі так і розкриття організаційно-методичного механізму її реалізації на підприємствах електронної промисловості. Відповідно до поставленої мети у роботі виділено такий комплекс завдань:

 • розкрити закономірності еволюції економічної змісту понять «інвестиції» та «інвестиційна діяльність», критично оцінити теоретико-методичні засади категорії інвестицій та в цьому контексті визначити їхнє місце і роль як об’єкта економічного аналізу;
 • уточнити поняття «інвестиційна діяльність промислового підприємства»;
 • дати об’єктивну оцінку економіко-правових передумов проведення інвестиційної діяльності в умовах формування ринкового середовища;
 • розкрити суть та функціональну роль економічного аналізу інвестиційної діяльності в системі управління підприємством, і при цьому обгрунтувати теоретичну модель взаємозв’язку процесів аналізу й управління інвестиціями, яка б дала змогу керувати процесом інвестування на підприємстві для досягнення головної мети діяльності підприємства ‑ збільшення його ринкової вартості;
 • побудувати модель аналізу інвестиційної діяльності та визначити головні напрями аналітичних досліджень інвестиційної діяльності підприємств;
 • розробити комплексний науково-методичний інструментарій для проведення виробничо-інвестиційного аналізу на рівні підприємств;
 • науково обгрунтувати методику аналітичного забезпечення стратегічних та оперативних управлінських рішень у процесі інвестиційної діяльності підприємств;
 • побудувати організаційну систему проведення аналітичних досліджень інвестиційної діяльності підприємства;
 • визначити інформаційні потоки, які необхідні для підвищення ефективності аналізу інвестиційної діяльності підприємств.

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: наукова новизна отриманих результатів

Полягає у розгорнутому концептуальному системному підході до економічного аналізу інвестиційної діяльності на мікрорівні , як важливої підсистеми  антикризового управління, зокрема:

 • проведено історико-теоретичний аналіз найважливіших концепцій щодо інвестиційної діяльності, які відображенні у світовій економічній думці;
 • вперше поставлено питання про потребу запровадження терміну «інвестологія» на означення самостійної науки про інвестиційну діяльність;
 • розроблено науково обгрунтовану комплексну методику аналітичного забезпечення управлінських рішень у процесі інвестиційної діяльності на підприємствах електронної промисловості;
 • запропоновано модифіковану щодо сучасних потреб проведення економічного аналізу методику оцінки інвестиційного потенціалу підприємства;
 • обгрунтовано і запропоновано для впровадження у практику систему методів рейтингової оцінки підприємств у межах галузі;
 • запропоновано практичні рекомендації щодо активізації інвестиційної діяльності у процесі реструктуризації фінансово-виробничої діяльності підприємств електронної промисловості в умовах формування конкурентоспроможного ринкового середовища;
 • структуризовано процес інвестиційно-аналітичного дослідження на основі просторово-часових параметрів;
 • спроектовано організаційну систему підтримки економічного аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві;

У цілому запропонований  у роботі  підхід дає змогу  створити науково обгрунтоване комплексне методично- інформаційне забезпечення для потенційних користувачів аналітичної інформації стосовно інвестування і допомогти підприємствам  оцінити ефективність їхньої інвестиційної діяльності в умовах динамічного ринкового середовища.

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в уточненні та розробці науково-методичних і конкретно-прикладних положень щодо  вдосконалення системи  аналізу інвестиційної діяльності підприємств в умовах економічного реформування.

Запропоновану модель економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства як підсистеми його комплексного економічного аналізу  можна використати, щоб організувати такий аналіз на підприємствах України з метою  забезпечення їх необхідною аналітичною інформацією стосовно інвестування, формування бізнес-планів інвестиційних проектів, оцінки інвестиційного потенціалу, складання програми економічного розвитку в умовах  виходу з економічної кризи.

Матеріал дисертації можна застосувати в навчальному процесі, зокрема, для читання курсів економічного аналізу, менеджменту для економічних спеціальностей.

Результати дисертаційного дослідження використані в практичній діяльності економіко-аналітичних служб на ВО «Полярон» та ВАТ «Кінескоп», що підтрверджується відповідними довідками цих підприємств.

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача в ці праці вказаний в авторефераті в переліку основних публікацій по темі дисертації.

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: апробація результатів дисертації

Головні положення дисертаційного дослідження обговорені на всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, наукових семінарах кафедри обліку й аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Основний зміст роботи викладено на 173 сторінках машинописного тексту. Робота містить 21 таблицю, 30 рисунків і 3  додатки. Список використаної літератури налічує 142 найменування.

Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств: список публікацій за темою дисертації

Результати дисертаційного дослідження викладені в наукових працях загальним обсягом 2.5 друкованого аркуша, в тому числі особисто автору належать 2.4  д.а.

Основні публікації за темою дисертації:

 1. Вовк Л.С. Оптимізація інвестиційних проектів підприємства в умовах ринкової економіки. Вісник ЛДУ. Серія економічна. Вип.28. Львів: Світ, 1997р. – С.175-178.(0,6 д.а.)
 2. Вовк Л.С. Критерії вибору інвестицій: вибір за умови непевності майбутнього. Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні». Львів: «Інтереко», 1997р. – С.67-68.(0,2 д.а.)
 3. Вовк Л.С. Покращення механізму активізації інвестиційних процесів в Україні. Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні». Вип.5. – Львів: «Інтереко», 1999р. – С.178-182.(0,7 д.а.)
 4. Вовк Л.С.. Аналіз інвестиційної діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Становлення національної економіки України». Львів, 1995. – С.94-96.(0,5 д.а.)
 5. Вовк Л.С., Палажій А.С. Методичний інструментарій інвестиційного аналізу підприємств. Матеріали міжнародного літнього економічного семестру «Інтереко».Теорія і практика підприємництва: проблеми вивчення та економічної просвіти в Україні. Трускавець, 29.07.-21.08.1996р. Львів, 1997. – С.13-15.(0,4 д.а.)
 6. Вовк Л.С. Внутрішня інвестиційна діяльність підприємства: діагностичний аналіз доцільності реальних інвестицій.Збірник наукових статей: Економіка України: сучасні проблеми та перспективи розвитку. Львів, 1997. – С.40-42.(0,2 д.а.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвестиції” за посиланнями:

РубрикаФінансові інвестиції

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

РубрикаКапітал

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *