Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області)

Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області)

Бібліографічний опис

Бардаш С. В. Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бардаш Сергій Володимирович – Київ, 2000. – 18 с.

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням організації та проведення інвентаризаційної роботи. Досліджено генезис інвентаризації, її сутність і зміст, місце та роль в методології обліково-економічних наук, зокрема, в бухгалтерському обліку і господарському контролі, здійснено класифікацію інвентаризацій. Проаналізовано сучасний стан інвентаризаційної роботи на підприємстві, зокрема, методику її організації та проведення, документування, врегулювання інвентаризаційних різниць, відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку, а також можливості комп’ютерних програм щодо їх застосування під час проведення інвентаризацій. Запропоновано рекомендації для внесення змін у методику організації та проведення інвентаризацій, порядок планування інвентаризаційної роботи, застосування показників оцінки ефективності проведених інвентаризацій, пропозицій стосовно врегулювання виявлених інвентаризаційних різниць, застосування комп’ютерних технологій у проведенні інвентаризаційної роботи.

Ключові слова

інвентаризація, об’єкти інвентаризації, суб’єкти інвентаризації, інвентаризаційна комісія, інвентаризаційний процес, принципи, методика організації, планування і проведення інвентаризації, інвентаризаційні різниці

Інвентаризація на підприємствах: актуальність теми дослідження

Поступова політична і економічна інтеграція України в розвинуту економічну спільноту є передумовою проведення кардинальних змін в методології та організації бухгалтерського обліку, серед яких прийняття Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У зв’язку з цим важливого значення набувають питання організації управління, обліку і господарського контролю на підприємствах. В Україні господарський контроль стає одним із важливих елементів ринкової економіки. Сьогодні багато його методологічних і організаційних питань потребують розробки, вдосконалення, термінового впровадження і апробації, проте проведення інвентаризацій було, є і залишається єдиним способом контролю за точністю даних, що надаються бухгалтерським обліком.

В працях різних авторів, присвячених організації обліку, контролю і ревізії, проведенню аудиту, питання інвентаризації висвітлюються лише частково. Окремі проблеми в різний час в своїх працях розглядали професори М.Г. Бєлов, М.Т. Бєлуха, Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький, Г.І. Грінман, М.І. Карауш, Л.М. Крамаровський, М.В. Кужельний, І.О. Ламикін, Ю.Я. Литвин, В.Г. Макаров, М.3. Пізенгольц, В.К. Радостовець, Б.Ф. Усач, О.А. Шпіг, М.Я. Штейнман.

Протягом останнього десятиріччя теоретичним та практичним аспектам інвентаризаційної роботи приділяли увагу проф. В.Д. Андрєєв, проф. В.В. Сопко, д.е.н. В.С. Рудницький, проф. Н.М. Ткаченко та інші.

Проте, вивчення наукових робіт, дослідження діючої практики свідчать, що й досі залишаються не розкритими ряд питань, теоретичне обгрунтування і практична реалізація яких дозволила б забезпечити відповідність організації і методики інвентаризаційної роботи на торговельних підприємствах новим умовам господарювання.

Аналіз стану інвентаризаційної роботи на 81 підприємстві роздрібної торгівлі Житомирської області різних форм власності свідчить, що більшість власників та керівників не приділяють належної уваги її організації, не усвідомлюють її роль та значення. Все це призводить до появи таких негативних явищ як розкрадання майна, обман покупців, порушення правил торгівлі та незаконна торговельна діяльність. Тому актуальними сьогодні є питання дослідження організації і проведення інвентаризацій, документування і відображення в обліку їх результатів.

Недостатня теоретична і практична розробленість питань щодо удосконалення організації і методики інвентаризаційної роботи, недосконалість чинних нормативних актів, які її регламентують, обумовили вибір теми і напрямок даного дослідження.

Інвентаризація на підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проводилось у межах науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту і належить до державно-бюджетної теми “Розробка концепції і техніко-економічного обгрунтування спеціальної економічної зони “Полісся”. Бухгалтерський облік і аудит”, державний реєстраційний номер 278.

Інвентаризація на підприємствах: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне визначення сутності, змісту, ролі інвентаризації в господарській діяльності, обгрунтування значення та місця інвентаризації в бухгалтерському обліку та господарському контролі, розробка методологічних принципів, комплексне вивчення стану та перспектив її розвитку, розробка рекомендацій щодо удосконалення організації інвентаризаційної роботи на підприємствах роздрібної торгівлі та застосування комп’ютерних технологій при її проведенні.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні основні завдання:

 • в теоретичному аспекті:
  • дослідити генезис інвентаризації, розкрити її сутність і зміст;
  • визначити мету і завдання інвентаризації, її місце і роль в методології економіко-облікових наук;
  • з урахуванням змін, що відбулися в економіці, визначити перелік об’єктів та суб’єктів інвентаризації;
  • уточнити класифікацію інвентаризацій у відповідності з потребами сучасних умов господарювання;
 • в методологічному аспекті:
  • дослідити стан інвентаризаційної роботи на підприємствах роздрібної торгівлі різних форм власності, оцінити досягнутий рівень її організації;
  • визначити і обгрунтувати принципи інвентаризаційної роботи та складові інвентаризаційного процесу;
  • розробити пропозиції з удосконалення методики проведення інвентаризацій, визначення їх результатів та документального оформлення;
  • визначити основні показники для аналізу стану інвентаризаційної роботи на підприємстві;
  • дослідити можливість застосування комп’ютерних технологій при проведенні інвентаризації.

Інвентаризація на підприємствах: предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів здійснення інвентаризаційної діяльності на підприємствах.

Об’єктом дослідження є організація і методика проведення інвентаризацій на підприємствах роздрібної торгівлі різних форм власності Житомирської області. Аналіз проводиться на підставі статистичних матеріалів Державного комітету статистики України та Управління статистики Житомирської області за 1995-1999 рр., матеріалів проведення інвентаризацій, а також анкетного опитування бухгалтерів 81 підприємства роздрібної торгівлі.

Інвентаризація на підприємствах: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розроблених особисто здобувачем теоретичних і методичних положеннях щодо удосконалення організації і методики інвентаризації на підприємствах роздрібної торгівлі різних форм власності в сучасних умовах господарювання.

Зокрема,

 • в теоретичному аспекті:
  • розкрито поняття інвентаризації через категорії сутності і змісту;
  • уточнені місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку;
  • за допомогою процедурного підходу, індукції та дедукції доведена гіпотеза про те, що інвентаризація – це метод наступного господарського контролю;
  • уточнені об’єкти інвентаризації;
  • розкрито сутність терміну “суб’єкт інвентаризації”;
  • удосконалено існуючу класифікацію інвентаризацій;
 • в методологічному аспекті:
  • визначено принципи інвентаризації;
  • сформульовано понятійний апарат: процес, стадія, процедура, прийом;
  • уточнені терміни природній убуток, природні втрати.

Достовірність отриманих результатів підтверджуються обраною методологією дослідження, що включає, крім зазначених загальнонаукових методів, історичний та логічний методи, а також прийоми статистичного дослідження. Обгрунтовані в дисертації наукові результати є новими і достовірними, мають прикладний характер.

Інвентаризація на підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Практичну цінність проведеного дослідження складають розробка рекомендацій і пропозицій щодо:

 • удосконалення методики здійснення інвентаризаційного процесу;
 • упорядкування існуючої документації по реєстрації, результатів спостереження;
 • відображення в обліку результатів інвентаризації;
 • покращання аналітичності недостач і втрат;
 • розрахунку показників, що дають можливість оцінити ефективність інвентаризаційної роботи;
 • застосування комп’ютерних технологій.

Окремі пропозиції та рекомендації, розроблені в ході дослідження, впроваджені в практику обліку та господарського контролю на підприємствах ВАТ “Молочник” (довідка № 183 від 13.03.2000 р.), ЗАТ “Фаворит” (довідка № 49 від 16.03.2000 р.).

Результати досліджень також знайшли відображення в навчальних, практичних та методичних посібниках, які використовуються в навчальному процесі Житомирського інженерно-технологічного інституту (довідка про впровадження № 44-45/505 від 14.04.2000 р.) та інших вузів України. Основні положення досліджень знайшли широке застосування в лекційних курсах з теорії бухгалтерського обліку, фінансового та управлінського обліку, контролю і ревізії, основ аудиту, а також при написанні монографії та збірника задач і вправ з питань інвентаризації.

Інвентаризація на підприємствах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійною завершеною роботою автора. З наукових праць, опублікованих у співавторстві [2], в дисертації використані результати дослідження генезису інвентаризації як складової господарського обліку до XV сторіччя, що є особистим здобутком дисертанта.

Інвентаризація на підприємствах: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційної роботи в дискусійному порядку обговорювались та отримали позитивну оцінку на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми організації обліку, аудиту і менеджменту в підприємництві” (м. Житомир, 1998 р.);
 • міських міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених (м. Житомир, 1998 р., 1999 р., 2000 р.);
 • Другій Міжнародній науково-практичній конференції “Проблемы становления рыночной зкономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур” (м. Севастополь, 2000 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту” (м. Житомир, 2000 р.).

Інвентаризація на підприємствах: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладений на 185 сторінках основного тексту, містить 14 таблиць, 38 рисунків, 19 додатків. Список використаних джерел налічує 258 найменувань.

Інвентаризація на підприємствах: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 6 наукових праць, в т.ч. 1 монографія – 18,34 д.а. та 5 публікацій у фахових виданнях (1 – у співавторстві) – 3,42 д.а.

Монографії:

Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація. Наукове видання – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 372 с. (18,34 д.а.)

Статті:

 1. Бардаш С.В. Інвентаризація в XV-XVI сторіччях: питання необхідності та порядок проведення інвентаризації в працях Луки Пачолі // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1998. – № 7. – С. 33-36 (0,36 д.а.).
 2. Бардаш С.В., Бутинець Т.А. Еволюція інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку: історичний аспект // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1998. – № 7. – С. 137-141 (0,49 д.а., особисто автора 0,31 д.а.).
 3. Бардаш С.В. Інвентаризація в XV-XVI сторіччях: історичний аспект // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1999. – № 8. – С. 11-20 (1,13 д.а.).
 4. Бардаш С.В. Сутність і зміст інвентаризації // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1999. – № 9. – С. 216-226 (1,29 д.а.).
 5. Бардаш С.В. Аналіз ефективності інвентаризаційної роботи на підприємстві // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 6 – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 1999. – С. 83-88 (0,33 д.а.).

Тези:

 1. Бардаш С.В. Інвентаризація при аудиті виробничих запасів // Збірник тез та текстів виступів на Республіканській науково-практичній конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту”, Житомир, 2000, С. 108-111.
 2. Бардаш С.В. Особливості інвентаризаційного процесу при ліквідації і реорганізації. Тезисы второй международной научно-практической конференции, Севастополь, 4-6 мая, С. 10-11.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвентаризація” за посиланням:

РубрикаІнвентаризація

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *