Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин

Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин

Бібліографічний опис

Гаценко О.П. Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гаценко Олена Петрівна – Київ, 2000. – 19 с.

Анотація

Уточнено економічні категорії “основні засоби” та “основні фонди”. Розкрито суть категорій “амортизація” і “знос” основних засобів та нематеріальних активів, а також з’ясовано їх функції. Узагальнено теоретичні та практичні питання обліку наявності, руху та вибуття основних засобів і нематеріальних активів за умов формування ринкових відносин. Розроблено пропозиції щодо удосконалення складу та діючої класифікації, а також проаналізовано основні засоби та нематеріальні активи відповідно до вимог ринкової економіки. Запропоновано удосконалені форми первинного обліку основних засобів у сільському господарстві. Удосконалено діючу методику нарахування амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів, а також методику прогнозування активної частини основних засобів.

Ключові слова

облік, основні засоби, нематеріальні активи, капітал, фізичний і моральний знос, амортизація, амортизаційна політика, прискорена амортизація, облікові реєстри

Облік необоротних активів: актуальність теми

Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Основними завданнями реформи є: створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів; забезпечить зв’язок реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища та ринкових відносин в Україні.

Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові перетворення в нашій країні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Потрібно зазначити, що головним нормативно-правовим документом у системі регулювання бухгалтерського обліку Закон “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” називає положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Основний напрям трансформації бухгалтерського обліку в нашій    країні – розроблення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. План рахунків включає на сьогоднішній день 9 класів балансу синтетичних рахунків і 1 клас позабалансових рахунків. Для обліку основних засобів та нематеріальних активів використовують 1 клас “Необоротні активи”.

Проблеми обліку необоротних активів в умовах реформування економіки

набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою отримати інвесторами та іншими зацікавленими користувачами точної і достовірної інформації про стан і ефективність використання основних засобів. Система їх обліку, яка склалася, не задовольняє вимоги ринку, умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з основними засобами: купівля-продаж, нарахування амортизації, страхування, приватизація, реалізація інвестиційних проектів.

Вивчення опублікованих наукових праць і діюча практика господарської діяльності підприємств свідчать про те, що в бухгалтерському обліку і аналізі ефективності оновлення основних засобів є цілий ряд принципово важливих проблем, які потребують нових досліджень.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики бухгалтерського обліку основних засобів дозволило визначити ряд невирішених проблем, які гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. Серед них єдність економічної та бухгалтерської термінології, принципи оцінки основних засобів та нематеріальних активів, підвищення аналітичності та інформативності первинних документів з обліку основних засобів.

Проблеми обліку відтворення необоротних активів і їх аналізу є предметом особливої уваги економічної науки. Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми обліку основних засобів і їх використання внесли провідні вчені-економісти: М.Т.Білуха, В.Г.Гетьман, М.Я.Дем’яненко, В.П.Завгородній, Г.Г.Кірейцев, А.М.Кузьмінський, В.Г.Линник, Ю.Я.Литвин, В.Б.Моссаковський, М.Ф.Огійчук, В.Ф.Палій, Г.М.Підлісецький, П.Т.Саблук, В.В.Сопко, Л.К.Сук та інші вчені.

Проте актуальними залишаються проблеми теоретичного і практичного характеру, наприклад щодо використання таких економічних категорій, як “основні фонди” “та основні засоби”. Тому в умовах реформування економіки постає питання: яка категорія більш повно відповідає новому економічному середовищу?

Поряд з розкриттям сутності цих категорій перехідної економіки, на думку дисертанта, особливо актуальним є дослідження проблеми амортизації основних засобів.

Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідженності стосовно сучасних потреб економіки, наявність багатьох дискусійних питань зумовили вибір теми, визначили її логіку і мету дисертаційного дослідження.

Облік необоротних активів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Тема дисертаційної роботи входить в план науково-дослідних робіт Національного аграрного університету по виконанню комплексної теми “Удосконалення бухгалтерського обліку і аудиту у сільському господарстві”, (номер державної реєстрацій 0193U025347).

Облік необоротних активів: мета і задачі дослідження

Мета дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації обліку необоротних активів із застосуванням персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) в сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені і розв’язані такі завдання:

 • визначити економічну суть основних засобів і особливості їх відтворення в умовах формування ринкових відносин;
 • дослідити стан діючої класифікації і оцінки основних засобів, нематеріальних активів та виявити можливість її уточнення;
 • з’ясувати стан обліку основних засобів та нематеріальних активів і виявити його недоліки;
 • показати розвиток системи амортизації в Україні, оцінити використання сучасних методів її нарахування та визначити конкретні напрямки ефективного використання
 • виявити можливості та розробити пропозиції щодо удосконалення форм первинних документів і бухгалтерських реєстрів з обліку наявності та використання основних засобів.

Облік необоротних активів: предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є теоретичні і практичні напрямки покращення обліку необоротних активів та можливості використання облікової інформації в умовах формування ринкових відносин. Предмет дослідження розглядається в контексті як минулого, так і сучасного розвитку України.

Об’єктом дослідження є господарські операції та процеси з організації обліку необоротних активів в сільськогосподарських підприємствах Чернігівської області.

Облік необоротних активів: методологія та методика дослідження

Теоретичну та методичну основу дослідження склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аналізу основних засобів, законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку, оцінки і амортизації основних засобів. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської і статистичної звітності підприємств.

Вирішення поставлених завдань досягнуто на основі застосування загальнонаукових методів абстракції, аналізу і синтезу та традиційних методів (групування, порівняння, вибіркового методу). Обробка інформації здійснювалась за допомогою ПЕОМ з використанням програм електронних таблиць Excel для Windows-95.

Облік необоротних активів: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дисертаційного дослідження відображена в основних науково-практичних результатах, які виносяться на захист:

 • уточнено економічні категорії “основні засоби”, “основні фонди”;
 • розкрито суть категорій “амортизація” і “знос” основних засобів та нематеріальних активів, з’ясовано їх функції;
 • узагальнено теоретичні і практичні питання обліку наявності, руху та вибуття основних засобів і нематеріальних активів в умовах формування ринкових відносин;
 • розроблено пропозиції щодо удосконалення складу та діючої класифікації і оцінки основних засобів та нематеріальних активів у відповідності до вимог ринкової економіки;
 • запропоновано удосконалені форми первинного обліку основних засобів в сільському господарстві;
 • удосконалено діючу методику нарахування амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів;
 • уточнено методику прогнозування активної частини основних засобів.

Облік необоротних активів: практичне значення одержаних результатів

Практична цінність дослідження полягає в розробці рекомендацій по впровадженню більш досконалої методики обліку основних засобів та нематеріальних активів, що буде сприяти раціональному і ефективному їх використанню та більш точному визначенню результатів фінансово-господарської діяльності.

Пропозиції та рекомендації, наведені в дисертаційному дослідженні, будуть сприяти подальшому удосконаленню бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів, підвищенню його аналітичності, оперативності, зниженню трудомісткості облікових робіт; дозволять вчасно формувати необхідну для різноманітних користувачів інформацію про стан та використання основних засобів і нематеріальних активів; дадуть можливість забезпечити єдність методологічних принципів відносно побудови обліку основних засобів у підприємствах різних форм власності в умовах АРМ бухгалтера.

Облік необоротних активів: особистий внесок здобувача

Полягає в тому, що:

 • уточнено суть категорій “основні засоби”, “основні фонди”, “знос” та “амортизація” відповідно до національних облікових стандартів;
 • внесено пропозиції щодо поліпшення обліку основних засобів та нематеріальних активів;
 • обгрунтовано методи нарахування і обліку амортизації основних засобів сільськогосподарських підприємств.

Облік необоротних активів: апробація результатів дослідження

Основні результати дослідження та питання їх наукової та практичної доцільності апробовані в сільськогосподарських підприємствах Чернігівської області. Наукові результати дослідження, викладені в дисертації, доповідались на двох науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Національного аграрного університету (березень 1997р. та квітень 1998р.), знайшли відображення в опублікованих роботах автора.

Облік необоротних активів: обсяг і структура дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона викладена на 180 сторінках комп’ютерного тексту, містить 28 таблиць, 8 рисунків, 6 додатків. Список використаних джерел налічує 180 найменувань.

Облік необоротних активів: список публікацій за темою дисертації

За результатами проведених досліджень опубліковано в фахових виданнях 8 наукових праць загальним обсягом 2,9 др.арк. В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать збирання, обробка дослідних даних та отримані результати.

Список опублікованих праць: 

 1. Гаценко О.П., Дерев’янко С.І. Методи прискореної амортизації в умовах ринку // Вісник податкової служби України. – 1998. – №14.- С.47-48. (Здобувачеві належать збирання, обробка дослідних даних та отримані результати).
 2. Гаценко О.П. Нові підходи щодо методів обліку та оцінки нематеріальних активів (гудвіл) в Україні // Вісник податкової служби України. – 1998. – №23. – С.36-37.
 3. Гаценко О.П., Дерев’янко С.І. Нематеріальні активи // Вісник податкової служби України. – 1999. – №8. – С.16-19. (Здобувачеві належать збирання, обробка дослідних даних та отримані результати).
 4. Гаценко О.П. Типові помилки при веденні обліку в організаціях торгівлі // Вісник податкової служби України. – 1999. – №32. – С.30-32.
 5. Гаценко О.П., Дерев’янко С.І. Міжнародний досвід та шляхи вдосконалення амортизації основних засобів // Вісник податкової служби України. – 1999. – №35. – С.15-19. (Здобувачеві належать збирання, обробка дослідних даних та отримані результати).
 6. Гаценко О.П. Особливості бухгалтерського обліку основних засобів в умовах ринку // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1999. – №15. – С.167-170.
 7. Гаценко О.П., Дерев’янко С.І. Бухгалтерський облік і розвиток ринкових відносин в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1999. – №18. – С.186-189. (Здобувачеві належать обробка наукових даних).
 8. Гаценко О.П. Характерні помилки в бухгалтерському і податковому обліку основних засобів і нематеріальних активів // Вісник податкової служби України. – 2000. – №3. – С.24-26.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Необоротні активи” за посиланням:

РубрикаНеоборотні активи

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *