Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області)

Облік та аналіз дебіторської заборгованості

Бібліографічний опис

Кузнецова С. А. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кузнецова Світлана Анатоліївна – Тернопіль, 2002. – 23 с.

Анотація

У дисертаційному дослідженні розкриті теоретичні та практичні аспекти розвитку обліку та аналізу дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання фінансово-господарського стану підприємств. Запропоновані методика класифікації і єдиний системний класифікатор дебіторської заборгованості. Систематизовані та вдосконалені види і методи оцінювання дебіторської заборгованості. Розроблена система комплексного оцінювання якості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, вдосконалений процес визнання дебіторської заборгованості як об’єкта обліку. Поданий комплексний підхід до розрахунку резерву сумнівних боргів. Оптимізована форма бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами. Розроблені принципи аналізу ліквідності заборгованості, запропонована система комплексного оцінювання стану дебіторської заборгованості, що дасть змогу визначати рівень і перспективи розвитку платіжної кризи на підприємстві та в народногосподарському комплексі загалом.

Ключові слова

дебіторська заборгованість, розрахунки з дебіторами, резерв сумнівних боргів, антикризове регулювання, платіжна криза, фінансово-господарський стан

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: актуальність теми дослідження

Формування системи ринкових взаємовідносин в Україні, концептуальна основа якої – Стратегія економічної політики на 2000 – 2004 рр., викладена в Посланні Президента України Верховній Раді України 2000 р., зумовлює необхідність реформування української промисловості. Перехід від падіння до зростання українського промислового виробництва потребує вироблення стратегії післякризового розвитку промисловості, спрямованої на забезпечення глибоких якісних зрушень у системі економічних відносин. Серед пріоритетних напрямків даної стратегії учасники V Пленуму Союзу економістів України відзначили фінансове оздоровлення підприємств, і, насамперед, подолання затяжної і глибокої кризи неплатежів. Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб’єктів у міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб’єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість.

Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних учених – економістів: С. Д. Батехіна, І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, С. Грязнової, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. П. Завгороднього, О. Д. Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова, Є. Петрик, Г. В. Савицької, Я. В. Соколова, В. В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М. Г. Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та ін.

Разом з цим, багатоаспектність дослідження зумовлена складністю і різноманітністю суб’єктів та об’єктів розрахунково-платіжних відносин, що вплинуло на суперечливий характер нормативних документів, а також на рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів методології бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості.

Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу дебіторської заборгованості можна визначити такі:

 1. для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних рішень щодо існуючої  політики управління в процесі антикризового регулювання фінансово-господарського стану істотне значення мають актуальність і якість інформації про стан розрахунків з дебіторами, що формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб’єктів господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, яку рекомендували нормативно, не враховує специфіки даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику кількість методів оцінювання. Крім цього, облікові регістри, що є рекомендовані для використання, не передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення. Це зумовлює неможливість отримання інформації про дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків з дебіторами зокрема  і заборгованості загалом з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб’єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження;
 2. невирішенні проблеми відображення в обліку довгострокової дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;
 3. застосовувати у наших умовах традиційні за кордоном методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в об’єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів аналізу. Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств. Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних засобів аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи неплатежів аналізованого суб’єкту.

Науково-теоретична і практична значимість вказаних проблем зумовила вибір теми дисертаційного дослідження та визначила його основні напрямки.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота узгоджена з головними напрямками наукових праць, теоретичних положень і висновками досліджень, проведених у межах науково-дослідної роботи “Розробка і реалізація ринкових моделей систем господарювання, прогресивних методик обліку та аудиту, фінансової діяльності суб’єктів господарювання” (реєстраційний номер 0100U001955). У даній роботі автор дослідила перспективи вдосконалення основних напрямків обліку дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю, розробила моделі визначення резерву сумнівних боргів.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційного дослідження – обґрунтування перспектив розвитку бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості, розробка методичних підходів і складання практичних рекомендацій щодо вдосконалення існуючих методик обліку та аналізу дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання фінансово-господарського стану підприємства.

Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання:

 • проаналізувати економічні і нормативні передумови формування економічної концепції дебіторської заборгованості;
 • розробити методику класифікації розрахунків з дебіторами;
 • вивчити та систематизувати методи та види оцінювання дебіторської заборгованості;
 • дати оцінку якості діючій системі обліку дебіторської заборгованості;
 • обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення процесу визначення дебіторської заборгованості в системі бухгалтерського обліку;
 • удосконалити існуючі методи контролю якості господарських операцій по розрахунках з дебіторами;
 • оптимізувати діючу форму бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами;
 • розглянути особливості стану дебіторської заборгованості на машинобудівних підприємствах Запорізької області;
 • дослідити та вдосконалити сучасні методики аналізу активності управління дебіторською заборгованістю;
 • розробити методику комплексного оцінювання стану дебіторської заборгованості в умовах автоматизованих систем обробки економічної інформації.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми вдосконалення розрахунків з дебіторами в галузі машинобудування і металообробки, для якої характерні значна питома вага в промисловості України та криза платіжної ситуації, для подолання якої визначена тенденція.

Предмет дослідження – методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: методи дослідження

Теоретична і методологічна основа дисертаційної роботи – економічна теорія дебіторської заборгованості, законодавчі та нормативні акти, що регламентують платіжно-розрахункові відносини суб’єктів господарювання, методичний та інструктивний матеріали з бухгалтерського обліку, звітності та аналізу, праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців із теорії і практики бухгалтерського обліку і аналізу дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання фінансово-господарського стану, статистичні дані. У процесі дослідження ми використовували:

 • комплексний підхід – у процесі оцінювання якості бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами, для розробки методики розрахунку резерву сумнівних боргів і методичного підходу щодо оцінювання стану дебіторської заборгованості;
 • методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту та суті дебіторської заборгованості як економічної категорії;
 • методи статистичного та графічного аналізу – для вивчення, угрупування і наочного зображення емпіричних даних, елімінування впливу випадкових факторів при аналізі дебіторської заборгованості;
 • методи формалізації і математичного моделювання – для розробки концептуальних основ форми бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами з метою оптимізації, для аналізу стану дебіторської заборгованості;
 • системний підхід – для розробки методичного підходу до класифікації дебіторської заборгованості, основних напрямків розвитку обліку та аналізу дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна даної роботи полягає у формуванні єдиної економічної концепції дебіторської заборгованості шляхом постановки, теоретичного обґрунтування і вирішення проблем, пов’язаних з вдосконаленням обліку та аналізу дебіторської заборгованості на новій методичній основі. Реалізація підходу забезпечила отримання в процесі дослідження таких науково обґрунтованих результатів:

 • розроблено рекомендації з питань створення єдиної економічної концепції дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств, використання якої сприятиме підвищенню ефективності управління на мікро– та макрорівнях (досі розгляд проблем оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості в межах єдиної економічної концепції не здійснювався);
 • удосконалено методичний підхід до класифікації дебіторської заборгованості, на підставі якого створений єдиний системний класифікатор дебіторської заборгованості, що дасть змогу вирішити проблему формування інформації стосовно стану розрахунків з дебіторами в залежності від цільових потреб користувачів (до цього часу запропонована методика розробки типів класифікації дебіторської заборгованості не використовувалась);
 • проведено детальну систематизацію методів та видів оцінювання дебіторської заборгованості, на підставі чого запропонований комплексний вид оцінювання заборгованості, впровадження якого дасть змогу вирішити проблему оцінювання дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (досі вплив одночасно дійсно минулих та умовно можливо минулих часових процесів при оцінюванні дебіторської заборгованості не враховувався) ;
 • вперше запропоновано комплексне оцінювання якості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, в основі якого – детальний аналіз діючої системи обліку за визначеними критеріями якості, виявлено реальний стан бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на машинобудівних підприємствах Запорізької області;
 • удосконалено методику визнання дебіторської заборгованості як об’єкту обліку на основі обліку усіх складених господарчих угод продажу на забалансовому рахунку (на відміну від сучасних теоретичних концепцій обліку, які не передбачають реєстрацію угоди до моменту її виконання);
 • обгрунтовано необхідність використання цифрового аналізу як засобу додаткового контролю законності та достовірності господарських операцій по розрахунках з дебіторами, що засновано на зіставленні частот розподілу чисел по закону Бенфорда (до цього часу цифровий аналіз в вітчизняному обліку розрахунків з дебіторами не використовувався) ;

також

 • розроблено комплексний підхід щодо оцінювання дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, що передбачає використання аналітичної та математичної моделей розрахунку резерву сумнівних боргів (на відміну від діючих методик, які не враховують специфіку підприємства) ;
 • обгрунтовано необхідність використання запропонованої автором форми бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами, що забезпечує надання актуальної і якісної, що деталізувалася на необхідних рівнях, бухгалтерської інформації про стан розрахунків з дебіторами з урахуванням різноманітності потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів (на відміну від рекомендованої нормативно формі бухгалтерського обліку, яка не є достатнім джерелом інформації при впровадженні політики антикризового регулювання стану підприємств);
 • визначено стан дебіторської заборгованості на машинобудівних підприємствах Запорізької області на основі використання діагностичного аналізу, впровадження якого підвищить якість прийняття управлінських рішень (на відміну від аналізу, який не враховує потенційних можливостей дебіторської заборгованості як ліквідного активу);
 • розроблено методику аналізу ліквідності дебіторської заборгованості, що передбачає зіставлення дебіторської заборгованості та зобов’язань (запропонована сукупність чинників раніше не використовувалась для машинобудівних підприємств);
 • обґрунтовано необхідність використання запропонованого автором методичного підходу щодо оцінювання стану дебіторської заборгованості, що дозволяє визначати закономірність, рівень і перспективи розвитку кризової ситуації в відношенні дебіторської заборгованості підприємств галузі машинобудування і металообробки та народногосподарського комплексу в цілому (метод комплексної оцінки стану дебіторської заборгованості запропоновано вперше).

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені методичні підходи та обґрунтовані теоретичні положення щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості доведені до рівня практичних рекомендацій, які можуть використовувати суб’єкти господарювання. Наукові результати дисертаційної роботи, що мають прикладний характер, практично застосовують на підприємствах машинобудування і металообробки Запорізької області. Зокрема сформульовано пропозиції з удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості як елементи політики антикризового регулювання фінансово-господарського стану підприємства, що перебуває на даний час у стані глибокої фінансової кризи:

 • рекомендовані і впроваджені в роботу ВАТ “Автокольорлит” (акт від 09. 01. 2002 р. № 435-00);
 • використано у діяльності ТОВ “Мелітопольський завод Автогидроагрегат” з метою відвернення кризи неплатежів (акт від 18. 01. 2002 р. №    436-00).

Впровадження окремих практичних розробок на ЗАТ “Севастопольбут” (акт від 01. 10. 2000 р. № 428-00) підтверджує можливість їхнього застосування на підприємствах інших галузей народного господарства. Окремі результати дисертаційної роботи використовують в навчальному процесі Академії праці і соціальних відносин у м. Севастополі (довідка від 22. 02. 2002 р. № 1).

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: особистий внесок здобувача

Усі подані в дисертаційній роботі рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств автор розробила особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, яка, зокрема, полягає в дослідженні економічних і нормативних передумов формування економічної концепції дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення дисертаційного дослідження пройшли апробацію на Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку” (м. Київ, 2000 р.), Міжрегіональній науково-практичній конференції “Проблеми становлення національного аудиту” (м. Севастополь, 2000 р.),     Міжнародній науково-методичній конференції “Менеджмент малого і середнього бізнесу: проблеми, навчання, перспективи” (м. Севастополь, 2001 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні” (м. Київ, 2001 р.), VІ Міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії” (м. Ялта–Форос, 2001 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Дослідження і оптимізація економічних процесів” (м. Харків, 2001 р.).

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків (обсягом 185 сторінок), списку використаних джерел (170 найменувань на 14 сторінках) і 15 додатків (на 130 сторінках), а також містить 42 таблиці на 40 сторінках і 25 рисунків на 23 сторінках.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості: список публікацій за темою дисертації

За результатами проведеного дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 3,14 друкованого аркуша, з них автору належить 2,95 друкованих аркуша. У фахових виданнях опубліковано 7 робіт загальним обсягом 2,56 друкованих аркуша.

У фахових наукових виданнях:

 1. Кузнецова С. А. Разработка анализа ликвидности задолженности предприятия как элемента анализа финансового состояния предприятия // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірник наукових праць. Випуск 122 (в 4 частинах). – Харків: ХДПУ, 2000.–3 Ч.,— С. 91— 95. — 0,18 д. а.
 2. Кузнецова С. А. Формирование экономической концепции дебиторской задолженности в Украине // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 59.– Дніпропетровськ: ДНУ,– 2000.– С. 69 – 74.– 0,3 д. а.
 3. Кузнецова С.А. Дослідження основних напрямків визначення резерву сумнівних боргів // Вісник Тернопільської Академії Народного Господарства. – 2001.– № 12. – С. 30 – 34.– 0,62 д. а.
 4. Кузнецова С. А. Проблеми класифікації дебіторської заборгованості в Україні // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. –Житомир. – 2001.– № 15– С. 144 –-148. – 0,36 д. а.
 5. Кузнецова С. А. Диагностический анализ дебиторской задолженности // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001.– С. 128 – 132. – 0,19 д. а.
 6. Кузнецова С. А. Методика классификации дебиторской задолженности// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 76.- Дніпропетровськ: ДНУ,- 2001.-С.113-115.- 0,17д.а.
 7. Сахарцева И. И. Кузнецова С. А. Исследования экономической сущности дебиторской задолженности в процессе антикризисного регулирования в условиях экономики Украины и США // Вісник Тернопільської Академії Народного Господарства. Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: Європейські порівняльні студії. – 2001.– № 18 (спеціальний випуск).– Ч. 2. – С. 168 –174. – 0,74 д. а.(з них особисто автору належить 0,65 д. а.).

В інших наукових виданнях:

 1. Кузнецова С. А. Цифровой анализ как метод оптимизации аудита дебиторской задолженности // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні. Збірник тез і текстів виступів на Всеукраїнській науково-практичній конференції.– Київ, 2001.–С. 149 – 150. – 0,18 д. а.
 2. Кузнецова С. А. Проблемы учета дебиторской задолженности в период перехода к национальным стандартам бухгалтерского учета // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.- практ. конф. 16 – 18жовт. 2000 р. – К.: КНЕУ. – С. 49 – 51.– 0,12 д. а.
 3. Кузнецова С. А. Основные направления совершенствования аудита дебиторской задолженности в соответствии с требованиями национальных стандартов бухгалтерского учета // Проблемы становления независимого национального аудита: Нормативное и методологическое обеспечение аудиторской деятельности: Тезисы докладов. Межрегиональная научно-практическая конференция, г. Севастополь, 22 – 23 сентября 2000г. Аудиторская палата Крыма. С.20 – 23.– 0,12 д. а.
 4. Кузнецова С. А. Проблемы оценки состояния дебиторской задолженности в процессе регулирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Менеджмент малого и среднего бизнеса: проблемы, обучение, перспективы. Тез. докладов Междунар. научн.-методич. конф., 10 – 15 сентября 2001 г. Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2001. – С. 49 – 50. – 0,1 д. а.
 5. Кузнецова С. А. К вопросу анализа расчетов с дебиторами // Исследование и оптимизация экономических процессов. Тезисы и тексты докладов ІІІ Международной научно-практической конференции. – Харьков.– 2001.– С.26 – 27. –0,06 д. а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Дебіторська заборгованість” за посиланням:

РубрикаДебіторська заборгованість

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог