Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)

Бібліографічний опис

Шевчук В. Р. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шевчук Віра Романівна – Тернопіль, 2001. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено питанням вдосконалення методики та організації економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює побудову моделі аналітичних досліджень та з’ясування особливостей їх проведення в цілях раціоналізації грошових потоків меблевиробничих підприємств України. Значна увага в роботі приділяється дослідженням закономірностей та особливостей формування грошових потоків у меблевиробництві, з’ясуванню передумов раціоналізації грошових потоків підприємств в Україні, розробці пропозицій щодо вдосконалення методики ретроспективного аналізу та обгрунтуванню методик стратегічного та оперативного аналізу грошових потоків із з’ясуванням організаційного механізму реалізації аналітичних досліджень. Одержані результати досліджень використовуються в практичній діяльності аналітичної роботи меблевиробничих підприємств, що сприяє підвищенню їх платоспроможності.

Ключові слова

кошти, грошовий потік, раціоналізація грошових потоків, операційний цикл, платоспроможність, економічний аналіз, імітаційне моделювання

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: актуальність теми

Перехід до ринкових відносин в Україні супроводжується фінансовою кризою, результатом якої є погіршення фінансового стану підприємств. Загальна неплатоспроможність суб’єктів господарювання – один з найважчих наслідків кризи, що обумовлює неспроможність підприємств як фінансових партнерів і перешкоджає здійсненню їх господарсько-фінансової діяльності.

Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання. Складність ситуації полягає і в тому, що проблеми фінансового розвитку на мікрорівні перебувають у тісному зв’язку з проблемами макроекономічного регулювання. Таким чином, існує нагальна потреба в розробці методики дослідження грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних засобів управління коштами. Необхідність в організації економічного аналізу грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в цілому.

Стан вивчення проблеми

Питання теорії та практики економічного аналізу грошових потоків висвітлюються ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління грошовими потоками зробили вітчизняні економісти:  Бланк І.О., Голов С.Ф., Литвин Б.М., Мних Є.В., Нусінов В.Я., Суторміна В.М., Унковська Т.Є.,  Фаріон І.Д., Федорович Р.В., Шкарабан С.І. та інші. Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень з питань управління грошовими потоками, які б розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки аналітичного забезпечення управління ними, запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану неплатоспроможності тощо.

Із зарубіжних – поряд з виданнями з фінансового менеджменту американських авторів Блока С.Б., Ван Хорна Дж. К., Поукока М.А., Сігела Дж. Г., Стоуна Д., Тейлора А. Х., Хірта Дж. А., Хітчінга К., Холта Р. Н., Шима Дж. К., Шілінглоу Г. та багатьох інших – заслуговують на увагу дослідження французьких економістів (Колас Б., Перар Ж., Ру Д., Сульє Д.), в яких автори ширше оперують показниками грошових потоків, використовують цілком інший підхід до категорії “кошти”, що зумовлено існуванням концепції фінансової рівноваги у французькій школі фінансового менеджменту. В цей же ж час наявні в економічно розвинутих країнах розробки методичного інструментарію управління грошовими потоками не є цілком придатними для практичного використання у вітчизняних умовах.

Очевидно, що брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових умовах, недостатнє вирішення проблеми управління їх грошовими потоками як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній практиці обліку і аналізу рух коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш важливої – динамічної частини бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з необґрунтованістю та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми неплатежів.

У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи, в якій сформульовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування системи аналітичного забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств, є актуальною.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського національного університету імені Івана Франка і належить до державно-бюджетної теми “Діагностика і підтримка ділового партнерства господарюючих систем” (номер державної реєстрації 0197V017009). Роль автора у виконанні науково-дослідних робіт полягає в обґрунтуванні проблем функціонування грошових потоків в умовах ринкового реформування економіки та в розробці пропозицій щодо вдосконалення методики економічного аналізу грошових потоків підприємств.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методологічних положень стосовно вдосконалення методики і організації економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює побудову моделі аналітичних досліджень та з’ясування особливостей їх проведення в цілях раціоналізації грошових потоків меблевиробничих підприємств України. Для досягнення цієї мети у дисертації поставлено такі завдання науково-методичного і прикладного характеру:

 • критично оцінити теоретико-методичні засади категорії грошового потоку та уточнити економічний зміст поняття “грошові потоки”;
 • дослідити закономірності та особливості формування грошових потоків у меблевому виробництві, визначити напрями їх вдосконалення;
 • теоретично обґрунтувати проблеми та з’ясувати передумови щодо необхідності раціоналізації грошових потоків підприємств в Україні;
 • проаналізувати діючу методику економічного аналізу грошових потоків підприємств, дати їй оцінку та виявити шляхи її вдосконалення;
 • розробити модель аналізу грошових потоків, що містила б загальні принципи, напрями його проведення;
 • подати теоретичні та практичні рекомендації щодо формування організаційних структур аналізу грошових потоків на підприємстві.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є грошові потоки меблевиробничих  підприємств України.

Предметом дослідження дисертаційної роботи є система аналітичного забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємства.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: методи дослідження

Методологія дослідження ґрунтується на загальних наукових методах пізнання, принципах системного аналізу, теоріях ринкової економіки. Теоретичною і методологічною основою роботи є:

 • вчення про наукові методи пізнання,
 • фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань обліку, економічного аналізу та фінансового менеджменту,
 • закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України.

У процесі проведення досліджень та обґрунтування висновків і рекомендацій опрацьовано спеціальну літературу з питань меблевого виробництва, дані про роботу меблевих підприємств, матеріали їх бухгалтерського обліку і звітності.

Для вирішення поставлених задач протягом дослідження застосовувалися системний підхід, комплексність, моделювання, логічні прийоми аналізу, в т. ч. порівняння і балансова ув’язка та ін.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у наступному:

 • уточнено зміст понять “грошовий потік” і “грошові потоки”;
 • запропоновано загальну модель аналізу грошових потоків, що містить загальні принципи та напрями його проведення;
 • визначено напрями та порядок проведення ретроспективного аналізу грошових потоків підприємств, внесено рекомендації щодо більш повного розкриття інформації у фінансовій звітності;
 • визначено та досліджено резерви підвищення платоспроможності підприємств в Україні, зокрема обґрунтовано підхід до аналізу дебіторської заборгованості, що вперше базується на обрахунку непрямих втрат у грошовому потоці, виходячи з врахування факторів часу, інфляції та зростання цін у галузі, та запропоновано кредитну політику підприємства на основі даного підходу;
 • виділено стратегічний аналіз грошових потоків та розроблено імітаційну модель, що дозволяє досягти збалансування грошових надходжень і витрат в будь-якому перспективному періоді на основі врахування впливу великої кількості подій (утворення чи погашення дебіторської (кредиторської) заборгованостей, нарощування (скорочення) обсягів виробництва, оподаткування бартерних операцій тощо) на грошовий залишок і кінцеві фінансові результати (фінансовий стан) підприємства;
 • запропоновано вдосконалену методику оперативного аналізу руху коштів, з використанням якої вдається уникати надмірних флуктуацій грошового потоку за рахунок розробки оптимізованого фінансового завдання і щоденного контролю за його виконанням;
 • запропоновано варіанти організаційних структур аналізу грошових потоків на підприємстві, в тому числі розроблено методичні підходи до формалізованого проектування виділених аналітичних задач на базі сучасних інформаційних систем.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що обґрунтовані в дисертації теоретичні рекомендації та розроблені методичні положення з раціоналізації грошових потоків доведено до практичної реалізації. Впровадження пропозицій і рекомендацій, розроблених в дисертації, дозволяє забезпечити фінансове керівництво аналітичною інформацією для прийняття раціональних рішень з управління грошовими потоками, що в кінцевому підсумку сприятиме підвищенню  платоспроможності підприємств.

Основні положення дисертації можуть бути використані у навчальному процесі, в тому числі в курсах “Економічний аналіз”, “Управлінський та фінансовий аналіз”, “Управлінський облік” та ін. (довідка №1912-14 від 23.05.2000 р.).

Результати дисертаційного дослідження використано в практичній діяльності аналітичної роботи на ВАТ “Явір” (довідка №05-22/4 від 22.05.2000 р.) та на ВАТ МК “Стрий” (довідка №147/2 від 17.05.2000 р.).

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача в ці праці вказано в авторефераті, в переліку основних публікацій за темою дисертації.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: апробація результатів дисертації

Результати наукового дослідження обговорювались на засіданнях та наукових семінарах кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. Головні положення дисертації доповідалися та одержали позитивні відгуки на щорічних звітних наукових конференціях викладачів та аспірантів економічного факультету упродовж 1995 – 2000 рр. та на  науково-практичних конференціях: “Становлення національної економіки України” (Львів, 1995 р.), “Економіка України: сучасні проблеми та перспективи розвитку” (Львів, 1997 р.), конференції, присвяченій 25-річчю кафедри економічного аналізу і 30-річчю інституту бухгалтерського обліку і аудиту в Тернополі (Тернопіль, 1996 р.) та на міжнародному економічному літньому семестрі “Інтереко” (Трускавець, 1996 р.).

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: обсяг і структура роботи

Дисертація викладена на 222 сторінках, включає 22 рисунки на 13 сторінках, 9 таблиць на 7 сторінках. Список використаних джерел налічує 182 найменування і розміщений на 15 сторінках. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків, розміщених на 33 сторінках.

Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств: список публікацій за темою дисертації

Результати дисертаційного дослідження викладені в 11 наукових працях загальним обсягом 2,6 друкованого аркуша, з них 7 статей у наукових фахових виданнях. Обсяг частки дисертанта в опублікованих працях становить 2,4 д. а.

У наукових фахових виданнях:

 1. В. Шевчук. Внутрішній аудит фінансово-інвестиційного циклу підприємства // Національна економіка України: проблеми становлення, перспективи. Вісник Львівського університету, серія економічна. – Вип. 27. – Львів, 1996. – С.90-92. – 0,2 д.а.
 2. В. Шевчук. Аналіз руху грошових потоків і його роль у формуванні економічної політики підприємства // Україна на шляху до ринку. Вісник Львівського університету, серія економічна. – Вип. 28. – Львів, 1997. – С.118-122. – 0,2 д.а.
 3. Віра Шевчук. Грошові потоки підприємства в світлі нового податкового законодавства України // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Вип. 2 / ЛДУ ім. І.Франка; Центр ринкознавства “Інтереко”. – Львів, 1997. С.105-107. – 0,1 д.а.
 4. В.Р. Шевчук, М.О. Поляков. Моделювання рівня досяжного зростання в аналізі руху грошових потоків підприємства // Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвитку. Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – №328. – Львів: ДУЛП, 1998. – С.18-19. – 0,2 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.
 5. В.Р. Шевчук. Звіт про рух коштів підприємства // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – №12.- С.29-33. – 0,5 д.а.
 6. Шевчук В. Оперативний економічний аналіз грошових потоків підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – №368.- Зб. наук. пр. – Вип.5. – Львів: ДУЛП, 1999.- С.47-53. – 0,4 д.а.
 7. Босак А.О., Шевчук В.Р. Сучасні комп’ютерні технології аналізу грошових потоків підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – №405.- Зб. наук. пр. – Львів: НУЛП, 2000. С.7-14. – 0,3 д.а., в т.ч. автора 0,2 д.а.

У інших виданнях:

 1. Шевчук Віра. Аналіз руху грошових потоків // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Становлення національної економіки України”. – Львів, 1995.- С.29-31. – 0,1 д.а.
 2. Віра Шевчук. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємства // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри економічного аналізу і 30-річчю інституту бухгалтерського обліку і аудиту. – Тернопіль, 1996. – С.174-177. – 0,3 д.а.
 3. Є.В.Мних, В.Р.Шевчук. Раціоналізація грошових потоків у світлі цілей і завдань фінансового менеджменту (аналітичний аспект) // Теорія і практика підприємництва: проблеми вивчення та економічної просвіти в Україні. Матеріали міжнародного літнього економічного семестру “Інтереко”. – Трускавець, 29 липня – 21 серпня 1996 року. – Львів, 1997. – С.32-36. – 0,3 д.а., в т.ч. автора 0,2 д.а.
 4. Віра Шевчук. Концептуальні підходи до досягнення підприємством оптимальної позиції на шкалі “ліквідність-доходність” // Економіка України: сучасні проблеми та перспективи розвитку. Зб. наук. статей. – Львів: ЛДУ, 1997.- С.58-60. – 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз грошових коштів” за посиланнями:

РубрикаГрошові кошти: аналіз

РубрикаГрошові кошти: управлінський облік

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *