Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти)

Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти)

Бібліографічний опис

Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Буханець Дмитро Григорович – Київ, 2000. – 19 с.

Анотація

Досліджено теоретичні питання, нові методологічні підходи та практичні рекомендації щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та системи спеціалізованої фінансової звітності страхових компаній України. Розглянуто основні методологічні засади побудови обліку страхової діяльності. На основі узагальнення світового досвіду висловлено пропозиції щодо удосконалення методики обліку страхових операцій з перестрахування, виплат страхових сум і страхових відшкодувань на підставі єдиних методологічних засад обліку страхових операцій, а також порядку та умов їх проведення. Обумовлено застосування методів оцінки технічних резервів страхових компаній, що відповідають характеру надання страхової послуги. Для задоволення інформаційних потреб користувачів та державного нагляду за страховою діяльністю запропоновано склад та форми спеціалізованої фінансової звітності страховика відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку та страхового законодавства України з використанням зарубіжного досвіду.

Ключові слова

облік страхових операцій, страхування, фінансова звітність страховика, перестрахування, технічні резерви, незароблені премії, страхове відшкодування

Облік та звітність в страхових компаніях: актуальність теми

Ринкові перетворення в Україні призвели до розвитку такого виду підприємницької діяльності як страхування на комерційній основі. Рівень розвитку страхування в країні характеризується співвідношенням між обсягом страхових премій та валовим внутрішнім продуктом. В Україні цей показник складає 0,76%. І хоча він значно менший, ніж в країнах з розвинутою економікою (8-10%), постсоціалістичних країнах (3-5,5%) та  Росії (1,5%), темпи розвитку страхового ринку України залишаються високими. В 1998 році страховиками України було отримано 789,2 млн. грн. страхових платежів, що на 52% більше, ніж в попередньому році, та в 2,5 рази більше, ніж в 1996 році. Страхування є однією з небагатьох галузей економіки України, де в останні роки спостерігається постійне зростання обсягів наданих послуг. На сьогодні в Україні налічується близько 270 страхових компаній.

Водночас фактором, що стримує розвиток страхового ринку в Україні, залишається неналежний рівень нормативно-правового забезпечення страхової діяльності.

Потребують першочергового вирішення такі питання, як:

 • узгодження законодавчих актів зі страхування,
 • упорядкування механізму державного регулювання страхового ринку,
 • підвищення платоспроможності страховиків,
 • розробка системи поступової адаптації національного законодавства до вимог міжнародного права в галузі страхування.

Вдосконалення страхового законодавства і забезпечення суворого його дотримання – одні з головних завдань Програми розвитку вітчизняного страхового ринку, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 14 вересня 1998 року №1428. Пріоритетним її напрямком є удосконалення нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в страхуванні.

З переходом страхування на комерційні засади бухгалтери страхових компаній, за відсутності законодавчого забезпечення бухгалтерського обліку страхових операцій, здійснювали облік за методикою колишнього Держстраху  або виходячи з власного практичного досвіду. Але в будь-якому випадку застосовувався єдиний підхід –  пристосування діючої методології та плану рахунків, прийнятого за часів Радянського Союзу,  до потреб страхової діяльності.

В такому ж напрямку органом державного нагляду за страховою діяльністю періодично розроблялись рекомендації та інструкції з бухгалтерського обліку операцій страхування. Це в певній мірі сприяло врегулюванню порядку ведення бухгалтерського обліку в страховій діяльності. Однак єдина методологія обліку страхових операцій була відсутня. Не враховувалися особливості страхової діяльності, пов’язані з операціями з перестрахування, формуванням технічних резервів.

Проблеми методології та організації обліку страхових операцій залишалися поза увагою і були предметом досліджень лише окремих вітчизняних економістів, зокрема Приходька В.С., Гаманкової О. О. та інших, що вивчали їх, виходячи з  практичних потреб ведення обліку в страхуванні відповідно до чинного законодавства.

Рівень теоретичної розробки зазначених проблем сьогодні не в повній мірі відповідає вимогам практики проведення страхових операцій, умовам, пов’язаним з переходом національної системи обліку та звітності на міжнародні стандарти. Потребують наукового обгрунтування теоретичні питання визначення структури активів, капіталу та зобов’язань страховика, процесів страхової діяльності, що впливають на методологію бухгалтерського обліку та порядок формування показників фінансової звітності в страхуванні.

Теоретико-методологічне та практичне значення проблеми, недостатня її наукова розробка обумовили вибір теми дисертації, її логіко-структурну побудову,  мету,  завдання та напрямки  дослідження.

Облік та звітність в страхових компаніях: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження тісно пов’язане з науково-дослідними роботами, що проводяться в Київському національному економічному університеті на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту в промисловості, та є складовою теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, державний реєстраційний номер 0198 U 000785. Особисто автором були розроблені пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення страхової діяльності, бухгалтерського обліку страхових операцій,  складу спеціалізованої звітності страховиків.

Облік та звітність в страхових компаніях: мета та задачі дослідження

Метою дослідження є наукове обгрунтування концептуальних засад побудови бухгалтерського обліку страхової діяльності, методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо  вдосконалення діючої методики обліку страхових операцій та реалізації функцій фінансового контролю за діяльністю суб’єктів страхового ринку України на основі спеціалізованої фінансової звітності страховиків.

Для досягнення мети  поставлені та розв’язані наступні завдання:

 • проаналізувати процес становлення страхування в Україні на комерційній основі, визначити причини та проблеми, що перешкоджають його динамічному розвитку;
 • з’ясувати особливості страхової діяльності, що впливають на побудову обліку, та уточнити об’єкти бухгалтерського обліку в страхуванні;
 • здійснити оцінку діючої методології обліку страхових операцій та обгрунтувати необхідність її удосконалення;
 • удосконалити методику бухгалтерського обліку страхової діяльності, виходячи з особливостей і потреб страхування та вимог фінансової звітності;
 • проаналізувати систему звітності в страхуванні, обгрунтувати необхідність вдосконалення складу та форм спеціалізованої фінансової звітності для забезпечення реалізації функцій держави щодо контролю страхового ринку.

Облік та звітність в страхових компаніях: об’єкт дослідження

Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми удосконалення бухгалтерського обліку і звітності в страхуванні.

Облік та звітність в страхових компаніях: предмет дослідження

Предметом дисертаційного дослідження є діяльність страхових компаній, що проводять ризикові види страхування, в аспекті відображення її в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

Облік та звітність в страхових компаніях: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилося із застосуванням методів історико-логічного та економіко-статистичного аналізу, вибіркового обстеження та групування, схематичного та графічного моделювання.

Облік та звітність в страхових компаніях: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в розробці теоретико-методологічних засад і прикладних рекомендацій щодо  вдосконалення методики обліку страхових операцій та спеціалізованої фінансової звітності страховиків.

Найбільш вагомі результати, які характеризують науково-практичну новизну дисертаційного дослідження, такі:

 • проведено критичний аналіз системи обліку страхової діяльності в Україні у порівнянні з досвідом країн з розвиненою ринковою економікою та Росії;
 • проаналізовано вплив галузевої специфіки страхування на методологію бухгалтерського обліку страхових компаній;
 • уточнені об’єкти бухгалтерського обліку в страхуванні, визначені напрямки реформування обліку в сучасних умовах господарювання;
 • запропоновано методику розрахунку резервів незароблених премій на основі узагальнення міжнародного досвіду та порівняльного аналізу методів їх оцінки;
 • внесено пропозиції щодо удосконалення діючих методик бухгалтерського обліку операцій з перестрахування, виплат страхових сум і страхових відшкодувань, виходячи з єдиних методологічних засад обліку страхових операцій, а також порядку та умов їх проведення;
 • розроблено рекомендації щодо застосування субрахунків обліку страхової діяльності до рахунків, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 з урахуванням потреб страховиків;
 • сформульовано основні функції державного фінансового контролю в сфері страхування, реалізація яких забезпечується, зокрема, шляхом перевірки фінансової звітності страховиків,
 • обгрунтовано необхідність удосконалення спеціалізованої звітності в страхуванні, виходячи з потреб державного фінансового контролю;
 • запропоновано форми спеціалізованої звітності страховика відповідно до вимог страхового законодавства України, національних положень бухгалтерського обліку та зарубіжного досвіду.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у визначенні основних напрямків удосконалення нормативно-правового середовища страхового ринку України та методологічної бази обліку страхової діяльності.

Облік та звітність в страхових компаніях: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що основні положення дисертаційної роботи стосовно вдосконалення методики бухгалтерського обліку страхових операцій, складу та форм спеціалізованої фінансової звітності страховика доведені до рівня методичних розробок та прикладних рекомендацій. Результати дослідження, пропозиції та рекомендації, викладені в дисертаційній роботі, враховані при розробці законопроекту “Про фінансовий контроль в Україні” (довідка від 10 січня 2000 року № 26/3) та нормативних документів Укрстрахнагляду з питань організації обліку та звітності страхової діяльності (довідка від 2 березня 2000 року № 260/1-10), а також використовуються в обліковій практиці окремих страхових компаній України (довідка від 29 лютого 2000 року № 150).

Облік та звітність в страхових компаніях: апробація результатів дослідження

Основні положення, результати, висновки та пропозиції проведеного дослідження:

 • знайшли  відображення у наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях,
 • доповідалися на науково-практичній конференції “Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України” (м. Ірпінь, травень 1998 року) та на науково-практичному семінарі “Організація бухгалтерського обліку в страхових компаніях”, який проводився на базі Міжнародного центру приватизації, інвестицій та менеджменту (м. Київ, 25-26 вересня 1998 року).

Облік та звітність в страхових компаніях: структура, зміст та обсяг  дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, 11 додатків. Повний обсяг дисертації складає 211 сторінок машинописного тексту, включає 33 таблиці на 33 сторінках, 16 рисунків на 16 сторінках, 11 додатків на 23 сторінках, список використаних джерел з 126 найменуваннями. Загальний обсяг дисертації складає 166 сторінок.

Облік та звітність в страхових компаніях: перелік публікацій автора за темою дисертаційного дослідження

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом 1,7 друкованих аркушів. З них 4 публікації – в фахових наукових виданнях.

У наукових фахових  виданнях:

 1. Буханець Д.Г. Організаційні та методологічні аспекти бухгалтерського обліку операцій страхування / Бухгалтерський облік і аудит. – 1998.- №7.- с.14-19.- 0,5 д.а.
 2. Буханець Д.Г. Методика формування та обліку технічних резервів страхових компаній: досвід України та зарубіжних країн. /Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. Вип.2.- К.: КНЕУ, 1998.- с.139-145.- 0,4 д.а.
 3. Буханець Д.Г. Бухгалтерський облік у страхових компаніях: проблеми організації та методології. / Науковий вісник: Збірник наукових праць Українського фінансово-економічного інституту. № 2(5).- Ірпінь: УФЕІ, 1999.- с.101-105.- 0,3 д.а.
 4. Буханець Д.Г. Про особливості звітності страхових організацій. / Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. – К.: КНЕУ. Вип.3.- 1999.- с.163-168.- 0,3 д.а.

У інших виданнях:

 1. Закон України “Про фінансовий контроль в Україні”: Проект. – К.: НДФІ, 1999,- 64 с. –3,72 д.а. ( особисто автору належить 0,1 д.а.). Особистий внесок: Глава 7. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю. (с.38-40)
 2. Буханець Д.Г. До питання вдосконалення обліку та оподаткування страхової діяльності. / Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України”.- УФЕІ.- Ірпінь, травень, 1998.- с.54-55.- 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Страхова діяльність” за посиланням:

РубрикаСтрахова діяльність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *