Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону України)

Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії

Бібліографічний опис

Должанський А. М. Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Должанський Андрій Миколайович – Львів, 2002. – 20 с.

Анотація

Досліджуються тенденції розвитку та сучасні проблеми поліграфії, вплив її організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку і контролю виробничих витрат. Обґрунтовано необхідність встановлення відповідного взаємозв’язку витрат і доходів з діями конкретних осіб. Запропоновано оптимальний перелік класифікаційних ознак всієї сукупності витрат для поліграфічних підприємств. Вдосконалено методику калькулювання собівартості друкованої продукції відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розглянуті питання методики й організації контролю виробничих витрат у сучасних умовах господарювання, як основного елемента управління підприємствами поліграфії. Обґрунтована необхідність і розроблена методика проведення внутрішньогосподарського контролю.

Ключові слова

поліграфічні підприємства, витрати, центри відповідальності, первинний облік, облік прямих витрат, облік непрямих витрат, калькулювання собівартості продукції, методика оперативного контролю

Облік і контроль виробничих витрат: актуальність теми

В умовах ринкової економіки   виникає необхідність докорінної переорієнтації системи оцінки ефективності діяльності підприємств, заснованих  на різних формах власності. Значною мірою  вирішення проблем ефективного розвитку та економічного зростання поліграфічних підприємств  залежить від удосконалення системи управління  виробничими витратами і собівартістю  друкованої продукції.

Сучасна система бухгалтерського обліку повинна активно сприяти: успішному забезпеченню  реального використання ринкових інструментів і ґрунтуватися на ефективній  системі управління витратами; єдиному підходові до вирішення обліково-економічних завдань незалежно від рівня управління; можливості здійснення  управління витратами на різних стадіях виробничого циклу; застосуванню  ефективних методів оптимізації витрат; оперативному відображенню економічної інформації;  застосуванню нової техніки та прогресивних технологій. У зв’язку з цим виникає потреба у докорінній зміні господарського механізму, який регулює економічні процеси. Це вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення змісту та методології обліку і контролю виробничих витрат.

Стан вивчення проблеми

Суттєвий вклад у вирішення цих проблем внесли  вітчизняні та зарубіжні  вчені,  а  саме:  Безруких  П.С.,  Білуха  М.Т.,   Бородкін  О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Воронкова В.Я., Гуцайлюк З.В., Євсєєва Л.Н., Ісакова М. Є., Лінник В.Г.,   Мних Є.В.,  Нікольська  Е.В.,  Пушкар М.С., Рудницький В.С., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Холод З.М.,   Чепурін В.О., Чумаченко М.Г.,  Шкарабан С.І. та інші. Проте, проблема забезпечення ефективної діяльності  поліграфічних підприємств в умовах ринкової економіки вимагає додаткових  досліджень, зокрема,  з’ясування низки теоретичних та практичних  аспектів раціональної організації   обліку і контролю  витрат й калькулювання собівартості продукції.

Процес трансформації  системи обліку і контролю в ринкове середовище  на поліграфічних підприємствах неадекватний сучасним вимогам.  До основних гальмівних чинників належать:

 • використання застарілих інструктивних та методичних матеріалів з  організації обліку виробничих витрат;
 • невідповідність сучасним вимогам регламентування відображення витрат в існуючій нормативно-правовій базі;
 • недосконалість первинних документів з обліку виробничих витрат;
 • невідповідність  специфіці поліграфічного виробництва  номенклатури калькуляційних статей витрат;
 • відсутність належного нормування витрат за статтями, що, в свою чергу, обмежує контрольні функції обліку за   місцями виникнення витрат і центрами відповідальності;
 • низька оперативність процесів автоматизованої обробки інформації.

За таких обставин  недостатнє   вивчення  проблем  обліку  виробничих  витрат   та необхідність їх вирішення з  врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в ринкових умовах діяльності поліграфічних підприємств   зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання і основні напрями дослідження.

Облік і контроль виробничих витрат: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана  відповідно до плану наукових   досліджень Українського науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка спільно із Львівською комерційною академією (договір про творчу співпрацю №20 від 06.07.2000р.) щодо розробки та впровадження  “Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року (основні положення)”,  затвердженої Указом Президента України за №158/95 від 28 лютого 1995 року.  У межах наукової програми виконані дослідження, які пов’язані із вдосконаленням методології бухгалтерського обліку, калькулювання собівартості друкованої продукції та методики внутрішньогосподарського контролю на поліграфічних підприємствах.

Облік і контроль виробничих витрат: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є удосконалення методичних та організаційних  засад бухгалтерського обліку й контролю виробничих витрат на поліграфічних підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування  в умовах ринкових відносин.

Відповідно до визначеної мети дисертації передбачено вирішити такі завдання:

 • дослідити вплив організаційно-технологічних особливостей поліграфічного виробництва на побудову обліку і контролю витрат;
 • визначити напрями удосконалення діючої системи обліку і контролю виробничих витрат на основі децентралізації управління  поліграфічними підприємствами та впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • науково обґрунтувати склад виробничих витрат, які включаються у собівартість   друкованої продукції;
 • розробити систему носіїв первинної облікової інформації та  реєстрів бухгалтерського обліку виробничих витрат;
 • удосконалити методику обліку прямих витрат та обліку і розподілу непрямих витрат на виробництво друкованої продукції;
 • запропонувати методику калькулювання  собівартості друкованої продукції  за окремими її видами із застосуванням ПЕОМ;
 • визначити організаційно-методичні аспекти контролю виробничих витрат.

Облік і контроль виробничих витрат: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження  вибрана діюча система обліку та контролю виробничих витрат і калькулювання собівартості друкованої продукції на  поліграфічних підприємствах західного регіону України.

Предметом дослідження є методика та організація системи обліку  виробничих витрат на поліграфічних підприємствах з  врахуванням   вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку  на основі  використання сучасних комп’ютерних технологій.

Облік і контроль виробничих витрат: методи дослідження

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання в історичному та логічному  поєднанні еволюційних процесів розвитку  концепцій обліку та калькулювання витрат. Для вирішення визначених у дисертаційній  роботі завдань  використано методи:

 • економіко-статистичного аналізу,
 • бухгалтерського обліку,
 • контролю,
 • економічного аналізу,
 • математичні методи тощо.

Опрацювання первинних даних здійснювалося із застосуванням  методів техніко-економічного  обґрунтування,  структурного аналізу,  визначення середніх та відносних величин.

Інформаційну базу виконаного дослідження склали державні нормативно-правові документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, періодична література, матеріали збірників наукових праць та конференцій, статистична інформація, а також дані бухгалтерського  обліку поліграфічних підприємств.

Облік і контроль виробничих витрат: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організіції й методики обліку і контролю виробничих витрат та формування собівартості друкованої продукції за місцями їх виникнення з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Основними положеннями, що виносяться на захист, є:

 • обґрунтовано вплив технологічних та організаційних особливостей поліграфічного виробництва  на побудову системи обліку і контролю  витрат та калькулювання собівартості  друкованої продукції;
 • теоретично обґрунтовано більш досконалу класифікацію виробничих витрат як методологічну базу їх обліку та контролю;
 • удосконалено чинні та розроблено нові форми первинних документів і облікових реєстрів, які відповідають потребам нормативного методу обліку витрат;
 • обґрунтовано доцільність застосування на поліграфічних підприємствах безнапівфабрикатного варіанта попроцесно-нормативного методу обліку витрат із використанням ПЕОМ;
 • запропоновано методику обліку прямих витрат, обліку та розподілу непрямих витрат на основі їх локалізації за  центрами виникнення і відповідальності та  відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;
 • розроблено методику калькулювання собівартості друкованої продукції з врахуванням технологічних стадій виробничого процесу поліграфічного підприємства;
 • визначено напрями удосконалення діючої системи контролю витрат та визначено його оптимальні організаційні форми;
 • запропоновано методику оперативного контролю витрат на виробництво за окремими замовленнями, що сприяє підвищенню його ефективності.

Облік і контроль виробничих витрат: практичне значення результатів дослідження

Полягає у  створенні якісно нової методики обліку  виробничих витрат та калькулювання собівартості друкованої продукції для раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечення оперативного  контролю за формуванням собівартості продукції як у цілому, так і окремих її видів за місцями виникнення витрат та окремими технологічними операціями.  Впровадження  результатів дослідження сприяє:

 • поліпшенню оперативності, достовірності та аналітичності  витрат за окремими видами друкованої продукції,
 • раціональному використанню внутрішньовиробничих резервів підприємства,
 • підвищенню ефективності виробництва в процесі здійснення управління підприємством і окремими структурними підрозділами.

Впровадження пропозицій удосконалення методології бухгалтерського обліку та калькулювання собівартості друкованої продукції, методики внутрішньогосподарського контролю на основі використання методів математичного моделювання та комп’ютерної техніки  сприяло виконанню Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка “Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року (основні положення)”,  затвердженої Указом Президента України від 28 лютого 1995 року №158/95  (довідка №1/576-1 від 27.11.2001р.).

Впроваджено методичні підходи щодо обліку прямих і непрямих витрат, що дозволило вдосконалити організацію оперативного контролю виробничих витрат на ВАТ “Іваничівська районна друкарня” Волинської області (довідка №77 від 14.09.2001р.) та на ЗАТ “Світ друку” (м. Львів, довідка №215/119 від 29.09.2001р.). Практичні рекомендації щодо удосконалення первинної документації та реєстрів обліку отримали позитивну оцінку Перечинської районної друкарні Закарпатської області (довідка №28 від 06.07.2001р.) Методичні розробки щодо організації обліку за центрами відповідальності знайшли своє впровадження у роботі Львівської державної книжкової фабрики “Атлас” (довідка №143 від 10.08.2001р.).

Окремі результати дослідження, запропоновані в дисертації, використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії, а також у виробничій діяльності видавництва академії “Коопосвіта” (довідка №680а/01 від 28.11.2001р.).

Облік і контроль виробничих витрат: особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – удосконалення методики й організації  системи обліку і контролю прямих і непрямих  виробничих витрат у поліграфії з використанням методів визначення  багатофакторного впливу на собівартість друкованої продукції. У науковій праці, опублікованій в співавторстві [4], особистим внеском здобувача є пропозиції щодо впровадження на малих підприємствах вдосконалених реєстрів з обліку матеріалів, заробітної плати, основних засобів, зведений облік витрат на виробництво.

Облік і контроль виробничих витрат: апробація результатів дисертації

Здійснюється шляхом експериментального впровадження на поліграфічних підприємствах, а також оприлюднення та обговорення на:

 • науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідної роботи у 1996 році  (Львів, 1997 р.),
 • міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (Львів, 15-16 травня 1997 р.),
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 23-24 листопада 2000 р.).

Облік і контроль виробничих витрат: обсяг і структура дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури,  додатків. Повний обсяг роботи – 323 сторінок, у тому числі  10 таблиць на  10 сторінках, 24 рисунків на 23 сторінках, 78 додатків на 113 сторінках. Список використаної літератури містить 237 найменувань і займає 21 сторінку.

Облік і контроль виробничих витрат: список публікацій за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом  5,3 друкованих аркуша, з яких  у фахових виданнях опубліковано одноосібно 6 робіт обсягом 1,3 друкованих аркуша та у співавторстві 1 робота [4] обсягом 3,5 друкованих аркуша, в якій особистий внесок автора  становить 1,1 друкованих аркуша.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Должанський А.М. Перспективи впровадження міжнародних стандартів обліку на підприємствах малого бізнесу // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. –  Львів: вид-во “Коопосвіта” ЛКА, 1999. – С.91– 93. – 0,1 д. а.
 2. Должанський А.М. Організаційно-технологічні особливості поліграфічного виробництва та їх вплив на побудову обліку витрат виробництва // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів: вид-во “Коопосвіта” ЛКА,  2000. – С.64–66. – 0,2 д. а.
 3. Должанський А.М. Облік прямих витрат на малих поліграфічних підприємствах в сучасних умовах господарювання //Вісник Львівської комерційної  академії.   –  Серія     економічна,   випуск  8. – Львів:  вид-во “Коопосвіта”, 2001. – С.228–231– 0,2 д. а.
 4. Должанський А.М. Система оперативного контролю прямих витрат // Друкарство –№1 – 2001. –С.65–66.– 0,2 д. а.
 5. Должанський А.М. Облік постійних витрат на малих поліграфічних підприємствах в умовах формування ринкових відносин в Україні. // Трансформація економічної системи в Україні: Збірник наукових праць Львівського національного університету ім. І. Франка. – Випуск 6 – Львів: Інтереко, 2000. – С.376-382 – 0,3 д.а.
 6. Должанський А.М. Методи математичного розподілу непрямих витрат на малих поліграфічних підприємствах //Вісник Львівської комерційної академії.  Серія економічна, випуск 11. – Львів: вид-во “Коопосвіта”, 2001.-– С.133–138- 0,3 д. а.

Публікації в інших виданнях:

 1. Должанський А.М. Концептуальні засади необхідності  трансформації нормативної бази обліку витрат відповідно до вимог міжнародних стандартів // Тези доповідей  науково-практичної конференції  “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”. –Львів, 1997.– С.168-172 – 0,1 д. а.
 2. Должанський А.М. Роль підприємств малого бізнесу в умовах переходу до ринкових відносин //Матеріали  конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії за підсумками науково-дослідної роботи у 1996 році. – Львів, 1997. –  С.224–228.. – 0,2 д.а.
 3. Должанський А.М. Напрями вдосконалення обліку витрат виробництва на поліграфічних підприємствах. // Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина I. – Житомир, 2000. – С.77–82.-– 0,2 д.а.
 4. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік на малих підприємствах та кооперативах. Посібник для підприємців. – Львів, 1992. – 58с. – 3,5 д.а. (особисто автору належить 1,1 д.а.: запропоновані реєстри бухгалтерського обліку за такими топологічними ділянками: облік основних засобів, облік матеріалів, зведений облік витрат на виробництво, облік розрахунків за заробітною платою).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *