Організація обліку в акціонерних товариствах

Організація обліку в акціонерних товариствах

Бібліографічний опис

Зубко А. Б. Організація обліку в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Зубко Алла Борисівна – Харків, 2002. – 15 с.

Анотація

Визначено особливості формування облікової політики в акціонерних товариствах (АО). Запропоновано систему субрахунків щодо вдосконалення обліку уставного капіталу, цінних паперів. Розроблено форми звітності для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації АО. Представлено схему розрахунків дивідендів акціонерам. Опрацьовано методику аналізу інвестиційної привабливості підприємств-емітентів. Запропоновано класифікаційну модель показників фінансово-майнового стану АО. Визначено критерії аналізу ефективного використання акціонерного капіталу. Охарактеризовано методику організації синтетичного й аналітичного обліку та аналізу в АО.

Ключові слова

акціонерне товариство, акціонерний капітал, облікова політика, дивіденди, інвестиційна привабливість, обіг цінних паперів

Організація обліку в акціонерних товариствах: актуальність теми

Розвиток ринкових відносин, корінний перегляд поглядів на проблеми власності обумовили відродження і правове закріплення різних форм власності в Україні. Розгортання широкомасштабного процесу приватизації державних і комунальних підприємств з наступним перетворенням в акціонерні товариства пов’язано з неухильним збільшенням кількості останніх, посиленням їхнього впливу на формування ринку цінних паперів в Україні.

Організація і функціонування акціонерних товариств вимагають нових підходів до системи управління їх фінансово-господарською діяльністю. Зміст таких нововведень складається в приведенні всіх елементів системи управління у відповідність з організаційно-правовими особливостями акціонерної форми підприємницької діяльності. Звідси й об’єктивний нині процес росту ролі і значення таких функцій управління як облік, контроль та аналіз діяльності акціонерних товариств, розробка на основі отриманої інформації стратегії і тактики роботи товариства, найбільш адекватних у сформованій ситуації.

Ефективність керування фінансовими ресурсами акціонерного товариства значною мірою визначається єдністю побудови бухгалтерського обліку й аналізу таких нових для облікової практики економічних процесів ринкового господарства як формування власного капіталу, інвестиційно-емісійна діяльність.

Стан вивчення проблеми

Окремі питання теорії, методики й організації бухгалтерського обліку та аналізу власного капіталу викладені в працях Білобжецького І., Бутинця Ф., Голова С., Добровського В., Єфімової О., Завгороднього В., Крейніної М., Крупки Я., Літвіна Б., Мниха Е., Новгородського В., Сопко В., Соколова Я., Усача Б., Фаріона І., Шкарабана С., Шнейдмана Л. й інших авторів, що почали теоретичне обґрунтування і подальшу розробку даної проблеми.

Однак багато питань з удосконалення методики обліку формування й руху власного капіталу акціонерного товариства, удосконалення звітності як джерела інформації для численних груп користувачів, постановка облікової політики акціонерних товариств тощо вимагають більш глибокого вивчення.

Актуальність позначених проблем, їх практичне значення і недостатня теоретична розробка обумовили вибір теми, мету, задачу, предмет, методи і структуру дисертаційної роботи.

Організація обліку в акціонерних товариствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок досліджень пов’язаний з науково-дослідними роботами, що виконані кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ХДАТОХ, де написана дисертація, згідно з державним планом, зокрема за темами “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку” (тема 21-2000-2001ББ), “Проблеми удосконалення обліку фінансових результатів та складання фінансової звітності згідно з П(С)БО” (тема 21-00-01Б).

Організація обліку в акціонерних товариствах: мета й завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є узагальнення і розробка теоретичних положень з організації обліково-аналітичного процесу і практичних рекомендацій з його удосконалення в акціонерних підприємствах в умовах реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Реалізація поставленої мети обумовила необхідність рішення наступних задач:

 • дослідити еволюцію акціонерних підприємств в Україні;
 • визначити особливості організаційно-економічної діяльності акціонерних товариств, що впливають на постановку і методику обліку та аналізу;
 • розкрити економічну природу категорії “акціонерний капітал”, його структуру й джерела формування як об’єкту бухгалтерського обліку;
 • розробити пропозиції з удосконалення обліку акціонерного капіталу;
 • розробити технологію формування дивідендної політики акціонерного підприємства;
 • розробити рекомендації з удосконалення форм фінансової звітності й методики аналізу її показників з метою задоволення сучасних вимог користувачів бухгалтерської інформації;
 • визначити основні напрямки аналізу джерел фінансового забезпечення діяльності акціонерних товариств;
 • розробити методику аналізу інвестиційної привабливості акціонерних товариств.

Організація обліку в акціонерних товариствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліковий процес на акціонерних підприємствах відкритого й закритого типів.

Предметом є організаційно-методичні аспекти обліково-аналітичного процесу в акціонерному товаристві.

Організація обліку в акціонерних товариствах: методи дослідження

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання і системного підходу. У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи й прийоми, як наукова абстракція, аналіз і синтез, методи угрупування, порівняння тощо.

Теоретичну базу дисертаційного дослідження складають загальні принципи економічної теорії, що визначають трактування й аналіз соціально-економічних процесів, які відбуваються за теперішнього часу.

Інформаційною базою роботи послужили нормативно-правові акти України в галузі організації бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах, статистичні видання, періодична преса, спеціальна вітчизняна та зарубіжна література, практичні дані відкритих і закритих акціонерних товариств.

Організація обліку в акціонерних товариствах: наукова новизна дисертаційного дослідження

Полягає в розробці методичних рекомендацій з удосконалення обліку в акціонерних товариствах і аналізу показників ефективності їхнього функціонування з метою визначення інвестиційної привабливості підприємств-емітентів.

У процесі дослідження отримано наступні результати:

 • розкрито особливості організаційно-економічної діяльності акціонерного товариства, що впливають на постановку облікової політики на підприємстві;
 • одержала подальшого розвитоку методика обліку акціонерного капіталу в умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні;
 • запропоновано методику розрахунку й обліку дивідендів акціонерам;
 • розроблено пропозиції з удосконалення бухгалтерських записів з обліку руху цінних паперів;
 • одержала подальший розвиток методика організації синтетичного й аналітичного обліку і аналізу в акціонерних товариствах в умовах АРМБ;
 • розроблено методику аналізу ефективного використання акціонерного капіталу;
 • запропоновано методику аналізу інвестиційної привабливості підприємств-емітентів.

Організація обліку в акціонерних товариствах: практичне значення результатів дослідження

Полягає в наступному:

 • визначено особливості формування облікової політики в акціонерних товариствах;
 • запропоновано систему субрахунків щодо вдосконалення обліку статутного капіталу, цінних паперів;
 • запропоновано класифікацію витрат, пов’язаних з організацією акціонерних товариств, та джерела їх фінансування;
 • розроблено форми звітності про уставний капітал акціонерного товариства, акціонерів, розміщені та анульовані акції тощо;
 • запропоновано методику розрахунку дивідендів акціонерам;
 • розроблено пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення з обліку в акціонерних товариствах;
 • запропоновано класифікаційну модель показників з оцінки фінансово-майнового стану акціонерного товариства;
 • запропоновано перетворені формули розрахунків коефіцієнтів абсолютної ліквідності, покриття, частки фінансових вкладень в цінні папери тощо;
 • розроблено матриці відповідно до методики розрахунку комплексного показника ефективності;
 • сформульовано основні концепції з аналізу обігу цінних паперів.

Пропозиції та рекомендації, які представлено в дисертаційному дослідженні з організації обліку та аналізу, зроблено з урахуванням специфіки вітчизняної економіки, що дозволяє підвищити ефективність управління акціонерним капіталом.

Запропоновані автором рекомендації апробовані та впроваджені в практичну діяльність ЗАТ “Агротехсервіс”  (довідка № 12-и від 21.02.02), ВАТ “Промснаб” (довідка № 9-р від 15.01.02), а також ЗАТ “Куряжський домобудівельний комплекс” (довідка № 01-02к от 04.02.2002).

Організація обліку в акціонерних товариствах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції отримані автором самостійно на підставі проведених досліджень з фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств в Харківській області. Аналітичну частину роботи виконано на підставі облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених дисертантом спостережень і опитувань керівників і фахівців.

Організація обліку в акціонерних товариствах: апробація результатів дисертації

Основні положення й результати дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування в 2000–2001 роках (“Підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі та харчування”, травень 2000 р.; “Економічна стратегія розвитку торгівлі і послуг в умовах ринкових реформ”, травень 2001 р.).

Організація обліку в акціонерних товариствах: обсяг і структура дисертації

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку, викладених на 180 сторінках машинописного тексту. Робота містить 22 таблиці, 14 рисунків, 17 додатків і список використаних джерел з 195 найменувань.

Організація обліку в акціонерних товариствах: список публікацій за темою дисертації

За матеріалами дисертації опубліковано 4 наукові праці загальним обсягом 0,9 др. арк. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 4 статтях, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК.

Статті у провідних наукових фахових виданнях:

 1. Зубко А.Б. Финансовые инвестиции и их анализ //Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: (у 2-х ч.); ХДАТОХ. – Харків, 1998 р. – Ч. 1. – С. 320 –323.
 2. Зубко А.Б. Совершенствование учета акционерного капитала// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 123. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 9 – 12.
 3. Зубко А.Б. Учет затрат по формированию акционерного капитала и механизм их покрытия //Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 128. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 19 – 23.

Тези:

 1. Зубко А.Б. Компьютеризация бухгалтерского учета в акционерных обществах // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. – Том 10. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука и освіта, 2002. – С. 27 – 29.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку в акціонерному товаристві” за посиланням:

РубрикаКапітал

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *