Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі

Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі

Бібліографічний опис

Назарова К. О. Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Назарова Каріна Олександрівна – Київ, 2002. – 23 с.

Анотація

Досліджено теоретичні і методологічні аспекти удосконалення обліку та контролю маркетингової діяльності в торгівлі згідно з потребами національної економіки. Викладено економічну сутність та зміст, місце й роль маркетингової діяльності в торгівлі. Обґрунтовано методичні підходи до ведення обліку та контролю, що ґрунтується на міжнародних і національних стандартах бухгалтерського обліку та Плані рахунків бухгалтерського обліку. Запропоновано удосконалену класифікацію маркетингових послуг, яка може бути запроваджена у методології обліку і контролю маркетингової діяльності.

Результатами дослідження є рекомендації щодо удосконалення методології обліку маркетингової діяльності у галузі торгівлі, яка містить:

 • ряд пропозицій, спрямованих на удосконалення методики обліку собівартості маркетингових послуг за життєвими циклами товарів і сегментами ринків;
 • моделювання мережі АРМ фахівців з обліку і контролю маркетингової діяльності;
 • групування витрат на єдиному синтетичному рахунку бухгалтерського обліку та їх розподілення між товарним асортиментом.

Запропоновано удосконалену методологію поточного (оперативного) і ретроспективного контролю маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі із застосуванням економіко-математичного моделювання, спрямованої на прогнозування прибутковості реалізації товарів. Рекомендації та пропозиції, що містяться у дисертації, сприятимуть підвищенню ефективності торгівлі в умовах ринкової економіки.

Ключові слова

торгівля, маркетинг, облік, контроль

Облік і контроль маркетингової діяльності: актуальність теми

Розвиток ринкової економіки в Україні залежить від позитивних зрушень в усіх галузях національної економіки. Сучасна економічна система вимагає принципово нових підходів до організації господарювання будь-якого підприємства, адже від ефективності прийняття управлінських рішень залежить тривалість та рентабельність його функціонування на певному сегменті ринку. У процесі становлення ринкових відносин все більшого значення набуває маркетин­гова діяльність, від раціональної організації якої безпосередньо залежить прибутковість реалізації як певних товарних груп, так і окремих товарів. Як планування, так і контроль маркетингу повинні ґрунтуватись на облікових (підтверджених) даних. В іншому випадку всі отримані та розраховані показники не будуть відповідати реальному стану підпри­ємства і надавати об’єктивних даних для управління підприємством.

Формування ринкових відносин в Україні в значній мірі залежить від функціонування торгівлі на рівні мікроекономіки, адже саме вона є тим важливим зв’язуючим ланцюгом, що регулює співвідношення між пропозицією з боку виробників продукції (промисловості) та попитом населення.

Стан вивчення проблеми

Функціонування маркетингової діяльності отримало певне висвіт­лен­ня в працях таких вчених-економістів, як М.Т. Білуха, В.Г. Герасимчук, Є.О. Голіков, Ю.Ю. Корлюгов, І.І. Корольков, Ф. Котлер, А.А. Мазаракі, Г.В. Митрофанов, В.В. Мова, С.О. Красильников, В. Лубочнов, Є.П. Пєшкова, Л.Ф. Романенко, А.М. Романов, Є.В. Ромат, О.О. Третьяк та інших. Проте соціально-економічні програми, що запроваджуються в державі, нові інформаційні технології в управлінні маркетинговою діяль­ністю, потребують подальшого наукового вирішення в бухгалтерському обліку, фінансово-господарському контролі.

Дослідження діяльності вітчизняних підприємств доводять, що осно­вна ланка торгівлі працює за наступним принципом: купити у виробника (чи посередника) якомога дешевше та реалізувати з максимальною торговельною націнкою. У зв’язку з тим, що в процесі діяльності маркетологи недостатньо повно використовують дані бухгалтерського обліку (і, відповідно, реальний економічний потенціал підприємства) для управління маркетингом, рішення приймаються в більшості випадків необґрунтовано та інтуїтивно. Наслідком цього є періодичне затова­рювання залів та складів, тимчасове утворення дефіциту окремих товарів. При формуванні організованого споживчого товарного ринку повинна розвиватись маркетингова діяльність торговельних підприємств, спрямо­вана на задоволення потреб покупців у якісних, добротних і порівняно недорогих товарах, реалізовуючи які підприємство досягає достатньо високого та стабільного рівня рентабельності.

Бухгалтерський облік, аналіз і фінансово-господарський контроль на підприємствах торгівлі не адаптувалися до менеджменту економіки і тому потребують удосконалення. Зокрема це стосується інформаційного забез­печення маркетингу, спрямованого на підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі. Це обумовлює актуальність проведеного дослід­ження та його загальноекономічне значення.

Облік і контроль маркетингової діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається Законом України “Про бух­галтерський облік та фінансову звітність” і державною Програмою рефор­мування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1998 р. № 1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри аудиту Київського національного торговельно-еконо­мічного університету з проблеми “Дослідження розвитку фінансового контролю в галузях економіки в умовах становлення ринкових відносин” № 23 і конкретизація її в торгівлі.

Облік і контроль маркетингової діяльності: мета і завдання дослідження

Полягають у розробці рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення методології обліку та контролю маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі з урахуванням міжнародних і національних стандартів для раціонального використання економічних потужностей підприємства, оптимізації ціноутворення по окремих товарах та товарних групах.

Реалізація мети дослідження обумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:

 • визначення тенденцій розвитку торгівлі в масштабі України та напрями удосконалення обліку та контролю маркетингової діяльності за ринкових відносин;
 • дослідження стану обліку та контролю маркетингу на підпри­ємствах торгівлі, виявлення недоліків, встановлення їхніх причин та розробка пропозицій, спрямованих на поліпшення обліку та контролю в умовах ринку;
 • вивчення класифікації витрат на маркетингові послуги в торгівлі та її відповідності міжнародним і національним стандартам бухгалтерсь­кого обліку;
 • дослідження методології обліку та калькулювання собівартості маркетингових послуг відповідно до вимог ринкових відносин з метою її удосконалення із застосуванням ПЕОМ;
 • вивчення методики розподілу витрат на маркетингові послуги між групами товарного асортименту на підприємствах торгівлі з метою її оптимізації;
 • обґрунтування оптимального складу вхідної та вихідної інфор­мації щодо обліку реалізації окремих товарів та товарних груп на різних сегментах ринку, яку доцільно використовувати при веденні обліку маркетингової діяльності в умовах АРМ маркетолога;
 • визначення організаційно-методологічної концепції контролю щодо попередження непродуктивних витрат, що виникають у процесі торговельної діяльності підприємства;
 • дослідження взаємозалежності між прибутковістю реалізації това­рів та ефективністю маркетингової діяльності на вітчизняних підпри­ємствах торгівлі.

Облік і контроль маркетингової діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність вітчизняних підприємств торгівлі на споживчому ринку України, її облік і фінансово-господарський контроль.

Предметом дослідження обрано маркетингову діяльність в торгівлі, теоретичні, організаційно-методичні та практичні аспекти обліку та контролю маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі.

Облік і контроль маркетингової діяльності: методи дослідження

Включають загальнонаукові та емпіричні прийоми економічної науки. У процесі дослідження стану обліку та контролю маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі використовувались такі методи, як порівняння (для визначення спільних рис і відмінностей у показниках реалізації товарів по окремих сегментах ринку та у різні періоди), абстрагування (з метою відокремлення суттєвих та несуттєвих чинників, що впливають на ефективність діяльності), аналіз (для дослідження змін у показниках діяльності підприємства та його підрозділів, виявлення відхилень), конкретизація методології калькулювання собівартості маркетингових послуг у торгівлі. Під час проведення дослідження обліку і контролю маркетингу також були використані такі методи як синтез, індукція, дедукція. Емпіричні прийоми досліджень охоплюють органолептичні, розрахунково-аналітичні, а також прийоми документалістики, інформа­тики, синтезування.

Інформаційною базою дослідження є законодавство, нормативно-правові акти з питань підприємницької діяльності, обліку та контролю торговельної діяльності, наукові праці та публікації в періодичній пресі вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів і практиків за напрямом дослідження обліку та контролю маркетингової діяльності підприємств торгівлі. Фактографічна інформація, що була використана в процесі дослідження, містить офіційні дані Державного комітету статистики України, що стосуються розвитку торгівлі та фактографічна інформація бухгалтерського обліку й звітності 55 торговельних підприємств різних форм власності.

Облік і контроль маркетингової діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в особисто розроблених дисертантом рекомендаціях з удосконалення обліку і контролю маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі з урахуванням національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, використанням ПЕОМ і економіко-математичного моделювання.

Основними науковими результатами, що отримані в результаті дослідження та виносяться на захист, є:

 • рекомендації щодо інтеграції всіх видів господарського обліку маркетингової діяльності на основі розробленої класифікації послуг маркетингу на торговельних підприємствах, використання ПЕОМ у оптимізації обсягу їх реалізації, залежно від того, які товари чи товарні групи потребують супроводження певними послугами, що дозволить ліквідувати дублювання інформації та підвищити оперативність обліку в управлінні маркетинговою діяльністю в торгівлі;
 • удосконалена методологія обліку витрат на маркетинг у галузі торгівлі відповідно до державної Програми реформи бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні, з використанням П(С)БО 16 “Витрати”, діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку та рекомен­дацій дисертанта до їх удосконалення на підставі вітчизняного та зару­біжного досвіду за напрямами “витрати на маркетинг”, “витрати на маркетингові дослідження”, “витрати на рекламу”, “витрати на збут”, “витрати на сервісне обслуговування”, “витрати на зв’язок”, які забезпе­чують створення галузевої системи обліку і контролю маркетингової діяльності в торгівлі;
 • моделювання структури функціональних задач у мережі АРМ торговельного підприємства з обліку маркетингової діяльності, до яких належать: модель Меню АРМ бухгалтера з обліку договорів, яка передба­чає диференціацію постачальників та сегментів ринку, на яких функціонує підприємство; модель Меню АРМ бухгалтера з обліку товарів за їх життєвими циклами, спрямована на задоволення інформаційних потреб маркетингу та логістики для раціонального управління товарними пото­ками, попередженні нагромадження маси неходових товарів, неправиль­ного вибору сегмента ринку та інших негативних явищ; модель АРМ бухгалтера з обліку собівартості маркетингових послуг, яка дозволяє виявити нераціональні витрати, непотрібні послуги, малоефективні у торговельній діяльності;

також

 • рекомендації щодо удосконалення контролю комерційної діяльності за параметрами об’єктів контролю послуг, наданих маркетингом відповідно до показників, що їх характеризують: обсягом товарообороту, асортиментом конкурентоспроможних товарів, кількістю сегментів ринку та іншими, що включені до моделі АРМ маркетолога, розроблені алгоритми вирішення задач на ПЕОМ;
 • методичні рекомендації щодо контролю в єдиній мережі АРМ підприємства торгівлі, запропоновані у дисертації, передбачають застосу­вання економіко-математичних методів у перспективному контролі при визначенні межі збитковості реалізації окремих груп товарів, встановленні коефіцієнта еластичності попиту на окремі види та групи товарів за сегментами ринку; розроблені алгоритми контролю на ПЕОМ оптимізації прибутковості товарів до їх надходження на ринок.

Облік і контроль маркетингової діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що розроблені в дисертації рекомендації та пропозиції, сформульовані як результат проведеного дослідження, розвивають методологію обліку маркетингової діяльності, калькулювання собівартості маркетингових послуг і контролю на підприємствах торгівлі відповідно до національних та міжнародних стандартів, сприяють розвитку та оптимізації обліку, підвищують інформативність його даних, раціоналізують синтетичний та аналітичний облік, надають маркетингу облікову інформацію, фактогра­фічну базу для ефективного управління діяльністю підприємством. Пропозиції стосовно класифікації маркетингових послуг дозволяють підняти на якісно вищий рівень облік в системі Меню АРМ бухгалтера з обліку маркетингової діяльності. Результати дисертаційного дослідження в частині визначення бази розподілу витрат на маркетингові послуги між групами товарного асортименту дозволяють визначити ефективність маркетингової діяльності на торговельному підприємстві.

Розроблені в результаті проведеного дисертантом дослідження методики обліку і контролю маркетингової діяльності, апробовані експери­ментальним впровадженням на підприємствах торгівлі: ТОВ “Де Люкс” (довідка від 29.11.2001 р. № D/057-1/01), ЗАТ “Шевченківський універмаг” (довідка від 03.12.2001 р. № 45), Київському колективному підприємстві “KIKO” (довідка від 07.12.2001 р. № 433), ДП “Кіквідзе” (довідка від 03.12.2001 р. № 08-12), ЗАТ “Авальний” (довідка від 12.11.2001 р. № 15-08/11), де отримано сумарний економічний ефект у розмірі 152 тис. грн.

Облік і контроль маркетингової діяльності: апробація результатів дисертації

За матеріалами проведеного наукового дослідження основні положення дисертації були оприлюднені та отримали схвалення на Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства” (КДТЕУ, м.Київ,1997 р.); щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економіч­ного університету за 1997-2001 рр.; Міжнародній науково-практичній конференції “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку” (ТАНГ, м. Тернопіль, 1997 р.); Міжнародній науковій конференції молодих вчених-економістів “Менеджмент в економіці перехідного періоду” (ДДТУ, м. Донецьк, 1997 р.); Республіканській науково-практич­ній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (ЖІТІ, Житомир, 2000 р.); Науково-практичній конференції “Проблеми гармонізації та стандартизації обліку та аудиту в Україні” (КНУ ім. Т.Шевченка, м. Київ, 2000 р.); Всеукраїнській науково-прак­тичній конференції “Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (ЛДФЕІ, м. Львів, 2001 р.); “Дослідження й оптимізація еконо­мічних про­цесів” (ХНПУ, 2001 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України” (ХФУАБС, м. Харків, 2001 р.).

Окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного торговельно-економічного університету.

Облік і контроль маркетингової діяльності: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 233 найменувань, додатків. Обсяг дисертації становить 173 сторінки тексту та   включає 43 таблиці, 35 рисунків, 3 формули і 13 додатків.

Облік і контроль маркетингової діяльності: список публікацій за темою дисертації

Основні результати й положення дисертаційного дослідження відображено у шістнадцяти друкованих роботах загальним обсягом 2,2 друкованих аркуші.

У фахових виданнях:

 1. Назарова К.О. Облік маркетингової діяльності у виконавців і замовників // Світ бухгалтерського обліку. – К.: 1998. – С.43–45.
 2. Назарова К.О. Облік – основа організації маркетингової діяльності торговельного підприємства // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – К.: УкрІНТЕІ. – 1998. – С.25–26.
 3. Назарова К.О. Розробка класифікації маркетингових послуг торговельних підприємств // Вісн. Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. – 1999. – № 2. – С.109–121.
 4. Назарова К.О. Особливості контролю маркетингової діяльності торговельного підприємства // Фінанси України. – 2000. – № 6. –
  С. 99–107.
 5. Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С.117–126.
 6. Назарова К.О. Аналіз маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі // Вісн. Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. – 2001. – № 2. – С. 64–70.
 7. Назарова К.О. Облік як основа інформаційної системи маркетингу торговельного підприємства // Вісн. Сумського держ. аграрн. ун-ту. Вип. 1. – 2001. –С.65–70.
 8. Назарова К.О. Особливості обліку договірних відносин на вітчизняних торговельних підприємствах // Вестн. Нац. техн. ун-та “Харьковский политехнический институт”. – Вып. 24. Технический прогресс и эффективность производства. – 2001. – С. 45–48.
 9. Назарова К.О. Деякі аспекти методології проведення маркетингового аналізу торговельних підприємств // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку”.-Тернопіль: ТАНГ, 1997. – С. 95–96.
 10. Назарова К.О. Бухгалтерський облік як інформаційна система маркетингової діяльності торговельних підприємств; аналіз і контроль як запорука підвищення ефективності їх діяльності // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку”. – Тернопіль; ТАНГ, 1997. – С. 110–112.
 11. Назарова К.О. Удосконалення аудиту маркетингової діяльності підприємств торгівлі // Удосконалення національних нормативів аудиту: Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту. – Житомир: ЖІТІ, – С.154–156.
 12. Назарова К.О. Облік – основа інформаційної системи маркетингу торговельного підприємства // Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва: Збірник наук. праць. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – С. 343–352.
 13. Назарова К.О. Удосконалення обліку маркетингових послуг у торгівлі // Вісник. Економіка. Випуск 53. – К.: КНУ ім.Т.Шевченка. – 2001. – С. 66–70.

В інших виданнях:

 1. Назарова        К.О.        Економічний        контроль        маркетингової        діяльності        фірм      на      “ринку      споживача”      //      Матеріали       міжнар.       наук.       конф.        молодих        вчених-економістів / Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ДДТУ, 1997. – С.106–108.
 2. Назарова К.О. Основні напрямки маркетингового аналізу торговельних підприємств при їх виході на новий сегмент ринку // Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства: Тези доп. на міжнар. наук.-метод. конф. – К.:  Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1997. – С. 113–115.
 3. Назарова К.О. Вплив маркетингу на прибутковість реалізації товарів // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – С.107.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Маркетинг” за посиланням:

РубрикаМаркетинг

Всі матеріали на тему “Витрати на збут” за посиланням:

РубрикаВитрати на збут

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог