Облік і аналіз корпоративних цінних паперів

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів

Бібліографічний опис

Кащена Н. Б. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кащена Наталія Борисівна – Харків, 2000. – 19 с.

Анотація

Наведено теоретичні положення, що розкривають економічну та юридичну сутність корпоративних цінних паперів, особливості їх функціонування за умов трансформації економіки. Узагальнено інформацію про застосування у світовій практиці різноманітних цінних паперів, а також виділено ознаки, за якими доцільно класифікувати акції та облігації українських підприємств. Виявлено особливості сучасного стану ринку цінних паперів, з’ясовано його роль у формуванні фінансової політики підприємства. Досліджено процес обігу цінних паперів на фондовому ринку, загальну концепцію визначення їх вартості у бухгалтерському обліку. Розглянуто напрямки удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій з корпоративними цінними паперами відповідно до національних стандартів. Розроблено рекомендації з питань удосконалення організації аналітичного обліку акцій та облігацій за умов АРМБ. Проаналізовано вплив факторів на оціночні показники корпоративних цінних паперів. Запропоновано модель прогнозування оцінки результатів зміни структури капіталу на ринкову вартість акцій, а також модель рейтингової оцінки надійності акцій залежно від класу підприємств – емітентів.

Ключові слова

цінні папери, фондовий ринок, акції, облігації, ринкова вартість, дивіденди, фінансова політика, ефективність, інвестиційна привабливість

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: актуальність теми

Стабільність в діяльності підприємства і підвищення його конкурентоспроможності потребує гнучкої фінансової політики у залученні інвестиційних ресурсів. Ефективним механізмом акумулювання коштів інвесторів є цінні папери. Стрімке становлення фондового ринку посилило ступінь зацікавленості акціонерних товариств у результатах господарювання і сприяло активізації інвестиційної діяльності.

Сучасний етап функціонування підприємств у просторі фондового ринку визначається рядом невирішених проблем, які стримують інвестиційний процес і знижують ефективність використання фінансових ресурсів. Серед них недостатні темпи законодавчого забезпечення регулювання фондового ринку, слабкий рівень його прозорості та конкурентності, недостатньо ефективні механізми корпоративного управління. Прискорення прийняття Законів України “Про похідні цінні папері”, “Про інститути спільного інвестування”, нової редакції Закону України “Про цінні папери та фондову біржу” буде сприяти розбудові в Україні цивілізованого ринку цінних паперів, функціонування якого основане на міжнародних принципах і стандартах.

Розвиток акціонерної форми власності вніс принципові зміни в систему керування капіталом підприємства і визначив нові об’єкти і підходи до методики й організації бухгалтерського обліку. Дослідження теоретичних положень та чинної практики бухгалтерського обліку операцій акціонерних товариств з цінними паперами власної емісії дозволило визначити, що не до кінця вирішеними в цій галузі є питання відображення у звітності інформації про структуру акціонерного капіталу, методи оцінки вартості корпоративних цінних паперів та ін.

Крім того, наявний на сьогодні механізм оцінки інвестиційної привабливості підприємств не має достатньо дієвої методологічної і методичної бази визначення безпеки інвестицій в акції та облігації. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки методики оцінки надійності акцій, яка дозволяє розкрити політику управління капіталом і сприяє визначенню найбільш надійного об’єкта інвестицій.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку та аналізу корпоративних цінних паперів є предметом пильної уваги економічної науки. Вагомий внесок у розробку теоретичних основ і методичних підходів до проблеми обліку акцій і облігацій, аналізу їх прибутковості й інвестиційних якостей внесли провідні вчені-економісти: І. А. Бланк, В. В. Бабич, Є. В. Михайлова, М. А. Гольцберг, М. В. Колесник, А. М. Кузьминський, В. В. Сопко, Л. К. Сук, С. Ф. Голов, О. Г. Величко, А. В. Калина, Е. А. Мізиковський, В. Н. Єдронова, О. В. Єфімова, Е. Б. Давидова та ін.

Вивченню питань економічної сутності та оцінки ступеня привабливості і ефективності інвестицій в акції та облігації корпорацій присвячені роботи таких закордонних економістів, як Т. Райс, Б. Койлі, Г. Бірман, С. Шмідт, С. Шмамн, Р. Розен, Л. Дж. Гейтман, М. Д. Джонн, Дж. Фрідман та ін.

Актуальність та значимість питань обліку і аналізу корпоративних цінних паперів на сучасному етапі розвитку економіки України, дискусійний характер багатьох теоретичних положень, наявність ряду невирішених проблем, а також велике їх практичне значення зумовили вибір теми і цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок досліджень пов’язано з науково-дослідними роботами, що виконані кафедрою аналізу господарської діяльності Харківської державної академії технології та організації харчування згідно з державними планами: “Оцінка фінансової стійкості підприємства” (тема № 14-96-97 Б, Харків), “Аналіз комерційного ризику підприємств галузі в умовах розвитку ринку” (тема № 11-98-99 Б, Харків).

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження стала розробка наукових і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення методики й організації обліку корпоративних цінних паперів із застосуванням ПЕОМ, а також аналізу і прогнозування інвестиційної привабливості емітентів цінних паперів.

Цільова спрямованість досліджень зумовила постановку і вирішення таких завдань:

 • уточнити теоретичні положення, що розкривають економічну і юридичну сутність корпоративних цінних паперів та особливості їх функціонування в умовах трансформації економіки;
 • узагальнити інформацію про застосування в світовій практиці різноманітних цінних паперів та виділити ознаки, за якими доцільно класифікувати акції та облігації українських підприємств;
 • виявити особливості сучасного стану ринку цінних паперів та його роль у формуванні фінансової політики підприємства;
 • дослідити процес обігу цінних паперів на фондовому ринку та загальну концепцію визначення їх вартості в бухгалтерському обліку;
 • визначити напрямки вдосконалення методики бухгалтерського обліку операцій з корпоративними цінними паперами відповідно до національних стандартів;
 • розробити рекомендації з удосконалення організації аналітичного обліку акцій і облігацій в умовах АРМБ;
 • визначити вплив факторів на оціночні показники корпоративних цінних паперів;
 • запропонувати модель прогнозування оцінки результатів зміни структури капіталу на ринкову вартість акцій;
 • розробити систему показників для оцінки інвестиційної привабливості емітента з урахуванням галузевої специфіки;
 • запропонувати модель рейтингової оцінки надійності акцій залежно від класу підприємств емітентів.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: предмет та об’єкт дослідження

Предметом дослідження є проблеми обліку та аналізу цінних паперів в акціонерних товариствах, оцінка чинної системи бухгалтерського обліку і можливість її вдосконалення з урахуванням міжнародної практики та національних особливостей, а також сучасного рівня розвитку української економіки.

Об’єктом дослідження обрано відкриті акціонерні товариства молочної промисловості України.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: методика та методологія дослідження

Теоретичну і методологічну основу дослідження склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку та аналізу акцій і облігацій, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку, оцінки і відображення у фінансовій звітності операцій з корпоративними цінними паперами власної емісії, національні і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. У процесі дослідження використовувались дані органів державної статистики України та регулярна звітність відкритих акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій.

Вирішення поставлених завдань досягнуто на основі застосування загальнонаукових методів пізнання економічних явищ (абстракція, аналіз, синтез); традиційних методів економічного аналізу (групування, порівняння, вибірковий метод, середні величини та ін.); методів кореляційно-регресійного аналізу, експертних оцінок. Обробка інформації здійснювалася за допомогою ПЕОМ із використанням програм електронних таблиць Excel для Windows 97, MicroCal Origin 2.8.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: наукова новизна дослідження

Наукова новизна отриманих результатів полягає в уточненні теоретичних положень і розробці конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку та аналізу корпоративних цінних паперів у сучасних умовах функціонування підприємств на фондовому ринку.

У процесі дослідження отримано такі результати:

 • уточнено визначення корпоративних цінних паперів як категорії ринкової економіки;
 • розроблено класифікацію корпоративних цінних паперів, що діють в умовах фондової системи України;
 • визначено роль фондового ринку у формуванні фінансової політики підприємства;
 • внесено пропозиції з удосконалення методики відображення на рахунках операцій по руху цінних паперів;
 • запропоновано методику ведення аналітичного обліку акцій і облігацій в умовах АРМБ;
 • розроблено форми машинограм, призначених для систематизації інформації щодо руху та розрахунків по акціях тощо;
 • визначено групу факторів, які впливають на ринкову вартість корпоративних цінних паперів;
 • розроблено методику максимізації ринкової вартості акцій емітентом;
 • запропоновано систему показників та модель рейтингової оцінки надійності акцій залежно від класу підприємств-емітентів.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: практичне значення результатів дослідження

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці науково обгрунтованих методичних рекомендацій щодо удосконалення обліку операцій з корпоративними цінними паперами, методики оцінки та аналізу інвестиційної привабливості емітентів цінних паперів.

Пропозиції і рекомендації, наведені в дисертаційному дослідженні, сприятимуть: подальшому удосконаленню обліку корпоративних цінних паперів та підвищенню його аналітичності; своєчасному формуванню необхідної для потенційних і дійсних інвесторів інформації про реальну величину, склад і структуру капіталу акціонерного товариства; можливості оцінити ефективність фінансової діяльності підприємства і визначити інвестиційні якості його акцій на всіх стадіях життєвого циклу; виявити причини зміни ринкової вартості цінних паперів і спрогнозувати її величину.

Методичні розробки і рекомендації за результатами досліджень набули практичного втілення в діяльність акціонерних товариств м. Харкова і області: ВАТ “Харківський молочний комбінат” (довідка від 16.09.2000 р.) і ВАТ “Чугуївський молочний завод” (довідка від 03.03.2000 р.).

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: особистий внесок здобувача

Автором уточнено економічну сутність корпоративних цінних паперів як категорії ринкової економіки. Надано пропозиції щодо удосконалення методики обліку і відображенню у фінансовій звітності підприємств акціонерного капіталу, облігаційних позик власної емісії і доходів від корпоративних цінних паперів. Розроблено методичні рекомендації з ведення обліку корпоративних цінних паперів в умовах функціонування АРМБ. Сформовано систему показників-індикаторів оцінки фінансово-економічного потенціалу акціонерних товариств і на її основі розроблено методику оцінки інвестиційної привабливості акцій підприємств молочної промисловості. Удосконалено методику факторного аналізу і прогнозування ринкової вартості корпоративних цінних паперів .

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати досліджень висвітлено на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківської державної академії технології та організації харчування в 1996 – 2000 роках (“Проблеми і перспективи харчових виробництв, торгівлі та громадського харчування”, 1996; “Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі та харчування”, 1997; “Сучасні проблеми підготовки спеціалістів для підприємств торгівлі та харчування”, 1998; “Організаційно-фінансові проблеми розвитку підприємства торгівлі та харчування”, 1999; “Підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств торгівлі та харчування”, 2000), а також на міській науково-практичній конференції “Концепція підготовки фахівців з бухгалтерського обліку в сучасних умовах України”, що відбулася в Харківському інституті бізнесу і менеджменту в 1997 році.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Текстову частину викладено на 173 машинописних сторінках, надрукованих через два інтервали. Дисертація містить 20 таблиць, 25 рисунків та 11 додатків. Список використаних джерел налічує 179 найменувань.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертації опубліковано в спеціальних фахових виданнях 8 наукових праць, у тому числі 7 статей, загальним обсягом 1,3 д.а. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать збирання, обробка дослідних даних та отримання результатів.

Список опублікованих робіт за темою дисертації:

Статті:

 1. Кащена Н. Б. Некоторые вопросы финансового анализа в условиях рынка // Экономические проблемы торговли и общественного питания в условиях перехода к рыночным отношениям: Сб. науч. тр. / Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1996. – С. 82-86.
 2. Кащена Н. Б. О состоянии и перспективах развития фондового рынка Украины // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обгрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць [У 2‑х ч.] / Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1998. – Ч. 2. – С. 220-223.
 3. Гаркуша Н. Н., Кащена Н. Б. Диагностика инвестиционной привлекательности предприятий // Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі і харчування: Зб. наук. праць / Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1998. – ч. 2. –С. 221-225 (Здобувачеві належать збирання, обробка науково-дослідних даних та отримані результати).
 4. Кащена Н. Б. Методика расчета эффективности долгосрочных финансовых вложений // Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі і харчування: Зб. наук. праць / Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1998. – ч. 2.– С. 271-274. (Здобувачеві належать збирання, обробка науково-дослідних даних та отримані результати).
 5. Кащена Н. Б. Рыночная стоимость корпоративных ценных бумаг и факторы, ее определяющие // Організаційно-фінансові проблеми розвитку підприємств торгівлі та харчування: Зб. наук. праць / Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1999. – С. 142-146.
 6. Кащена Н. Б. Про визначення рейтингу підприємств громадського харчування // Торгівля і ринок України: Зб. наук. праць з проблем торгівлі і громад. харчування / Вип. 11. Т. 2 / Дон ДУЕТ, 2000. – С. 210-216.
 7. Гаркуша Н. Н., Кащена Н. Б. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг и финансовое состояние эмитента // Ринкова трансформація економіки і проблеми освіти: Зб. наук.-метод. праць / Харк. інст. бізнесу і менеджменту. –1996. – Вип. 11. – С. 121-126. (Здобувачеві належать збирання, обробка науково-дослідних даних та отримані результати).

Тези:

 1. Кащена Н. Б. Выбор направлений вложения средств в условиях приватизации // Российская наука в конце ХХ столетия: Материалы докл. и сообщ. Междунар. науч.-практ. конф. – Соликамск, 1996.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Цінні папери” за посиланням:

РубрикаЦінні папери

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *