Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Бібліографічний опис

Семеничнко Ю. К. Аналіз ефективності кредитних операцій банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Семениченко Юлія Костянтинівна – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню аналізу ефективності кредитних операцій банку. В роботі обґрунтовано можливість застосування в аналізі діяльності вітчизняних банків окремих модифікованих показників зарубіжних методик аналізу (мінімальної маржі, валової маржі, що скорегована на кредитний ризик). Деталізовані етапи загального аналізу кредитної діяльності банку. Досліджено і узагальнено класифікацію інформаційної бази для проведення аналізу доходності і прибутковості кредитної діяльності. В дисертації запропоновані нові форми звітності, а також удосконалений звіт про фінансові результати.

В результаті дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду запропонована методика комплексного аналізу ефективності кредитної діяльності банку, що включає 4 елементи: аналіз доходності кредитних операцій, аналіз впливу ризиків на доходність кредитних операцій, аналіз фінансових коефіцієнтів ефективності діяльності та прогнозний аналіз фінансових результатів від кредитної діяльності. На основі реалізації для аналізу доходності кредитних операцій банку такого статистичного методу, як згладжування та аналітичного вирівнювання динамічних рядів, визначена найпридатніша функція полінома 3-го ступеня для характеристики закономірності розвитку динамічного ряду процентних доходів. Запропонована методика аналізу прибутку комерційного банку в розрізі складових, які дозволили оцінити структуру прибутку через вплив на неї кредитної діяльності банку.

Ключові слова

аналіз банківської діяльності, інформаційне забезпечення, кредитні операції, ефективність, доходність, прибутковість, статистичні методи, прогнозування

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: актуальність теми

Банківська система в кожній країні виступає як механізм балансування, який регулює проведення грошово-кредитної політики, зміни в економічній політиці, запобігає кризам. У сучасних умовах комерційні банки намагаються відшукати нові шляхи підвищення прибутковості діяльності. Це складне завдання для банків, тому що Національний банк України як орган нагляду  ставить комерційні банки у жорсткі умови діяльності, яку постійно контролює. Контроль передбачає дотримання вимог щодо обов’язкового резервування, виконання економічних нормативів, зовнішній і внутрішній аудит.

Процеси формування грошово-кредитної політики держави зумовлюють складність механізмів функціонування ефективної банківської системи та визначення власної для кожного комерційного банку моделі розвитку. Суперечливість даних процесів обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої і нормативної бази, яка б регулювала діяльність банків, не обмежуючи до мінімуму коло їх повноважень. Основною проблемою є вибір і реалізація в банках ефективної кредитної політики, яка б поєднувала елементи оптимальної відсоткової політики, політики управління кредитними ризиками і політики раціонального використання залучених коштів.

За умов високої конкуренції та нестабільності фінансових ринків проблеми аналізу та об’єктивної оцінки діяльності кредитних установ стають усе актуальнішими. Одна з проблем функціонування банківської сфери України полягає в недостатньому рівні застосування методики комплексного аналізу ефективності діяльності, зокрема методики аналізу доходності та прибутковості основних операцій банку – кредитних. Це обумовлює потребу розроблення і використання нових методик аналізу, побудованих на синтезі методик аналізу діяльності зарубіжних банків, у тому числі встановлення рейтингу банку, використання статистичних методів аналізу і прогнозування. Поєднання цих інструментів, створення нових, досконаліших деталізованих форм подання інформації про фінансові результати в банках дозволить отримати ефективний та дієвий механізм прибуткового вкладення кредитних ресурсів і оцінки впливу цих коштів на економіку господарюючих суб’єктів.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню теоретичних проблем економічного аналізу та бухгалтерського обліку, прикладним аспектам аналізу господарської діяльності підприємств, діяльності комерційних банків присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених: М.І. Баканова, С.Б. Барнгольц, Ж.-К. Фігуру, В.О. Мец, Є.В. Мниха, В.М. Івахненка, Б. Едвардса, І.І. Каракоза, В.В. Ковальова, Н.П. Кондракова, С.І. Кумок, П.С. Роуза, П.І. Савичева, В.К. Савчука, В.І. Самборського, Дж.Ф. Сінкі – мл., Д. Стоуна, Р. Томаса, С.К. Татура, М.К. Фішера, К. Хітчинга, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета, О.Б. Ширинської, С.І. Шкарабана. Проблеми теорії та практики аналізу доходності і прибутковості банківських операцій, економіко-правових аспектів кредитних відносин досліджували українські вчені – А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, А.М. Мороз, І.М. Парасій – Вергуненко, Л.О. Примостка, М.І.Савлук, В.Т. Сусіденко, В.М.Суторміна, Р.І. Тиркало, В.М.Федосов, З.І. Щибиволок, В.Г.Швець, В.А. Ющенко, російські – Л.Г. Батракова, В.В. Іванов, О.І. Лаврушин, В.С. Львов, Ю.С. Масленченков,  Г.С. Панова,  Н.Е. Соколінська, В.Черкасов.

Проте проблема комплексного дослідження теоретичних та практичних засад аналізу ефективності у вітчизняній теорії аналізу залишається недостатньо розробленою. Бракує фундаментальних наукових праць, в яких би комплексно розглядалися всі складові процесу ефективного управління банком – аналіз ризиків, аналіз структури кредитного портфеля і доходів від кредитів, а також прогноз прибутковості банку на майбутні періоди. Немає також праць, присвячених формуванню адекватного сучасним вимогам аналітичного інструментарію з урахуванням специфіки роботи вітчизняних банків. Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень дослідження теоретичних і методичних проблем аналізу ефективності кредитних операцій комерційних банків у сучасних економічних умовах обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874). Особисто автором підготовлені параграфи “Аналіз ефективності кредитних операцій комерційних банків” та “Аналіз інформації з кредитної діяльності банку”.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні та поглибленні методичних підходів до економічного аналізу; розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення методики аналізу  ефективності кредитних операцій банків за допомогою узагальнення і систематизації засад зарубіжної та вітчизняної теорії і практики аналізу кредитної діяльності.

Реалізація поставленої мети обумовила такі завдання дослідження:

 • обґрунтувати склад та структуру інформаційної бази для проведення аналізу кредитної діяльності банку, зокрема для оцінки доходів за кредитними операціями;
 • проаналізувати проблеми визначення доходів і витрат від кредитних операцій банку;
 • дослідити методики аналізу доходності та прибутковості кредитних операцій комерційних банків у зарубіжних країнах та провести їх порівняльний аналіз;
 • удосконалити сучасні методи і методики аналізу процентних доходів від кредитних операцій, зокрема запровадити використання методів аналітичного вирівнювання, оцінки сезонних коливань, прогнозування доходів;
 • проаналізувати динаміку структури чистого прибутку банку і визначити сутність впливу різних складових;
 • розробити систему фінансових коефіцієнтів прибутковості та рентабельності кредитних операцій банку та визначити їх вплив на загальний фінансовий стан банку;
 • виявити взаємозв’язок між кредитною політикою великих банків України і їх прибутковістю.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансові результати кредитної діяльності комерційних банків України.

Предметом дослідження є методичний інструментарій економічного аналізу ефективності кредитних операцій комерційного банку.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою даного дисертаційного дослідження стало вивчення та творче переосмислення основних досягнень зарубіжної та вітчизняної теорії економічного і фінансового аналізу кредитних операцій та фінансових результатів банку. Для досягнення визначеної мети залежно від складності наукових завдань застосовувався комплекс загальнонаукових методів, а саме: систематизація наукової літератури за темою дослідження, класифікація, оцінювання; методи економічного аналізу – метод аналітичного групування та узагальнення, динамічні ряди, графічний метод, порівняння, деталізації; статистичні методи і методи прогнозування – кореляційно- регресійний метод, згладжування, аналітичне вирівнювання динамічних рядів за допомогою розрахунку середніх, оцінка сезонних коливань.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації грошово-кредитної політики в Україні; законодавчі та нормативні акти, інструктивні документи Національного банку України, Міністерства фінансів і Кабінету Міністрів України; статистичні матеріали Держкомстату України, Національного банку України, Міністерства фінансів; аналітичні матеріали АКБ “Промінвестбанку” (звітність), Національного банку України; рекомендації, положення та стандарти обліку і звітності. При написанні дисертації проаналізовано монографії та статті зарубіжних і вітчизняних авторів, підручники, посібники, збірники тез доповідей на конференціях з економічного і фінансового аналізу діяльності підприємств і комерційних банків, із фінансового менеджменту, прогнозування, банківської справи, теорії грошей і кредиту, теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку в банках.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні теоретичної бази аналізу кредитної діяльності та розробленні рекомендацій у формі методики комплексного аналізу ефективності кредитних операцій комерційного банку, що дозволило одержати теоретичні і практичні результати, котрі мають наукову новизну та характеризують особистий внесок автора:

 • узагальнено та систематизовано методики аналізу доходності та прибутковості кредитних операцій комерційних банків у зарубіжних країнах та обґрунтовано можливість їх застосування в діяльності вітчизняних банків, зокрема аналізу окремих коефіцієнтів (мінімальної маржі, валової маржі, що скоригована на кредитний ризик), статистичних методів аналізу, рейтингового аналізу доходів банків;
 • розроблено схему загального аналізу кредитної діяльності комерційного банку, в якій виділено та деталізовано етапи, що стосуються аналізу ефективності кредитних операцій – етап VI “Аналіз доходів від кредитних операцій”та етап VII “Аналіз ефективності кредитної діяльності та впливу факторів, що її обумовлюють”;
 • проведено класифікацію інформаційної бази для проведення аналізу кредитної діяльності та аналізу ефективності кредитної діяльності зокрема;
 • розроблено та обґрунтовано використання удосконаленого звіту про фінансові результати комерційного банку з урахуванням зарубіжного досвіду формування чистого прибутку і побудови звітних форм, який би задовольняв усім вимогам аналізу доходів і витрат за кредитними операціями банків. Зокрема введено такі додаткові показники: чистий процентний доход після вирахування резервів під прострочені і сумнівні нараховані доходи за кредитами; непроцентний доход; чистий непроцентний доход;
 • доведено доцільність застосування статистичних методів для аналізу доходності кредитних операцій банку (згладжування та аналітичне вирівнювання динамічних рядів), що дозволяють прогнозувати тенденцію системи показників діяльності банку. Здійснено прогноз процентних доходів за кредитами за даними системного банку, для цього визначено найпридатнішу поліноміальну функцію 3-го ступеня для характеристики закономірності розвитку динамічного ряду процентних доходів;
 • обґрунтовано потребу корегування тренду доходів, витрат і фінансових результатів банку на сезонність, досліджено і розраховано індекси сезонності, що дозволили спрогнозувати показники процентних доходів за кредитами, а також коефіцієнти прибутковості банку на короткостроковий період;

також

 • проведено аналіз прибутку комерційного банку в його динаміці за ряд років у розрізі складових: чистого процентного доходу, чистого процентного доходу після вирахування резервів під прострочені та сумнівні нараховані доходи за кредитами, чистого комісійного доходу, чистого непроцентного доходу, що дозволило оцінити структуру прибутку через призму кредитної діяльності та визначити вплив даних показників на динаміку прибутку;
 • запропоновано нові коефіцієнти для аналізу ефективності кредитних операцій банку, зокрема: чистий спред за операціями з клієнтами і міжбанківськими операціями; чистий посередницький спред; чиста процентна маржа за кредитно-депозитними операціями з клієнтами та банками; валова маржа, скоригована на кредитний ризик; коефіцієнт внутрішньої вартості кредитних послуг. Ці коефіцієнти дозволяють у повному обсязі визначити ефективність використаних банком кредитних ресурсів.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні доцільності використання в комерційних банках запропонованої комплексної методики аналізу ефективності кредитних операцій. Це дозволить банку слідкувати за ризиковими сферами вкладення капіталу, спрогнозувати майбутні доходи та витрати за кредитними операціями, оцінити ефективність використання кредитів банку, одночасно визначені засоби дадуть можливість впливати на отримання додаткового доходу від основної діяльності.

Матеріали дисертаційного дослідження використані:

 • акціонерним банком “Брокбізнесбанк” із питань удосконалення форм подання аналітичної інформації за кредитними операціями (довідка №776/011-02 від 20.05.2002 р.),
 • філією комерційного банку “Приватбанк” Васильківського відділення з питань проведення аналізу прибутку банку в розрізі окремих складових (довідка №05.00.0.0. – 03/14 від 22.05.2002 р.),
 • філією комерційного банку “Приватбанк” Млинівського відділення в Рівненській області з питань удосконалення методики аналізу ефективності банківської діяльності (довідка №15 від 12.06.2002 р.).

Науково-методичні підходи до аналізу ефективності діяльності банку також використані у вищих навчальних закладах у навчальному процесі:

 • при викладанні курсів “Аналіз банківської діяльності”, “Облік в банках” при підготовці спеціалістів із банківської справи, аналізу банківської діяльності, обліку в банках у Київському національному економічному університеті (довідка від 19.06.2002 р.),
 • при викладанні курсів “Економічний ризик”, “Основи банківської справи” і в навчально-методичному забезпеченні курсів “Бухгалтерський облік в банках” і “Внутрішньобанківський контроль” у Київському славістичному університеті при підготовці спеціалістів з обліку і аудиту, фінансів (довідка №86/7 від 15.05.2002 р.).

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: апробація результатів дисертації

Основні теоретичні, практичні та методичні положення й результати дисертаційного дослідження доповідалися автором на 5 конференціях:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м.Київ, КНЕУ, 16-18 жовтня 2000 р.);
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м.Житомир, ЖІТІ, 23-24 листопада 2000 р.,);
 • V Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта-2002“ (м.Дніпропетровськ, 5-7 березня 2002р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м.Київ, КНЕУ, 16-17 травня 2002 р.);
 • Науково-методичній конференції “Навчальні інновації та їх вплив на якість університетської освіти” (м.Київ, КНЕУ, 29 січня 2003 р.).

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: структура і обсяг дисертації

Визначається метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 155 найменувань та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 237 сторінок. Дисертація вміщує 12 таблиць на 13 стор., 17 рисунків на  23 стор., 29 додатків на 44 стор.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку: публікації

Основні положення, результати та висновки дисертації знайшли відображення у  8 публікаціях загальним обсягом авторського матеріалу 2 друк.арк., з яких 4 статті, надруковані в наукових фахових виданнях.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Семениченко Ю.К. Аналіз процентних доходів від кредитування агропромислового сектору комерційними банками України // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 57. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 75-80.- 0,3 друк.арк.
 2. Семениченко Ю.К. Аналіз впливу використання позикових коштів на прибуткову діяльність підприємства: вітчизняний і зарубіжний досвід // Економіка та підприємництво: Зб.наук.пр. молодих учених та аспірантів. – Випуск 5. – К.:КНЕУ, 2000. – С. 192-200. – 0,3 друк.арк.
 3. Семениченко Ю.К.. Проблеми оцінки прибутковості основних операцій банків України // Фінанси України. – 2000. – №10. – С. 110-117. – 0,3 друк.арк.
 4. Семениченко Ю.К. Формування інформаційної бази для проведення комплексного аналізу доходів і витрат з кредитної діяльності комерційних банків// Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія:економічні науки. – Випуск 18. –  Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.187-192. – 0,5 друк.арк.

Публікації в інших виданнях:

 1. Семениченко Ю.К. Удосконалення коефіцієнтного аналізу дохідності і прибутковості банку. Проблеми регулювання та аналізу банківського сектору // Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”. – К.:КНЕУ. – 2000. –С. 164-166. – 0,2 друк.арк.
 2. Семениченко Ю.К. Використання методу аналітичного вирівнювання для прогнозування тенденції розвитку процентних доходів банку // Збірник тез та текстів виступів на наук. конф. “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина ІІ. – Житомир: ЖІТІ. – 2000. – С. 220-222. – 0,1 друк.арк.
 3. Семениченко Ю.К.. Удосконалення аналізу структури чистого прибутку комерційного банку // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і освіта –2002”. – Том 15. Економіка.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002.- С. 30-31. – 0,1 друк.арк.
 4. Семениченко Ю.К. Аналіз чистої процентної маржі як один з основних показників прибутковості комерційного банку // Тези доповідей Міжнар. наук.-метод. конф. “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”.- К.:КНЕУ, 2002. – С. 454-457. – 0,2 друк.арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Кредитні операції банку” за посиланням:

РубрикаКредитні операції банку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог