Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Бібліографічний опис

Кузьмінський Ю. А. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кузьмінський Юрій Анатолійович – Київ, 2002. – 30 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій на мікро- й макрорівнях, для ефективного задоволення інформаційних потреб з прийняття оперативних управлінських рішень. Визначено сутність, місце і роль оперативного обліку та контролю. Досліджено правове забезпечення, міжнародну практику регламентації договірних відносин, склад та структуру міжнародних економічних договорів. Визначено завдання і запропоновано методику здійснення оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями, за структурою відповідно до правил Інкотермс. Обгрунтовано необхідність впровадження економічного моделювання для попереднього визначення етапів та процесів оперативного обліку та контролю, завдань, результатів. Розроблено форми автоматизованих документів, їх реквізити.

Ключові слова

оперативний облік, оперативний контроль, міжнародні фінансово-господарські операції, правове забезпечення, завдання, методика, економічне моделювання, організація автоматизації, оперативна звітність, державне оперативне регулювання

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: актуальність теми

Місце будь-якої країни у світовому господарстві та в міжнародному розподілі праці залежить від розвитку національної економіки та вміння адаптуватись до умов міжнародного господарського життя. Розвиток міжнародної фінансово-господарської діяльності України як частини економічного життя держави залежить від багатьох взаємопов’язаних між собою внутрішніх та зовнішніх чинників, а також впливає як на внутрішні господарські відносини суб’єктів і держави, зокрема на формування державного бюджету, так і на зовнішні: інвестування, міжнародне транспортне сполучення, транзитне транспортування, новітні технології, експорт готової продукції, імпорт сировини.

На сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі України одним з головних макроекономічних завдань є вступ до СОТ. Основними проблемами його вирішення є: збереження неефективної структури експорту; відсутність прогресу у створенні зони вільної торгівлі країн СНД; невиважена маркетингова політика українських виробників і експортерів; закриття для вітчизняних виробників привабливих ринків збуту через застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів щодо імпорту товарів, походженням з України.

Одночасно при проведенні державної міжнародної економічної політики необхідно збереження курсу на багатовекторну розбудову міжнародної торгівлі: Росія – Європа – Північна Америка – Північна Африка – СНД – країни Чорного моря.

Досягнення вказаної мети та вирішення означених проблем потребує виваженого оперативного регулювання міжнародною фінансово-господарською діяльністю на макрорівні. Для цього необхідно повною мірою володіти оперативною економічною інформацією про діяльність суб’єктів господарювання.

Лише останніх 10 років підприємства України самостійно виходять на іноземні ринки. Керівництво підприємств вирішує велике коло оперативних тактичних і стратегічних питань мікрорівня, безпосередньо пов’язаних: з обліком, контролем та аналізом власної оперативної інформації; вивченням світового ринку в цілому та ринку товарів, робіт, послуг. При цьому керівництво самостійно здійснює вибір контрагентів, аналіз результатів діяльності закордонних фірм; вивчають сучасні форми фінансово-господарських операцій, питання транспортування, страхування, оподаткування; досліджують та аналізують чинники ціноутворення.

Вирішення зазначеного кола питань

можливе лише за умови всебічного оперативного володіння керівництвом підприємств інформацією про наявність та стан виконання укладених міжнародних економічних договорів.

Це можна досягти завдяки застосуванню методів оперативного обліку та контролю за здійсненням міжнародних фінансово-господарських операцій на мікрорівні.

Тому актуальність дисертаційної роботи обумовлена необхідністю оперативного забезпечення інформаційних потреб на мікро- та макрорівнях щодо здійснення міжнародних фінансово-господарських операцій для прийняття оперативних управлінських рішень, а також потребою вдосконалення ведення оперативного обліку та контролю за вказаними операціями суб’єктів господарювання України із застосуванням моделювання та автоматизованих систем оперативного управління.

Адаптацію національної економіки до умов міжнародного господарського життя необхідно здійснювати на основі даних оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями підприємств України, що є в апараті державних органів: Держмиткому, Мінфіну, ДПА, Держкомстату, НБУ, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Рахункової палати та галузевих міністерств і відомств. На базі їх даних повинні розроблятись державні регулятивні заходи спрямовані на:

 • створення фонду надання експортних кредитів;
 • запровадження механізму страхування експортних і кредитних ризиків (факторинг);
 • вдосконалення механізму повернення ПДВ при експорті;
 • надання права підприємствам-виробникам використовувати частину валютної виручки на просування власного експортного товару;
 • визначення переліку товарів, за якими доцільно запровадити спрощену процедуру пролонгації міжнародних торговельних контрактів з подовженням термінів розрахунків;
 • розробку системи підтримки підприємств, які беруть участь у закордонних тендерах;
 • розробку методичних рекомендацій щодо процедури відбору конкурентоспроможних проектів з розвитку експортного потенціалу України;
 • захист інтересів національних товаровиробників, збереження їх позицій на традиційних і найпривабливіших ринках збуту української продукції;
 • визнання повного ринкового статусу економіки України в США та ЄС;
 • усунення дискримінаційної торговельної практики і застосування подвійних стандартів у міжнародних економічних відносинах України.

Здійсненню цих заходів сприятиме економічне моделювання фінансово-господарських операцій, що дасть можливість передбачати та прогнозувати результати застосування державних регламентів та оперативного регулювання.

Стан вивчення проблеми

Заслуговують особливої уваги дослідження питань оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій, що відбуваються не лише на підприємстві, а й в дорозі на території України, в інших країнах, нейтральних та територіальних водах, проливах, спеціальних економічних зонах. Враховуючи те, що підприємство може одночасно здійснювати значну кількість різноманітних міжнародних фінансово-господарських операцій, то саме питання організації автоматизації оперативного обліку, контролю, звітності, що є центральними в становленні інформаційних зв’язків та головними в інформаційному забезпеченні усіх рівнів оперативного управління, заслуговують значної уваги.

Вище викладене зумовлює потребу в розробці та створенні як на мікро- , так і на макрорівні автоматизованих систем оперативного обліку та оперативного контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями, враховуючи специфіку їх виконання, об’єкти обліку, технічне оснащення, організаційну структуру, підпорядкованість, державні регламенти і зобов’язання, міжнародну правову базу.

Значний внесок у дослідження теорії обліку та юридичного напряму в обліку відіграли праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених і практиків. Авторами цих досліджень є вітчизняні вчені: М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, А.М.Герасимович, І.І.Каракоз, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, А.М.Кузьмінський, В.Г.Линник, Ю.Я.Литвин, Є.В.Мних, П.П.Німчинов, Ю.І.Осадчий, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, С.І.Шкарабан та інші, а також зарубіжні економісти та практики різного часу: Н.д’Анастасіо, Ф.Бесту, Д.Борначіні, О.М.Галаган, А.Гільбо, Л.І.Гомберг, Ю.А.Григорьєв, Ф.Ескобар, С.Г.Кардінель, П.Кул, Д.Кріпу, Є.Леоте, В.Г.Макаров, Д.Манчіні, А.Ф.Мухін, В.Ф.Палій, Л.Пачолі, Є.Є.Сіверс, Я.В.Соколов, Б.Солозано, В.І.Стражев, Д.Чербоні, І.Ф.Шер, Е.Шмаленбах, Я.Шуєр та інші.

Їх праці, за винятком О.Ф.Мухіна та Ю.А.Григорьєва, в основному були присвячені вивченню наявності, руху, прав на товари (інші товаро-матеріальні й нематеріальні цінності) у контексті виконання внутрішніх (внутрішніх по підприємству або внутрішньодержавних) зобов’язань та їх відображенню у системі обліку. Фундаментальних наукових праць присвячених саме оперативному обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій, на сьогодні відсутні, що негативно позначається на ефективності інформаційного забезпечення управлінського персоналу всіх рівнів оперативними даними обліку та контролю за вказаними операціями.

Актуальність викладеного

та недостатній рівень дослідження теоретичних, методологічних і практичних питань оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій за сучасних економічних умов і на перспективу обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету за темою “Облік, аналіз, контроль в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198U000785. Роль автора у виконанні цієї теми полягає у розробці пропозицій щодо проведення оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями у суб’єктів господарювання України.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження закономірностей та особливостей процесів здійснення оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій і їх вдосконалення для забезпечення прийняття оперативних рішень та оперативного управління.

Для реалізації мети дослідження було поставлено такі основні завдання, що мають наукове та практичне значення:

 • визначення ролі та місця оперативного обліку і контролю в системі управління міжнародними фінансово-господарськими операціями;
 • поглиблення теорії оперативного обліку і контролю уточненням предмета, методу, завдань і показників здійснення міжнародних фінансово-господарських операцій;
 • визначення завдань оперативного обліку і контролю за конкретними міжнародними фінансово-господарськими процесами залежно від виду міжнародної операції, форми проведення фінансово-розрахункових операцій, особливостей переміщення (транспортування) матеріальних об’єктів, зберігання, страхування;
 • виходячи із специфіки окремих стадій виконання міжнародних фінансово-господарських операцій, чинного законодавства України та міжнародного, визначення основних методів проведення оперативного обліку та контролю з метою їх практичного застосування;
 • вдосконалення системи показників оперативного обліку та оперативного контролю залежно від виду міжнародних фінансово-господарських операцій;
 • розробка єдиного електронного документа — “Реєстраційної картки оперативного обліку та контролю” для здійснення оперативного обліку і контролю міжнародних фінансово-господарських операцій з виконання кожного контракту окремо;
 • запропонування науково обґрунтованого варіанта кодування інформації для оперативної роботи з даними міжнародних економічних контрактів та для заповнення Реєстраційної картки оперативного обліку та контролю;
 • обґрунтування передумов і необхідності застосування економічного моделювання як елементу методу оперативного обліку;
 • розробка пропозицій з організації автоматизованого оперативного обліку та контролю і механізми їх реалізації на рівні підприємств та на макрорівні;
 • запропонування порядку здійснення оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій в умовах застосування автоматизованої обробки оперативних даних.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є міжнародні фінансово-господарські операції.

Предметом дослідження є теорія, методологія, організація оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: методи дослідження

Теоретичною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, конкретизація), методичні прийоми (огляд, документальна перевірка, тестування, підрахунок, аналітичні процедури, узагальнення, економічне моделювання). Методика дослідження ґрунтується на інтегрованій системі різних наукових і практичних знань: інформатики, кібернетики, оподаткування, договірного права, фінансів, маркетингу, менеджменту, обліку, контролю, валютного регулювання, міжнародного транспортного сполучення, митної справи, страхування. Такий системний підхід наукового пізнання дав можливість вивчати явища і процеси протягом усього циклу операцій та теоретично узагальнити виявлені закономірності та тенденції.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: наукова новизна одержаних результатів

У процесі дослідження поставлених у дисертації завдань полягає у такому:

 • поглиблено розуміння поняття економічної сутності оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій, ролі та місця в системі управління цих операцій в ринкових умовах господарювання;
 • поглиблені теоретичні засади оперативного обліку і контролю уточненням предмета, методу, завдань і показників, що характеризують результати здійснення міжнародних фінансово-господарських операцій;
 • визначено економіко-правову сутність регламентації й документування договірних міжнародних фінансово-господарських відносин з врахуванням їх історичного розвитку;
 • структуровано базовий міжнародний економічний контракт, визначено його зміст і будову, виокремлено оперативнооблікові та оперативноконтрольні дані;
 • удосконалено систему показників оперативного обліку та оперативного контролю залежно від виду міжнародної фінансово-господарської операції та запропоновано науково обґрунтований варіант кодування інформації для оперативної роботи за даними міжнародних економічних контрактів;
 • дано нове теоретичне визначення завдань оперативного обліку і контролю за основними видами міжнародних фінансово-господарських операцій залежно від форми проведення розрахунку, особливостей переміщення (транспортування), зберігання, страхування, моменту переходу права власності;

також

 • вперше виокремлено оперативний облік і конроль за міжнародними фінансово-господарськими операціями як первинну стадію управління, застосовано методи оперативного обліку та контролю за конкретними зобов’язаннями контрагентів, що досліджувались за структурою та послідовністю відповідно до міжнародних комерційних правил Інкотермс, специфіки окремих стадій виконання цих операцій, чинного законодавства України;
 • розроблено єдиний електронний документ — “Реєстраційну картку оперативного обліку та контролю”, його основні реквізити, який доцільно застосовувати у здійсненні оперативного обліку і контролю міжнародних фінансово-господарських операцій за виконанням кожного контракту;
 • обґрунтовано передумови та запропоновано концепцію впровадження економічного моделювання міжнародних фінансово-господарських операцій з метою попереднього визначення: етапів та процесів здійснення оперативного обліку і контролю, завдань та очікуваних результатів;
 • отримало подальший розвиток теоретичне обгрунтування комплексу питань з організації та практики автоматизованої обробки даних оперативного обліку і контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями: розроблено пропозиції з організації і механізми їх реалізації на рівні підприємств та на макрорівні;
 • визначено основні етапи та теоретико-методологічні напрями оперативного управління міжнародною фінансово-господарською діяльністю підприємств та його потенціалом;
 • визначено основні напрями удосконалення оперативного обліку та контролю залежно від видів міжнародної економічної діяльності підприємств та показників, що ці види характеризують в умовах адаптації національної економіки до міжнародного господарського життя та визначено шляхи поліпшення державної регламентації міжнародних фінансово-господарських операцій, що широко застосовуються суб’єктами господарювання України.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: практичне значення одержаних результатів

Практичні рекомендації щодо впровадження результатів роботи полягають у виробничій спрямованості теоретичних розробок до практичних рекомендацій, які можуть бути використані в організації та створенні автоматизованої підсистеми оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями на підприємствах України та на макрорівні.

Це дасть змогу більш змістовно і оперативно використовувати інформацію для потреб управління на всіх рівнях, своєчасно виявляти та усувати чинники, що негативно впливають на діяльність, а також забезпечить пошук резервів для підвищення ефективності міжнародної фінансово-господарської діяльності.

Впровадження провадилось за участю докторанта в державних органах: Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України – довідка №57-30А/209 від 25.03.2002, Рахунковій палаті України – довідка №08-27/40 від 03.04.2002, Національному банку України – довідка №28-110/1352 від 02.04.2002, Ощадному банку України – довідка №13/1-40/115 від 23.10.2001 та на підприємствах України, що безпосередньо здійснюють міжнародну фінансово-господарську діяльність із застосуванням пакетів автоматизованих систем і підсистем обліку. А також результати та матеріали дисертації впроваджені у навчальній роботі КНЕУ – довідка від 09.04.2002 та 12.04.2002.

Автоматизація оперативного обліку і контролю дала можливість отримати розширену змістовну облікову, контрольну та аналітичну управлінську інформацію щодо процесів та етапів здійснення міжнародної фінансово-господарської діяльності.

Опубліковано монографію “Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій” (2001), яка поєднала систему знань з кібернетики, обліку, контролю, інформатики, міжнародного комерційного законодавства. Також опубліковано у співавторстві: монографію “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (1998), навчальний посібник “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” (2000), що застосовуються в навчальному процесі у вищих навчальних закладах України 3 та 4 рівнів акредитації.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: апробація результатів дисертації

Результати досліджень доповідались, обговорювались та здобули визнання серед науковців і практиків на 7 міжнародних, республіканських та регіональних конференціях і науково-методичних семінарах, зокрема “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (Чернівці, 1997), “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (Львів, 1997), “Маркетинг: теорія і практика” (Ялта, 2000), “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000), “Українська термінологія і сучасність” (Київ, 2001), “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіку та бізнес” (Ірпінь, 2001), “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (Житомир, 2002).

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: структура і обсяг дисертації

Дисертація містить вступ, п’ять розділів, висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг дисертації 368 сторінок. Робота включає 16 таблиць на 15 сторінках і 19 рисунків на 17 сторінках. Список використаних джерел складається з 204 найменувань на 19 сторінках. Дисертація має 25 додатків та 5 довідок на 84 сторінках.

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: список публікацій за темою дисертації

Найсуттєвіші наукові результати дисертаційного дослідження відображено у 35 публікаціях, з них одна монографія, 23 статті у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць, 11 у матеріалах та тезах конференцій, інших виданнях, загальним обсягом 39,69 друк.арк.

Монографія:

Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. –268с. (15,57 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Кузьмінський Ю.А. Окремі питання обліку зовнішньоекономічної діяльності //  Вісник  ЖІТІ.  Економічні  науки.  – Житомир:  ЖІТІ.  –1999.  –№9. –С.180–183. (0,4 друк. арк.).

 2. Кузьмінський Ю.А. Зовнішньоекономічна діяльність – як специфічний об’єкт обліку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Вип. 6. –Ужгород: Ужгородський університет, -2000. –С.223–225 (0,3 друк. арк.).

 3. Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік міжнародних економічних операцій як складова загальної системи обліку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчийнаук. зб. Випуск 8/ Відп. ред.  С.Ф.Покропивний. –К.:  КНЕУ, -2000. –С.357–363 (0,35 друк. арк.).

 4. Кузьмінський Ю.А. Застосування методів оперативного обліку за експортними операціями у галузі зовнішньоекономічної діяльності // Вчені записки. Наук.зб. –Вип.3/Відп.ред. В.С.Савчук. –К.:КНЕУ, –2001. –С.258–270 (0,75 друк. арк.).

 5. Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік та контроль операцій з імпорту // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Економіка. Вип.51. –К.:Київський університет, –2001. –С.45–49 (0,25 друк. арк.).

 6. Кузьмінський Ю.А. Міжнародна економічна діяльність з позиції господарського обліку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб.научн.трудов. –Донецк: ДонНУ, –2001. –С.382–384 (0,25 друк. арк.).

 7. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку бартерних операцій у міжнародній економічній діяльності // Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. Наук.зб./За ред.З.Г.Ватаманюка. Формування ринкової економіки в Україні. Спец.вип.7. –Львів: Інтереко, –2001. –С.315–323 (0,5 друк. арк.).

 8. Кузьмінський Ю.А. Юридичні аспекти історичного розвитку обліку // Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб. Вип.6 / Відп.ред. О.П.Степанов. –К.: КНЕУ, –2001. –С.317–320 (0,32 друк. арк.).

 9. Кузьмінський Ю.А. Зовнішньоекономічний контракт – основне джерело інформації для організації та проведення оперативного обліку (переробка іноземної давальницької сировини) // “Регіональні перспективи”. Науково-практичний журнал. –2001. –№2–3. –Кременчук: Асоціація “Перспектива”, –С.54–58 (0,6 друк. арк.).

 10. Кузьмінський Ю.А. Особливості організації та здійснення експортно – імпортних операцій (обліковий аспект) // Маркетинг: теорія і практика. Зб.наук.праць Східноукраїнського національного університету №7 / Ред.кол.: І.Л.Решетнікова (гол.ред.). –Луганськ: СНУ, –2001. –С.52–62 (0,76 друк. арк.).

 11. Кузьмінський Ю.А. Основні завдання відображення в обліку умов “Інкотермс” за міжнародними економічними операціями // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. “Економіка”. Вип. 8. –Ужгород: Ужгородський університет, 2001. –С.205–209 (0,4 друк. арк.).

 12. Кузьмінський Ю.А. Особливості здійснення операцій з українською давальницькою сировиною у міжнародних економічних відносинах та їх бухгалтерський облік // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць. Вип. 105. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2001. –С.82–93 (0,55 друк. арк.).

 13. Кузьмінський Ю.А. Автоматизований оперативний облік операцій з імпорту в міжнародної економічної діяльності підприємств // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. –Житомир: –2001. –№16. –С.52–62 (0,6 друк. арк.).

 14. Кузьмінський Ю.А. Джерела формування інформаційної бази даних міжнародної економічної діяльності в центральних органах виконавчої влади // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. Вип. 116. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2001. –С.41–50 (0,45 друк. арк.).

 15. Кузьмінський Ю.А. Розвиток документування договірних торговельних відносин у міжнародній практиці з точки зору застосування методів оперативного обліку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий наук.зб. Вип. 9 / Відп.ред. О.О.Беляєв. –К.:КНЕУ, –2001. –С.99–109 (0,5 друк. арк.).

 16. Кузьмінський Ю.А. Регулювання бартерних (товарообмінних) операції у міжнародній економічній діяльності // Підприємництво, господарство і право. –2002. –№3. –С.118–121 (0,7 друк. арк.).

 17. Кузьмінський Ю.А. Макроекономічне регулювання операцій толлінгу у міжнародній економічній діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. Вип. 128. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2002. –С.103–112 (0,47 друк. арк.).

 18. Кузьмінський Ю.А. Особливості оподаткування міжнародного бартеру // Підприємництво, господарство і право. –2002. –№4. –С.113–116 (0,65 друк. арк.).

 19. Кузьмінський Ю.А. Особливості оподаткування міжнародних толлінгових операцій у суб’єктів господарювання України. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. Вип. 129. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2002. –200с., –С.3–14 (0,55 друк. арк.).

 20. Кузьмінський Ю.А. Економічна сутність операцій з експорту та імпорту товарів і їх вплив на організацію обліку // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля №2(48). –Луганськ:СНУ, –2002. –С.68–72 (0,3 друк. арк.).

 21. Кузьмінський Ю.А. Консигнаційні операції у зовнішньоекономічній діяльності – вирішення проблеми подовження термінів виконання контрактів // Стратегія економічного розвитку України. Наук.зб. Вип.(1)8 / Відп.ред. О.П.Степанов. –К.:КНЕУ, –2002. –С.360–369 (0,7 друк. арк.).

 22. Кузьмінський Ю.А. Використання міжнародних умов Інкотермс в оперативному обліку перевезення та страхування експортного вантажу // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. –Житомир:ЖІТІ, –2002. –№18. –С.50–57 (0,6 друк.арк.).

 23. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація обробки інформації в обліку про міжнародну фінансово-господарську діяльність // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. “Економічні науки”. Вип. 2. –2001. –№4(2). –Полтава:ПУСКУ, –2001. –С.96–100 (0,45 друк. арк).

Публікації в інших виданнях:

 1. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г. Лук’яненко Л.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Колективна монографія. Затверджено Вченою Радою КНЕУ –К.: ПЗЗ, 1998. –183с., –С.19–27, 86–108 (11,5друк. арк., особисто здобувачу належить викладення особливостей міжнародних договірних та фінансових умов контрактів, обсяг авторської частини 3,2 друк. арк.).

 2. Кузьмінський Ю.А. Определение финансовых затрат при выполнении международных торговых операций в соответствии с Инкотермс-90. Правила ИНКОТЕРМС–1990/2000. Составитель А.П.Виниаминова. –К.:Юстиниан, 2002. –608с., –С.474–509 (27,85 друк. арк., особисто автору належить 4 друк. арк.).

 3. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г. Лук’яненко Л.І. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навч.посібник. Допущено Міносвіти –К.:Аграрна наука, 2000. –396с., –С.18–28, 135–160, 300–311 (23 друк. арк., особисто здобувачу належить викладення обов’язкових умов контракту та розрахункових умов міжнародних контрактів, обсяг авторської частини 3,8 друк. арк.).

 4. Кузьмінський Ю.А. Місце бухгалтерського обліку в системі управління маркетингом // Маркетинг: теорія і практика. Зб.наук.праць. Східноукраїнського державного університету. –Луганськ: СУДУ, –2000. –С.133–136 (0,15 друк. арк.).

 5. Кузьмінський Ю.А. Оперативний контроль за зовнішньоекономічними операціями // Психологія і суспільство. –Тернопіль:ТАНГ, –2001. –№4. –С.59–65 (0,6 друк. арк).

 6. Кузьмінський Ю.А. Терміни “зовнішньоекономічна діяльність” та “міжнародна економічна діяльність” – чи є це тотожністю? // Українська термінологія і сучасність. Зб.наук.праць. Вип.4 / За ред.Л.О.Симоненко. –К.:КНЕУ, 2001. –С.128–130 (0,18друк. арк).

 7. Кузьмінський Ю.А. Застосування оперативного обліку інвестиційної діяльності в Україні // Зб.наук.доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання”. –Чернівці:МКП “Склавія–94”, –1997. –С.62–64 (0,17 друк. арк.).

 8. Кузьмінський Ю.А. Удосконалення автоматизованого опрацювання облікової інформації // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”. –Львів:ЛКА, –1997. –С.46–47 (0,12 друк. арк.).

 9. Кузьмінський Ю.А. Особливі передумови організації оперативного обліку та контролю за операціями з давальницькою сировиною // Зб.текстів доповідей на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. –Житомир:ЖІТІ, –2000. –№12. –С.191–193 (0,15 друк. арк.).

 10. Кузьмінський Ю.А. Необхідність удосконалення автоматизованої обробки облікової інформації // Тези доповіді 2 міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіку та бізнес”. –Ірпінь:ДПАУ, –2001. –С.266–268 (0,15друк. арк.).

 11. Кузьмінський Ю.А. Моделювання – як метод оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій. Зб.тез і текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” 16–17.05.2002. –Житомир: ЖІТІ, –2002. –С.98–101 (0,2 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Зовнішньоекономічная діяльність” за посиланням:

РубрикаЗовнішньоекономічная діяльність

Всі матеріали на тему “Валютні операції” за посиланням:

РубрикаВалютні операції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог