Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах

Бібліографічний опис

Суха О. Р. Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Суха Олена Ростиславівна – Львів, 2002. – 23 с.

Анотація

Визначені засади організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Сформовані пропозиції по вдосконаленню методики та організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах України в умовах впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку. Визначений склад та зміст фінансової звітності малих підприємств, що відповідає потребам користувачів. Вирішена проблема обов’язкового та ініціативного аудиту звітності малих підприємств. Систематизовано викладена методика здійснення аудиту їх фінансової звітності.

Ключові слова

малі підприємства, бухгалтерський облік, фінансова звітність, аудит, облікова політика

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: актуальність теми

З переходом до ринкових відносин в економіці України змінились завдання бухгалтерського обліку. Насамперед він повинен забезпечити інформаційні потреби власника та інвесторів. Питання бухгалтерського обліку, його організації, формування показників звітності залишаються на сьогодні надзвичайно актуальними для підприємств різних форм власності, розмірів та видів діяльності. На особливу увагу серед них заслуговують малі підприємства України, розвиток яких є складовою частиною соціально-економічної політики держави, як зафіксовано у Національній програмі розвитку малого підприємництва до 2005р.

В останні роки проводилась активна законодавчо-нормативна робота по спрощенню системи оподаткування, обліку та звітності малих підприємств. Проте, нормативні документи з обліку та фінансової звітності мають недоліки та вимагають доопрацювання. Так, облік на малих підприємствах України визначається Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які в однаковому обсязі застосовуються і великими підприємствами. Підставою П(С)БО є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які призначені в першу чергу для транснаціональних корпорацій. Частково специфіку малого бізнесу враховано Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, Положенням про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Не дивлячись на можливість використання спрощених форм обліку та звітності, застосування П(С)БО у малому бізнесі достатньо проблематично у зв’язку із недостатньою кваліфікацією керівництва та облікового персоналу.

З 1993р. в Україні почала розвиватись аудиторська діяльність, але лише у 1998р. були прийняті Національні нормативи аудиту. Наслідком порівняно недавнього виникнення аудиту в Україні та відповідно незначного вітчизняного практичного досвіду є те, що аспекти аудиторської перевірки малих підприємств не досліджені та маловідомі. В окремих Національних нормативах аудиту звернута увага на особливості виконання аудиту фінансової звітності малих підприємств, але вони не можуть бути достатньою базою для його здійснення. Не дивлячись на відсутність вимоги обов’язкового аудиту для малих підприємств, під час їх розвитку, розширення фінансування і кредитування важливу роль вже зараз відіграє фінансова звітність, яка потребує підтвердження аудиторським висновком.

Стан вивчення проблеми

Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту в Україні вирішують вчені Білуха М.Т., Бачинський В.І., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Давидов Р.М., Дорош Н.І., Єфіменко В.І., Зубілевич С.Я., Мних Є.В., Пархоменко В.М., Петрик О., Рудницький В.С., Сопко В.В., Шкарабан С.І., Усач Б.Ф. та інші. Питанням методики та організації обліку на малих підприємствах присвячені роботи Бабіча В.В., Ластовецького В.О., Свідерського Е.І., Трофімової Т.В. Проблеми і особливості аудиту на малих підприємствах не знайшли належного відображення на сторінках вітчизняних наукових видань.

На даний час у бухгалтерському обліку та аудиті малих підприємств існують такі ключові проблеми:

 • неузгодженість критеріїв визначення малих підприємств у чинних нормативних документах з підприємництва, бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту;
 • складність застосування окремих П(С)БО та формування облікової політики малого підприємства;
 • надмірна складність методик обліку витрат для малих підприємств;
 • недосконалість спрощених форм обліку для малих підприємств;
 • неадекватність фінансової звітності різних за розміром, обсягом, видами діяльності підприємств малого бізнесу;
 • відсутність єдиної комплексної методики аудиту фінансової звітності малих підприємств.

Актуальність зазначених проблем, їх практичне значення і недостатня теоретична розробка обумовили вибір теми, мету, завдання, предмет і структуру дисертаційного дослідження.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження по темі роботи проведені у контексті “Основних напрямків наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт Рівненського державного технічного університету”, зокрема п. 9 “Розробка господарського механізму росту і розвитку економіки, вдосконалення фінансової, бюджетної, податкової, цінової та кредитної політики” (затверджені рішенням вченої ради РДТУ протокол № 2 від 26.02.1999 р.). Дисертаційна робота виконана відповідно до теми наукової роботи кафедри обліку і аудиту Українського державного університету водного господарства та природокористування “Вдосконалення методики обліку, фінансів, статистики, аналізу та аудиту в умовах переходу до ринкових відносин в Україні на 1997-2001 р.” Упродовж 1997-2000 років на кафедрі обліку і аудиту УДУВГП автором були розроблені пропозиції з удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту на малих підприємствах України.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає в удосконаленні методики і організації бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах України у відповідності із сучасними вимогами до них.

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлені такі завдання:

 • провести дослідження критеріїв економіко-правового визначення малих підприємств, розробивши пропозиції по їх удосконаленню;
 • здійснити аналіз можливості та доцільності застосування методик обліку, передбачених П(С)БО, для малих підприємств;
 • дослідити облікову політику малих підприємств та розробити пропозиції по її формуванню;
 • критично проаналізувати вітчизняні форми обліку на малих підприємствах та внести пропозиції з їх удосконалення з використанням закордонного досвіду;
 • розробити рекомендації щодо складу та змісту форм фінансової звітності підприємств малого бізнесу;
 • розглянути проблему обов’язкового аудиту фінансової звітності малих підприємств і надати пропозиції щодо її вирішення;
 • розробити комплексну методику проведення аудиторської перевірки фінансової звітності малих підприємств;
 • визначити особливості аудиту на малих підприємствах в умовах комп’ютеризованої обробки даних та їх вплив на методику і організацію аудиту.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є особливості побудови системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах та процес аудиту фінансової звітності.

Предметом дослідження є питання методики та організації бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності на малих підприємствах України.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: методи дослідження

Методичною основою дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, методи індукції, дедукції. При вивченні теорії та діючої практики обліку на малих підприємствах використані прийоми оцінки, зіставлення, порівняння, групування, класифікації. Крім цього під час дослідження процесу аудиту звітності застосовувались прийоми опитування, анкетування, статистичні методи. В процесі дослідження за темою дисертаційної роботи вивчені праці вітчизняних і закордонних авторів, законодавчі та нормативні акти з питань економіки, підприємницької діяльності, оподаткування, бухгалтерського обліку і аудиту, матеріали наукових видань, статистичні довідники, регістри обліку та звітність малих підприємств.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: наукова новизна результатів дослідження

Полягає в розроблених дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах.

Основні результати, що становлять наукову новизну, наступні:

 • удосконалені критерії економіко-правового визначення підприємств малого бізнесу на основі доповнення кількісних показників якісними ознаками цих підприємств, які є доречними для застосування у нормативних документах з аудиту та бухгалтерського обліку;
 • удосконалена класифікація малих підприємств, яка передбачає одинадцять ознак та відрізняється від існуючих повнотою врахування особливостей правового статусу та виробничо-господарської діяльності малих підприємств;
 • доповнені принципи бухгалтерського обліку принципами економічності, релевантності, законності, які відіграють важливу роль саме для ведення обліку на підприємствах малого бізнесу; надані пропозиції щодо можливості та доцільності застосування методик обліку, визначених П(С)БО, для малих підприємств;
 • запропоновані регістри синтетичного обліку спрощеної форми обліку для малих підприємств;
 • надані пропозиції щодо фінансової звітності, які ґрунтуються на застосуванні професійного судження керівництва малих підприємств про обсяг та зміст показників звітності; запропоновані одноступенева форма звіту про фінансові результати на підставі класифікації витрат за статтями калькуляції для виробничих малих підприємств; обгрунтована необхідність приміток до фінансових звітів суб’єктів малого підприємства;
 • визначені ситуації, в яких потрібен обов’язковий аудит звітності малих підприємств та доведена можливість і необхідність виконання оглядових перевірок для них, як альтернативи ретроспективному аудиту;
 • комплексно та систематизовано наведена методика і організація аудиту фінансової звітності малих підприємств, яка вирішує і розкриває проблемні теоретичні й практичні питання його здійснення, у тому числі в умовах комп’ютеризованої обробки облікової інформації.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Впровадження у практичну діяльність малих підприємств України рекомендацій по веденню бухгалтерського обліку та складанню звітності поліпшить обліковий процес на малих підприємствах, підвищить ефективність облікової інформації. Наведені наукові положення з бухгалтерського обліку, фінансової звітності малих підприємств можуть бути використані при розробці нормативних документів.

Матеріал дисертаційної роботи щодо методики аудиту на малих підприємствах адаптований для використання у навчальному процесі, нормативних документах з аудиту, наприклад Національних нормативах аудиту, а також в діяльності аудиторських фірм.

Окремі рекомендації та пропозиції з обліку та аудиту на малих підприємствах використовуються в діяльності малого підприємства “ЗУБР” (м. Рівне, довідка № 15 від 15.12.2000 р.), аудиторській фірмі “Нива-аудит” (м. Рівне, довідка № 4 від 22.01.2001 р.), аудиторській фірмі “Гарант-перший” (довідка № 8 від 12.04.2002 р.), навчальній роботі кафедри обліку і аудиту Українського державного університету водного господарства та природокористування при викладанні дисципліни “Аудит” ( довідка № 12 від 22.05.01), а також підтверджені висновком представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Рівненській області.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення дисертаційної роботи пройшли апробацію на семінарах та наукових конференціях: третя міжнародна науково-практична конференція “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті” (РЕГІ, Рівне, 2000 р.), міжнародна наукова студентсько-аспірантська конференція “Економічна система України: європейський вибір” (Львів, 2000 р.), Дні науки Університету “Острозька академія” (Острог, 2000 р.), практичний семінар “Впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку” (Луцьк, 1999 р.), щорічні наукові конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів РДТУ за 1997 – 2002 рр.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації  241 сторінка, основний текст займає  164  сторінки. Дисертаційна робота містить 33 таблиці, 19 ілюстрацій, 15 додатків. Список використаних літературних джерел налічує  147  найменувань.

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць (11 статей та одні тези) загальним обсягом 2 др. арк., які належать автору. У фахових виданнях опубліковано 7 робіт загальним обсягом  1,4  др. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Суха О.Р. Особливості методики та організації аудиту фінансової звітності малих підприємств // Наукові записки Університету “Острозька академія”: Зб. наук. пр. Серія “Економіка”. Том ІІІ. Частина ІІ. – Острог: Видавництво “Острозька академія”, 2000. – С. 231 – 238.
 2. Суха О.Р. Економіко-правові особливості малого бізнесу та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку // Вісник Української державної академії водного господарства: Зб. наук. пр. Випуск 1. Частина 1. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1998. – С. 348 – 352.
 3. Суха О.Р. Реформування бухгалтерської звітності малих підприємств // Наукові записки. Зб. наук. пр. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. – С. 170 – 173.
 4. Суха О.Р. Обов’язковий аудит фінансової звітності в системі малого бізнесу // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал ТАНГ. Випуск 11. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. – С. 161 – 164.
 5. Суха О.Р. Концепція суттєвості в аудиті звітності малих підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Випуск 127. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 179 – 185.
 6. Суха О.Р. Аудит малих підприємств в комп’ютерній системі // Вісник Рівненського державного технічного університету: Зб. наук. пр. Випуск 1(14). – Рівне: Видавництво РДТУ, 2002. – С. 81 – 87.
 7. Суха О.Р. Шляхи вдосконалення спрощеної форми бухгалтерського обліку малих підприємств // Вісник Рівненського державного технічного університету: Зб. наук. пр. Випуск 1(14). – Рівне: Видавництво РДТУ, 2002. – С. 87 – 93.

У інших виданнях:

 1. Суха О.Р. Оцінка ризику контролю в аудиті малих підприємств // Вісник Рівненського державного технічного університету: Зб. наук. пр. Випуск 2. Частина 2. – Рівне: Видавництво РДТУ, 1999. – С. 219 – 223.
 2. Суха О.Р. Правове визначення малих підприємств // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті: Зб. наук. пр. Рівненського економіко-гуманітарного інституту. – Рівне: Видавничий центр “Тетіс”, 2000. – С. 188 – 193.
 3. Суха О.Р. Особливості організації внутрішнього контролю на малих підприємствах // Збірник статей за матеріалами ІІІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Української державної академії водного господарства. Частина 6. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – С. 85 – 88.
 4. Суха О.Р. Шляхи вдосконалення обліку на малих підприємствах // Збірник статей за матеріалами ІІІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Української державної академії водного господарства. Частина 6. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – С. 88 – 91.
 5. Суха О.Р. Оглядова перевірка фінансової звітності малих підприємств // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції “Економічна система України: європейський вибір”. – Львів: Видавництво Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – С. 133.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Суб’єкти малого підприємництва” за посиланням:

РубрикаСуб’єкти малого підприємництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог