Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України

Бібліографічний опис

Литвин Н. Б. Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Литвин Надія Богданівна – Тернопіль, 2000. – 20 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методичні проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку та аналіз валютних операцій комерційних банків. Розкрито економічну суть і зміст категорії “валютні операції комерційних банків”. Запропоновано класифікацію банківських валютних операцій. Викладено критичну оцінку діючих в Україні валютно-банківських правовідносин і визначено напрями їх вдосконалення. Узагальнено зарубіжний досвід обліку валютних операцій та обгрунтовано можливості його застосування у вітчизняній практиці. Удосконалено діючу методику обліку фінансових результатів діяльності українських банків на валютних ринках. Розроблено концептуальну схему проведення комплексного аналізу валютних операцій та систему показників для оцінки їх ефективності.

Ключові слова

комерційні банки, валютні операції, валютно-банківські правовідносини, бухгалтерський облік валютних операцій, курсові різниці,  трансляція фінансової звітності, аналіз валютних операцій

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: актуальність теми

У процесі розвитку вітчизняної банківської системи та її інтеграції у міжнародний фінансовий простір виникає гостра необхідність теоретичного дослідження діяльності комерційних банків у сфері валютних операцій. Банківська діяльність тісно пов’язана із зовнішньою торгівлею, міжнародним рухом капіталів і кредитів, виробничим та науково-технічним співробітництвом між країнами, міграцією робочої сили, туризмом й іншими формами міжнародних економічних відносин. У зв’язку з цим  ефективність діяльності комерційних банків на валютних ринках має безпосередній вплив на фінансові результати його клієнтів.

Валютні операції є відносно новою сферою діяльності для українських комерційних банків. Водночас позитивна тенденція щодо збільшення видів та обсягів валютних операцій свідчить про те, що  вони розвиваються прискореними темпами, і сьогодні займають вагоме місце у діяльності вітчизняних банків.

Валютні операції є одним із найскладніших і найризикованіших видів банківського бізнесу, які можуть бути як джерелом значних прибутків, так і збитків. Це зумовлює необхідність вдосконалення їх регулювання, а також  підвищення ролі бухгалтерського обліку   та аналізу в процесі управління валютними  операціями  комерційних банків.

Стан вивчення проблеми

Значний внесок у становлення і розвиток  обліку та аналізу в комерційних банках зробили як зарубіжні вчені  (В.Беті, П.Блан, Ж.Вігуру, Р.Дале, І.А.Єфрємов, П.Касон, Дж.Маккензі, Д.Малет, Ю.С.Маслєнчєнков, В.К.Нємчінов, К.Г.Парфьонов,   М.Піраєр,  А.Прост,   З.Г.Шірінська, Дж.Хітчінс, М.Хог та ін.), так і вітчизняні науковці (А.М.Галас, А.М.Герасимович, О.Д.Заруба, Л.М.Кіндрацька, О.І.Кірєєв, В.Н.Кочетков, К.Раєвський, Т.Раєвська, М.І.Савлук, П.М.Сенищ, В.В.Сопко, Р.І. Тиркало, З.І.Щибиволок та ін.).  Однак у спеціальній економічній літературі не знайшли відповідного висвітлення питання  методики бухгалтерського обліку та аналізу банківських валютних операцій.

 Не зважаючи на перехід банківської системи України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та  активізацію процесів вдосконалення методології бухгалтерського обліку і звітності, найменш розробленими залишаються питання, пов’язані з регламентацією обліку валютних операцій комерційних банків. Зокрема, в Україні не регламентована і не знайшла  відображення у працях вітчизняних вчених проблема трансляції фінансової звітності зарубіжних підрозділів комерційних банків;  методика обліку валютних деривативів; потребує вдосконалення діюча практика обліку фінансових результатів від проведення валютних операцій.

Сьогодні немає розробленої методики комплексного аналізу валютних операцій комерційних банків.   Більшість авторів взагалі не розглядає питання аналізу банківських валютних операцій, а деякі –   обмежуються аналізом окремих  видів  обмінних операцій.

Важливість і нерозробленість зазначених  питань, необхідність їх теоретичного дослідження і практичного обгрунтування  зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, структуру та основні напрями дослідження.

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до держбюджетної теми “Дослідження і розробка науково-методологічних основ запровадження лізингових операцій в процесі реформування економіки України” (номер державної реєстрації 0100U000272). Особисто автор вдосконалив методику обліку і аналізу валютних операцій для застосування в процесі виконання міжнародних  лізингових договорів.

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження  є вироблення науково обгрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення  правового регулювання валютно-банківських відносин, методики бухгалтерського обліку та  аналізу валютних операцій комерційних банків України. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

 • теоретично обгрунтувати поняття “валютні операції комерційних банків”;
 • вдосконалити класифікацію валютних операцій;
 • дати критичну оцінку правового регулювання діяльності комерційних банків України у сфері валютних операцій;
 • визначити методологічні проблеми  бухгалтерського обліку валютних операцій та проаналізувати еволюцію їх вирішення у міжнародній практиці;
 • дати оцінку стану бухгалтерського обліку валютних операцій комерційних банків та визначити напрями його вдосконалення;
 • виробити методику комплексного аналізу діяльності комерційних банків на валютних ринках.

Об’єктом дослідження є діяльність комерційних банків України на валютних ринках.  Предметом дослідження  є  методика і організація бухгалтерського обліку та  аналізу банківських валютних операцій.

Теоретичною  та методологічною основою дисертаційного дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем зовнішньо-економічної діяльності,  національне й іноземне законодавство, що регламентує валютно-банківські правовідносини,  міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, матеріали конференцій, семінарів з питань бухгалтерського обліку та аналізу.

У процесі дослідження використовувалися загальнонауковий діалектичний метод, історичний і системний підходи до вивчення діяльності комерційних банків, методи індукції, дедукції, класифікації, порівняльних характеристик, наукової абстракції, нормативно-правового забезпечення, економіко-статистичні методи.

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: наукова новизна одержаних результатів

Пполягає в наступному:

 • обгрунтовано необхідність нового розуміння категорії “валютні операції комерційних банків”;
 • запропоновано класифікацію валютних операцій комерційних банків;
 • дано критичну оцінку чинних в Україні валютно-банківських правовідносин та визначено напрями їх вдосконалення;
 • узагальнено зарубіжний досвід обліку валютних операцій  та трансляції фінансової звітності, визначено можливості його застосування у вітчизняній практиці;
 • удосконалено чинну методику обліку фінансових результатів від проведення валютних операцій;
 • обгрунтовано необхідність змін і доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України для одержання більш об’єктивної інформації про фінансові результати від валютних операцій;
 • запропоновано концептуальну схему проведення комплексного аналізу валютних операцій;
 • розроблено систему показників для оцінки ефективності  валютних операцій.

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: практичне значення одержаних результатів

Полягає у використанні розроблених автором  науково-методичних положень з бухгалтерського обліку і аналізу валютних операцій у системі АКБ “Промінвестбанку”, “Укрексімбанку”, АКБ “Львів”,  що підтверджується довідками цих банків.

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються  в процесі викладання дисциплін “Гроші та кредит”, “Облік в кредитних установах”,  “Аналіз діяльності банків” у Тернопільській академії народного господарства.

Науково-практичні розробки автора можуть бути застосовані як теоретична база для формування та удосконалення  методики бухгалтерського обліку  валютних операцій,  їх аналізу та трансляції фінансової звітності банківських зарубіжних підрозділів.

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались на вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях: “Україна на порозі XXI  століття: економіка, державність” (м.Вінниця, 2000 р.); “Удосконалення національних нормативів аудиту” (м.Житомир, 2000 р.); “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 2000 р.).

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: структура й обсяг дисертації

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.  Повний обсяг роботи –  204 сторінок, у тому числі:  11 рисунків на 8 сторінках, 25 таблиць на 17 сторінках , 14 додатків на 29 сторінках, список використаних літературних джерел  становить 120 найменувань і займає 9 сторінок.

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: список публікацій за темою дисертації

За результатами дослідження  опубліковано 10 наукових праць, загальним  обсягом  2,46 д.арк., з них 5 – у наукових фахових виданнях, 1 – у науково-практичному журналі, 1 – у збірнику наукових праць, 3 – у  збірниках  тез науково-практичних конференцій.

Список пубікацій:

 1. Особливості бухгалтерського обліку в комерційних банках України при переході на міжнародні стандарти //Персонал. – 1998. – № 3. – С.8-11. (0,36 д.а.)
 2. Деякі методичні аспекти аналізу ефективності валютних операцій комерційних банків// Вісник ТАНГ. Випуск 4. Тернопіль. – 1998.- С.-59-61. (0,31 д.а.)
 3. Проблеми правового регулювання валютних операцій комерційних банків// Наукові записки: Зб. наук. пр. /Під ред.Шкарабана С.І. – Тернопіль: Економічна думка. – 1999. – С.190-192. (0,11 д.а.)
 4. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України// Вісник Національного банку України. – 1999. – № 11.- С.18-21. (0,55 д.а.)
 5. Аналіз методів розрахунку фінансових результатів від обмінних операцій уповноважених банків// Наукові записки: Зб.наук.пр./Під ред.Шкарабана С.І. – Тернопіль: Економічна думка. – 2000. – С.105-107 (0,16 д.а.).
 6. Суть і види валютних операцій комерційних банків// Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. ТАНГ: Випуск 2 /Під ред.Фаріона І.Д.– Тернопіль: Економічна думка. –   – С.193-197. (0,3 д.а.)
 7. Проблеми обліку фінансових результатів валютних операцій комерційних банків України// Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 2000. – № 28 (309). – С.26-29. (0,4 д.а.)
 8. Проблеми обліку фінансових результатів валютних операцій комерційних банків України// Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Україна на порозі 21 століття: економіка, державність”. – Том 1. – Вінниця: ВТЕІ. – 2000. – С. 178-182. (0,32 д.а.)
 9. Особливості внутрішнього аудиту валютно-обмінних операцій в комерційних банках// Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” – Житомир: ЖІТІ. – – С.143-146. (0,17 д.а.)
 10. Проблеми трансляції фінансової звітності зарубіжних підрозділів комерційних банків// Збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових П(С)БО в Україні” – К.: КНЕУ. – 2000.- С. 178-182. (0,1 д.а.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Валютні операції” за посиланнями:

РубрикаВалютні операції

Всі матеріали галузевої спрямованості “Банківська діяльність” за посиланням:

МіткаБанківська діяльність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *