Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України)

Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України)

Бібліографічний опис

Питель С. В. Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Питель Святослав Васильович – Тернопіль, 2001. – 20 с.

Анотація

Досліджено методичні та організаційні проблеми ведення бухгалтерського обліку й аналізу власного капіталу на промислових підприємствах України. Обгрунтовано класифікацію власного капіталу підприємства, зважаючи на джерела його формування та напрямки цільового використання. Визначено потребу вдосконалення річної бухгалтерської звітності акціонерного товариства, що базується на взаємопов’язаній сукупності та комбінації пропозицій щодо моделювання оптимальної фінансової звітності. Надано пропозиції стосовно розширення методичного інструментарію аналізу джерел самофінансування діяльності акціонерного товариства з обгрунтуванням ефективності їх використання в сучасній системі фінансового менеджменту промислового підприємства.

Ключові слова

власний капітал, інвестиції, акціонерне товариство, методика, організація, бухгалтерський облік, ефективність, фінансовий аналіз, оцінка, підприємство

Облік і аналіз власного капіталу: актуальність теми

Розвиток ринкових відносин, докорінний перегляд поглядів на проблеми власності зумовили відродження і правове закріплення різних форм власності в Україні. Розгортання широкомасштабного процесу приватизації державних і комунальних підприємств з наступним перетворенням в акціонерні товариства пов’язане з неухильним збільшенням кількості останніх, посиленням їх впливу на формування ринку цінних паперів в Україні.

Організація і функціонування акціонерних товариств вимагають нових підходів до системи управління їх фінансово-господарською діяльністю. Зміст таких нововведень полягає в приведенні всіх елементів системи управління у відповідність з організаційно-правовими особливостями акціонерної форми підприємницької діяльності. Звідси й об’єктивний нині процес зростання ролі та значення таких функцій управління як облік, контроль і аналіз діяльності акціонерних товариств, розробка на основі отриманої інформації стратегії та тактики роботи товариства, які найбільш адекватні до ситуації, що склалася.

Ефективність управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства значною мірою визначається єдністю побудови бухгалтерського обліку й аналізу таких нових для облікової практики економічних процесів ринкового господарства як:

 • формування власного капіталу,
 • інвестиційно-емісійна діяльність,
 • дивідендна політика акціонерного товариства.

Через відсутність детальної науково-методичної розробки питань економічної сутності поняття “власний капітал” і його законодавчу неврегульованість стосовно акціонерних особливостей підприємницької діяльності, реалізація сучасного підходу до трактування джерел діяльності акціонерних товариств носить несистемний характер.

Стан вивчення проблеми

Окремі питання теорії, методики та організації бухгалтерського обліку та аналізу власного капіталу подані у працях Бєлобжецького І., Бутинця Ф., Голова С., Добровського В., Єфімової О., Завгороднього В., Крейніної М., Крупки Я., Литвина Б., Мниха Є., Новодворського В., Сопка В., Соколова Я., Усача Б., Фаріона І., Шкарабана С., Шнейдмана Л. та інших авторів, які започаткували теоретичне обґрунтування і подальшу розробку даної проблеми.

Питання методики та організації обліку і аналізу в акціонерних товариствах малодосліджені і є дискусійними. Так, потребують удосконалення:

 • методика обліку формування і руху власного капіталу акціонерного товариства, обліку власних акцій,
 • дивідендна політика та облік дивідендів,
 • бухгалтерська звітність як джерело інформації для численних груп споживачів,
 • облікова політика акціонерних товариств тощо.

Актуальність зазначених проблем, їх практичне значення і недостатня теоретична розробка обумовили вибір теми, мету, завдання, предмет, методи і структуру дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз власного капіталу: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до державно-бюджетної теми “Дослідження та розробка концептуальних основ формування національної системи бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0199U001045). Зокрема, автор є виконавцем підрозділу “Методологія обліку власного капіталу” даної теми.

Облік і аналіз власного капіталу: мета і задачі дослідження

Мета дисертації – проведення комплексного теоретичного дослідження суті власного капіталу як об’єкта бухгалтерського обліку та розробка методичних рекомендацій щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку й аналізу власного капіталу на промислових підприємствах акціонерної організаційно-правової форми діяльності.

Реалізація мети роботи зумовила необхідність постановки та розв’язання таких завдань:

 • виявити особливості організаційно-економічної діяльності акціонерних товариств, що впливають на організацію та методику обліку і аналізу;
 • розкрити економічну природу категорії “власний капітал” і визначити його склад як об’єкта бухгалтерського обліку;
 • розглянути питання, пов’язані з обліком формування і функціонування власного капіталу;
 • критично проаналізувати діючий порядок обліку дивідендів і дати пропозиції щодо його вдосконалення;
 • розробити рекомендації щодо покращення змісту фінансової звітності та методики її аналізу з метою задоволення сучасних вимог до інформації про власний капітал акціонерних товариств на базі використання ЕОМ;
 • виявити основні напрямки вдосконалення аналізу джерел фінансового забезпечення діяльності акціонерних товариств.

Облік і аналіз власного капіталу: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес формування та використання власного капіталу акціонерних товариств промисловості України.

Предметом дослідження є проблеми методики та організації обліку й аналізу формування і використання власного капіталу акціонерних товариств електротехнічної промисловості України.

Облік і аналіз власного капіталу: методи дослідження

Методичною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку і взаємозв’язку. При вивченні теорії та діючої практики обліку власного капіталу використані загальнонаукові методи аналізу та синтезу, групування і порівняння, а також абстрактно-логічний і балансовий. При моделюванні оптимальної структури капіталу підприємства – групування, прогнозування та розрахунково-варіантний методи.

Інформаційним забезпеченням для застосування зазначених вище методів дослідження є показники фінансово-господарської діяльності промислових підприємств акціонерної форми власності. У процесі дослідження вивчені праці зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, законодавча база щодо питань організації та методики обліку й аналізу власного капіталу.

Облік і аналіз власного капіталу: наукова новизна одержаних результатів

Новизна проведеного дослідження полягає у вирішенні комплексу завдань організації бухгалтерського обліку й аналізу власного капіталу акціонерних товариств, теоретичному обґрунтуванні та розробці рекомендацій, спрямованих на їх удосконалення на новій методичній та організаційній основах. У дисертаційній роботі отримала подальший розвиток концепція бухгалтерського обліку як інформаційної бази для прийняття рішень у сфері менеджменту.

В процесі проведеного дослідження одержані такі основні наукові результати:

 • теоретично обґрунтовано поняття “власний капітал” як головне джерело фінансового забезпечення діяльності підприємств;
 • уточнено класифікаційні ознаки структури власного капіталу та його складові елементи як об’єкта бухгалтерського обліку й аналізу в системі фінансового менеджменту акціонерного товариства. В основу класифікацій як за джерелами формування, так і прогнозованими напрямками використання власних коштів акціонерного товариства покладено застосування економічного та юридичного підходів у структуруванні власного капіталу;
 • визначено організаційні та методологічні засади ведення обліку власного капіталу на підприємствах акціонерної організаційно-правової форми власності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • розроблено регістри аналітичного обліку стосовно розрахунків з учасниками (засновниками) за внесками до статутного капіталу та дивідендними виплатами в умовах застосування автоматизованої обробки економічної інформації;
 • обґрунтовано необхідність і визначено порядок розкриття у фінансовій звітності акціонерного товариства інформації про склад і динаміку власного капіталу; розроблено пропозиції щодо моделювання оптимальної фінансової звітності, які передбачають поєднання таких її елементів, як офіційна річна звітність, додаткові та паралельні спрощені звіти, роз’яснення і примітки;
 • запропоновано вдосконалену методику аналізу рентабельності власного капіталу та визначення оптимального складу джерел фінансування підприємства на основі виявлення ефекту структури капіталу;
 • внесено пропозиції щодо розширення методичного інструментарію аналізу джерел самофінансування діяльності акціонерного товариства, що базуються на визначенні внутрішніх джерел приросту власного капіталу, й обґрунтовано ефективність їх використання в сучасній системі управління промисловим підприємством.

Облік і аналіз власного капіталу: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що реалізація на практиці висновків і пропозицій автора сприятиме вдосконаленню методології та організації бухгалтерського обліку й аналізу власного капіталу в акціонерних товариствах. Впровадження результатів дослідження дасть змогу підвищити оперативність та аналітичність облікової інформації, рівень розуміння акціонерами фінансової звітності підприємства, посилить контроль за формуванням і динамікою власного капіталу акціонерного товариства відповідно до вимог законодавства, засновницьких документів та облікової політики промислового підприємства.

Окремі рекомендації і пропозиції ухвалені до впровадження на ВАТ “Ватра”, ВАТ “Іскра”, ВАТ “Першотравенський завод електротехнічного фарфору”, що підтверджують відповідні довідки.

Окрім того, деякі положення дисертації використовують в навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства.

Облік і аналіз власного капіталу: особистий внесок здобувача

Усі представлені в дисертаційній роботі рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення обліку й аналізу власного капіталу розроблені особисто автором. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертаційної роботи пройшли апробацію на Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях:

 • “Економіка, фінанси, державне управління” (м. Львів, 1998 р.),
 • “Проблеми економічної теорії і практики в сучасних умовах” (м. Хмельницький, 1999 р.),
 • “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти” (м. Форос, 1999 р.),
 • “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (м. Вінниця, 2000 р.),
 • “Проблеми державного будівництва в умовах європейського шляху розвитку незалежної України” (м. Київ, 2001 р.).

Облік і аналіз власного капіталу: обсяг та структура роботи

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи – 167 сторінок машинописного тексту. У роботі розміщено 14 рисунків на 13 сторінках, 16 таблиць на 15 сторінках, 9 додатків на 12 сторінках. Список використаних джерел включає 182 найменування і займає 15 сторінок.

Облік і аналіз власного капіталу: список публікацій за темою дисертації

За результатами проведеного дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 2,75 друкованого аркуша, з них належать автору – 2,6 друкованого аркуша. У фахових виданнях опубліковано 5 робіт загальним обсягом 1,15 д.а.

У фахових виданнях:

 1. Питель С.В. Проблеми функціонування акціонерних товариств і їх власного капіталу // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил: Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.333–339. – 0,3 д.а.
 2. Питель С.В. До питання обліку розрахунків з акціонерами // Вісник Технологічного університету Поділля: Економічні науки. – Хмельницький: Вид-во ТУП, 1999. – С. 79–81. – 0,2 д.а.
 3. Питель С.В. Аналіз окупності інвестованого капіталу // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 113–114. – 0,15 д.а.
 4. Питель С.В. Облік резервного капіталу акціонерного товариства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск №11. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 134–136. – 0,3 д.а.
 5. Питель С.В. Дивідендна політика та її відображення в обліку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Спеціальний випуск № 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 83–85. – 0,25 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Питель С.В. Поняття та склад капіталу акціонерного товариства // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 58–61. – 0,2 д.а.
 2. Питель С.В. Питання ефективного інформаційного забезпечення національного фондового ринку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Спеціальний випуск №10. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 56–58. – 0,2 д.а.
 3. Питель С.В. Аналіз рентабельності власного капіталу // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль / Науковий журнал ТАНГ. – Випуск 1 / За редакцією д.е.н., професора Фаріона І.Д.. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 415–418. – 0,25 д.а.
 4. Питель С.В. Особливості обліку власного капіталу відкритих акціонерних товариств // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Збірник тез і текстів виступів на науковій конференції. – Частина 1. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 233–236. – 0,2 д.а.
 5. Підлужна Н.М., Питель С.В. Використання облікової інформації в процесі управління акціонерним товариством // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. – Випуск 8 / Від. за вип. Пушкар М.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – С. 26–29. – 0,2д.а., у т.ч. автора 0,1 д.а.
 6. Панасюк В.М., Питель С.В. Управління капіталом акціонерного товариства // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. – Випуск 8 / Від. за вип. Пушкар М.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – С. 29–31. – 0,15 д.а., у т.ч. автора 0,1 д.а.
 7. Питель С.В., Дупай М.М. Організація та напрямки аналізу капіталу підприємства // Проблеми державного будівництва в умовах європейського шляху розвитку незалежної України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Випуск 6. – Київ, 2001. – С. 72–77. – 0,4 д.а., у т.ч. автора 0,3 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Власний капітал” за посиланнями:

РубрикаКапітал

РубрикаВласний капітал

РубрикаАналіз капіталу

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *