Організація обліку та аналізу виробничих витрат в підприємствах рекламної діяльності

Організація обліку та аналізу виробничих витрат

Бібліографічний опис

Нестеренко І. В. Організація обліку та аналізу виробничих витрат в підприємствах рекламної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Нестеренко Ірина Володимирівна – Харків, 2003. – 18 с.

Анотація

У дисертаційній роботі розглянуто й обґрунтовано нові підходи до вирішення проблемних питань організації обліку та аналізу виробничих витрат і калькулювання собівартості рекламної продукції з позиції ефективного управління витратами підприємств рекламної діяльності, зокрема:

 • уточнено сутність категорії виробничих витрат та розроблено їх класифікацію відповідно до напрямів обліку;
 • визначено вплив організаційно-технологічних особливостей рекламної діяльності на побудову обліку, аналізу та прогнозування виробничих витрат;
 • розроблено структуру об’єктів обліку реклами та етапи формування облікової політики підприємств рекламної діяльності;
 • запропоновано рекомендації щодо синтетичного та аналітичного обліку виробничих витрат ;
 • розроблено методичні засади та комп’ютерне забезпечення організації обліку витрат і калькулювання собівартості реклами на основі запропонованого модифікованого методу калькулювання за допомогою засобів МS Office;
 • запропоновано алгоритм проведення фінансово-економічного аналізу підвищення ефективності витрат на виробництво реклами;
 • на основі компонентного моделювання побудовано рівняння регресії резервів зниження виробничих витрат;
 • розроблено методичні рекомендації щодо прогнозування виробничих витрат підприємств реклами.

Ключові слова

виробничі витрати, реклама, облік, калькулювання, аналіз, прогнозування

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: актуальність теми

В умовах ринкової економіки виникає необхідність корінної переорієнтації системи оцінки ефективності діяльності підприємств, заснованих на різних формах власності. Вирішення даної проблеми ефективного розвитку й економічного росту підприємств рекламної діяльності в значній мірі залежить від удосконалення системи управління виробничими витратами і собівартістю рекламної продукції. Сучасна система бухгалтерського обліку повинна активно сприяти: успішному забезпеченню реального використання ринкових інструментів і ґрунтуватися на ефективній системі управління витратами; єдиному підході до вирішення обліково-економічних завдань незалежно від рівня управління; можливості здійснення управління витратами на різних стадіях виробничого циклу; застосуванню ефективних методів оптимізації витрат; оперативному відображенню економічної інформації; впровадженню нової техніки і прогресивних технологій. У зв’язку з цим виникає необхідність в перебудові господарського механізму, що регулює економічні процеси, а це вимагає створення якісно нової системи управління, поновлення змісту і методології обліку та аналізу виробничих витрат.

Погляди на сутність витрат як економічної категорії історично змінюються під впливом суспільно-економічних умов. Цей фактор привертає увагу багатьох дослідників, однак він майже не враховується при організації обліку та аналізу витрат на виробництво. Це призводить до спрощення висновків щодо цілей, функцій і завдань обліку витрат, застосування методів і способів формування собівартості, необхідності та можливості використання облікової інформації.

Стан вивчення проблеми

Вагомий внесок у дослідження питань теорії та методології обліку витрат зробили такі вітчизняні вчені як: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,                 А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожний, Г.Г. Кірейцев,  М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, Б.М. Литвин, Ю.Я. Литвин, В.І. Оспіщев, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Ґ. Чумаченко, Л.М. Янчева та інші; зарубіжні дослідники: І.А. Басманов, П.С. Безруких, К. Друрі, В.Б. Івашкевич,      Р. Ентоні, М. Карренбауер, А.Ш. Маргуліс, В.Ф.Палій, Дж. Ріс, С.С. Сатубалдін, С.О.Стуков, Ч.Т. Хорнгрен, А. Яругова та інші.

У вітчизняній економічній теорії і практиці досить мало робіт присвячених удосконаленню обліку витрат на виробництво в окремих галузях, зокрема, в рекламній діяльності. Проте, проблема забезпечення ефективної діяльності  підприємств реклами в умовах ринкової економіки вимагає додаткових досліджень, вивчення ряду теоретичних та практичних аспектів раціональної організації обліку, аналізу витрат і калькулювання собівартості рекламної продукції.

Процес ринкової трансформації системи обліку та аналізу на підприємствах реклами неадекватний сучасним вимогам. До основних стримуючих факторів належать: використання застарілих інструктивних і методичних матеріалів щодо організації обліку виробничих витрат; недостатня відповідність сучасним вимогам регламентування відображення витрат в існуючій нормативно-правовій базі; недосконалість первинних документів з обліку виробничих витрат. Облікова політика та номенклатура калькуляційних статей витрат не завжди враховують  специфіку виробництва підприємств рекламної діяльності. Додаткових досліджень вимагають проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат; організація обліку витрат на базі комп’ютерних технологій; методики прогнозування витрат і визначення резервів зниження собівартості рекламної продукції. Рішення цих проблем дозволить підвищити рівень організації бухгалтерського обліку витрат та ефективність управління діяльністю підприємства.

Таким чином, недостатнє вивчення проблем обліку виробничих витрат та необхідність їх вирішення з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України в ринкових умовах діяльності підприємств реклами обумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання й основні напрямки дослідження.

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження виконано відповідно до положень Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-XІ і державної програми реформування бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706. Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами, що виконані кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі відповідно до державних планів: “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу до національних стандартів обліку” (тема №21-2000-2001Б, Харків), “Удосконалення організації обліку та аудиту в акціонерних товариствах” (тема № 26 – 02-02Б, Харків).

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є узагальнення теоретичних положень економічної категорії витрат, розробка науково-обгрунтованих методичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку виробничої собівартості, підвищення ефективності витрат та їх прогнозування на підприємствах рекламної діяльності.

Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань:

 • узагальнити та систематизувати теоретичні положення економічної категорії виробничих витрат;
 • удосконалити класифікацію витрат з метою підвищення ефективності управління  виробництвом;
 • визначити вплив організаційно-технологічних особливостей рекламної діяльності на організацію обліку та аналізу витрат;
 • виявити особливості та оцінити взаємозв’язок обліку витрат і калькулювання собівартості рекламної продукції;
 • розробити структуру об’єктів обліку витрат підприємств реклами;
 • визначити порядок формування облікової політики витрат  підприємства реклами;
 • дослідити існуючу методику побудови бухгалтерського обліку витрат і калькулювання виробничої собівартості продукції на рекламних підприємствах та визначити шляхи її удосконалення;
 • розробити методичні рекомендації щодо удосконалення організації обліку та аналізу витрат з використанням комп’ютерних технологій;
 • проаналізувати та встановити кількісний зв’язок факторів, що впливають на зміну виробничих витрат підприємств реклами;
 • розробити економіко-математичну модель резервів зниження виробничих витрат підприємств рекламної діяльності;
 • запропонувати методичні рекомендації щодо прогнозування виробничих витрат підприємств реклами.

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарський механізм формування і управління виробничими витратами в підприємствах рекламної діяльності.

Предметом дослідження є теоретичні положення економічної категорії витрат, практичні аспекти бухгалтерського обліку, калькулювання та аналізу виробничих витрат в підприємствах реклами.

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: методи дослідження

Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем обліку, аналізу і прогнозування витрат, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку витрат підприємств реклами. У процесі дослідження використовувалися дані органів державної статистики України і фінансова звітність підприємств реклами, матеріали періодичних видань. Під час дослідження теоретичних аспектів обліку витрат застосовувалися методи індукції і дедукції для визначення загальних тенденцій розвитку обліку витрат; методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності і змісту витрат як економічної категорії. Методи причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку використовувалися для вдосконалення класифікації витрат, визначення взаємозв’язку методів обліку витрат і калькулювання; спостереження – для визначення стану обліку на підприємствах реклами.

З метою обґрунтування вибору баз розподілу загальновиробничих витрат  підприємств реклами використовувалися статистичні методи дослідження (угрупувань, середніх величин, динамічних рядів, індексний); створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку – методи моделювання і формалізації, графічний метод – для оцінки динаміки виробничих витрат у рекламній діяльності. Рішення завдань аналізу і прогнозування обумовлено використанням методів: кореляційного-регресійного, компонентного та математико-статистичної екстраполяції.

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в уточненні теоретичних положень і розробці науково-обгрунтованих рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації та методики обліку, аналізу, прогнозування виробничих витрат в підприємствах рекламної діяльності. У процесі дослідження отримано такі наукові результати:

 • дістало подальшого розвитку дослідження економічної сутності виробничих витрат в економічній теорії і бухгалтерському обліку ;
 • систематизовано критерії групування витрат на виробництво за напрямами бухгалтерського обліку;
 • визначено вплив технологічних і організаційних особливостей рекламного виробництва на побудову системи обліку та аналізу витрат, що дозволило виділити інтегральні і диференційні ознаки дефініції терміна “реклама”, а також надати характеристику та запропонувати класифікацію методів рекламного бюджетування з використанням традиційних методів і сучасних моделей;
 • уточнено місце  і взаємозв’язок обліку витрат та калькулювання;
 • запропоновано модифікований метод калькулювання собівартості рекламної продукції з використанням елементів позамовного, попередільного, нормативного методу;
 • вперше розроблено структуру об’єктів обліку витрат на виробництво реклами та етапи формування облікової політики підприємств рекламної діяльності;
 • визначено подальший розвиток концепції обліку виробничих витрат в сучасних умовах господарювання підприємств реклами і розроблено конкретні пропозиції щодо її вдосконалення;
 • вперше запропоновано методику організації обліку витрат в умовах функціонування інформаційних систем і технологій обліку із застосуванням існуючих програм та використанням програми створеної за допомогою засобів MS Office;
 • вперше на основі компонентного моделювання розроблено економіко-математичну модель визначення резервів зниження витрат на виробництво рекламної продукції;
 • вперше запропоновано методичні рекомендації щодо прогнозування виробничих витрат підприємств реклами, що базуються на сполученні розробленої економіко-математичної моделі та методів математико-статистичної екстраполяції.

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: практичне значення результатів дослідження

Полягає в розробці рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення організації, методики обліку, аналізу та прогнозування виробничих витрат в підприємствах рекламної діяльності. Надані пропозиції та рекомендації сприятимуть розвитку обліку та удосконаленню аналізу відповідно до вимог національних стандартів.

Впровадження результатів дослідження дозволяє підвищити оперативність, вірогідність і аналітичність витрат стосовно окремих видів рекламних замовлень, сприяє раціональному використанню внутрішньовиробничих резервів підприємства, вдосконаленню методики прогнозування виробничих витрат, підвищенню ефективності виробництва в процесі здійснення управління.

Пропозиції щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості рекламної продукції та аналізу на основі економіко-математичного моделювання і комп’ютерної техніки впроваджені в діяльність підприємств реклами ТОВ “Сааді” (довідка № 45 від 03.06.03 р.), ПВКФ “Блеск” (довідка № 10-0603 від 10.06.03 р.), ТОВ “Полімер” (довідка № 64 від 12.06.03 р.), ТОВ “Марат” (довідка № 37К від 16.06.03 р.).

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції зроблені автором самостійно на підставі проведених досліджень фінансово-господарської діяльності вибіркової сукупності підприємств реклами України. Аналітичну частину роботи виконано на основі статистичної та облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених спостережень і опитувань кваліфікованих фахівців з обліку.

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження висвітлено на наукових конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Харківського державного університету харчування та торгівлі (“Економічна стратегія розвитку торгівлі та послуг в умовах ринкових реформ”, 2001р., “Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі”, 2002р.), Міжнародній науково-практичній конференції  “Наукові і практичні аспекти переробки м’яса і м’ясопродуктів” (ХДАТОХ, Харків, 2001р.), Першій Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів  “Проблеми і перспективи економічної глобалізації” (ХДЕУ, Харків, 2002р.), Третій міжнародній науковій конференції  “Соціально-гуманітарні науки на початку 111 тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи” (ТУП, Хмельницький, 2002р.).

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 218 сторінок друкованого тексту включає 36 таблиць, 17 рисунків, 19 додатків, список літературних джерел з 176 найменувань. Зміст дисертаційної роботи викладено на 175 сторінках.

Організація обліку та аналізу виробничих витрат: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових статей обсягом 2,5 друк.арк., з яких у фахових виданнях опубліковано 8 одноосібних робіт обсягом 2,2 друк.арк. та 2 тез доповідей обсягом 0,3 друк.арк.

Статті у фахових виданнях:

 1. Соколова И.В. О методах исчисления величины рекламного бюджета // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник ХДАМГ. Випуск 34. Серія: Економічні науки. – К.: “Техніка”, 2001, – с. 214-218.
 2. Соколова І.В. Про методику розрахунку зниження собівартості рекламних послуг// Науковий журнал “Вістник ДонДУЕТ” (м. Донецьк). Серія: Економічні науки. №4(12) 2001, – с.241-245.
 3. Соколова І.В. Науково – методичні основи обліку загальновиробничих витрат на підприємствах рекламного бізнесу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 131. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002, – с. 118-122.
 4. Соколова И.В. Учетная политика затрат рекламных агентств // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук.праць: У 2-х ч., ХДАТОХ. – Харків, 2002, – Ч. 2. – с. 106-110.
 5. Соколова І.В. Методика управління витратами рекламного підприємства // Науковий журнал “Вісник технологічного університету Поділля” (м.Хмельницький). Серія: Економічні науки. №2 2002, – Ч1 (39). – с. 177-180.
 6. Соколова І.В. Організаційно-методичні аспекти обліку продукції підприємств рекламного бізнесу // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук.праць: У 2-х ч., ХДУХТ. – Харків, 2002, – Ч. 2. – с.127-132.
 7. Нестеренко І.В. Зниження витрат на виробництво реклами на основі компонентного моделювання // Український науково-теоретичний журнал “Вісник МСУ”, (м.Харків). Серія: Економіка. Т.6 №1 2003 – с.22-24.
 8. Нестеренко І.В. Методика прогнозування витрат в підприємствах рекламного бізнесу // Науково-економічний журнал “Актуальні проблеми економіки” №4 (22) – Київ: НАУ, 2003, – с.15-18.

Публікації в інших виданнях:

 1. Соколова И.В. Формирование себестоимости рекламных услуг // Підвищення конкуренто-спроможності підприємств торгівлі та харчування : Зб. наук праць. ХДАТОХ. – Харків, 2000, – с. 110-115.

Тези:

 1. Соколова И.В. Оценка экономической эффективности рекламы продукции мясоперерабатывающих предприятий // Научные и практические аспекты переработки мяса и мясопродуктов: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф./ Редкол.: А.И.Черевко (отв.ред.) и др., Харьковская государственная академия технологии и организации питания Харьков, 2001. –с. 199-201.
 2. Соколова І.В. Про автоматизацію обліку витрат підприємств рекламного бізнесу // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції “Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі”, присвяченої 35 річчю академії”. Харківська державна академія технології та организації харчування – Харків, 2003, – с. 310-313.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог