Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом

Бібліографічний опис

Василик О. О. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Василик Ольга Остапівна – Київ, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню проблем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту розрахунків з бюджетом підприємств недержавних форм власності. В роботі науково обґрунтовані теоретичні засади становлення та розвитку платежів до бюджету, дано оцінку діючій системі розрахунків з бюджетом, показана неузгодженість окремих нормативних актів щодо бухгалтерського обліку і податкової звітності. Внесені пропозиції щодо уніфікації окремих бухгалтерських реєстрів і створення єдиної інформаційної бази для фінансової і податкової звітності. Досліджено формування облікової інформації для визначення податкових зобов’язань і обґрунтовано методи щодо точнішого визначення величини платежів. Розроблені нові підходи щодо аналізу розрахунків з бюджетом, які дозволяють приймати відповідні управлінські рішення спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємницьких структур. Внесено пропозиції щодо удосконалення класифікації аудиторських дій з метою точнішого визначення податкових зобов’язань у процесі здійснення господарської діяльності.

Ключові слова

податкові зобов’язання, фінансова звітність, розрахунки з бюджетом, аудиторські дії, внутрішньогосподарський контроль, нормативні акти, бухгалтерські реєстри, економічний аналіз

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: актуальність теми

В період побудови ринкової моделі економіки відбуваються радикальні зміни в системі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту з метою одержання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Тому наукове дослідження окремих напрямів реформування системи обліку, аналізу та аудиту є одним із найважливіших завдань науки і практики на сучасному етапі економічного розвитку держави.

Актуальність цього питання посилюється ще й тим, що в сучасних умовах здійснюється адаптація існуючої системи обліку та контролю до міжнародних стандартів, впроваджуються у практику нові підходи і методики організації обліку ресурсів суб’єктів господарювання й контролю за їхнім використанням, підвищується роль обліку в управлінні виробництвом. Зростання ролі бухгалтерського обліку у розв’язанні економічних проблем на сучасному етапі розвитку економіки України зумовлює необхідність удосконалення обліку, аналізу і аудиту взаєморозрахунків з бюджетом держави в процесі формування й використання фінансових ресурсів підприємницьких структур. Чітка і прозора побудова обліку підвищує його роль як основного засобу контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства.

Облік і аудит розрахунків платників податків з бюджетами різних рівнів останнім часом піддаються критиці як з боку керівників господарських структур, так і з боку податкової адміністрації. У наукових і практичних публікаціях по-різному трактуються існуючі методи обліку розрахунків із фінансовими органами держави, визначення кінцевих фінансових результатів і податкових зобов’язань.

В Україні зроблено вже багато щодо наближення бухгалтерського обліку та контролю до міжнародних стандартів. Тому дослідження з питань удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом слід орієнтувати не тільки на міжнародні стандарти і досвід, а й на конкретні умови та специфіку діяльності підприємства відповідної галузі економіки.

Стан вивчення проблеми

Розвитку теорії і практики обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом сприяли роботи як західних економістів К.Друрі, Макконелла, Б.Нідлза, П.Самуельсона, П.Фрідмана, Ч.Т. Хорнгрена, так і вітчизняних – М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, А.М. Кузминського, В.Г. Линника, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, В.Г.Швеця, В.О. Шевчука та інших. Одночасно, у зв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, виникає необхідність подальшого поглибленого вивчення вказаних питань.

Вищевикладене зумовило вибір теми дисертаційного дослідження та його основних напрямів.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Вибраний напрям дослідження відповідає Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та державній Програмі реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Дисертаційне дослідження проводилось в межах науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень”, розділ 5 “Розробка методологічних засад стандартизації обліку і аудиту”, номер державної реєстрації ТЗ НДР № 01БФ 040-01.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: особистий внесок

Полягає у запропонованих уточнених методах визначення платежів до бюджету і розрахунків із фінансовою системою на прикладі підприємств торгівлі м. Києва.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: мета і завдання дослідження

Основною метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка методичних і практичних рекомендацій з питань удосконалення обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємницьких структур з бюджетом із урахуванням трансформації бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Для досягнення зазначеної мети були визначені такі завдання:

 • розкрити суть платежів до бюджету та їх економічну природу;
 • дослідити процес гармонізації чинної системи бухгалтерського обліку з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;
 • оцінити методику чинної системи обліку розрахунків з бюджетом;
 • виявити організаційно-технічні особливості обліку платежів у зв’язку з прийняттям нового законодавства про бухгалтерський облік і фінансову звітність;
 • узагальнити діючий порядок розрахунків із бюджетом та іншими фінансовими інститутами з позицій повноти, достовірності й своєчасності розрахунків;
 • розробити пропозиції щодо удосконалення методів аналізу розрахунків з бюджетом;
 • вивчити чинну систему внутрішньогосподарського аудиту з метою його удосконалення.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом підприємницьких структур недержавних форм власності.

Об’єктом дослідження є чинна система обліку, аналізу та аудиту на підприємствах недержавних форм власності.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: методи дослідження

Методами дослідження є діалектичний підхід до вивчення сучасного стану обліку розрахунків з бюджетом та його оцінка. На підставі діалектичного методу наукового пізнання у роботі проведено аналіз і синтез загальних понять, поєднання історичного і логічного в еволюції обліку розрахунків з бюджетом. У процесі дослідження застосовувалися прийоми групування, статистичних порівнянь, а також методи аналізу, синтезу, спостереження, узагальнення та графічного зображення даних.

При дослідженні використовувалися законодавчі акти України, нормативні документи, роботи провідних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, а також власні дослідження автора дисертації.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає у розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення методики обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом на підприємствах недержавних форм власності.

Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними і практичними положеннями:

 • уточнено економічну сутність платежів до бюджету та інших фінансових інститутів, обґрунтовано положення, відповідно до якого вказані платежі до бюджету є об’єктивним явищем економічного життя, зумовленого наявністю держави і товарно-грошових відносин;
 • визначено закономірності формування розміру платежів до бюджету в умовах чинного законодавства, зокрема Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та його адаптації до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 • досліджено діючу систему розрахунків з бюджетом, та доведено неузгодженість окремих нормативних актів щодо бухгалтерського обліку і податкової звітності;
 • обґрунтовано пропозиції щодо уніфікації окремих бухгалтерських реєстрів, що буде сприяти створенню єдиної інформаційної бази для бухгалтерського, управлінського обліків і податкової звітності;
 • запропоновано методи і форми обліку вихідних даних для визначення розрахунків з бюджетом, які дозволяють точніше визначати податкові зобов’язання;
 • обґрунтовано нові підходи до аналізу розрахунків з бюджетом, які дають змогу приймати керівництву підприємств відповідні управлінські рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємницьких структур;
 • внесено пропозиції щодо удосконалення внутрішньогосподарського аудиту розрахунків з бюджетом, на базі нової класифікації аудиторських дій із метою точнішого визначення податкових зобов’язань у процесі господарської діяльності.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: практичне значення одержаних результатів

Теоретична значимість проведеного дослідження полягає в уточненні та розробці методологічних засад удосконалення обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом. Висновки і рекомендації, отримані в результаті дослідження, дозволяють відокремити вузлові питання та основні аспекти організації бухгалтерського обліку та податкової звітності на підприємствах недержавних форм власності.

Практичне значення здійсненного дослідження полягає в реалізації методичних розробок і практичних рекомендацій у практичну діяльність підприємств недержавних форм власності з метою підвищення оперативності, аналітичності та дієвості бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом та іншими фінансовими інститутами. Впровадження результатів проведеного дослідження на торгівельних підприємствах дало можливість більш повно забезпечувати інформаційні потреби керівництва підприємства у формуванні та розподілі фінансових результатів, визначати кількісний вплив конкретних чинників на фінансові результати, оптимізувати організаційну структуру підприємства та його виробничу програму за критерієм максимізації його прибутковості.

Окремі пропозиції автора розглянуті Управлінням методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері Департаменту податкової політики і макроекономічного прогнозування Міністерства фінансів України та були враховані при підготовці методичних та інструктивних матеріалів з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності, зокрема Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку і Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” (довідка № 053-1912 від 28.01.2002 р), а також використовуються в навчальному процесі при викладанні курсів “Фінансовий облік підприємств”, “Організація і методика обліку і аудиту” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (довідка № 511/96 від 8.04.2002 р).

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення і результати дослідження були представлені на базі даних підприємств недержавних форм власності, розкриті в наукових публікаціях дисертанта і доповідалися на:

 • науково-практичній конференції “Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні” (Луцьк, червень 1999 р.),
 • науково-практичній конференції “Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України” (Ірпінь, жовтень 1999 р.),
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фінансово-грошової політики і трансформація економіки України” (Київ, листопад 2000 р.),
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фінансів, грошового обігу та кредиту” (Київ, вересень 2000 р.).

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: структура і обсяг дисертації

Структура дисертаційної роботи відповідає її цільовій спрямованості та складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 201 сторінка, 13 таблиць, 11 рисунків. Список використаних джерел становить 157 найменувань.

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: список публікацій за темою дисертації

Окремі результати обґрунтовані і висвітлені у 7 наукових працях загальним обсягом більше 4,3 друкованих аркуша, із них 3 статті у наукових фахових виданнях обсягом 0,8 друкованих аркуша.

У наукових фахових виданнях:

 1. Василик О.О. Бухгалтерський облік – основа взаємовідносин підприємств з бюджетом // Фінанси України. – 1999. – № 5. – С. 35-39. (0,3 д.а.).
 2. Василик О.О. Відображення сум ПДВ у фінансовій звітності // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 103-105. (0,3 д.а.).
 3. Павлюк К.В., Василик О.О. Фактори, що впливають на доходи державного бюджету// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2000. – № 45. –С. 32-34 (0,3 д.а.), особистий внесок автора – 0,2 д.а., автором висвітлено фактори що впливають на розмір платежів підприємницьких структур.

В інших виданнях:

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів. підручник –К.: НІОС, -2000. – 416 с. (авторський матеріал – розділ 11 “Податки і податкові системи” – 2,5 д.а., в якому розкрито економічну суть податків і їх призначення).
 2. Василик О.Д., Василик О.О. Система платежів і відрахувань у контексті зарубіжного досвіду // Сборник научных трудов по материалам Всеукраинской научно-практической конференции “Актуальные проблемы финансово-денежной политики и трансформации экономики Украины” приложение №9 (14) к научному журналу “Персонал” – № 4(58), – К.: – 2000. – С.7-9 (0,3 д.а.), особистий внесок автора – 0,2 д.а., автором показано зарубіжний досвід використання податків у фінансовому забезпеченні економічного розвитку.
 3. Павлюк К.В., Василик О.О. Удосконалення міжбюджетних відносин // Збірник наукових праць “Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України” – Ірпінь: – 1999. – С.54-56 (0,3 д.а.), особистий внесок автора – 0,2 д.а., в якому розкрито механізм міжбюджетних відносин в контексті розвитку податкової системи України.
 4. Василик О.О. Створення ефективної податкової системи // Збірник наукових праць “Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні” –Луцьк: Ред.-вид.відд. “Вежа” Волин. держ.ун-ту ім.Лесі Українки, – 1999. – С.294-296 (0,3 д.а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Розрахунки з бюджетом” за посиланням:

РубрикаРозрахунки з бюджетом

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *