Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості

Бібліографічний опис

Почапська Л. В. Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Почапська Людмила Василівна – Київ, 2003. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним проблемам удосконалення обліку та аналізу виробничих витрат і калькулювання собівартості друкованої продукції на видавничих підприємствах. Визначено технологічні та організаційні особливості видавничого процесу та їх вплив на побудову системи обліку й аналізу витрат та калькулювання собівартості друкованої продукції. Запропоновано класифікацію друкованих періодичних і неперіодичних видань відповідно до міжнародних стандартів, уточнена сутність витрат і виокремлені основні ознаки їх класифікації. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управлінського та фінансового обліку витрат на видавничих підприємствах.

Розроблено номенклатуру статей витрат виробництва для видавничої діяльності. Запропоновано методику оцінки прямих матеріальних витрат у видавничих організаціях відповідно до вимог національних стандартів. Удосконалено чинні та розроблено нові форми первинних документів і облікових регістрів, що відповідають потребам нормативного обліку витрат у видавництвах і видавничих організаціях. Обґрунтовано порядок ведення обліку витрат відповідно до чинного податкового законодавства України. Обґрунтовано та розроблено методику проведення економічного аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості видавничої продукції відповідно до ринкових вимог.

Ключові слова

видавнича діяльність, витрати, облік, калькулювання, аналіз

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: актуальність теми

Сучасний етап розвитку національної економіки  характеризується динамізмом та якісними змінами в усіх сферах суспільного життя. В умовах переходу України до нових методів господарювання одне із важливих місць у процесі обліку посідає оптимізація рівня витрат на виробництво та калькулювання собівартості  продукції.

Проблема має особливе стратегічне значення для вітчизняних товаровиробників, оскільки лише за умови ефективного використання виробничих ресурсів можливий прискорений розвиток підприємств у складний перехідний період і досягнення високих результатів діяльності з метою заняття стійких позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. В умовах формування та поглиблення ринкових відносин результати роботи кожного підприємства, його конкурентоспроможність залежать від обсягів понесених ним витрат та їхньої ефективності. Виникає потреба в докорінній зміні господарського механізму, який регулює економічні процеси, а це, у свою чергу, вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення змісту та методології обліку й аналізу виробничих витрат.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції постійно знаходяться у центрі уваги багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. Слід відмітити глибокі розробки в наукових працях таких економістів, як А.Ф.Аксьоненко, П.С.Безруких, М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, М.Ф.Ван Бреда, Е.Гарке, Н.В.Герасимчук, Н.Г.Данілочкіна, К.Дрюрі, В.П.Завгородній, В.Р.Захар’їн, Б.Нідлз, Х.Андерсон, Д.Колдуелл, Р.В.Моргунов, Ф.Б.Риполь-Сарагоси, В.В.Сопко, Л.В.Чижевська, Дж.М.Феса, Дж.Форстер, Ч.Т.Хорнгрен, Е.С.Хендріксен та ін. Проте проблема забезпечення ефективної діяльності видавничих організацій в умовах ринкової економіки вимагає додаткових досліджень, зокрема, з’ясування низки теоретичних і практичних аспектів раціональної організації обліку й аналізу витрат і калькулювання собівартості видавничої продукції.

Сформована раніше система обліку, контролю та аналізу внаслідок застарілого методологічного базису не відповідає сучасним вимогам управління витратами виробництва. В умовах застосування національних стандартів бухгалтерського обліку ряд теоретичних і практичних аспектів обліку та аналізу витрат виробництва не висвітлено ні в економічній літературі, ні в нормативних документах. Процес трансформації системи обліку й аналізу в ринкове середовище у видавничих організаціях неадекватний вимогам сьогодення. Сучасної методики калькулювання собівартості видавничої продукції на сьогодні не існує. Виникає потреба в повному зіставленні облікових даних стосовно складу та класифікації витрат, об’єктів і методів калькулювання у видавничій галузі, особливостей фінансового, управлінського та податкового обліку. Усе це потребує відповідного доопрацювання і додаткових розробок в обліковому процесі видавничої справи.

Актуальність викладених проблем та їх недостатня теоретична та практична розробка зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” і Державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням національних стандартів, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.98 р. № 1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету за темою „Облік і контроль витрат виробничої діяльності промислового підприємства” № 19 і конкретизації її у видавничій галузі. У межах наукової програми виконано дослідження, які пов’язані з удосконаленням методології бухгалтерського обліку, калькулювання собівартості друкованої продукції та методики аналізу господарської діяльності у видавничих організаціях.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення чинної організації та методології обліку, аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на видавничих підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування в умовах ринкових відносин.

Реалізація мети дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань:

 • визначення тенденцій розвитку видавничої галузі на перспективу та потенційних вимог до методології обліку й аналізу в управлінні виробництвом конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • виявлення організаційно-технологічних особливостей видавничої галузі, що впливають на організацію і методологію обліку й аналізу витрат виробництва;
 • вивчення сутності витрат та їх економічної природи, наукове обґрунтування складу виробничих витрат, які включаються до собівартості продукції;
 • виходячи з основних характеристик витрат як об’єкта бухгалтерського обліку, розробка їх облікової класифікації;
 • розробка системи носіїв первинної облікової інформації та реєстрів бухгалтерського обліку виробничих витрат;
 • розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методологічних процедур з обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції;
 • обґрунтування і розробка моделі комплексного аналізу виробничих витрат у видавничій діяльності з метою прогнозування та попередження непродуктивних витрат у виробництві видавничої продукції із застосуванням економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дисертаційного дослідження є процес організації та методології обліку, аналізу витрат виробництва і калькулювання собівартості друкованої продукції у видавничих організаціях України.

Предметом дисертаційного дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань з обліку та аналізу витрат виробництва видавничих підприємств України. Дослідження побудовано на аналізі діючих нормативних положень, економічної літератури, матеріалів вітчизняної і зарубіжної практики обліку, аналізу й аудиту.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Для вирішення визначених у дисертаційній роботі завдань використано загальнонаукові методи: аналіз і синтез, поєднання абстрактного й конкретного, індукції та дедукції; емпіричні теоретичні методи: формалізація, гіпотетичний; емпіричні методичні прийоми досліджень: розрахунково-аналітичні, документалістики, впровадження результатів у практичну діяльність, звітного відображення господарської діяльності, інформатики.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до мети і задач проведеного дослідження у дисертаційній роботі містяться нові науково-обґрунтовані рекомендації та пропозиції, які є особистим внеском дисертанта, щодо вдосконалення методології обліку, аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції у видавничих організаціях. Основними положеннями, що виносяться на захист є:

 • визначено технологічні та організаційні особливості видавничого виробництва та їх вплив на побудову системи обліку, аналізу витрат та калькулювання собівартості друкованої продукції;
 • розроблено класифікацію друкованих періодичних і неперіодичних видань відповідно до міжнародних норм і стандартів статистичного обліку, для накопичення інформації про формування собівартості в розрізі видів видань;
 • уточнено економічну сутність витрат і виокремлено основні ознаки їх класифікації; розроблено класифікацію витрат для видавничих організацій у розрізі видів господарської діяльності для отримання інформації про витрати за місцями виникнення та центрами відповідальності;
 • з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” розроблено номенклатуру субстатей витрат виробництва для видавничої діяльності, яка дозволяє контролювати формування собівартості продукції, попереджати виникнення втрат і приймати адекватні управлінські рішення;
 • удосконалено методологію обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованої продукції на основі інтегрування всіх видів господарського обліку з використанням новітніх інформаційних технологій, спрямованих на підвищення активності облікової інформації в управлінні витратами у сучасних видавничих організаціях;
 • запропоновано методичні підходи щодо оцінки прямих матеріальних витрат у видавничих організаціях згідно з вимогами національних стандартів; удосконалено чинні та розроблено нові форми первинних документів і облікових регістрів, що відповідають потребам сучасного обліку витрат у видавництвах;
 • обґрунтовано порядок ведення обліку витрат згідно з чинним податковим законодавством України, розроблено та запропоновано ряд розрахункових регістрів для забезпечення достовірного обліку та розподілу витрат на видавничих підприємствах;
 • обґрунтовано та запропоновано схему проведення комплексного економічного аналізу витрат виробництва для видавничих організацій відповідно до ринкових вимог, що дозволяє приймати оперативні коригуючі рішення щодо попередження виникнення непродуктивних витрат і втрат, а також виявлення резервів зниження собівартості друкованої продукції.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: практичне значення одержаних результатів дослідження

Полягає у створенні якісно нової методики обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості друкованих видань для раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечення оперативного економічного аналізу витрат виробництва з метою попередження необґрунтованих витрат і втрат. Впровадження результатів дослідження сприяє вдосконаленню організації та методології обліку, аналізу витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції у видавничих організаціях. Висновки і рекомендації, отримані в результаті дослідження, дозволяють відокремити вузлові питання та основні аспекти організації управлінського, фінансового та податкового обліку у видавництвах.

Наукові розробки автора з організації та удосконалення методології фінансового обліку, калькулювання собівартості друкованих видань й аналізу господарської діяльності було впроваджено в Закритому акціонерному товаристві “Холдинговій компанії “Бліц-Інформ” (довідка № 1208-15/ФД від 12 лютого 2002р.). Практичне використання розробленої автором номенклатури субстатей витрат виробництва у видавничих організаціях, методологія ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також основні аспекти комплексного економічного аналізу прийняті до використання:

 • Закритим акціонерним товариством “Діорама” – редакцією газети “Діорама плюс “Московский комсомолец” (довідка № 541/04/25 від 25 квітня 2002 р.),
 • Товариством з обмеженою відповідальністю “Видавництвом “Юнікон-Прес” (довідка № 2705/02-01 від 27 травня 2002 р.).

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, де викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – розробка теоретичних заходів удосконалення організації та методології обліку, аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань в умовах впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: апробація результатів дисертації

Здійснювалася шляхом експериментального впровадження на видавничих підприємствах м. Києва, а також шляхом оприлюднення та обговорення:

 • на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ, 1999 – 2001 рр.),
 • на Другій міжнародній конференції “Наука і освіта’99” (м. Київ, 27.01.1999 р.).

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Повний обсяг дисертації складає 285 сторінок, в тому числі 29 таблиць на 13 сторінках, 19 рисунків на 8 сторінках, 59 додатків на 87 сторінках. Список використаної літератури містить 250 найменувань і займає 17 сторінок.

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості: список опублікованих праць за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 4,9 друкованих аркушів, з них у фахових виданнях опубліковано 4 роботи обсягом 2,7 друкованих аркушів.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Почапська Л.В. Історія розвитку українського друкарства // Вісник Книжкової палати України. – 2000. – № 11(52).– С. 24-28. – 0,7 д.а.
 2. Почапська Л.В. Тенденції розвитку ринку друкованих видань в Україні // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Збірник наукових праць КНТЕУ. – К.: Видавничий центр КНТЕУ, 2001.– С. 369-383. – 0,6 д.а.
 3. Почапська Л.В. Аналіз витрат виробництва видавничої продукції // Вісник КНТЕУ. – 2002. – № 3. – С. 69-77. – 0,6 д.а.
 4. Почапська Л.В. Особливості оподаткування видавничої діяльності // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 30. – С. 54-60. – 0,8 д.а.

Публікації в інших виданнях:

 1. Почапська Л.В. Проблеми реклами в друкованих засобах масової інформації // Матеріали другої міжнародної конференції “Наука і освіта’99”. – К.: 1999. – 27 січня. – С. 76-78. – 0,02 д.а.
 2. Почапська Л.В. Фінансові аспекти обліку витрат на поліграфічні роботи, папір та палітурні матеріали у видавничих організаціях // Баланс. Спецвипуск. – 2002. – № 12 (55). – С. 44-48. – 0,5 д.а.
 3. Почапська Л.В. Фінансові аспекти обліку прямих витрат на оплату праці у видавництвах // Баланс. – 2002. – № 25 (410). – С. 21-26. – 0,4 д.а.
 4. Почапська Л.В. Калькулювання собівартості друкованих видань // Баланс. – 2002. – № 26 (411). – С. 46-50. – 0,5 д.а.
 5. Почапська Л.В. Податкові аспекти обліку видавничої діяльності // Баланс. – 2002. – № 31 (416). – С. 20 –29. – 0,8 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланнями:

РубрикаВиробництво

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог