Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності

Бібліографічний опис

Нечай П. Ю. Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Нечай Павло Юлійович – Київ, 2001. – 16 с.

Анотація

Вивчено питання організації та методики обліку доходів і витрат з метою оподаткування (податкового обліку) за умов реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів. Досліджено економічну сутність податкового прибутку. Проаналізовано особливості податкового законодавства щодо визначення та оцінки доходів і витрат, вивчено причини, що викликають відмінності облікового та податкового прибутку. Висвітлено головні принципи встановлення фінансових результатів з метою оподаткування. Обгрунтовано об’єктивну необхідність заснування окремої підсистеми податкового обліку. Розглянуто існуючі методики податкового обліку, запропоновано рекомендації щодо вдосконалення облікових процедур, розроблено методику використання даних фінансового обліку в процесі підготовки податкової звітності.

Ключові слова

податковий облiк, податковий прибуток, валовi доходи, валовi витрати, постiйнi рiзницi, тимчасовi рiзницi

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: актуальність теми

Одним з найважливіших завдань облікової служби підприємства є визначення сум податкових зобов’язань та складання податкової звітності. Оскільки донедавна держава була фактично єдиним користувачем звітної інформації, це давало змогу встановлювати правила ведення бухгалтерського обліку так, щоб в першу чергу задовольнити вимоги різноманітних органів державного управління. Нормативні акти, що регулювали відображення в обліку господарських операцій, розроблялись та змінювались під впливом вимог податкового законодавства.

Проте в умовах ринкових відносин держава стає лише одним з багатьох користувачів звітностi. Тому вкрай необхiдним стало таке реформування бухгалтерського обліку, щоб він міг забезпечувати потреби всіх суб’єктів економічних відносин.

В 1999 році розпочалась реформа бухгалтерського обліку на основі використання міжнародних стандартів, з урахуванням вимог яких розроблено національні положення (стандарти). Як наслідок, фінансова звітність взагалi перестала відповідати потребам податкових органів. Становище ускладнюється браком нормативних актів, які б урегульовували процес підготовки обліковою службою підприємств інформації для нарахування та сплати податків i подання звітності податковим органам. Тому кожний субєкт підприємництва змушений самостійно розробляти методику обліку доходів та витрат з метою оподаткування. Практично повна відсутність рекомендацій щодо ведення податкового обліку та його узгодження з фінансовим потребує глибшого дослідження цих питань.

Стан вивчення проблеми

Вирішення зазначеної проблеми ускладнюється тим, що водночас з реформуванням бухгалтерського обліку у наукових колах йде активна дискусія стосовно доцільності поділу бухгалтерського обліку на види (фінансовий, внутрішньогосподарський (управлінський), податковий). Над цими питаннями працюють такi вiдомi вченi, як О.С.Бородкiн, Б.I.Валуєв, С.Ф.Голов, М.В.Кужельний, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко та iншi.

Зважаючи на те, що наукових досліджень з цiєї проблеми дуже мало, видається корисним розкрити її в контексті загальної національної стратегії реформування бухгалтерського обліку. Адже з впровадженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, проблема організації податкового обліку та його взаємозв’язку з обліком фінансовим не наблизилась до розв’язання аніскільки.

Ці обставини і спричинили вибір теми дослідження, спрямованого на обгрунтування оптимального підходу до обліку доходів та витрат з метою оподаткування. Актуальність теми зумовлено насамперед потребою теоретичного осмислення місця й ролі податкового обліку, якi недостатньо вивчено. Існує також нагальна потреба в розробці практичних рекомендацій щодо розв’язання проблеми задоволення відмінних інформаційних запитів різних груп суб’єктів ринкових відносин, зокрема податкових органів.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (номер державної реєстрації 0100V006874). В рамках даної теми автором пiдготовано розділ “Формування підсистеми податкового обліку”.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: мета й завдання дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні надiйної системи збору та узагальнення інформації про доходи та витрати підприємства, визначені з метою оподаткування.

Для досягнення цiєї мети було поставлено такi завдання:

 • визначити економіко-правову сутність показника податкового прибутку;
 • встановити наявність (відсутність) підстав для уніфікації облікового та податкового прибутку;
 • проаналізувати існуючi підходи до податкового обліку та його зв’язкiв з обліком бухгалтерським (фінансовим);
 • на основі одержаних результатів розробити методику обліку господарських операцій для визначення доходів та витрат з метою оподаткування;
 • проаналізувати можливі методики податкового обліку доходів та витрат, з’ясувати їх переваги та недолiки.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є одна з складових системи бухгалтерського обліку – податковий облік.

Предмет дослідження – облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: методи дослідження

Дослідження грунтується на застосуваннi діалектичного методу пізнання економічних процесів та їх елементів. Серед конкретних методів, використаних автором, насамперед порівняльний та структурно-функціональний підходи до характеристики складного процесу формування підсистеми податкового обліку.

Інформаційною базою дослідження стали наукові публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, а також законодавчі та нормативні акти, якими регулюються процеси оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Унаслідок проведених досліджень сформульовано теоретичні положення й розроблено практичні рекомендації з проблеми вдосконалення податкового обліку, як однієї з підсистем інтегрованої системи бухгалтерського обліку.

Нові наукові положення, що їх дисертант виносить на захист, полягають у наступному:

 • доведено, що процесу підготовки на підприємстві інформації для обчислення податків повною мірою властиві всі характерні риси господарського обліку, що підверджує правомірність використання терміну “податковий облік”;
 • теоретично обгрунтована економiко-правова сутнiсть податкового прибутку; встановлено, що в основі цього показника лежить оцінка зростання капіталу підприємства, яка в окремих випадках може коригуватись;
 • встановлено, що переважна більшість вiдмiнностей між обліковим і податковим прибутком зумовленi рiзницею мiж припустимими методами визнання та оцінки доходів та витрат;
 • вперше узагальнено інформацію стосовно господарських операцій, що можуть привести до постійних або тимчасових різниць;
 • доведено, що головним принципом податкового обліку є недопущення завищення витрат та заниження доходів; згаданий принцип запропоновано назвати принципом захисту державних інтересів;
 • встановлено, що використання показника прибутку, визначеного за правилами фінансового обліку, для обчислення податку на прибуток, є швидше недоліком, оскільки не забезпечує дотримання принципу захисту державних інтересів.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає у визначенні напрямів розв’язання актуальної проблеми розробки ефективної методики обліку доходів та витрат підприємницької діяльності з метою оподаткування. Висновки й пропозиції, зробленi в процесі дослідження, спрямовано на підвищення ефективності роботи облікової служби підприємств. Практичну цiннiсть має дослiдження та узагальнення господарських операцiй з точки зору виникнення рiзниць мiж облiковим та податковим прибутком. Розроблену автором методику пiдготовки в системi рахункiв фiнансового облiку частини iнформацiї, необхiдної для складання податкової звiтностi, впроваджено в практичну діяльність ЗАТ “Геопромресурс” (довідка №45 від 22.02.2001р.) та ТОВ “АНТ” (довідка № 14 від 19.01.2001р.).

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором особисто. Усі публікації дисертанта написано без співавторів.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати наукового дослідження було оприлюднено та обговорено на міжнародних науково-практичних конференціях:

 • “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (Полтава, ПКІ, 1999);
 • “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, КНЕУ, 2000);
 • “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, ЖІТІ, 2000);
 • “Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття” (Львів, 2000).

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 157 сторінок друкованого тексту, 10 таблиць на 4 сторінках, 12 рисунків на 4 сторінках, 9 додатків на 12 сторінках. Список використаних джерел містить 158 найменувань на 12 сторінках.

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 7 опублікованих роботах загальним обсягом 1,4 друк.арк., у тому числі 3 статтi загальним обсягом 0,7 друк.арк. надруковано у провiдних фахових виданнях, 4 – у матерiалах науково-практичних конференцiй.

У наукових фахових виданнях:

 1. Нечай П.Ю. Облiк бартерних операцiй у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв та вимог податкового законодавства // Проблеми формування ринкової економiки: Мiжвiдомчий науковий збiрник. Вип.7. // Вiдпов.ред. С.С.Покропивний. – К.: КНЕУ, 1999. – с. 233-236. – 0,2 др.арк.
 2. Нечай П.Ю. Визнання валових витрат на основi їх безпосереднього зв’язку з отриманими доходами // Економiка та пiдприємництво: Зб. наук. Праць молодих учених та аспiрантiв. Вип.4. // Вiдпов.ред. С.I.Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 100-102. – 0,2 др.арк.
 3. Нечай П.Ю. Розмежування та взаємодiя податкового та фiнансового облiку // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Вип.10. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – с.26-31 – 0,3 др.арк.

У інших виданнях:

 1. Нечай П.Ю. Об’єктивна необхiднiсть iснування пiдсистеми податкового облiку // Розвиток науки про бухгалтерський облiк // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2000р. Ч.2. – Житомир: ЖIТI, 2000. – с. 131-136. – 0,2 др.арк.
 2. Нечай П.Ю. Співвідношення бухгалтерського та податкового обліку в обліковій практиці підприємств // Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22 січня 1999р. – Полтава: ПКІ, 1999. – с. 30-36. – 0,2 др.арк.
 3. Нечай П.Ю. Організація взаємодії фінансового та податкового обліку // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 16-18 жовтня 2000р. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 129-131. – 0,1 др.арк.
 4. Нечай П.Ю. Об’єктивна необхідність розмежування підсистем податкового та фінансового обліку // Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХI століття // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 26-27 квітня 2001р. – Львів, 2001. – с. 190-193. – 0,2 др.арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Податковий облік податку на прибуток” за посиланнями:

РубрикаОблік податковий

РубрикаПодаток на прибуток

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *