Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Облік і аудит виробничих витрат

Бібліографічний опис

Павликівська О. І. Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Павликівська Ольга Іванівна – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним питанням вдосконалення системи обліку та аудиту виробничих витрат, що сприятиме ефективному розвитку та економічному зростанню підприємств цукрової промисловості в умовах формування в Україні ринкових відносин. У дисертації досліджені тенденції розвитку та проблеми цукрової промисловості, вплив її організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку виробничих витрат. Запропоновано оптимальний перелік класифікаційних ознак всієї сукупності витрат для підприємств цукрової промисловості. Для поліпшення інформаційного забезпечення управління витратами цукрового заводу запропоновано встановити відповідний взаємозв’язок витрат з діями конкретних осіб, відповідальних за певні витрати, тобто пропонується організація обліку витрат за центрами відповідальності. Розглянуті питання методики обліку і аудиту витрат, калькулювання та аналізу собівартості продукції цукрової промисловості відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Обгрунтовано необхідність і розроблена методика аудиту виробничих витрат.

Ключові слова

цукрова промисловість, управлінський облік, виробничі витрати, центри відповідальності, центри витрат, калькулювання собівартості, аудит витрат

Облік і аудит виробничих витрат: актуальність теми

В умовах ринкових відносин результати роботи кожного підприємства значною мірою залежать від системи управління, яка забезпечує економічну самостійність підприємства, його конкурентоспроможність та стійке фінансове становище на ринку. Вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання промислових підприємств неможливе без удосконалення насамперед управління витратами. Тому перед управлінським персоналом постає важливе завдання пошуку і впровадження такої системи, яка б відповідала  принципам єдності підходів на різних рівнях управління, планування, обліку, калькулювання, оцінки та аналізу; можливості управління витратами на різних стадіях життєвого циклу виробів; органічного поєднання зниження витрат з досягненням високої якості готової продукції.

Трансформація вітчизняної системи бухгалтерського обліку згідно з вимогами міжнародних бухгалтерських та аудиторських стандартів, прийняття національних стандартів та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій зумовили суттєву перебудову методології бухгалтерського обліку і необхідності перегляду питань його організації, зокрема обліку витрат на виробництво на підприємствах цукрової промисловості.

Методика обліку і аудиту виробничих витрат, яку застосовують на підприємствах досліджуваної галузі, не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Серед численних проблем можна виділити такі: недосконалість форм облікової документації; вибір оптимального переліку статей комплексних витрат та визначення бази їх розподілу між місцями виникнення і центрами відповідальності; вибір методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції цукрової промисловості; недосконалість інформаційного забезпечення системи управління виробництвом; вибір методики аудиту витрат; недосконалість системи мотивації структурних підрозділів та їх керівників до досягнення високих результатів роботи. Підприємства цукрової промисловості у своїй діяльності до останнього часу керуються застарілими інструктивними і методичними матеріалами з обліку витрат. Тому лише відповідна методика та організація синтетичного і аналітичного обліку можуть забезпечити виконання бухгалтерською службою вимог, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та відповідними нормативними документами.

Стан вивчення проблеми

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку виробничих витрат зробили такі вітчизняні вчені: О. С. Бородкін, П. П. Борщевський, О. А. Герасименко, З. В. Гуцайлюк, Л. В. Жилкіна, О. С. Заєць, В. Г. Линник, В. П. Пальчук, В. В. Сопко, І. Г. Яремчук та інші. Серед зарубіжних авторів ці проблеми досліджені у наукових працях  П. С. Безруких, І. М. Бєлого, В. А. Бунімовича, Д. В. Денискіна, К. Друрі, В. Б. Івашкевича, І. Я. Ламикіна, П. П. Новіченка, С. С. Сатубалдіна, М. Д. Свиргуна, І. С. Чупака та інших.

Більшості проведених досліджень властивий традиційний підхід до їх вирішення. У той же час сучасні ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації, що є підставою для прийняття необхідних управлінських рішень на реструктуризованих підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Їх керівництву необхідна достовірна і повна інформація про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан.

Таким чином, недостатнє теоретичне висвітлення проблеми та необхідність оновлення системи обліку виробничих витрат на підприємствах цукрової промисловості згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, задачі та основні напрямки дослідження.

Облік і аудит виробничих витрат: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до держбюджетної теми “Дослідження  та розробка методологічних і організаційних основ управлінського обліку і внутрішнього аудиту в Україні” (номер державної реєстрації –  0100U000271). Роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт полягає у теоретичному обґрунтуванні особливостей сучасної системи обліку і аудиту виробничих витрат та розробці пропозицій щодо її впровадження на підприємствах галузі дослідження.

Облік і аудит виробничих витрат: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи – вивчення і критична оцінка чинної практики обліку та аудиту виробничих витрат у цукровій промисловості та розробка практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження передбачено розв’язання таких завдань:

 • розробити концепцію обліку виробничих витрат в сучасних умовах господарювання та дослідити вплив технологічних та організаційних особливостей цукрової промисловості на побудову обліку та аудиту витрат і калькулювання собівартості продукції;
 • розкрити суть економічного змісту категорій “витрати” та “затрати” як об’єктів бухгалтерського обліку та аудиту;
 • удосконалити класифікацію витрат цукрового заводу за видами діяльності та напрямками обліку і запропонувати перелік калькуляційних статей витрат та номенклатуру комплексних витрат для забезпечення єдності методології обліку і калькулювання собівартості продукції цукрової промисловості;
 • обґрунтувати доцільність ведення форм первинної документації та облікових регістрів, що відповідають сучасним вимогам управління;
 • запропонувати вдосконалення системи аналітичного обліку витрат на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”;
 • рекомендувати для застосування в ході аудиту робочі документи, які передбачають вдосконалення організації роботи аудитора.

Облік і аудит виробничих витрат: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – витрати на виробництво на підприємствах досліджуваної галузі.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є методика обліку та аудиту витрат виробництва на підприємствах цукрової промисловості в умовах ринкової економіки.

Облік і аудит виробничих витрат: методи дослідження

Дисертаційне дослідження було проведене із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку і аудиту витрат виробництва на підприємствах галузі дослідження. У межах цього методу використано два базових методи – індукція та дедукція. У дисертаційному дослідженні використані такі методи:

 • загальнонаукові методи аналізу та синтезу, групування і порівняння, а також абстрактно-логічний – при вивченні теорії і практики ведення обліку виробничих витрат;
 • графічний метод – при оцінці динаміки виробничих витрат у цукровій промисловості;
 • методи зведення і групування, вибірковий – для дослідження методики аудиту виробничих витрат.

Інформаційним забезпеченням проведення зазначених вище методів дослідження є фактичні показники фінансово-господарської діяльності цукрових заводів Тернопільської області. У процесі дослідження були вивчені праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів, законодавчо-нормативна база України щодо питань організації та методики бухгалтерського обліку і аудиту витрат виробництва.

Облік і аудит виробничих витрат: наукова новизна отриманих результатів

Дисертаційне дослідження дало змогу розробити основні напрями вдосконалення обліку і аудиту витрат на підприємствах цукрової промисловості України.

За підсумками дослідження отримано такі наукові результати:

 • визначено подальший розвиток концепції обліку виробничих витрат в сучасних умовах господарювання та досліджено вплив технологічних й організаційних особливостей цукрової промисловості на побудову обліку та аудиту виробничих витрат (глибше досліджено, на відміну від діючої, вплив особливостей галузі на побудову обліку і аудиту);
 • уточнено економічний зміст категорій “витрати” та “затрати” як об’єктів бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до ринкових умов господарювання, при цьому поняття “витрати виробництва” вжито стосовно витрат, рівнозначних поняттю собівартості продукції і незавершеного виробництва в розрізі кількісних статей, “затрати на виробництво” – співвіднесено із витратами за економічними елементами (існуючі, як правило, ототожнюються та не повною мірою відображають економічний зміст даних категорій);
 • удосконалено класифікацію витрат цукрового заводу за видами діяльності та напрямками обліку і запропоновано перелік калькуляційних статей витрат та номенклатуру комплексних витрат для забезпечення єдності методології обліку і калькулювання собівартості продукції цукрової промисловості та створення системи управління витратами (на відміну від застосовуваних на підприємствах галузі дослідження громіздких і неефективних);
 • обґрунтовано доцільність ведення форм первинної документації та облікових регістрів, що відповідають сучасним вимогам управління, і запропоновано зокрема: для усунення недоліків у процесі приймання сировини і забезпечення точності обліку забрудненості та цукристості цукрового буряка – вести “Журнал обліку якості цукрового буряка”; в приймальних квитанціях необхідно відображати не тільки цукристість, а й забрудненість зеленою масою, що дасть змогу підприємствам поліпшити контроль за якістю сировини (загальноприйняті документи часто не ведуться або ведуться із порушеннями і не  повною мірою враховують особливості галузі);

також

 • вперше аналітичний облік витрат на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” запропоновано вести у розрізі трьох груп: 1) витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання, безпосередньо пов’язаних з технологічним процесом виробництва; 2) витрати на управління цехами; 3) витрати на господарське обслуговування цехів (на відміну від надмірної деталізації на досліджуваних підприємствах);
 • рекомендовано для застосування в ході аудиту ряд робочих документів щодо загальної інформації про підприємство та перевірки організації аналітичного обліку виробничих витрат, які передбачають вдосконалення організації роботи аудитора (ті, що діють, не  повною мірою відображають необхідні параметри, які застосовують у ході аудиту).

Облік і аудит виробничих витрат: практичне значення отриманих результатів

Полягає у тому, що впровадження запропонованої методики обліку витрат на виробництво продукції на підприємствах досліджуваної галузі спрямоване на розвиток господарської самостійності виробничих підрозділів, раціональне використання матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів, забезпечення своєчасного контролю за формуванням собівартості у розрізі центрів відповідальності, здійснення оперативного впливу на причини, що призводять до відхилень від чинних норм витрат. Результати дослідження, спрямовані на підвищення достовірності, оперативності й аналітичності обліку виробничих витрат, дають змогу повніше використовувати внутрівиробничі резерви цукрових заводів для підвищення ефективності виробництва та рівня його прибутковості.

У результаті теоретичного дослідження і вивчення автором практичної господарської діяльності цукрових заводів Тернопільської області вироблено певні рекомендації щодо вдосконалення чинної методики обліку та аудиту виробничих витрат на даних підприємствах.

Деякі рекомендації, представлені у дисертації, впроваджені у практику роботи окремих товариств (“Борщів-цукор”, “Бучач-цукор”, “Козова-цукор”, “Поділля-цукор”),  що засвідчено спеціальними довідками: у ТОВ “Борщів-цукор” (довідка № 21/1), ТОВ “Бучач-цукор” (довідка № 28/1), ТОВ “Козова-цукор” (довідка № 23/1), ТОВ “Поділля” (довідка № 25/1).

Облік і аудит виробничих витрат: особистий внесок здобувача

Дисертація – самостійна наукова праця. Усі викладені в ній наукові результати дисертантка отримала особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї і положення, що становлять індивідуальний внесок автора.

Облік і аудит виробничих витрат: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження доповідались і були схвально оцінені на Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2000 р.); міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 2000 р.); міжрегіональній науково-практичній конференції “Соціально-економічні дослідження в перехідний період” (м. Тернопіль, 2000 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Счетоводство в начале 21-го столетия” (м. Свіщов (Болгарія), 2001 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” (м. Полтава, 2001 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку 21-го століття” (м. Львів, 2001 рік); на наукових семінарах кафедри обліку, ревізії і аудиту Тернопільської академії народного господарства.

Облік і аудит виробничих витрат: структура та обсяг дисертації

Дисертаційне дослідження складається із вступу, трьох розділів і висновків (обсягом 198 сторінки), переліку використаних джерел (220 найменувань на 17 сторінках) і 21 додатку (на 35 сторінках), а також містить 26 таблиць і 45 рисунків на 36 сторінках.

Облік і аудит виробничих витрат: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 2,6 друк. арк., з них особисто автору належить 2,2 друк. арк. У фахових виданнях опубліковано 4 одноосібних праці.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Павликівська О. І. Формування матеріальних витрат в цукровій промисловості / Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 9.– Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – С. 217–219. – 0,2 д. а.
 2. Павликівська О. І. Облік витрат в управлінні виробництвом / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Серія: Економіка. – № 7, 2001. – С. 159–161. – 0,2 д. а.
 3. Павликівська О. І. До питання обліку загальновиробничих витрат в цукровій промисловості / Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск 18. – Тернопіль. – 2001. – С. 106–108. – 0,2 д. а.
 4. Павликівська О. І. До питання амортизації основних засобів, як елемента операційних витрат / Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Випуск 10. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 146–149. – 0,25 д. а.

Публікації в інших виданнях:

 1. Гуцайлюк З. В., Павликівська О. І. Стан та перспективи розвитку цукрової промисловості України // Праці всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 1. – Донецьк, 2000. – С. 216–218. – 0,2 д. а., у т. ч. автора – 0,1 д. а.
 2. Павликівська О. І. Облік в системі інформаційного забезпечення підприємств // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина 4. – Житомир, 2000. – С. 123–126. – 0,25 д. а.
 3. Мех А. Я., Павликівська О. І., Стельмах Л. Б. Формування механізму підвищення бурякового цукровиробництва // За матеріалами міжрегіональної науково-практичної конференції “Соціально-економічні дослідження в перехідний період”. – Тернопіль, 2000. – С. 250–256. – 0,4 д. а., у т. ч. автора – 0,1 д. а.
 4. Павликівська О. І. Аспекти формування та обліку витрат на оплату праці в цукровій промисловості // Тези доповідей за результатами міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України”. – Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. – 2001.– № 2–3 (15–16). – С. 111–112. – 0,1 д. а.
 5. Павлыкивска О. И. Инструменты управленческого учета // Доклады научно-практической конференции “Счетоводство в начале 21-го столетия”. – Том 1. – Свищов (Болгария), 2001. – С. 105–112. – 0,5 д. а.
 6. Павликівська О. І. Вдосконалення обліку витрат на оплату праці в цукровій промисловості // Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку 21-го століття”. – Львів, 2001. – С. 311–316. – 0,3 д. а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог