Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України)

Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України)

Бібліографічний опис

Карапетян Е. Т. Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Карапетян Едуард Томікович – Тернопіль, 2001. – 24 с.

Анотація

В дисертації розглянуті теоретичні, методологічні і практичні питання аналізу формування та виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі України. В роботі запропоновано напрямки вдосконалення аналізу формування виробничої програми, зокрема, в питаннях що стосуються механізму аналізу сегментів споживачів швейних виробів, оновлення асортименту продукції, застосування економіко-математичних методів при аналізі формування виробничої програми.

Ключові слова

виробнича програма, маркетинг, конкурентоспроможність, аналіз господарської діяльності, сегментація, мода, попит, асортимент

Аналіз формування та виконання виробничої програми: актуальність теми дослідження

Актуальність теми обумовлена тим, що діючий механізм аналізу формування та виконання виробничої програми на сучасному етапі розвитку економіки забезпечує низьку її ефективність.

Аналіз формування та виконання виробничої програми є важливим і специфічним видом управлінської діяльності на швейному підприємстві. Цей процес є надзвичайно відповідальною і складною проблемою, від ефективного вирішення якого залежить конкурентна позиція підприємства на ринку. Основні труднощі при аналізі формування виробничої програми зумовлені з одного боку необхідністю узгодження великого числа різноманітних та різнобічних параметрів діяльності підприємства, а з другого – невизначеністю більшості основних факторів, які через вплив на параметри виробничої програми породжують неоднозначність результатів її реалізації.

Теоретичною і методичною основою дисертаційного дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних економістів, спеціалістів в швейній галузі, з аналізу господарської діяльності, обліку, маркетингу.

Стан вивчення проблеми

Були вивчені і опрацьовані розробки, які містяться у фундаментальних дослідженнях Т.Л. Авсєєва, Г.І. Афанасьєвої, Г.П. Іспіряна, М.Р. Ковбасюка, М.Я. Крупніка, А.Л. Степанюка. Питання взаємозв’язку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу з формуванням виробничої програми на підприємствах висвітленні у працях: З.В. Гуцайлюка, З.В. Задорожного, Є.В. Мниха, Б.М. Литвина, В.С. Рудницького, Є.В.Савельєва, І.Д. Фаріона, Р.В. Федоровича, С.І. Шкарабана, Д.А. Штефанича та інших. Широко використовувались роботи зарубіжних авторів Х.Д. Айльхауэра, У. Альтенбурга, Е. Дихтля, Ф. Котлера, X. Хершгена, які були присвяченні питанням конкуренції, сегментації, попиту, моді, маркетингу.

Однак, оцінюючи практику прийняття управлінських рішень при аналізі формування виробничої програми на швейних підприємствах України, можна зробити висновок, що вона не в повній мірі відповідає сучасним вимогам господарювання, які склалися в нових умовах ринкових відносин. Це спонукає підприємства проводити аналітичні дослідження ефективного використання ресурсів підприємства та зовнішнього економічного середовища.

Актуальною є необхідність удосконалення механізму формування та виконання виробничої програми на основі аналізу ринку, поведінки й потреб споживачів, дій конкурентів, внутрішнього потенціалу підприємства й інше. Таким чином, в роботі швейних підприємств змінюється механізм аналізу формування виробничої програми, як в частині обгрунтування за потребами в продукції, використовуючи маркетинговий аналіз, так і в частині обгрунтування за можливостями, вводячи елементи нарощування потенціалу підприємства та алгоритми відбору продукції за рівнем ефективності випуску.

Потреба подальшої розробки питань удосконалення аналізу формування та виконання виробничої програми на швейних підприємствах в сучасних умовах господарювання зумовила вибір теми дисертації її структуру і головні напрямки дослідження.

Аналіз формування та виконання виробничої програми: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до госпдоговірної теми “Розробка ділової стратегії підприємства профспілок Мінмашпрому України в умовах ринкової економіки”, (номер державної реєстрації 0197U012850). Внесок автора полягає у теоретичному обгрунтуванні основних принципів аналізу формування виробничої програми, в розробці пропозицій щодо їх впровадження на підприємствах швейної промисловості України.

Аналіз формування та виконання виробничої програми: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вивчення та вдосконалення системи аналізу формування та виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі України за рахунок використання сучасних аналітичних систем, форм підвищення ефективності виробництва, раціонального і ефективного використання ресурсів.

Виходячи з вказаної мети, в дисертації поставлені наступні завдання:

 • оцінити стан та визначити перспективу розвитку швейної галузі України в умовах формування ринкової економіки;
 • дослідити діючу практику і існуючі основні підходи щодо аналізу формування виробничої програми на підприємствах швейної галузі;
 • визначити місце і значення маркетингового аналізу в управлінні швейними підприємствами;
 • розробити принципи і загальну схему аналізу формування виробничої програми підприємства;
 • оцінити рівень конкурентоспроможності швейних виробів по підприємствах, що аналізуються;
 • провести аналіз використання виробничого потенціалу для виконання виробничої програми на підприємстві;
 • проаналізувати вплив зовнішнього середовища на формування та виконання виробничої програми;
 • вдосконалити методику аналізу сегментів ринку за групами споживачів швейних виробів;
 • вдосконалити методику оцінки виявлення закономірностей оновлення асортименту;
 • провести багатокритеріальний аналіз формування та виконання виробничої програми з використанням економіко-математичних методів.

Аналіз формування та виконання виробничої програми: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процеси формування та виконання виробничої програми підприємств швейної промисловості Західного регіону України.

Предметом дослідження є методологія і методика аналізу формування та виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі.

Аналіз формування та виконання виробничої програми: методи дослідження

Методологічною та методичною основою дослідження стали основні положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ та процесів в безперервному їх розвитку та взаємозв’язку. При дослідженні об’єктів застосовувались різні аналітичні прийоми:

 • економічного та статистичного аналізу;
 • економіко-математичні методи, методи екстраполяції, моделювання, експертного опитування, планування й прогнозування.

Основною інформаційною базою проведення всіх перерахованих методів дослідження стали фактичні показники роботи підприємств швейної галузі Західного регіону України. В процесі дослідження були вивченні праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в розроблених особисто здобувачем рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення методів аналізу формування та виконання виробничої програми адаптованої до ринкових умов. В результаті проведеного дослідження обгрунтовано такі положення, які мають наукову новизну:

 • комплексно досліджено стан та тенденції зміни методики аналізу формування та виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі в умовах реформування економіки;
 • доведена необхідність переорієнтації аналізу формування та виконання виробничої програми в швейній галузі;
 • розроблена загальна логічна схема аналітичної підготовки управлінського рішення щодо формування портфеля замовлень продукції швейного підприємства, яка адаптована до умов ринку;
 • запропоновано алгоритм оцінки конкурентоспроможності виробів;
 • розроблено алгоритм в якому узагальнено окремі показники в єдиний індикатор рівня інтенсивності конкуренції на товарному ринку;
 • удосконалено методику аналізу сегментів ринку за групами споживачів швейних виробів;
 • удосконалено методику оцінки виявлення закономірностей оновлення асортименту;
 • використано економіко-математичні моделі щодо аналізу формування та виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі.

Аналіз формування та виконання виробничої програми: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що теоретичні і методичні дослідження проблеми доведено до практичних висновків і методичних рекомендацій, які можуть бути використані підприємствами швейної галузі при аналізі формування та виконання виробничої програми. Результати проведеного дослідження враховані при аналізі формування та виконання виробничої програми та бізнес плану на Тернопільському ВАТ швейна фірма “Галія”, ВАТ швейна фабрика м. Чортків та інших підприємств західного регіону України (що підтверджується довідками впровадження).

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються в учбово-методичній роботі кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства (що підтверджується довідками).

Аналіз формування та виконання виробничої програми: апробація результатів дисертації

Основні результати дисертаційної роботи одобрені економічними службами підприємств швейної галузі, в тому числі і Тернопільським ВАТ швейна фірма “Галія”.

Тези дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у семи публікаціях. Про основні результати дисертаційної роботи автор доповідав:

 • на міжвузівській науково – практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку” (м. Тернопіль, 1996 р.),
 • наукових семінарах кафедри економічного аналізу та економіки підприємств і корпорацій Тернопільської академії народного господарства.

Аналіз формування та виконання виробничої програми: обсяг і структура роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи – 177 сторінок, у тому числі 29 таблиць, які розміщенні на 25 сторінках, 9 рисунків, розміщених на 9 сторінках, додатків, що займають 19 сторінок. Список використаних літературних джерел складає 134 найменувань і займає 12 сторінок.

Аналіз формування та виконання виробничої програми: список публікацій за темою дисертації

За результатами наукових досліджень опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 2,5 д.а., з них 4 – у наукових фахових виданнях обсягом 1,3 д.а.

У наукових фахових виданнях:

 1. Карапетян Е.Т. Система планування та аналізу виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах ринку. / Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 1998. – с. 82 – 85, 0,3 д.а.
 2. Карапетян Е.Т. Принципова схема аналізу формування виробничої програми швейних підприємств в ринкових умовах. / Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – с. 156 – 158, 0,2 д.а.
 3. Карапетян Е.Т. Методика аналізу конкурентноздатності швейної продукції на регіональних ринках. / Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. №3, 1999. – с. 117 – 121, 0,4 д.а.
 4. Карапетян Е.Т. Вплив маркетингового середовища на формування виробничої програми. / Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 2000. – с. 112 – 115, 0,4 д.а.

В інших виданнях:

 1. Карапетян Е.Т. Роль економічного аналізу маркетингової діяльності (стратегії) підприємства. Наукові записки / під редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Шкарабана С.І. – Тернопіль 1997. с. 59 – 60, 0,4 д.а.
 2. Карапетян Е.Т. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. № 2, 1999. – с. 154 – 157, 0,4 д.а.
 3. Карапетян Э.Т. Проблемы перспективы швейной отрасли Украины. Экономика в условиях перехода. Научные исследования. Издава:СА “Д.А. Ценов” Свиштов, 2000. – с. 97 – 101, 0,4 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз виробництва” за посиланнями:

РубрикаАналіз виробництва

РубрикаОблік управлінський

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *