Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України)

Облік та аналіз витрат на виробництво

Бібліографічний опис

Кірданов М. Г. Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кірданов Михайло Григорович – Київ, 2002. – 17 с.

Анотація

Обгрунтовано нові підходи до вирішення питання організації обліку та аналізу витрат діяльності відповідно до сучасних потреб управління на прикладі взуттєвих підприємств. Досліджено сутність і співставлено поняття “витрати” і “собівартість” в економічній теорії і бухгалтерському обліку, запропоновано схему класифікації витрат за ознаками в рамках напрямів обліку витрат, уточнено склад елементів витрат, розроблено номенклатуру калькуляційних статей витрат для цілей фінансового і управлінського обліку. Обґрунтовано методику обліку витрат, яка забезпечує формування інформації, необхідної як для обчислення собівартості відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати”, так і для обчислення повної собівартості і собівартості за змінними витратами для управлінських цілей. На прикладі взуттєвих підприємств опрацьовано методику аналізу змінних і постійних витрат при прийнятті поточних управлінських рішень.

Ключові слова

витрати, собівартість, елемент витрат, стаття витрат, змінні витрати, постійні витрати, маржинальний аналіз, управлінське рішення

Облік та аналіз витрат на виробництво: актуальність теми

Розвиток в Україні ринкової економіки супроводжується набуттям підприємствами господарської самостійності і водночас виникненням жорсткої конкурентної боротьби між ними. Виживання підприємства в такому економічному середовищі вимагає створення ефективної системи управління. Ефективність управління значною мірою визначається змістом та якістю інформації про діяльність підприємства, яку надають бухгалтерський облік і економічний аналіз, зокрема, їх найважливіші підсистеми – облік і аналіз витрат. Тому передумовою створення на підприємстві адекватної ринковим умовам системи управління є організація обліку і аналізу витрат на методологічних засадах, що забезпечать формування інформації, яка є корисною для менеджерів підприємства.

Облік витрат має формувати інформацію для обчислення собівартості продукції (робіт, послуг), прогнозування майбутнього рівня витрат, прийняття поточних управлінських рішень. Аналіз витрат має забезпечити оцінку варіантів поточних управлінських рішень і вибір найоптимальнішого з них.

Реформа бухгалтерського обліку в Україні, залишивши за державою регулювання правил і процедур обробки інформації та складання фінансової звітності тільки для зовнішніх користувачів, надала підприємствам змогу самостійно встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб. Отже, менеджери підприємства одержали можливість організувати облік і аналіз витрат для внутрішньоуправлінських цілей з використанням методів, які забезпечують одержання інформації, адекватної потребам управління підприємством в ринковій економіці.

Одним з таких методів є поділ витрат на змінні та постійні. Інформація про змінні та постійні витрати є ключовою при виборі оптимальних варіантів управлінських рішень. Тому доцільною є така методологія обліку витрат, яка забезпечує формування інформації про змінні та постійні витрати в системному порядку, на рахунках бухгалтерського обліку.

Стан вивчення проблеми

Розгляду теоретичних  засад обліку і аналізу змінних та постійних витрат приділено багато уваги в працях вітчизняних та зарубіжних економістів. Зокрема, це роботи Карпової Т.П., Стукова С.О., Шеремета О.Д., Голова С.Ф., Ніколаєвої С.О., Вахрушиної М.О., Палія В.Ф., Пушкаря М.С., Сопка В.В., Чумаченка М.Г. та інших.

Але вивчення фахових джерел показало, що проблема практичного впровадження методології обліку і аналізу витрат з урахуванням їх поділу на змінні та постійні на прикладі конкретної галузі досліджена недостатньо. У зв’язку з цим виникає необхідність осмислити підходи до методології обліку і аналізу витрат в умовах розвитку ринкових відносин, обґрунтувати потребу у формуванні в обліку інформації про змінні і постійні витрати, розробити методику обліку цих витрат на прикладі підприємств взуттєвої промисловості. Цими обставинами і визначається актуальність теми, її теоретичне та практичне значення.

Облік та аналіз витрат на виробництво: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету за темою “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, державний реєстраційний номер 01998U000785. В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з методологією обліку та аналізу витрат у взуттєвій промисловості, а саме: групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції; облік витрат виробництва з поділом на змінну та постійну складову на рахунках бухгалтерського обліку; калькулювання виробничої і повної собівартості та собівартості по змінних витратах; аналіз витрат на виробництво з метою поліпшення управління.

Облік та аналіз витрат на виробництво: мета і задачі дослідження

Метою дослідження є критична оцінка існуючих теоретичних положень витрат на виробництво і собівартості продукції та розробка нових підходів до побудови методики обліку витрат на виробництво у реформованій системі бухгалтерського обліку і методики аналізу витрат.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

 • уточнити сутність та визначити різницю в змісті понять “витрати на виробництво” і “собівартість продукції” в економічній теорії і бухгалтерському обліку;
 • оцінити існуючу і запропонувати більш раціональну класифікацію витрат;
 • обґрунтувати доцільність змін у групуванні витрат за економічними елементами, запропонованому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Витрати”;
 • визначити більш досконалий перелік калькуляційних статей витрат виробничої та повної собівартості у взуттєвій промисловості;
 • розробити методику обліку витрат на виробництво для взуттєвих підприємств, яка дозволяє формувати інформацію про витрати, придатну як для цілей складання фінансової звітності, так і для поточного управління;
 • удосконалити методику аналізу витрат на виробництво для оцінки діяльності підприємств.

Облік та аналіз витрат на виробництво: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є витрати на виробництво.

Предметом дослідження є методологія і практика обліку і аналізу витрат на виробництво в умовах приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Облік та аналіз витрат на виробництво: методи дослідження

Методика дослідження базується на поєднанні діалектичного та історичного методів пізнання економічних процесів, використанні прийомів емпіричного дослідження – спостереження, порівняння, вимірювання, прийомів теоретичного дослідження – абстрагування, аналізу, синтезу, дедукції, індукції.

Облік та аналіз витрат на виробництво: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

 • уточнено сутність та визначено різницю в змісті понять “витрати на виробництво”, “собівартість продукції” в економічній теорії і бухгалтерському обліку;
 • обґрунтовано доцільність класифікації витрат на виробництво за напрямами обліку витрат та ознаками класифікації витрат по кожному напряму;
 • обґрунтовано необхідність розукрупнення елементів витрат “Інші операційні витрати” та “Інші затрати” з відображенням їх в системі рахунків бухгалтерського обліку;
 • доведено доцільність обчислення для внутрішніх потреб управління повної собівартості продукції і собівартості по змінних операційних витратах;
 • визначено перелік калькуляційних статей витрат у взуттєвій промисловості для обчислення виробничої і повної собівартості з поділом калькуляційних статей на статті змінних та постійних витрат;
 • обґрунтовано доцільність відображення змінних та постійних витрат на рахунках бухгалтерського обліку, розроблено методику розподілу непрямих операційних витрат на змінну та постійну складову, удосконалено методику аналізу витрат на виробництво для оцінки варіантів управлінських рішень на підприємствах взуттєвої промисловості.

Облік та аналіз витрат на виробництво: практичне значення одержаних результатів

Прикладне значення окремих положень роботи підтверджується впровадженням їх у практику діяльності ВАТ “Троянда” (довідка № 198 від 22.08.2001 р.); АТВТ “Славутич” (довідка № 177 від 20.08.2001 р.). Деякі методичні положення дисертаційної роботи використані при розробці навчальних завдань з дисциплін “Бухгалтерський облік” і “Управлінський облік”, що викладаються у Київському національному економічному університеті (довідка від 28.08.2001 р.). Теоретичні та практичні положення дослідження в основному спрямовані на удосконалення організації, методології та методики обліку і аналізу витрат.

Облік та аналіз витрат на виробництво: апробація результатів дисертації

Основні положення, теоретичні та методичні розробки, висновки та пропозиції дисертаційної роботи доповідалися:

 • на науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, КНЕУ, 16-18.10.2000 р.),
 • на науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, ЖІТІ, 23-24.11.2000 р.).

Облік та аналіз витрат на виробництво: структура, зміст та обсяги дисертаційної роботи

Робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 196 сторінок друкованого тексту, у тому числі 31 таблиця на 38 сторінках, 20 рисунків на 20 сторінках, 3 додатки на 7 сторінках. Список використаних джерел налічує 127 найменувань.

Облік та аналіз витрат на виробництво: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 7 наукових робіт загальним обсягом 1,7 д. а., з них 5 – у фахових виданнях загальним обсягом 1,45 д. а., 2 – тези конференцій загальним обсягом 0,25 д. а.

У фахових виданнях:

 1. Кірданов М.Г. Напрямки реформування управлінського обліку в Україні // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – № 8. – Житомир, 1998. – С. 96-11. – 0,4 д.а.
 2. Кірданов М.Г. Формування в бухгалтерському обліку інформації про поточні затрати підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету. – Вип. 23. – К., 2000. – С. 255-259. – 0,35 д.а.
 3. Кірданов М.Г. Калькулювання собівартості продукції у реформованій системі бухгалтерського обліку // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Вип. 128. – Харків: ХДПУ, – С. 322-325. – 0,2 д.а.
 4. Кірданов М.Г. Відображення поділу витрат діяльності на змінну та постійну складову в системному бухгалтерському обліку: мета і методика // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. – Вип. 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – С. 205-208. – 0,2 д.а.
 5. Кірданов М.Г. Аналітичний аспект управлінського обліку. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. збірник. – Вип. 9. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 415-420. – 0,3 д.а.

В інших виданнях:

 1. Кірданов М.Г. Реформування обліку витрат як передумови створення управлінського обліку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”. – КНЕУ. – Київ, жовтень, 2000. – С. 45-46. – 0.1 д.а.
 2. Кірданов М.Г. Поділ витрат на змінні та постійні: практичний аспект // Матеріали міжнародної наукової конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – ЖІТІ. – Житомир, листопад, 2000. – Ч.2. – С. 91-92. – 0.15 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *