Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Бібліографічний опис

Трофімова Т. В. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Трофімова Тетяна Вікторівна – Тернопіль, 2001. – 20 с.

Анотація

Досліджуються питання удосконалення методології та організації обліку витрат і калькулювання собівартості на підприємствах плодоовочевої консервної промисловості. Зроблена оцінка існуючої практики формування виробничих витрат, визначені організаційно-технологічні особливості виробництва консервної продукції, що зумовлюють методику обліку витрат. Виходячи з вимог ринкових відносин, у дисертації обґрунтована необхідність удосконалення методики та організації обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат на консервних підприємствах. Оцінено різноманітні вітчизняні і зарубіжні методи обліку витрат та калькулювання собівартості, визначені найбільш придатні для підприємств консервної промисловості. Внесені рекомендації щодо використання облікової інформації в управлінні.

Ключові слова

консервні підприємства, виробничі витрати, методи обліку витрат, калькулювання собівартості продукції, управління

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: актуальність теми

Радикальні ринкові перетворення в економіці України вимагають змін в усіх сферах господарювання та функціях управління виробничими процесами. При подальшому формуванні ринкового середовища, планомірному курсі на удосконалення бухгалтерського обліку і його системи в цілому головною умовою зростання виробничого та експортного потенціалу харчової промисловості України, зокрема плодоовочевих підприємств консервної промисловості, є перехід до нової системи управління виробництвом, інтеграція методів управління в єдину систему управлінського обліку, основою якого є формування інформації про витрати підприємства і собівартість.

Трансформація вітчизняної системи бухгалтерського обліку згідно вимог міжнародних бухгалтерських та аудиторських стандартів, прийняття національних стандартів та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій призвели до суттєвої перебудови методології бухгалтерського обліку і необхідності перегляду питань його організації, зокрема обліку витрат на виробництво на плодоовочевих консервних підприємствах.

Перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку, нові економічні умови значно розширюють можливості підприємств у визначенні правил ведення облікової політики. Вітчизняні підприємства, виходячи з вимог господарювання, можуть самостійно визначати конкретні методики та форми організації бухгалтерського обліку, обирати методи оцінки виробничих запасів при їх віднесенні на витрати виробництва, способи і методи обчислення собівартості продукції.

В цих умовах зростають вимоги до бухгалтерського обліку‚ перш за все‚ в напрямку підвищення гнучкості, аналітичності та оперативності одержуваної інформації про витрати на виробництво продукції з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Вирішення цієї проблеми вимагає:

 • створення нової системи одержання інформації про виробничі витрати‚
 • застосування нетрадиційних для вітчизняної практики бухгалтерського обліку підходів до калькулювання собівартості продукції,
 • оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів управлінського обліку.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції постійно знаходяться в центрі уваги багатьох відомих вчених. Значна увага їм приділена в працях таких економістів: Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова‚ З.В.Гуцайлюка‚ В.І.Єфіменка‚ Б.М.Литвина, Ю.Я.Литвина‚ М.Р.Лучка‚ М.С.Пушкаря‚ В.В.Сопка‚ М.Г.Чумаченка та ін. Вагомий вклад у розвиток методологічних питань обліку витрат виробництва внесли зарубіжні вчені: О.П.Аксененко‚ П.С.Безруких‚ Р.Вандер Віл‚ Фандель Гюнтер‚ К.Друрі‚ В.Ф.Палій‚ Т.Скоун‚ В.І.Ткач‚  Д.Фостер‚ Ч.Т.Хорнгрен‚ А.Яругова та ін. Питання обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на плодоовочевих консервних підприємствах висвітлені в працях А.М.Герасимовича‚ З.Г.Ельпінера, В.О.Ластовецького, В.О.Озерана, В.С.Рудницького та ін. Аспекти автоматизації обліку витрат досліджені в роботах Ю.А.Вериги‚ В.П.Завгороднього‚ М.М.Осейко‚ О.В.Сівак та ін.

Одержані протягом багатьох років результати теоретичних і практичних розробок по проблемах удосконалення обліку витрат на виробництво мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Проте, дослідження діючої методики обліку виробничих витрат на підприємствах плодоовочевої консервної промисловості свідчать‚ що вона не в повній мірі відповідає сучасним умовам господарювання. Вимагають практичної реалізації питання удосконалення обліку матеріальних витрат‚ зокрема вибору методу оцінки сировини і матеріалів‚ обліку витрат на оплату праці‚ обліку і розподілу непрямих витрат. Залишаються невирішеними проблеми вибору найбільш оптимального методу обліку витрат і калькулювання собівартості консервної продукції. Крім того‚ потребують удосконалення діючі форми документації з обліку витрат з метою належного їх застосування в аналітичному та управлінському процесах.

Зміна методологічних засад формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства, необхідність перегляду питань організації обліку витрат згідно вимог національних стандартів‚ існування певних проблем у галузі та потреба удосконалення діючої практики обліку витрат виробництва на плодоовочевих консервних підприємствах обумовили вибір теми дисертаційної роботи й основні напрямки дослідження.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами‚ планами‚ темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича‚ що проводяться кафедрою обліку і аудиту, за темою: „Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової економіки“ (номер державної реєстрації  0199U001891). Особисто автором розроблена методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції  на підприємствах, яка є складовою даної теми.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: мета і задачі дослідження

Основною метою дисертаційної роботи є розробка й обґрунтування теоретико-методологічних‚ методичних і практичних рекомендацій і пропозицій з удосконалення методики обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості на плодоовочевих консервних підприємствах у відповідності з вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, використання яких сприятиме підвищенню ефективності розвитку плодоовочевого консервного виробництва‚ задоволенню суспільних потреб у його продукції‚ забезпеченню отримання підприємницькими структурами достатнього рівня прибутковості і рентабельності їх діяльності.

Для досягнення визначеної мети в дисертаційній роботі потрібно вирішити наступні задачі:

 • узагальнити теоретико-методологічні основи організації обліку витрат у ринкових умовах господарювання;
 • конкретизувати вплив організаційно-технологічних особливостей консервного виробництва на побудову обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
 • дати оцінку та запропонувати сучасні концепції вибору моделі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах консервної промисловості;
 • критично оцінити діючу методику обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості на консервних підприємствах та визначити напрямки її удосконалення відповідно до міжнародної практики та національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • удосконалити номенклатуру статей витрат, що формують собівартість консервної продукції;
 • дослідити сучасні методи розподілу загальновиробничих витрат та удосконалити методику розподілу цих витрат у плодоконсервному виробництві;
 • обґрунтувати пропозиції застосування в практиці обліку вітчизняних консервних підприємств методів обліку витрат і калькулювання собівартості за змінними витратами та з повним розподілом витрат, що використовуються зарубіжними підприємствами, та визначити оптимальний метод.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес визначення витрат підприємств плодоовочевої консервної промисловості України.

Предметом дослідження є методологія і методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції консервних підприємств в умовах використання національних стандартів бухгалтерського обліку.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: методи дослідження

Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності підприємств консервної промисловості.

У процесі наукового дослідження узагальнено законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали з питань методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, економічну літературу вітчизняних і зарубіжних вчених, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, використано традиційні методи і прийоми бухгалтерського обліку та окремі методичні прийоми управлінської бухгалтерії підприємств зарубіжних країн.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • узагальнено теоретико-методологічні основи організації обліку виробничих витрат в умовах ринкових трансформацій;
 • вдосконалено факторну систему організаційно-технологічих особливостей плодоконсервного виробництва;
 • запропоновано модель обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на підприємствах консервної промисловості;
 • конкретизовано склад витрат, що формують виробничу собівартість консервної продукції та запропоновано номенклатуру статей витрат консервних підприємств із врахуванням вимог національних стандартів;
 • обґрунтовано галузеву класифікацію матеріальних витрат та запропоновано метод оцінки відпуску запасів сировини та матеріалів у виробництво;
 • запропоновано номенклатуру загальновиробничих витрат згідно вимог національних стандартів і вдосконалено методику їх розподілу між видами консервної продукції;
 • розроблено і запропоновано методичні підходи щодо калькулювання повної і неповної собівартості продукції та використання методів “директ-костинг”, “стандарт-кост” в обліковій практиці консервних підприємств;
 • внесено пропозиції щодо удосконалення форм первинної документації з обліку витрат.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому‚ що впровадження розроблених у дисертаційному дослідженні рекомендацій надасть можливість:

 • удосконалення організації і методики обліку витрат виробництва на підприємствах плодоовочевої консервної промисловості з урахуванням вітчизняного і світового досвіду та вимог національних стандартів;
 • озброєння органів управління плодоовочевої консервної промисловості новими підходами щодо вдосконалення обліку витрат на плодоовочевих консервних підприємствах у ринкових умовах господарювання з урахуванням новітніх досягнень світової та вітчизняної економічної науки;
 • збагачення учбово-методичної літератури‚ методик галузевого характеру науковими результатами‚ отриманими на основі проведеного дослідження.

Рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення обліку витрат‚ викладені у дисертаційній роботі‚ використовуються на Владичанскому та Чернівецькому плодоовочевих консервних підприємствах‚ а також правлінням Чернівецької обласної спілки споживчих товариств‚ що підтерджується довідками цих організацій.

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, що також підтверджується довідкою.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: особистий внесок здобувача

Дисертація є самостійною завершеною роботою автора. Сформульовані та обґрунтовані в дисертації наукові положення‚ висновки та пропозиції належать особисто автору дисертації.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації знайшли своє відображення в дев’яти публікаціях. Основні результати дисертаційного дослідження доповідалися:

 • на міжнародній науково-практичній конференції „Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми розвитку та регулювання“ (Чернівці‚ 1997 р.)‚
 • міжнародній науково-практичній конференції „Реструктуризація економіки та інвестиційна діяльність в Україні“ (Чернівці‚ 1998 р.)‚
 • міжнародній науково-практичній конференції „Сучасна інноваційно-промислова політика України: Інвестиційні пріоритети та інфраструктура“ (Чернівці‚ 1999 р.)‚
 • міжнародній науково-практичній конференції „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації“ (Чернівці‚ 2000 р.)‚
 • наукових семінарах кафедри обліку і аудиту Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: обсяг і структура роботи

Дисертація складається з вступу‚ трьох розділів‚ висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел‚ додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи – 185 сторінок‚ в тому числі: 8 таблиць, що займають 5 сторінок‚ 23 рисунки‚ що займають 14 сторінок та 17 додатків‚ які займають 19 сторінок. Список використаних джерел містить 164 найменування і займає 15 сторінок.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції: список публікацій за темою дисертації

За підсумками наукових досліджень опубліковано дев’ять наукових праць загальним обсягом 2,9 друкованих аркуша, з них: 4 праці обсягом 1,7 друкованих аркуша – у фахових виданнях, 5 наукових праць обсягом 1,2 друкованих аркуша – в інших виданнях.

У фахових виданнях:

1.Трофімова Т.В. Управлінський аспект організації обліку і аналізу витрат виробництва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.25: Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 157–160. – 0,3 друк. арк.

 1. Трофімова Т.В. Формування моделі обліку витрат в управлінні підприємствами на етапі структурної перебудови економіки України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.44: Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 146 – 153. – 0,5 друк. арк.
 2. Трофімова Т.В. Впровадження міжнародних стандартів в обліку витрат та калькулюванні собівартості продукції підприємств плодоовочевої консервної промисловості // Агроінком. – 1999. – №10–12. – С. 31– 34. – 0,4  друк. арк.
 3. Трофімова Т.В. Концепція галузевої класифікації та оцінки матеріальних цінностей // Економіка АПК. – 2000. – №1. – С.57–61. – 0,5 друк. арк.

В  інших виданнях:

 1. Трофімова Т.В. Первинний облік виробничих запасів у консервному виробництві // Деп. в ДНТБ України 24.10.96, № 2032 – Ук 96. – 12 с. – 0,5 друк. арк.
 2. Трофімова Т.В. Управління витратами – основа управління бізнесом та регулювання інвестиційної діяльності // Наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції : “ Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми розвитку та регулювання ”. – Ч.1. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 210 – 212. –  0,3 друк.. арк.
 3. Трофімова Т.В. Нормативна система управління витратами як механізм ефективного господарювання в умовах реструктуризації економіки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : “ Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні ”. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 101 – 103. – 0,1 друк. арк.
 4. Трофімова Т.В. Пріоритетні напрями удосконалення обліку витрат на виробництво в умовах розвитку ринкових відносин // Тези Х міжнародної науково-практичної конференції: “ Сучасна інноваційно-промислова політика України: Інвестиційні пріоритети та інфраструктура ”. – Т.3. –Чернівці: Рута, 1999. – С. 48 – 50. – 0,1 друк.. арк.
 5. .Трофімова Т.В. Облік як засіб інформаційного забезпечення управління виробництвом // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції : “ Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації ”. – Чернівці:  МП  “Юніверс Лтд”,  2000.  – Т.ІІ.  –  С. 368 – 370. –  0,2  друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Всі матеріали на тему “Процес виробництва” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *