Контрольно-аналітичні оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств

Бібліографічний опис

Шерстюк О. Л. Контрольно-аналітичні оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шерстюк Олександр Леонідович – Київ, 2003. – 25 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню методології та організації контролю і аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств. Проведено аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні, дано обгрунтування необхідності здійснення контрольних процедур оцінки інвестиційної привабливості. Визначено основні принципи контролю та аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств. Розглянуто пропозиції щодо формування інформаційної бази контролю та аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств. Запропоновано шляхи удосконалення формування фінансової звітності підприємств, що сприятиме підвищенню аналітичних можливостей її використання при прийнятті інвестиційних рішень.
Розроблено систему критеріїв інвестиційної привабливості торговельного підприємства, порядок розрахунку критичних значень фінансових показників, запропоновано методику використання комп’ютерних технологій у здійсненні контрольних та аналітичних процедур оцінювання інвестиційної привабливості торговельних підприємств.

Ключові слова

торговельне підприємство, інвестиція, інвестиційна привабливість, контроль, облік, фінансова звітність, аналіз

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: актуальність теми

Одним з результатів економічної реформи в Україні є можливість учасників економічних відносин (громадянам, підприємствам, державі) отримувати додаткові прибутки шляхом використання ресурсів в інвестиційній діяльності. Водночас, внаслідок реалізації програм приватизації відбулася зміна власників великої кількості підприємств різних галузей, що раніше перебували у державній власності. При цьому підприємства отримали можливість самостійного залучення додаткових джерел фінансування діяльності шляхом отримання нових інвестицій або залучення кредитів.

Умовою вкладення ресурсів окремих осіб у підприємницьку діяльність (зокрема, у приватизацію або створення підприємств) є можливість отримання власниками таких ресурсів економічного ефекту у вигляді прибутку. Проте, на його створення впливає велика кількість чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Цей вплив є різноспрямованим, внаслідок чого він може відповідати або суперечити інтересам інвестора і, як наслідок, істотно впливати на прийняття інвестиційного рішення. Отже, існує необхідність визначення відповідності наслідків впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на формування результату інвестування інтересам інвестора.

Відповідність наслідків впливу чинників на формування результату від інвестування у підприємства інтересам інвесторів є інвестиційною привабливістю підприємства, а ступінь такої відповідності – її оцінкою.

Стан вивчення проблеми

Наразі в Україні діє один нормативний документ, що регулює процедуру визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємств. У публікаціях в періодичній літературі, в монографіях та інших наукових працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Е.А.Аврунової, М.І.Баканова, М.Т.Білухи, І.О.Бланка, В.П.Завгороднього, А.П.Зуділіна, А.Б.Ідрісова, Р.М.Косміної, М.В.Кужельного, А.А.Мазаракі, А.Мертенса, В.О.Озерана, Ю.І.Осадчого, В.В.Сопка, Дж.Сороса, Є.А.Стоянова, О.С.Стоянової, Л.П.Толстової, Н.М.Ушакової, В.О.Шевчука, А.Д.Шеремета, С.Шмидта та інших дослідників, присвяченим проблемам контролю та аналізу, дають детальну інформацію про застосування контрольних та аналітичних процедур, зокрема при обґрунтуванні інвестиційних рішень.

Водночас, методи контролю та аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств, наведені у нормативних документах, а також запропоновані вітчизняними та іноземними науковцями, орієнтовані, переважно, на здійснення процедур фінансового аналізу і не передбачають виконання процедур визначення критеріїв інвестиційної привабливості, а також здійснення аналізу впливу на її оцінку нормативно-правового регулювання.

Відсутність єдиних організаційних та методологічних підходів до здійснення контрольних, зокрема аналітичних процедур оцінки інвестиційної привабливості підприємств, теоретична нерозробленість цієї проблеми та практична цінність її розв’язання як для економіки в цілому, так і для окремих підприємств, а також неадаптованість зарубіжних методологічних підходів до вирішення аналогічних проблем українських інвесторів обумовили актуальність проведеного дослідження та його науково-практичне значення.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається законодавством, що регулює здійснення інвестиційної діяльності, Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Державною програмою реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1998р №1706, Заходами щодо поліпшення інвестиційної привабливості України, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2001 р №55-р, та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють інвестиційні процеси в Україні.

Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри аудиту Київського національного торговельно-економічного університету “Розробка пропозицій з обліку та контролю капіталу акціонерних товариств у сфері товарного обігу” номер держреєстрації ДР 0102U000644.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: мета і задачі дослідження

Мета дослідження полягає у розробці рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення методології контролю та аналізу інвестиційної привабливості підприємств торгівлі з урахуванням сучасного стану інвестиційної діяльності, обліку, аналізу і контролю в Україні.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи на дослідження поставлені такі задачі:

 • визначення тенденцій розвитку інвестиційної діяльності в Україні в умовах становлення ринкових відносин;
 • вивчення теоретичних умов здійснення інвестування у торговельні підприємства;
 • визначення чинників, що впливають на прийняття рішення про інвестування у торговельні підприємства та дослідження характеру і величини такого впливу;
 • розробка методологічних підходів до формування інформаційного забезпечення контролю та аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств;
 • визначення змісту і порядку формування критеріїв інвестиційної привабливості торговельних підприємств;
 • розробка методичних підходів до здійснення процедур контролю та аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність та взаємостосунки між її учасниками.

Предметом дослідження обрано організацію та методологію контролю та аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств як інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: методи дослідження

Методи дослідження контролю та аналізу інвестиційної привабливості об’єднують загальнонаукові та емпіричні прийоми економічної науки. У процесі дослідження використовувалися такі методи: порівняння (для визначення спільних рис і відмінностей процесів інвестування та кредитування); абстрагування (для оцінки впливу на інвестиційну привабливість окремих чинників); аналіз (для дослідження змін у показниках майнового стану, ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості та ліквідності); конкретизація (визначення параметрів діяльності, які впливають на інвестиційну привабливість підприємств) та ін. Обробка даних здійснювалася за допомогою сучасних інформаційних технологій і програм на основі прийомів математичного моделювання, документування, розрахунково-аналітичних прийомів, спостереження, впровадження результатів у практичну діяльність. Під час дослідження використовувалися також емпіричні методичні прийоми – синтез, дедукція, індукція та ін.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо застосування процедур контролю та аналізу, що здійснюються для визначення оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств, що певним чином сприяють розв’язанню питань удосконалення інвестиційної діяльності.

Наукова новизна положень, що виносяться на захист, полягає в наступному:

 • отримала подальший розвиток теоретична характеристика процесу прийняття інвестиційних рішень. Визначено, що прийняття інвестиційного рішення ґрунтується на результатах співставлення фактичних значень параметрів, що характеризують діяльність підприємства, з очікуваними, що визначаються критеріями, розробленими інвестором. Це дає змогу обґрунтувати необхідність здійснення контрольних, зокрема аналітичних, процедур з метою визначення адекватної оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств з урахуванням інтересів інвесторів;
 • вперше визначено процедуру формування критеріїв інвестиційної привабливості торговельних підприємств. Зазначена процедура дає можливість при визначенні критичних значень параметрів діяльності підприємств, що є об’єктами інвестування, враховувати інтереси інвесторів та умови, які впливають на їх формування;
 • удосконалено процедури оцінювання впливу на інвестиційну привабливість чинної нормативно-правової бази. Виходячи з пріоритетної ролі нормативно-правового забезпечення, з урахуванням інтересів інвесторів обґрунтовано оцінку окремих значень відповідних критеріїв інвестиційної привабливості торговельного підприємства. Запропоновані варіанти оцінки дають змогу інвестору врахувати при прийнятті рішення гарантуючий, дозвільний, обмежувальний та регулятивний аспекти нормативно-правової бази, яка визначає порядок створення та функціонування торговельного підприємства, що є об’єктом інвестування;
 • дістав подальшого розвитку порядок формування та використання в контролі та аналізі інвестиційної привабливості торговельних підприємств облікової інформації. Доведено вплив окремих елементів облікової політики торговельного підприємства на розрахункові значення аналітичних показників, що застосовуються з метою оцінки інвестиційної привабливості підприємств. З урахуванням зазначеного, пропонується при проведенні контрольних та аналітичних процедур обробки інформації фінансової звітності підприємства, оцінювати можливий вплив змін в його обліковій політиці на розрахункові значення аналітичних показників з метою їх об’єктивної оцінки при прийнятті інвестиційного рішення;
 • вперше застосовано сітьові графіки для оптимізації витрат часу та інших ресурсів на проведення процедур контролю при оцінюванні інвестиційної привабливості підприємств. За результатами дослідження визначено, що оптимальною є така послідовність проведення контрольних, зокрема аналітичних процедур оцінювання інвестиційної привабливості, яка передбачає попередню оцінку впливу нормативно-правового регулювання з наступним прийняттям рішення про доцільність подальшого виконання розрахунково-аналітичних та інших процедур, що передбачають визначення відповідності критеріям інших параметрів підприємства;

також

 • дістало подальшого розвитку застосування при визначенні оцінки інвестиційної привабливості підприємств процедур розрахунку та аналізу показників, що характеризують їх фінансово-майновий стан та ефективність діяльності. Шляхом застосування економіко-математичних методів встановлено, що інвестиційна привабливість торговельних підприємств, з точки зору інвесторів, має істотну залежність від розрахункових значень показників фінансової залежності, рентабельності власного капіталу та стійкого економічного зростання. Зазначене є підставою для обов’язкового врахування розрахункових значень наведених показників під час прийняття рішення про інвестування у торговельне підприємство;
 • вперше сформульовано моделі обчислення критичних значень показників, що використовуються при оцінюванні інвестиційної привабливості торговельних підприємств. Застосування наведених моделей передбачає визначення оптимальних значень показників фінансової залежності, рентабельності власного капіталу та стійкого економічного зростання, які забезпечуватимуть зростання капіталу інвесторів під час діяльності підприємства, виходячи з очікуваних інвестором результатів інвестування;
 • удосконалено методику визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості торговельного підприємства на підставі критичних (оптимальних) значень показників фінансово-майнового стану та ефективності діяльності із застосуванням методу обчислення відстані від еталону. Використання зазначеної методики у практичній діяльності має забезпечити адекватну оцінку інвестиційної привабливості, виходячи з інтересів інвестора, а також вибір найкращого варіанту інвестування серед кількох торговельних підприємств;
 • дістало подальшого розвитку застосування процедур оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємств торгівлі для визначення їх інвестиційної привабливості. Розроблені пропозиції передбачають врахування інтересів інвесторів під час визначення наведених характеристик, що має сприяти підвищенню обґрунтованості оцінки інвестиційної привабливості підприємств торгівлі.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що рекомендації та пропозиції, наведені в дисертації, сформульовані як результат проведеного дослідження, розвивають методологію оцінювання інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням умов, що склалися в національній економіці України та на окремому підприємстві, а також формування інформаційної бази, необхідної для прийняття рішень про інвестування у підприємства торгівлі та інших галузей.

Розроблені під час дослідження рекомендації з удосконалення методології бухгалтерського обліку, контролю та фінансового аналізу при оцінюванні інвестиційної привабливості експериментально запроваджені на підприємствах торгівлі – КПГХ “Райдужне” (довідка від 09 січня 2003 р. №1-03), ТОВ “ЮіДжин” (довідка від 04 жовтня 2000 р.), кооператив “Райдуга-89” (довідка від 14 січня 2003 р. №1) та у практику суб’єктів аудиторської діяльності (довідка від 19 листопада 2002 р. №147).

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібному науковому дослідженні, у якому викладено авторський підхід до вирішення важливого завдання – удосконалення теорії та методології контролю та аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (ВТЕІ, Вінниця, 2000 р.),
 • 2-й міжнародній науково-практичній конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів Оптимум-2000” (ХПІ, Харків, 2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” (Полтавський кооперативний інститут, Полтава, 2001 р.),
 • 3-й міжнародній науково-практичній конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів Оптимум-2001” (НТУ ХПІ, Харків, 2001 р.),
 • двох Науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу КНТЕУ (КНТЕУ, Київ, 1999 р, 2001 р.),
 • Дніпропетровській міжрегіональній науково-практичній конференції “Документальне забезпечення аудиторської діяльності” (Дніпропетровське територіальне відділення Спілки аудиторів України, Дніпропетровськ, 2002 р.).

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 173 сторінки тексту, 27 таблиць, 12 рисунків, 8 формул та 23 додатки.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: публікації

Основні результати проведеного дисертаційного дослідження опубліковано у десяти роботах, зокрема 7 загальним обсягом 2,5 друкованих аркушів – у фахових виданнях.

У наукових виданнях:

 1. Шерстюк О.Л. Чинники інвестиційної привабливості підприємств // Технический прогресс и эффективность производства: Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Выпуск 122. Часть І. — Харьков: ХГПУ. — 2000. — С. 250-252.
 2. Шерстюк О.Л. Облікова політика як основа формування фінансової звітності // Регіональні перспективи: наук.-практ.журнал — 2001. — № 2-3 (15-16) — С. 98-100.
 3. Шерстюк О.Л. Проблеми контролю інвестиційної привабливості підприємств // Економіка та підприємництво: стан та перспективи: Зб.наук.праць. – Київ: КНТЕУ. – 2001. – С. 341-346.
 4. Шерстюк О.Л. Роль аудиту фінансової звітності в дослідженні інвестиційної привабливості підприємств // Технический прогресс и эффективность производства: Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. Выпуск 24. – Харьков: НТУ ХПІ. — 2001. — С. 72-75.
 5. Шерстюк О.Л. Методика складання розподільчого балансу під час реструктуризації підприємств, що підлягають приватизації // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію – 2002. – №5 (111). – С. 51-54.
 6. Шерстюк О.Л. Роль облікової інформації у дослідженні інвестиційної привабливості підприємств // Економіка та підприємництво: стан та перспективи: Зб.наук.праць. – Київ: КНТЕУ. – 2002. – С. 119-125.
 7. Шерстюк О.Л. Оцінка ліквідності та платоспроможності при аналізі інвестиційної привабливості підприємств // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: наук.-практ. Журнал. – 2002. – №5. – С. 68-74.

В інших виданнях:

 1. Шерстюк О.Л. Контроль інвестиційної привабливості підприємств з часткою державної власності // Фінансовий контроль: Всеукраїнський наук.-практ.журнал. – 2002. – №3. – С. 34-35.
 2. Шерстюк О.Л. Особливості аудиту підприємств, що підлягаєть реструктуризації // Аудитор України. – 2002. – №11. – С. 22-24.
 3. Шерстюк О.Л. Аспекти фінансової звітності, що перевіряється аудитором при реструктуризації підприємств // Тезисы докладов Второй Днепропетровской межрегиональной научно-практической конференции “Документальное оформление аудиторской деятельности”. – Днепропетровск: Дніпропетровське територіальне відділення Спілки аудиторів України, 2002. – С. 88-93.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові інвестиції” за посиланням:

РубрикаФінансові інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог