Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Бібліографічний опис

Данилюк І.В. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Данилюк Ірина Вадимівна – Тернопіль, 2000. – 15 с.

Анотація

Розглянуто теоретичні, методичні й практичні питання щодо вдосконалення методики фінансового аналізу та його застосування в аудиторській діяльності, а також питання визначення місця та ролі фінансового аналізу й аудиту в системі управління. Наведено вдосконалену методику фінансового аналізу, яку пристосовано до вимог ринкової економіки, а також використання її в аудиторській перевірці з метою оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств. Методику спрямовано на виявлення резервів і забезпечення стабільності у період становлення економіки. Запропоновано рекомендації щодо використання аналітичних процедур під час аудиторської перевірки.

Ключові слова

аудит, аналітичні процедури, аудиторські докази, об’єкт фінансового аналізу, фінансова звітність

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: актуальність теми дослідження

В умовах реформування економіки України одним із головних завдань є перебудова господарського механізму та вдосконалення системи управління на всіх рівнях. Нині значні зміни відбуваються у фінансових відносинах, формах власності, а також у системі фінансового контролю. Необхідність побудови нових економічних відносин передбачає створення нової форми контролю – аудиту, і тому розвиток економіки України неможливо уявити без участі в ньому висококваліфікованих аудиторів. На етапі становлення соціально–орієнтованої ринкової економіки одне з головних завдань аудиторського контролю – надання допомоги власникові для визначення максимально об’єктивної оцінки економічної інформації та використання її для своєчасного прийняття управлінських рішень.

Більшість такої інформації, за досвідом зарубіжних країн, формує і надає аудитор. У той же час високоякісну обробку економічної інформації, яку формують за даними обліку та бухгалтерської звітності, проводить аудитор на основі використання методики фінансового аналізу.

Більшість фахівців і підприємців України досі не навчилися достатньо широко використовувати результати фінансового аналізу. Бухгалтерія метою своєї основної роботи вважає фінансову звітність. Однак в європейській та американській літературі з бухгалтерського обліку автори ототожнюють бухгалтерську й аналітичну працю, а сам бухгалтерський облік вважають постачальником інформації для аналізу.

Результати проведення фінансового аналізу можуть бути корисними для великого кола користувачів. Разом з тим, перебудова економіки вимагає нових підходів до оцінки його методик. Історично склалося так, що з переходом до ринкових відносин фінансовий аналіз швидко був засвоєний теоретично і перетворений в ізольовану прикладну дисципліну. Проте алгоритм його проведення в різних варіантах становить основу методів роботи багатьох суб’єктів підприємництва та державних контролюючих органів. Часто аудиторські фірми виконують замовлення підприємств на проведення тільки фінансового аналізу.

Таким чином, проблеми, які досліджує автор даної дисертації, в нашій країні лише набувають актуальності.

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: стан вивчення проблеми

Проблеми фінансового аналізу досліджувались в працях зарубіжних учених-економістів: Х. Андерсона, В. Г. Артеменка, М.І. Баканова, П. С. Безруких,  П. П. Герасименка, О. В. Єфимової, В. В. Ковальова, Д. Колдуелла,  М. Н. Крейнина, Є. В. Негашева, В. Ф. Палія, Є. Ф. Стоянова, Є. С. Стоянової, А. Д. Шеремета та інших. Серед вітчизняних учених ця проблема знайшла відображення в наукових  працях М. Т. Білухи,  Б. І. Валуєва, З. В. Гуцайлюка, А. М. Кузьмінського, М. В. Кужельного, Б. М. Литвина, Ю. Я. Литвина, Є. В. Мниха, С. І. Шкарабана, І. Г. Яремчука  та інших.

Аналізуючи різні західні літературні джерела з питань фінансового менеджменту, особливо американські, ми прийшли до висновку, що його методи та прийоми важко адаптуються у нашій практиці. Проте принципи і підходи західних учених-економістів безумовно необхідно вивчати.    При проведенні нашого дослідження врахований досвід вітчизняних і зарубіжних науковців, які зробили значний внесок у розвиток і становлення аудиту, а саме: В. Д. Андреєва,  М. Т. Білухи, Б. І. Валуєва, З. В. Гуцайлюка, С. Я. Зубілевич, М. В. Кужельного, А. М. Кузьмінського, Є. В. Мниха, В. С. Рудницького, Я. В. Соколова, В. В. Сопка, В. П. Суйця, А. Д. Шеремета, О. О. Терехова, А. Аренса, М. Бениса, Р. Дамари, Д. Р. Кармайкла, Дж. К. Лоббека, Дж. К. Лембдена, К. Р. Робертсона, Д. Стоуна,  Д. Таргета,  К. Хитчинга, Р. Н. Холта та інших.

У найновіших працях російські науковці М. І. Баканов і А. Д. Шеремет. аудит і фінансовий аналіз вважають підсумком аудиторської праці. Враховуючи відзначену вище актуальність розвитку аудиту, в нашому дослідженні обгрунтована необхідність використання методики фінансового аналізу для проведення аналітичних процедур на стадії планування та проведення аудиту, а об’єктивна необхідність удосконалення методики фінансового аналізу, його подальшого використання в аудиторській діяльності зумовили вибір теми дисертації, її актуальність, мету, структуру та головні напрями дослідження.

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до державно-бюджетної теми “Дослідження та розробка науково-методичних основ організації фінансового контролю в Україні”, номер державної реєстрації 0197U012448.

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: мета та завдання дослідження

Основна мета дисертаційного дослідження полягає в узагальненні досвіду планування та організації роботи на ринку аудиторських послуг і в науковому обгрунтуванні необхідності застосування фінансового аналізу в аудиторській практиці, а також удосконаленні методики фінансового аналізу з метою оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств у сучасних умовах для забезпечення стабільності їх розвитку. Виконання поставленої мети передбачило постановку і розв’язання в роботі таких основних завдань:

 • дослідити місце та роль фінансового аналізу й аудиту, предмет та об’єкти дослідження, значення їх у системі управління фінансовою діяльністю;
 • уточнити класифікацію прийомів і показників фінансового аналізу, з урахуванням умов перехідного періоду;
 • удосконалити методику фінансового аналізу в умовах переходу до ринкових відносин;
 • дати класифікацію та обгрунтувати необхідність застосування аналітичних процедур під час проведення аудиту;
 • визначити роль і місце фінансового аналізу в аудиторській діяльності.

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: наукова новизна отриманих результатів

Новизна отриманих результатів дослідження полягає в наступному:

 • розкрито теоретичні основи понять “фінансовий аналіз” та “аудит” як бази для прийняття управлінських рішень;
 • визначено роль і місце фінансового аналізу в аудиторській діяльності;
 • визначено підходи до розробки вдосконаленої класифікації основних прийомів і показників при проведенні фінансового аналізу;
 • запропоновано вдосконалену методику фінансового аналізу з метою використання його результатів в аудиторській діяльності;
 • розроблено форму звіту про рух грошових коштів, обгрунтовано доцільність використання даних, отриманих на основі її аналізу (враховуючи зарубіжний досвід для подальшого проведення аудиту цих коштів);
 • вироблено модель проведення аналітичних процедур під час аудиторської перевірки в умовах реформування економіки;

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: практичне значення отриманих результатів

Запропоновано використання результатів дослідження як на теоретичному, так і практичному рівнях, вироблено рекомендації, що можуть бути запроваджені в практику роботи  аудиторських фірм в Україні. Методику фінансового аналізу може використати будь-який аналітик на підприємстві. Основні положення дисертаційної роботи використовують у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства. Окремі рекомендації та пропозиції впроваджені у практику роботи аудиторсько-консультаційної фірми “Орієнтир ЛТД”, аудиторських фірм “Консул”, “Контролінг-95”, а також ВАТ “Опілля”.

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: особистий внесок здобувача

Особистий внесок здобувача полягає в наступному:

 • визначено місце фінансового аналізу й аудиту в системі управління фінансовою діяльністю;
 • запропоновано рекомендації для вдосконалення інформаційної бази фінансового аналізу й аудиту;
 • вдосконалено методику фінансового аналізу з урахуванням ринкових умов господарювання;
 • визначено необхідність та порядок використання аналітичних процедур при проведенні аудиторської перевірки;
 • обгрунтовано необхідність застосування фінансового аналізу для проведення аналітичних процедур на етапі планування та проведення аудиторської перевірки.

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні результати дисертаційного дослідження відображені у восьми публікаціях. Деякі пропозиції дисертаційної роботи автор доповів на міжнародних науково-практичних конференціях “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м. Полтава, 1999 р.), “Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки” (м. Хмель­ницький, 1999 р.).

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: структура та обсяг роботи

Дисертаційна робота викладена на 195 сторінках, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел у кількості 190 найменувань, має 12 таблиць, 8 рисунків, 17 додатків.

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: список публікацій за темою дисертації

За результатами наукових досліджень опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 4,9 друкованого аркуша, з них належить автору – 3,15 д.а.

Основні положення дисертації відображені в таких публікаціях:

 1. Данилюк І. В. Аудит інвестицій. // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених “Облік та аудит: сучасний стан та перспективи розвитку”. –Тернопіль. – 1997. – 0,2 д. а.
 2. Данилюк І. В. Класифікація прийомів та показників фінансового аналізу // Науковий журнал “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. – Тернопіль. – 1999. – № 12, Спецвипуск. – 0,5 д. а.
 3. Данилюк І. В., Прибега І. Є. Фінансовий аналіз і оцінка інвестиційного проекту // Наукові записки. ТАНГ. – Тернопіль. – 1999. – 0,3 д. а., у т. ч. автора – 0,15 д.а.
 4. Данилюк І. В. Фінансовий аналіз в аудиторській практиці. Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки // Збірник наукових праць. – Хмельницький. – 1999. – 0,3 д. а.
 5. Данилюк І. В. Финансовый анализ и аудит. Их взаимосвязь. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”. – Полтава. – 1999. – 0,2 д. а.
 6. Мех Я. В., Глух В. М., Щирба М. Т., Данилюк І. В.,Тріль С. Р. // Методичні рекомендації до виконання дипломних і курсових робіт для студентів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит”, з курсу “Аудит”. – Тернопіль, ТАНГ. – 1999. – 2,2 д. а., в т.ч. автора – 0,6 д.а.
 7. Данилюк І. В. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. // Науковий журнал “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. – Тернопіль. – 1999. – № 6. – 0,6 д. а.
 8. Данилюк І. В. Фінансовий аналіз у прийнятті управлінських рішень. // Придніпровський науковий вісник. – Дніпропетровськ. – 1998. – № 104 (171). – 0,6 д. а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансовий аналіз” за посиланням:

РубрикаАналіз фінансовий

Всі матеріали на тему “Організація і методика аудиту” за посиланням:

РубрикаАудит

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *