Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах

Облік і аналіз затрат

Бібліографічний опис

Фадєєва Г. М. Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Фадєєва Ганна Миколаївна – Харків, 2003. – 16 с.

Анотація

В дисертації дослідженні актуальні проблеми удосконалення обліку та аналізу затрат в хлібопекарських підприємствах України. Визначено технологічні та організаційні особливості хлібопекарського виробництва, а також їх вплив на побудову системи обліку та аналізу виробництва та калькулювання собівартості продукції. Розкрито сутність затрат, наведено рекомендації щодо удосконалення методології та методики обліку затрат і калькулювання собівартості продукції за сучасних умов, у тому числі за допомогою комп’ютеризації. Одержано економіко-математичну модель рівня затрат на виробництво та реалізацію продукції та запропоновано на її основі методику прогнозування затрат.

Ключові слова

затрати, витрати, собівартість, прогнозування затрат, хлібопекарські підприємства

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: актуальнiсть теми

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується динамізмом та якісними змінами в управлінні виробничим процесом. Виникає необхідність кореневої зміни господарського механізму та економічної роботи підприємства, що вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення організації та методики обліку  й аналізу затрат.

В умовах ринкових відносин важливе місце у процесі обліку та аналізу відводиться оптимізації рівня затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Рішення цієї проблеми має особливе стратегічне значення для хлібопекарських підприємств, оскільки за умови ефективного використання виробничих ресурсів можливий прискорений  розвиток підприємств і досягнення високих результатів діяльності. Проте проблема забезпечення ефективної діяльності хлібопекарських підприємств вимагає додаткових досліджень, зокрема, з¢ясування теоретичних і практичних аспектів раціональної організації обліку й аналізу затрат і калькулювання собівартості продукції.

Вирішення завдань вдосконалення методики бухгалтерського обліку затрат вимагає постійного контролю та аналізу за використанням ресурсів хлібопекарського підприємства. Тому, з метою підвищення ефективності діяльності підприємства особливе значення має вибір правильних і обґрунтованих управлінських рішень на основі організації збору, формуванні та оцінки інформації про затрати. Вирішення цієї проблеми дозволить вийти на новий рівень побудови та організації бухгалтерського обліку затрат, підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні підприємством.

В економічній літературі теоретичним і практичним проблемам витрат та калькулювання собівартості продукції приділяється велика увага в роботах  М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, В.І. Оспіщева, Н.М. Ткаченко, В.І. Петрової,  М.С. Пушкаря, Л.К. Сука, М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої та ін.

Разом із тим вивчення наукових праць і практика господарської діяльності свідчать про те, що і досі залишаються дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово важливих питань, пов’язаних з обліком, аналізом і прогнозуванням затрат хлібопекарських підприємств потребують суттєвого вдосконалення.

Недостатнє теоретичне дослідження проблеми обліку затрат та калькулювання собівартості продукції у хлібопекарських підприємствах, їх практична значущість у забезпеченні беззбиткової та рентабельної діяльності визначили вибір теми дисертації, її мету, завдання і напрямки досліджень.

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження виконано відповідно до положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV та державної Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. Обраний напрямок досліджень пов¢язаний з науково-дослідними роботами, виконаними кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ, де написана дисертація, згідно з державним планом, зокрема за темами: “Удосконалення обліку фінансових вкладень формування бухгалтерської звітності у підприємствах торгівлі та харчування в умовах застосування ПОМ” (12-98-99 Б, Харків), та “Удосконалення організації обліку й аудиту в акціонерних товариствах” (№ 26-02-02 Б, Харків).

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: мета та завдання дослiдження

Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення організації та методології обліку, аналізу та прогнозуванню затрат в хлібопекарських підприємствах.

Реалізація мети дисертаційної роботи обумовила необхідність вирішення таких завдань:

 • узагальнити та систематизувати теоретичні положення у вивченні економічних категорій “витрати”, “затрати” та “собівартість продукції” – основних показників фінансово-господарської діяльності;
 • визначити організаційні та технологічні особливості хлібопекарського виробництва, що впливають на організацію і методику обліку й аналізу затрат;
 • систематизувати та удосконалити класифікацію затрат, яку доцільно використовувати в хлібопекарських підприємствах;
 • розробити рекомендації з удосконалення методики бухгалтерського обліку операційних затрат хлібопекарських підприємств в умовах національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • розробити рекомендації до формування облікової інформації в умовах автоматизованого робочого місця бухгалтера, які б забезпечували  збільшення оперативності й достовірності облікових даних;
 • провести факторний аналіз ефективності затрат виробництва та реалізації хлібопекарських підприємств та виявити резерви їх зниження;
 • розробити економіко-математичну модель залежності рівня затрат від факторів, що впливають на нього, та кількісно вимірити величину їхнього впливу;
 • запропонувати методику прогнозування рівня затрат хлібопекарських підприємств.

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження обрано фінансовий механізм формування затрат хлібопекарських  підприємств Харкова і Харківської області, Дніпропетровської та Донецької областей.

Предметом дослідження є теоретичні засади та діюча практика бухгалтерського обліку  затрат хлібопекарських підприємств.

У ході дослідження були використані планові, минулі та звітні дані хлібопекарських підприємств, нормативні матеріали харчової промисловості. При розробці ряду положень дисертації використовувались різні наукові розробки вчених України та інших країн. Основні висновки та пропозиції дисертації зроблено на основі вивчення досвіду роботи хлібопекарських підприємств.

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дослідження були роботи вітчизняних та зарубіжних учених з даної проблематики, законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні матеріали з питань економічної політики, вдосконалення господарських механізмів та управління підприємством.

У процесі роботи над дисертацією використовувалися фундаментальні принципи системного підходу, загальнонаукові принципи та методи: абстракції,  аналізу та синтезу, порівняння; економіко-статистичні методи обробки інформації: методи угруповання, середні та відносні величини, індексний метод, динамічних рядів, графіків, факторний, кореляційно-регресійний аналіз тощо. Обробка даних та розрахунок показників дослідження виконано за допомогою персонального комп¢ютера з використанням пакета EXCEL для Windows та професійної програми 1С-Бухгалтерія.

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: наукова новизна результатів дослідження

Полягає в уточненні теоретичних основ формування затрат та розробці методичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку й аналізу затрат в сучасних умовах  функціонування хлібопекарських підприємств.

У процесі дослідження отримані такі найбільш вагомі результати:

 • уточнено поняття “витрати”, “затрати” та “собівартість продукції” та їх місце у виробничому процесі;
 • визначено організаційні та технологічні особливості хлібопекарського виробництва, що впливають на організацію і методику обліку й аналізу затрат;
 • розроблено класифікацію затрат хлібопекарських підприємств з метою інформаційного забезпечення різних груп користувачів;
 • визначено теоретичні і практичні положення щодо вдосконалення існуючої методики бухгалтерського обліку прямих затрат в хлібопекарських підприємствах;
 • розроблено та запропоновано до використання в хлібопекарських підприємствах номенклатуру калькуляційних статей виробничої собівартості;
 • розроблено рекомендації з обліку непрямих затрат хлібопекарських підприємств;
 • запропоновано склад постійних та змінних загальновиробничих затрат та розроблено алгоритм їх розподілу;
 • вперше розроблено модель з обліку затрат і калькулювання собівартості в умовах АРМБ;
 • удосконалено методику аналізу ефективності затрат на виробництво та реалізацію продукції, визначені резерви зниження затрат;
 • вперше отримано економіко-математичну модель залежності рівня затрат хлібопекарських підприємств від факторів, що впливають на неї;
 • запропоновано методику прогнозування рівня затрат хлібопекарських підприємств, згідно розробленої багатофакторної моделі.

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: практичне значення отриманих результатів

Полягає в розробці науково-обгрунтованих методичних рекомендацій хлібопекарських підприємств, що сприятимуть підвищенню аналітичності облікових даних, своєчасному формуванню необхідної інформації для прийняття управлінських рішень.

Розроблено багатофакторну економіко-математичну модель рівня затрат хлібопекарських підприємств для пошуку резервів зниження затрат та їх прогнозування.

Комплекс методик і рекомендацій, що надані в дисертації, рекомендовано використовувати для збагачення практики конкретними пропозиціями щодо обліку і аналізу затрат на підприємствах, які виробляють хлібопекарську продукцію.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані при розробці галузевих інструкцій з бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського обліку в хлібопекарських підприємствах та в навчальному процесі.

Запропоновані рекомендації набули практичного втілення в діяльність хлібозаводів Харкова: ВАТ “Каравай” (довідка № 02/3-5 від 5.02.2003), ДАП хлібозавод “Олексіївський” (довідка № 121/9 від 4.02.2003), хлібопекарні ТОВ “Керван” (довідка № 18 от 6.02.2003).

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції отримані автором самостійно на підставі проведених досліджень стану фінансово-господарської діяльності хлібопекарських підприємств. Аналітичну частину роботи виконано на підставі статистичної та облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених дисертантом спостережень і опитувань керівників і фахівців.

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: апробацiя результатiв дисертації

Основні положення й результати дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу  Харківської державної академії технології та організації харчування в 1998- 2001 рр. (“Про облік витрат і калькулювання собівартості продукції підприємств харчування”, 1998 р.; “Про калькулювання собівартості продукції в підприємствах харчової промисловості в умовах національних стандартів”, 2001 р.); на науково-практичних конференціях Харківської державної академії міського господарства у 2001 р. (“Про методику розподілу загальновиробничих затрат в хлібопекарському виробництві”); на науково-практичних конференціях ХНТУ “ХПІ” у 2001 р. (“Про облік виробничої собівартості і рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу”); на науково-практичних конференціях ДНУ у 2002 р. (“Про методику використання операційного аналізу в господарській діяльності підприємства”).

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: обсяг i структура дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 223 сторінки друкованого тексту, який включає 23 таблиці, 26 рисунків, 23 додатків і список використаних джерел із 180 найменувань. Зміст дисертаційної роботи викладено на 180 сторінках.

Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 4 статтях, загальним обсягом 1.2 д.а., опублікованих у провідних наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України, та тези доповідей.

Статтi у провiдних наукових фахових виданнях:

 • Тутова А.Н. Об учете затрат и калькулировании себестоимости продукции предприятий питания // Актуальнi науково-методичнi проблеми в пiдготовцi спецiалiстiв вищої кваліфікації для торгiвлi i харчування: Зб. наук. праць. Част.2 / Редкол. Оспiщев В.I.(вiдп.ред) та ін.; Харк. держ.академiя технол. та орг. харчування. – Харкiв, 1998. – С.227-230.
 • Фадеева А.Н. О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. Выпуск 28. Серия: экономические науки. – ХГАГХ, 2001.- С.76 – 180.
 • Фадеева А.Н. Об учете производственной себестоимости и рентабельности производства продукции. Определение цены продажи // Вiсник інженерної академії України. – Харкiв – НТУ “ХПІ”.- № 3 (частина 2), 2001.- С.267 – 272.
 • Фадеева А.Н. О методике использования операционного анализа в хозяйственной деятельности предприятия // Економiка: проблеми теорії та практики. Збiрник наукових праць. Випуск 132. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2002.- С.36 – 39.

Тези доповiдей:

Фадеева А.Н. О калькулировании себестоимости продукции в предприятиях пищевой промышленности в условиях национальных стандартов // Научные и практические аспекты переработки мяса и мясопродуктов: Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Харьк. гос. акад. технол. и орг. питания.- Харьков: ХГАТОП, 2001.- С.198-199.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланнями:

РубрикаВиробництво

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог