Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

Бібліографічний опис

Венгренович Н. Р. Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Венгренович Наталя Романівна – Львів, 2002. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено питанням аналізу фінансових можливостей комерційного банку в активізації підприємництва. В дисертації подається критичний аналіз нормативно-правового регулювання банківської діяльності, аналіз сучасних операцій комерційних банків, оцінка можливостей банківських установ у розвитку підприємництва. Даються практичні рекомендації щодо вдосконалення банківського законодавства та покращення структури банківських операцій в напрямку збільшення підприємницької їх частки. В дисертації встановлюється, що запропоноване дисертантом вдосконалення методики аналізу ресурсної бази комерційних банків, аналізу і оцінки їх кредитної та інвестиційної діяльності позитивно впливатиме на розвиток підприємництва в країні. Запропоновано вдосконалення технології аналізу і оцінки діяльності комерційних банків в контексті автоматизації та комп’ютеризації аналітичних досліджень впливу банківської діяльності на розвиток підприємництва. Основні результати дослідження знайшли втілення в практиці роботи комерційних банків України.

Ключові слова

банківські ресурси, активізація підприємництва, аналіз, кредитна діяльність, інвестиційна діяльність комерційних банків, комплексна автоматизація аналізу банківської діяльності, технологія, система забезпечення

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: актуальність теми

Результативність заходів зі стабілізації економіки, які здійснюються тепер в Україні, пошук шляхів забезпечення прискореного розвитку національної економіки великою мірою визначаються надійністю банківської системи та адекватністю її діяльності реальним економічним умовам. Банківська діяльність є каталізатором суспільного виробництва, сприяє активізації підприємницької діяльності. Аналіз вітчизняного виробництва показує, що його відродження та розвиток неможливі без активного втручання банківських ресурсів. Нові форми взаємовідносин між банківськими установами та підприємствами передбачають принципово нові засади теоретичних знань і практичних підходів до цих відносин. Питанням удосконалення теорії та практики взаємовідносин між комерційними банками та підприємницькими структурами присвячена дисертаційна робота.

Теоретичні засади та деякі практичні аспекти аналізу діяльності банківських інституцій в умовах становлення ринкової економіки висвітлили в наукових працях такі вчені, як М.І.Савлук, А.Н.Мороз, О.В.Васюренко, Д.М.Гриджук, В.О.Олійник, Є.В.Мних, В.С.Загорський, М.А.Швайка, В.Д.Лагутін, А.В.Калина, А.А.Кощєєв, М.А.Вознюк, Р.К.Гроз’єан, Т.Уотшем, К.Паррамоу, А.Ізгут, П.Деметріадес, С.Блок, Дж.Гірт, Г.Г.Крєвс, Л.В.Грішин, Ю.А.Бабічєва, Г.Г.Коробова, В.С.Лахова, О.І.Лаврушин та ін. Вони розглядають коло проблем, які виникають у процесі взаємодії банківських установ та їх клієнтів, рекомендують свої шляхи  розв’язку існуючих труднощів. Однак, в їх публікаціях залишається маловисвітленою проблема аналізу та оцінки ресурсів комерційного банку, які використовуються для активізації підприємництва, а саме: проблема стимулювання вітчизняного підприємництва шляхом залучення банківського капіталу, необхідність цього процесу та можливості його поширення в рамках усієї національної економіки України.

Актуальність викладених аспектів і недостатній рівень вивчення ресурсів комерційних банків, які можуть бути спрямовані на активізацію підприємництва в Україні, обумовили вибір теми дисертаційної роботи.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проводилось на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Львівського національного університету імені І.Франка згідно з державно-бюджетною тематикою наукової роботи “Діагностика і підтримка ділового партнерства господарюючих систем”, державний реєстраційний номер – 0197 V017009.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка методики аналізу і оцінки процесів формування та використання банківських ресурсів для забезпечення активізації вітчизняного підприємництва.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань:

 • визначення концептуальних підходів участі банківського капіталу в активізації підприємництва;
 • проведення критичного аналізу нормативно-правового регулювання банківської діяльності в Україні та сучасних операцій комерційних банків, що стосуються підприємницьких структур;
 • визначення необхідності та можливостей комерційних банків у стимулюванні вітчизняного підприємництва;
 • розробка методики та проведення аналізу й оцінки ресурсів банків, особливо тієї їх частки, яка сприяє розвитку підприємництва в країні;
 • виявлення способів та шляхів удосконалення методики аналізу кредитної та інвестиційної діяльності комерційних банків України, направленої на розвиток підприємництва;
 • надання рекомендацій до вдосконалення організації аналізу й оцінки діяльності комерційних банків України.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є методика й організація аналізу та оцінки банківських ресурсів, які вже використовуються та можуть бути використані для активізації підприємництва в Україні.

Об`єктом дослідження є комерційні банки України та вітчизняний ринок банківських послуг.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: методи дослідження

Методологічну і методичну основу досліджень складає теорія наукового пізнання, теорія ринкової економіки, методика системного аналізу. При дисертаційному дослідженні опрацьовані теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених з питань формування та використання банківських ресурсів, досвід світової економіки, чинне законодавство України, інших держав світу з досліджуваних проблем, статистична інформація, яка висвітлює результати роботи комерційних банків України.

У роботі використані сучасні методи дослідження економічних процесів, зокрема такі, як системний та тематичний аналіз, економіко-статистичні методи опрацювання інформації, діалектичний метод наукового пізнання, логічний метод аналізу, економіко-математичне програмування тощо.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в тому, що в представленій  дисертаційній роботі за новими методиками проведені комплексний теоретичний та практичний аналіз і оцінка ресурсних можливостей комерційних банків для активізації підприємництва в Україні. Найбільш вагомі результати, які характеризують наукову новизну дисертаційного дослідження, полягають у тому, що:

 • визначені концептуальні засади та обґрунтована об’єктивна необхідність і можливість участі банківського капіталу в активізації підприємницької діяльності суб’єктів господарювання;
 • вдосконалено методику проведення комплексного аналізу формування банківського капіталу;
 • розроблена методика аналізу кредитної та інвестиційної діяльності комерційних банків України, які спрямовані на розвиток підприємництва;
 • запропонована нова методика визначення лімітів запозичення ресурсів у інших банках, адаптована до умов роботи комерційних банків України;
 • розроблена модель комплексної автоматизації аналізу й оцінки банківських ресурсів для активізації підприємництва;
 • спроектована технологічна підсистема автоматизованого аналітичного дослідження впливу банківської діяльності на розвиток підприємництва;
 • розроблені пропозиції з удосконалення системи забезпечення комп’ютерної технології аналітичного процесу дослідження впливу банківської діяльності на розвиток підприємництва в Україні.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в можливості використання їх при формуванні політики стимулювання вітчизняного підприємництва в країні або регіоні шляхом залучення банківського капіталу. Теоретичні напрацювання та практичні висновки дисертації впроваджені та використовуються при викладанні навчальних дисциплін “Аналіз господарської діяльності” та “Фінансовий аналіз” (довідка №21/10). Ряд практичних рекомендацій  з удосконалення процесу банківського кредитування та інвестування отримали схвальну оцінку  і прийняті до впровадження Чернівецьким відділенням Укрінбанку (довідка №727).

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: особистий внесок здобувача

Особистим внеском здобувача в дослідженні є:

 • визначення функціональної ролі комерційних банків у розвитку підприємництва;
 • проведення комплексного аналізу ресурсних можливостей комерційного банку для активізації підприємництва;
 • обґрунтування шляхів вдосконалення технології аналізу і оцінки діяльності комерційних банків України;
 • методичні та практичні рекомендації щодо покращення банківської діяльності в розрізі стимулювання підприємництва України.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: апробація результатів дослідження

Результати дослідження доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на наукових конференціях і семінарах, зокрема на міжнародній науково-практичній конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання”, яка проходила 8-10 квітня 1997 року в місті Чернівці на економічному факультеті Чернівецького національного університету імені І.Франка; міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття”, яка проходила 26-27 квітня 2001 року в місті Львові на економічному факультеті Львівського національного університету імені І.Франка.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: обсяг і структура роботи

Зміст дисертації викладено на 179 стор. машинописного тексту, включаючи вступ, три основні розділи, висновки і пропозиції, список літератури та додатки. Дисертаційна робота включає 25 таблиць, 8 рисунків та  4 додатка. Бібліографічний список містить 165 найменувань.

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку: список публікацій за темою дисертації

За матеріалами дослідження опубліковано 9 робіт, з яких 3 – у співавторстві.

У наукових фахових виданнях:

 1. Венгренович Н.Р. Аналіз ресурсів комерційних банків України: вдосконалення методики // Вісник Тернопільської академії народного господарства.- Випуск 1.- Тернопіль: “Економічна думка”, 2002.- С. 110-113
 2. Венгренович Н.Р. Комплексна автоматизація аналізу і оцінки банківської діяльності як один із способів підвищення ефективності роботи банків // Вісник Тернопільської академії народного господарства.- Випуск 17.- Тернопіль: “Економічна думка”, 2001.- С. 100-103
 3. Венгренович Н.Р. Аналіз діяльності комерційних банків України на сучасному етапі розвитку економіки // Формування ринкової економіки в Україні (Науковий збірник).- Випуск 9: Формування нової парадигми економічної теорії в Україні / Львівський національний університет імені І. Франка.- Львів: Інтереко, 2001.- С.191-194
 4. Мних Є.В., Венгренович Н.Р. Посилення ролі комерційних банків у подоланні інвестиційної кризи в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна фінансово-кредитна та податкова політика. (Щорічник наукових праць). Випуск VI / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 1998.- С.74-79 Особистий внесок здобувача: визначення ролі комерційних банків у інвестиційному процесі, аналіз інвестиційної діяльності комерційних банків України.
 5. Мних Є.В., Венгренович Н.Р., Самура Ю.О. Можливості банківських установ у стимулюванні підприємництва в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 6.- Львів: Коопосвіта, 1999.- С. 116-121 Особистий внесок здобувача: визначення ролі комерційних банків у стимулюванні підприємництва, аналіз фінансових можливостей банківських установ у стимулюванні підприємництва.
 6. Венгренович Н.Р. Аналіз інвестиційної діяльності комерційних банків України // Формування ринкової економіки в Україні (Науковий збірник).- Випуск 5: Перехідна економіка: проблеми теорії і практики / Львівський державний університет імені І.Франка. – Львів, 1999.- С.180-186
 7. Мних Є., Венгренович Н. Інвестиційна криза в Україні та її вплив на інвестиційну діяльність комерційних банків // Науковий вісник Чернівецького університету. – Економіка, випуск 65.- Чернівці, 2000.- С.94-98 Особистий внесок здобувача: виявлення шляхів покращення інвестиційної діяльності комерційних банків України.
 8. Венгренович Н.Р. Банківські ресурси як джерело відтворення вітчизняного підприємництва // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні (за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції): Науковий вісник. – ІІ випуск. – Чернівці, 2001.- С.173-176

В інших виданнях:

 1. Венгренович Н.Р. Проблеми прямого міжнародного інвестування у світовій практиці // Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання (тези наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції).- Чернівці, 8-10 квітня 1997.- С.179-181

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз ресурсів банку” за посиланням:

РубрикаРесурси банку: аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *