Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ

Бібліографічний опис

Канєва Т. В. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Канєва Тетяна Володимирівна – Київ, 2002. – 21 с.

Анотація

Досліджено методологію та організацію обліку доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ – вищих закладів освіти. Проаналізовано стан бюджетних установ – вищих закладів освіти України – за нових умов господарювання та визначено основні джерела їх фінансування, критично оцінено існуючу методологію та організацію обліку коштів спеціального фонду щодо відповідності їх сучасним вимогам управління; висвітлено шляхи їх подальшого вдосконалення. Наведено ряд рекомендацій щодо вдосконалення методичних прийомів обліку доходів, видатків спеціального фонду, спрямування тимчасово вільних коштів спеціального фонду на погашення заборгованості, що виникла по видатках за загальним фондом та визначення результату виконання кошторису за окремими коштами спеціального фонду.

Розглянуто нову форму меморіального ордеру та викладено рекомендації з удосконалення організації обліку бюджетних установ. З метою підвищення оперативності та достовірності обліково-економічної інформації запропоновано здійснити інтегрування обліку всіх видів доходів і видатків спеціального фонду в єдиній системі на основі використання новітніх комп’ютерних технологій. Розроблено пропозиції щодо автоматизації облікових процедур за допомогою мережі автоматизованих робочих місць для фахівців установи. Висвітлено нові форми картки аналітичного обліку та форму відомості, що складаються в автоматизованому порядку і використовуються для складання звітності бюджетних установ стосовно коштів спеціального фонду.

Ключові слова

спеціальний фонд, власні надходження бюджетних установ, облік у бюджетних установах, методика обліку, результат виконання кошторису за спеціальним фондом, форми обліку

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: актуальність теми

Ринкова трансформація економіки вимагає теоретичного переосмислення та практичного удосконалення форм і методів фінансового забезпечення розвитку сфери освіти економічної системи держави. Загальноприйнятим є теоретичне положення про пріоритетну роль держави не тільки у фінансовому забезпеченні розвитку освіти, а й в активному регулюванні нею механізму надання освітніх послуг з метою досягнення оптимізації різних джерел фінансування. Проблема ефективного використання фінансових ресурсів повною мірою стосується бюджетних установ – вищих закладів освіти. При розробці механізму сучасних фінансово-економічних відносин бюджетних установ – вищих закладів освіти – в нинішніх умовах суттєвим є питання формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, важливою складовою яких є кошти спеціального фонду.

Розвиток бюджетних установ, зокрема вищих закладів освіти, потребує удосконалення засобів інформаційного забезпечення цієї сфери діяльності. За цих умов розвиток теорії та практики бухгалтерського обліку бюджетних установ – вищих закладів освіти – набуває особливої актуальності .

Проблеми бухгалтерського обліку в бюджетних установах розглянуті в працях відомих вітчизняних і зарубіжних економістів С. М. Альошина,  І. А. Андреєва, М. Т. Білухи, А. М. Бєлова, Й. М. Бескіда,  Є. П. Вороніна,  С. Ф. Голова,    В. А.  Голощапова,      Є. М. Бойко,    С. А. Буковинського, А. Г. Звєрєва, Р. Т. Джоги, П. Т.  Ворончука,   В. М.  Онищука, Л. Я.Корецкого,  А. Н. Кузьминского,   Е. П.  Дєдкова,  С.   Я. Зубілевич, Ф.С. Міхальчука, І.Н. Полєвого, О.О. Чечуліної та інших. У більшості робіт бюджетний бухгалтерський облік відображається як інструмент забезпечення централізованого управління діяльністю таких установ. Разом з тим, питання фінансової самостійності бюджетних вищих закладів освіти, обліку платних освітніх послуг не знайшли достатнього відображення в науковій літературі.

Існуюча система бухгалтерського обліку не повною мірою відповідає сучасній господарській практиці освітніх установ. Система господарювання в ринкових умовах, становлення якої відбувається в Україні, об’єктивно передбачає необхідність пошуку і формування варіантів ведення обліку в бюджетних установах, що відповідали б новим соціально-економічним відносинам і процесу реформування бухгалтерського обліку. Викладене вище визначає актуальність проведеного дисертаційного дослідження та його науково-практичне значення.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. Тема дисертаційного дослідження має зв’язок із загальною тематикою наукових досліджень кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету та передбачена планом науково-дослідної роботи університету.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: мета і завдання  дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення методики й організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах – вищих закладах освіти – за допомогою сучасних облікових систем, форм і методик на базі ПЕОМ.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи перед дослідженням були поставлені такі завдання:

 • уточнити сутність державної освіти та механізм її функціонування;
 • дослідити сучасний стан освіти і форми її фінансування в Україні;
 • визначити процедури фінансування закладів освіти;
 • дати критичний аналіз умов господарювання в установах вищих закладів освіти;
 • розкрити необхідність існування та джерела надходження коштів спеціального фонду у бюджетних установах;
 • визначити напрями удосконалення фінансування системи освіти в ринкових умовах;
 • теоретично обґрунтувати систему нових фінансово-економічних відносин бюджетних установ на матеріалах вищих закладів освіти;
 • дати критичний огляд методики ведення обліку доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установах;
 • розробити методику обліку доходів і видатків окремих коштів спеціального фонду в бюджетних установах;
 • розробити рекомендації з організації обліку спеціального фонду в бюджетних установах на умовах її автоматизації;

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є бюджетні установи – вищі заклади освіти.

Предметом дослідження обрано  методику і організацію обліку доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установах – вищих закладах освіти.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: методи дослідження

У ході дослідження використані загальнонаукові методичні прийоми та спеціальні методи, що ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання. До них належать аналіз, синтез, аналогія, конкретизація, формалізація тощо.

Основні положення дисертаційного дослідження базуються на законодавчих актах і нормативних документах України, критичному аналізі сучасних праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Під час виконання роботи проведено анкетне дослідження методології та організації  бухгалтерського обліку в ряді бюджетних установ – вищих закладах освіти.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до мети і завдань проведеного дослідження в дисертації містяться нові, науково обґрунтовані рекомендації, що є особистим внеском здобувача і виносяться на захист:

 • уточнено та конкретизовано сутність економічної категорії “спеціальний фонд”;
 • запропоновано класифікацію власних надходжень бюджетних установ і організацій, яка передбачає окреме виділення гуманітарної допомоги у складі власних коштів;
 • досліджено оцінку впливу факторів на формування, розподіл та ефективність використання фінансових ресурсів бюджетними установами – вищими закладами освіти, які сприяють механізму функціонування фінансової системи;
 • виявлено ефективність багатоканальної системи джерел надходження фінансових ресурсів у бюджетні установи – вищі заклади освіти;
 • удосконалено методику обліку окремих коштів доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ – вищих закладів освіти шляхом приведення у відповідність до чинного Плану рахунків з джерелами надходжень таких коштів  до установи;
 • визначено нову методику обліку операцій зі спрямування спеціальних коштів на видатки загального фонду та їх відшкодування, яка більшою мірою відповідає принципам бюджетного асигнування;
 • розроблено і запропоновано нову методику обліку операцій зі списання отриманих за рік доходів та проведених за рік видатків спеціального фонду;
 • розроблено облікові регістри за журнально-ордерною формою обліку у розрізі певних рахунків, дано пропозиції щодо уніфікації форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах, а також новий  обліковий регістр для чинної форми обліку, у якому дані формуватимуться за кожним джерелом коштів спеціального фонду для використання бюджетною установою;
 • удосконалено модель введення, обробки і виведення інформації, що використовується в бюджетних установах в умовах автоматизації облікових процесів з використанням запропонованих форм оперативної звітності та аналітичних карток.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження сприяють удосконаленню методології та організації обліку доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установах – вищих закладах освіти. Пропозиції щодо удосконалення обліку доходів і видатків спеціального фонду в умовах застосування автоматизації на основі запропонованих журналів-ордерів дають можливість прискорити обробку та представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень.

Впровадження наукових висновків і практичних рекомендацій дисертації сприятиме ефективному функціонуванню  бюджетних установ – вищих закладів освіти в умовах формування ринкових відносин. Це дасть можливість створити в таких установах повноцінну інформаційну базу даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень як у межах установи, так і в галузі в цілому. Практичні рекомендації з удосконалення обліку спеціального фонду та пропозиції щодо застосування комп’ютерної техніки на основі використання запропонованих журналів-ордерів апробовані в Українській академії зовнішньої торгівлі (26/02-608 від 12.04.2002 р.), Київському інституті зв’язку (довідка № 254/08 від 19.04.2002р.), Київському транспортно-економічному технікумі (довідка № 306 від 26.04.2002 р.), Київському кооперативному економіко-правовому коледжі (довідка № 215 від 08.04.2002 р.).

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – удосконалення методології та організації обліку доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ. У науковій роботі, опублікованій у співавторстві [1], особистим внеском здобувача є пропозиції щодо відображення в обліку бюджетних установ  плати за навчання. Написана у співавторстві наукова праця  [4] містить дослідження особливості формування спеціального фонду в бюджетних установах.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень, що викладені в дисертації, оприлюднені на:

 • міжнародній науково-методичній конференції “Облік, аналіз та контроль у системі управління економікою підприємництва” (м. Київ, 25–26 листопада 1997 р.),
 • науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського державного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1997–1998 рр. (м. Київ, 1999 р.),
 • науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського державного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1998 – 2000 рр. (м. Київ, 1–2 березня 2001 р.);
 • науково-практичній конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Київ, 28 листопада 2001 р.).

Окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного торговельно-економічного університету.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: структура та обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг роботи – 167 сторінок, у тому числі 9 таблиць, 24 рисунки, та 22 додатки. Список використаної літератури містить 122 найменування.

Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: список публікацій за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом  1,5 друкарських аркуша, з них 5 наукових праць опубліковано у фахових виданнях, загальним обсягом 1,3 друкарських аркуша.

 1. Канєва Т.В., Горностаєва В.М. Облік позабюджетної діяльності бюджетних установ // Фондовий ринок .-1999. – № 27.- С. 28-29.
 2. Канєва Т.В. Удосконалення обліку результату виконання кошторису по спеціальному фонду в бюджетних установах // Перспективи розвитку інвестиційних процесів в Україні: Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна.- Харків, 2001. – № 521 .- С. 354-360.
 3. Канєва Т.В. Спеціальний фонд як джерело фінансування бюджетних установ // Вісник КНТЕУ. – 2002.- № 1.- С. 65-69.
 4. Канєва Т.В., Вовк В.О. Особливості формування спеціального фонду кошторису бюджетних установ // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. праць. – К.: КНТЕУ, 2001. – С.193-198.
 5. Канєва Т.В. Облік госпрозрахункової діяльності бюджетних установ // Облік, аналіз та контроль у системі управління економікою підприємства: Тези доповідей на міжнар. наук.-метод. конф. 25-26 листопада 1997 р. – К.: КДТЕУ, 1997.- С. 38-40.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Доходи і видатки бюджетних установ” за посиланнями:

РубрикаДоходи в державному секторі

РубрикаВитрати та видатки  в державному секторі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *